א.
אסורה משום הבערה ויש הפעלת מכשירי חשמל לפעמים
אומרים משום בנין וסתירה ולכן אין שום היתר להפעיל בשבת מכונה חשמלית או להדליק מנורת חשמל אפילו
.1הפועלת על ידי סוללות

ב.
כיבוי נורת חשמל - אסור לכבות מנורת חשמל בשבת ואם
יש ילד קטן או חולה שצריך לישון והאור מפריע לו אפשר
.2לומר לגוי שיכבה את החשמל בשבילו

ג. הפעלת כלי תקשורת מלפני שבת - אסור לשמוע בשבת כל
מכשירי תקשורת למיניהם ואפילו הפועלים על ידי שעון
שבת או שדלוקים כבר מלפני שבת ואפילו שמיעת חדשות
.3בלבד אסורה

ד.
סדין חשמלי - מותר להשתמש בסדין חשמלי בשבת ואפילו
.4בזמן שפועל ומחובר לחשמל

ה.
מתג חשמל - כשהחשמל אינו דולק יש מתירים להוריד מתג
.5חשמל על מנת שלא ידלק האור שוב בהתחדשות הזרם

ו.
פלאטת  בישול  - פלאטה חשמלית המורכבת  מכיריים
חשמליות ויש לה וסת של חום אין להשתמש בה בשבת
.6לחימום מאכלים

ז.
כבל מאריך - אין לטלטל בשבת כבל מאריך אבל כשיש
צורך להרימו ממקום למקום מותר להרימו ככלי שמלאכתו
.7לאיסור

ח.
מנורה הנדלקת מאליה  -
אסור להחשיך חדר שיש בו
מנורה הנדלקת בזמן שחשוך בו ואפילו אם עשו כן בשוגג
8אסור להינות מהאור בשבת.

ט.
הפסקת חשמל - כשעובדי חברת חשמל יהודים סידרו את
התקלה בשבת אם יש באיזור הזה חולים שיש בהם סכנה להשתמש בחשמל אבל אם הזקוקים לחשמל אפשר להקל
.9אין באיזור חולים שצריכים את החשמל אין להינות

י.
קצר חשמלי - כשאירע קצר חשמלי בבית ויהודי הרים את
.10המתג, אם עשה בשוגג המיקל להינות יש לו על מי לסמוך

יא.
דלת חשמלית - אסור להכנס בדלת חשמלית הנפתחת
.11מאליה כשאדם מתקרב

יב.
אור  בחדר  מדרגות  - אסור  להדליק את האור  בחדר המדרגות אפילו אם האור כבה מאיליו, ואם אדם שאינו שומר תורה ומצוות הדליק האור בשבת, ראוי להמתין עד
.12שהאור יתכבה, אבל המיקלים יש להם על מי לסמוך

יג.
הוצאת שקע מהתקע -  אין להוציא תקע מהשקע בשבת ויש
שכתבו שאפשר להקל כאשר הזרם מנותק ומוציאים את
.13התקע בשינוי

יד.
מדיח כלים - אין להשתמש במדיח כלים ואפילו שהוא פועל
על ידי שעון שבת אבל אפשר להכניס לתוכו כלים שאינם
.14נקיים אם זה הדרך הרגילה להניח שם בימי השבוע

טו.
מכשיר שמיעה לאוזן -  מותר להשתמש במכשיר שמיעה
.15לאוזן ויש להפעילו ולהכינו מלפני שבת

טז.
מכשיר אינטרקום לחדר ילדים - כשיש צורך, אפ שר
להשאיר  מלפני  כניסת  השבת  מכשיר  אינטרקום  בחדר
.16הילדים על מנת לשמוע תינוק אם הוא בוכה

יז.
מערכת  סטריאו - כשנדלקה
בטעות מערכת  סטריאו בווליוום שמפריע לקדושת השבת אפשר לומר לגוי לכבות
ואם מפריע למנוחת השכנים והם רוצים לכבות יניח להם שהם יכבו והמיקל להוריד את הווליום
אפילו שלא
.17על ידי גוי יש לו על מי לסמוך

