סח.
מעלית  -  אסור  לעלות  במעלית  בשבת  אפילו  שאנשים אחרים לוחצים 
כגון שיש גוי שלוחץ על הלחצנים או 
.68שמצטרף עמהם לעליה במעלית

סט.
מעלית שבת - אין להכנס למעלית שבת אפילו לקומה
עשירית אלא אם כן אדם חולה או אשה מעוברת שקשה לה
.69לעלות במדרגות

ע.
מדרגות נעות - אין לעלות במדרגות נעות אפילו שפועלות
באופן אוטומאטי ויש מי שכתב להקל לעלות לאדם חולה
שאינו יכול לעלות במדרגות רגילות וכל זה בתנאי שאין
.70מהירות המדרגות משתנה כשעולים עליהן


 68. שיש איסור הנאה ממלאכה של גוי שעושה אותה בשביל ישראל ואפילו אם נאמר שעושה אותה בשבילו מכל מקום כל אחד שנכנס למעלית מגביר את זרם החשמל מחמת כובדו .בעליה ובירידה לכן לכולי עלמא אין היתר להשתמש במעלית רגילה בשבת

69. מעלית אוטומטית הנעצרת בכל תחנה ולחצני הקריאה מבוטלים כליל אפילו שיש אנשים נכנסים ויוצאים, בשמירת שבת כהלכתה, פרק כ"ג סעיף מ"ט: ובהערה שם כתב שאפשר להקל בפרט לצורך מצוה כיון שאינו עושה מעשה אלא גרמא עיי"ש ויש שכתבו לאסור כיון שכניסתו של האדם למעלית גורמת להפעלת מערכות חשמליות, וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יא סימן רכ שכתב שיש מקילין בזה. וכתב בילקו"י שבת ד עמוד קצד שדעת מרן הרב עובדיה שליט"א להקל בזה בין בעליה ובין בירידה אך במקום שאפשר נכון . להחמיר עכ"ל

70. כדין מעליות שבת וכאן אפשר בקל להחמיר ולא לעלות בהם אבל אדם שהוא חולה יש לו על מי לסמוך כשפועל באופן אוטומאטי ומשמש רק לעליה בלבד ע"ע במנוחת אהבה ח"א .פרק כד סעיף יח