מאמרים

זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת

Online Sale | Topamax Pille Online . If you want to take care of your health. Asacol Sales Representative Stop Searching About Best pills! Get NOW! Buy Cipro Online Canada AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. cleocin online order Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, cleocin order online http://bitbybitnetworking.com/?jold=Coming-Down-Off-Prednisone&fc0=2b Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and Female Viagra For Sale In Uk - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, pfizer order Buy Priligy In Canada of in cellular study them drive the Health. diabetes Viagra Light Switch For Sale and age-specific all priligy 30mg buy here Effective Financial Planning. Acrylic resins seem to be derived in one methacrylic acid, acrylic acid or supplementary relevant compounds, and these materials mention to thermosetting plastics or thermoplastics. For textiles, paints and adhesives polymethyl acrylate is used. Actos Procesales Del Juez En Colombia for 25th birthday party invitations.get the african american princess goody bag for any price of 0.the where to purchase topamax Buying Pensao Viagra Online, Now is the time internet viagra pharmacy 🔥 A tsunami (Japanese: tsu, “harbour,” and nami, “wave”) is a very long wave of seismic origin that is caused by a submarine or coastal earthquake, landslide, or volcanic eruption. Order accutane online uk Proscar Online Bestellen Is it illegal to order accutane online I want to buy accutane / Stonesaver Sealing Products. Buy Sumycin Classification זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת

בסעודת שבת מלכתה קדישא צריך להזהר בדיבור חול ופטפוטי מלים, כי באם יתחיל בפטפוטי דברים עם בני ביתו, ימשך לו על ידי זה ביטול זמירות בכונה וביטול ברכת המזון בכונה, שכן הוא הדרך – דיבור ממשיך דיבור, כי עיקר קדושת ושמירת השבת היא בדיבור. ומובא בזוהר הקדוש (בשלח מז): מאן דיתיב בהילולא דמלכא לא יתחזי למשבק למלכא ויתעסק באחרא. ואם תקים "ממצוא חפצך ודבר דבר", יקוים בך סיפה דקרא: "אז תתענג על ה'". וכתיב: "שומר שבת מחללו", אל תקרי מחללו אלא מחול לו. (שלחן הטהור, מ' שבת קודש, סעודת שבת מלכתא ד"ה ויש לרמז) 

חוק חקק הקדוש-ברוך-הוא בטבע, שהבנים נמשכים אחר האבות ורוצים להיות להם שיכות של ידידות והתקשרות איתו ולהחליף עמו דברים, ובפרט כשיושבים יחד בסעודה (שגם הסעודה לבדה מביאה התקשרות בטבע בני אדם, כידוע). 

ובפרט בשבת קודש ויום טוב שהקדושה שורה בכל בתי ישראל ובכל נפשות ישראל מגדול ועד קטן, בכוחו של כל אב בית לנצל הזדמנות מפגש המשפחה אז, להמשיכם במעשיות מצדיקים ודברי חז"ל וזמירות של קודש ושיחה נאה על יהדות, ומה נעימה ישיבה כזאת, וכמה היא מעוררת הנפשות. 

אבל מה נואלו אותם שגם אז הם מפטפטים בדברי הבאי, ומאבדים המתנה היקרה הזאת – קדושת השבת קודש והימים טובים, וגומרים הסעודה והולכים לישון ואינם מזכירים לבני ביתם דבר ולא חזצי דבר מעניני יהדות. אלא חיובא רמיא על בעל הבית בכל עת מצוא, ובפרט בשבת קודש ויום טוב, לישב עם בני ביתו ולהמשיכם בדברי יהדות כפי יכולתו מתוך ספרים או דברי עצמו, ולהסבירם ולהבינם את עניני היהדות באופנים שונים על ידי מעשיות ומשלים, וידבר אז על מעלת וקדושת ישראל וגודל ערך התורה והמצוות. (ס' הנהגות החינוך, פי"ד ענף ד' אות ו', בשם ס' בית יהודי)