יח. פעמון חשמלי -  אסור להשתמש בפעמון חשמלי בשבת
משום שמחבר מעגל חשמלי ומוליד זרם בחוטי החשמל
.18שבפעמון

יט.
מכשיר הקלטה -  אין לדבר מול מכשיר הקלטה או מול
רמקול או כל כלי אחר המעביר גלי קול אפילו שמופעל על
.19ידי שעון שבת

כ.
כשתינוק הדליק בשבת - כשתינוק הדליק מערכת חשמלית
או  כל  כלי  חשמלי  אחר  מותר  להינות  ממלאכתו  כגון
אפשר להשאירו ליד כשהדליק מזגן או אור ובשעת הצורך
.20הכלי חשמל על מנת שיכבה שוב מבלי לומר לו לכבות

כא.
מערכת סטריאו - כשנדלקה בשבת מערכת סטריאו בקול
רם ומפריעה לשכנים ונגרם חילול השם אם חילוני רוצה מרצונו אל ימנעו ממנו ואם אין ישאלו שאלת חכם לכבות
.21כיצד לנהוג

כב.
הורדת תוכנות - אין להשאיר מחשב דולק מלפני שבת על מהת להוריד תוכנות או שנשלח לקבל מייל וקבצים בשבת.

 

כג.
מכשיר פקס - ראוי לכבות את מכשיר הפקס לפני שבת על
.23מנת שלא יקבל פקסים בשבת ואפילו מגוי או מחוץ לארץ

כד.
קריאת פקסים -  אסור לקרוא מכתבים או פקסים אפילו
שהגיעו מערב שבת וכל שכן המגיעים בשבת ודינם כשטרי
.24הדיוטות

כה.
שליחת פקס לחו"ל -
אע"פ שמותר לשלוח במוצאי שבת 
פקס לחו"ל אפילו שעדיין שם שבת וכן ביו"ט שני של גלויות
שבארץ ישראל הוא אסרו חג) מכל מקום יש להחמיר בכך)
.25משום לפני עיור לא תיתן מכשול


כו.
הנחת  טלפון  במטען  בשבת  -  אסור  להניח  טלפון  נייד
במטען ביום שבת אבל לפני שנכנסה שבת מותר להניחו
.26אפילו שמוטען כל השבת

כז.
טלפון -  אסור לדבר בטלפון בשבת ויש להחמיר ולנתקו
.27מהשקע בפרט אם יש לו מכשיר הקלטה

כח.
ניתוק טלפון מהתקע בשבת - אם שכחו לנתק את הטלפון
.28מלפני שבת אין לנתקו בשבת

כט.
מזכירה טלפונית - יש לנתק את המזכירה אלקטרונית על
מנת שלא להכשיל את מי שמתקשר שיבוא ויקליט את
.29קולו

ל.
הקלטות שהוקלטו בשבת - כשהטלפון היה מחובר והוקלטו
.30הודעות בשבת מותר לשמוע אותן במוצאי שבת

לא.
שיחת טלפון מחו"ל - יהודי שגר בחו"ל ואצלו עדיין שבת
אסור להרים את הטלפון כאן בארץ ישראל שיודעים שהוא
.31מתקשר בשבת

לב.
שיחת טלפון לחו"ל - כשבארץ ישראל יצאה השבת מותר
לדבר עם גוי שנמצא בחול אבל לא עם יהודי מחלל שבת
.32משום לפני עיור לא תיתן מכשול

 


 23. משום זילותא דשבת שיש כאן כשיגיעו פקסים וגם יש חשש שמא יבוא ויקרא ויש איסור של קריאה של שטרי הדיוטות

24. . כמובא לעיל בהלכות קריאה המותרת בשבת

25. כיון שבשבילו יצאה שבת ואין כאן מלאכה שאסורה אבל אפשר לומר שאסור משום לפני עיור לא תיתן מכשול אם יבואו ויקראו את הפקס' בשבת ואסור לקרוא שטרי הדיוטות . בשבת ע"ע בשו"ת באר משה ח"ו סימן מט

