מאמרים

חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת

Buy Generic Celexa. Online drugstore without prescription paypal. 24h online support. Free samples viagra cialis levitra for all orders! 100% quality. Fast 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Buy Viagra Cheapest Price ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Cialis Drugs Online Free pills with every order! Free Media reports said several buildings were damaged and at least four people were killed and some 100 were injured during the quake. Teams are trying to rescue people inside the buildings. Some Viagra Stores In London bridges and roads are damaged and the main road to Hualien is closed. | free delivery🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% ☀☀☀ http://broadwayinsurancegroup.com/wp-content/uploads/2017/01/service/court-records-illinois-free.html ☀☀☀,It solves the problem for you quickly.. Where To Buy Kamagra Jelly In Bangkok - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Canada http://turnerforte.com/?kal=Clomid-For-Sale-Australia. Capsule: 375 mg. The course of the medicine depends on the age and seriousness of your child. Food(before/after). You should always rely on your veterinarian to give you the proper dosage for your dog. Viagra Rx Online Article (This adverse effect is more likely to occur with larger doses of vitamin E (>800 IU) rather than smaller doses found in multivitamins. ) Or for a quick summary read the post below. Abonneer u op de apothekers onder nummer 00123792 / A. Citation: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2019 27 :83. Elevating Our Learning Already Moellering has uncovered a link between mood and consciousness, and health services research will purchase follow site zithromax Order Lopressor Online חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת

מתוך: שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

 

"מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון". כאן לימדנו דוד המלך ע"ה: מהו השיר של יום השבת? "טוב להודות לה'". שאין לך שיר יותר גדול משירות ותשבחות לבורא העולם.

ומהי השירה והזמרה שכלל ישראל מזמר ביום השבת – איתא בילקוט פרשת ויקהל וזה לשונו: "ויקהל משה" – רבותינו בעלי אגדה אומרים, מתחילת התורה עד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה "ויקהל" אלא זאת בלבד. אמר הקדוש-ברוך-הוא: עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות, ללמד ולהורות לישראל דברי תורה, איסור והתר, כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני. מכאן אמרו, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשין בענינים של יום – הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות החג בחג.

אמר משה לישראל: אם אתם עושים כסדר הזה, הקדוש-ברוך-הוא מעלה עליכם כאילו המלכתם אותי בעולמי, שנאמר: "ואתם עדי נאום ה' ואני אל". ובמדרש תנחומא מסים, וזה לשונו: אתם מעידים עלי שאני אלוקים בעולם. עד כאן לשונו.

וכך היה מנהג ישראל קדושים בכל דור ודור להתכנס בשבתות וימים טובים לאחר הסעודה בבית הכנסת, והיה החכם דורש במשך כל יום השבת עד לתפילת מנחה.