26. בשבת אסור משום שכך סוגר מעגל חשמלי שאסור בשבת אבל לפני שבת מותר ככל דין של .מלאכה שנעשית לפני השבת שמותר להמשיכה בשבת

27. .מפני שמקליטים את הקול בשבת או חשש שאחד מבני הבית ירים את השפופרת

28. כתב בילקו"י שבת ד עמוד קצז. כיום בטלפונים החדישים יש זכרון למספר האחרון שחייגו ממנו והחיבור לשקע הוא מעגל חשמלי קבוע שמחזיק את המספר בזכרון

29. כיון שיש איסור הקלטת קול בשבת וכאן יש חשש שאדם ישמע את ההודעות שהוקלטו בשבת ויבוא להינות ממלאכה שנעשתה בשבת

30. בעניין הנאה מחילול שבת כתב בשו"ע או"ח סימן שיח סעיף א המבשל בשבת, (או שעשה , אחת משאר מלאכות), (טור), במזיד, אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם, לו מיד. וכתב שם הט"ז והובא .במשנ"ב ס"ק ה שמותר במוצאי שבת אפילו למי שנתבשל בשבילו

31. כיון שבאופן כזה הוא גורם לו לחלל שבת יותר ויש כאן לפני עיור לא תיתן מכשול לכן לא יענה לשיחה כשיודע שהמתקשר מחלל שבת ואם הרים בטעות ונודע לו שאצלם שבת .צריך לנתק את השיחה מיד

32. .כ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סימן מט

לז.
מזגן - מותר להפעיל מזגן או מאוורר מלפני כניסת שבת על
ידי שעון שבת מכאני או דיגיטאלי שמכבה ומדליק בשעות
.37קבועות

לח.
הארכת  זמן  כיבוי  -  כשהשעון  שבת  כיבה  את  המזגן
החשמלי אם השעון מכאני מותר להאריך את משך הכיבוי
.38של המכשיר כשלוחצים לחיצות על הלחצנים של השעון

לט.
אמירה לגוי - כשחם מאוד או קר מאוד ויש ילדים קטנים
מותר לומר לגוי חם לי או קר לי והוא מבין מאליו ומפעיל
.39את המזגן לקירור או לחימום

מ.
קיצור זמן - אין לקצר את הזמן של הדלקת המזגן  אלא אם
כן יש חולה שהמזגן מפריע לו ויש להזהר שלא לגרום לכיבוי
.40בידיים

מא.
מים שנטפו מהמזגן - מים הנוטפים מהמזגן דינם כמוקצה
ולכן כשיש צורך אפשר להניח דלי שיש בתוכו כלי נוסף
כגון כפית או מאכל וכך יהיה מותר להרים את הדלי על
מנת לרוקן את המים.

מב.צינור שנסתם - אין לפתוח צינור סתום על יד נפיחה בפה
או על ידי הכנסת כלי אבל אם הצינור לא נסתם לגמרי אלא
המים עדיין מטפטפים ורוצה להגביר את זרימתם אפשר
.42להקל על ידי נפיחה בפה

מג.
ניקוי רשת המזגן -  אין לפרק מהמזגן את רשתות סינון
האויר על מנת שיפעל יותר טוב וכן אם נפלו אסור להחזירם
.43בשבת

מד.
צינור מים של המזגן -  אין לטלטל את צינור המים שלא
לצורך אבל כשיש צורך לכוונו לדלי על מנת שלא יטפטף
.44בבית מותר

מה.
טפטוף מים לגינה - בשבת אסור לכוון את הצינור שיטפטף
לעבר גינה או עציץ אבל מותר להשאיר מזגן דולק במשך
השבת או על ידי שעון שבת אפילו שהצינור מטפטף לעבר
.45הגינה

מו.
צינור שניסתם על מנת מזגן מטפטף - אסור בשבת לתקן
שהמים לא יטפטפו בבית אבל מותר לעטוף אותו בניילון
.46ללא קשר של קיימא כדי למעט את כמות המים שנוטפים

מז.
דלי לקבל מים -  בשבת אסור להניח כלי ריק על מנת
שיטפטפו  מי  המזגן  לתוכו  אלא  אם  הניחו  בפנים  דבר
.47 שמותר בטלטול37. אע"פ ששאר מכשירי החשמל לא התירו על ידי שעון שבת מכל מקום כבר נהגו הכל . להשתמש בשעון שבת למזגנים ואור

38. כ"כ בשו"ת יבי"א חלק ג או"ח סימן יח אם כיון השעון מע"ש לכבות החשמל בליל שבת בשעה מסוימת, ושוב נמלך בליל שבת להשאירו דולק עד שעה מאוחרת יותר, מותר להזיז .מחוגי השעון, בכדי שיכבה את החשמל בשעה מאוחרת

39. כ"כ בשו"ת יבי"א חלק ז או"ח סימן לח כיון שאין בהפעלת זרם החשמל במאוורר או , במזגן אויר אלא משום שבות, וע"י גוי הו"ל שבות דשבות, שבמקום צער יש להתיר ובפרט בזמן הזה שהורגלו בכך גם בימי החול, הילכך כשהחום גדול וקשה לסובלו, ומכל שכן כשיש שם תינוקות קטנים, מותר לומר לגוי להפעיל את המאוורר או מזגן אויר. ואף אם אין החום גדול כל כך יש להתיר כשיש שם תינוקות קטנים. ומכל שכן כשאינו אומר .לגוי בפירוש אלא על ידי רמז דשפיר דמי

40. .שם ביבי"א הנ"ל במקום חולה שא"ב סכנה שמצטער ואינו יכול לישון יש להתיר

41. ראשית יש לדון כיצד נחשבים המים הנוטפים מהמזגן האם יש להם דין של מוקצה וכיון שראיתי שבאחרונים חלוקים בזה והובא בילקוי שבת ב עמוד תרנו באורך ובמנחת שלמה וברבבות אפרים חלק שביעי סימן רצט ובעוד מקומות וגם ראיתי בשלמי יהונתן סימן ע עמוד רפז שיש מאחרוני זמננו שפוסקים שאין מי מזגן מוקצה ואפילו אם נאמר שהם מוקצה מכל מקום כשמניח כפית בתוך הדלי הוי הדלי בסיס לדבר האסור והמותר וכשקובע לו מקום מיוחד לקבל את המוקצה אין כאן ביטול כלי מהיכנו ולכן יכול . להכניס את הכפית אפילו לאחר שנשפכו מי מהמזגן פנימה

42. אורחות שבת עמוד רעד ע"ע בהליכות עולם חלק ג עמוד רנד שחילק בדין זה אם הצינור .נסתם לגמרי או לאו

43. יש לדון כאן לאסור מכמה סיבות ראשית המזגן מחובר לקרקע וכיון שהוא מחובר דין של הרשתות הן כדלתות הבית ולכן כשמוציאים ממקומם הרי זה סותר וכן יש כאן איסור של הגברת זרם החשמל שפעולת המנוע מתאמצת יותר או פחות בהתאם לאטימותו של המסנן אבל אם הדרך לפרק את המסנן בתדירות גבוהה יותר לכאורה אין כאן איסור של בונה וסותר כיון שכך היא דרכו אבל כיון שהוא מחובר לקרקע קשה להקל בזה ע"ע בממשנה ברורה סימן שטו ס"ק מח סימן שיד ששייך בנין בכלים שמחוברים לקרקע ע"ע .באורחות שבת עמוד רסח

44. הצינור נידון ככלי שמלאכתו לאיסור כיון שהוא נועד לאסוף את המים ולהוציאם במקום אחד ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו וכאן קל יותר כיון שהוא מחובר לקיר וכבר ידוע שיש פוסקים שסוברים שכל המחובר לקיר אינו נחשב למוקצה אבל יותר טוב שיתנה לפני שבת או פעם אחת בשנה הריני מתנה לטלטל את הצינור כרצוני במשך השבת . כפי שמתנה על שעון שבת ומיעקר הדין מותר אפילו ללא תנאי

45. כיון שהצינור הוא בסיס למי המזגן והוי בסיס לדבר האסור לכן אסור לטלטלו בשבת .אבל מותר לכוונו מערב שבת שיטפטף לכיון הגינה אע"פ שנידלק בשבת

46. משום מתקן מנא ומה שהתירו בשינוי הוא רק במקום פסידה אבל כשאין כאן תיקון של . ממש אלא רק אטימה חלקית אין כאן תיקון מנא ומותר לעשו"ת כן

47. כיון שהמים דינם כמוקצה מחמת נולד לכן שמטפטפים לתוך הדלי הרי הם מבטלים כלי מהיכנו ככל מוקצה שמונח בכלי אבל כשהניחו שם דבר שמותר בטלטול הדלי הופך להיות בסיס לדבר האסור והמותר ויהיה מותר להרים ולרוקן את המים וצריך להיות דבר שהוא יכול להגיע אליו מבלי לטלטל את המים שבדלי ולכן כתבנו שיניח דבר שהוא .צף שמותר בטלטול

לג. כפתור ויסות הטרמוסטט - בשבת אין לווסת את
הטרוסטט של המקרר אפילו אם הוא מכאני ואינו גורם לפעולה מיידית של כיבוי או הדלקה 33.

לד. מנורת חשמל - אסור לפתוח מקרר שאיש בו מנורת
חשמל שנדלקת בכל פתיחה של המקרר ונסגרת עם סגירת הדלת 34.

לה.
נשכח אור במקרר -  כשנשכח האור במקרר דולק, מותר
לומר לגוי שיפתח את המקרר וכן שיסגור, או להמתין עד
.35שהמקרר יפסיק לפעול ולהוציא את התקע בשינוי

לו.
ניתוק האור ע"י גוי - מותר לסמן לגוי או לומר לו איני צריךאת המנורה במקרר כדי שהגוי יפרק את המגעים וכל זה
.36שאינו אומר בפירוש לגוי אלא הגוי מבין בעצמו

סוד האושר בשבת
לתת המון אבל המון מחמאות במשפחה
בין ההורים והילדים
לא להעיר כלל
בשבת מתנהגים אחרת

...להרגיל כבר מקטנות ש
ממתקים שומרים לשבת
 משקאות קלים ותוססים רק בשבת
ספרי קריאה המיוחדים רק לשבת
והבגדים היפים והמיוחדים רק בשבת
וכך כל השבוע אבא אמא והילדים
רק לשבת מצפים

 33. נגיעה בתרמוסטט יכולה לגרום להפעלה או כיבוי מידי של המקרר ולכן אין לשנות מצב . טמפרטורה במקרר אפילו שהוא מכאני

34. כשפותחים את דלת המקרר מיד נדלקת המנורה ויש כאן איסור ואע"פ שאינו מדליק בידיים מכל מקום זהו פסיק רישא כלומר שעושה דבר המותר שהתוצאה שלו היא דבר . האסור ולכן פעולה זו אסורה בשבת

35. ובמנוחת אהבה ח"א עמוד תקפב, כתב ואם יש חשש שהמזון יתקלקל אפשר לומר לקטן שיפתח ויסגור ועדיף שיעשה זאת בשינוי שבדבר שנחלקו בו הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת או אסור מדרבנן מותר לגדול לומר לקטן לעשותו לו בשבת אם יש בדבר צורך או מצוה ולדעת הערוך כיון שאינו מתכון להדלקת המנורה ולא איכפת לו בהדלקה ואיסור זה הוא מדרבנן לשיטת חלק מהפוסקים כיון דפסיק רישא באיסור תורה אפילו כשלא איכפת לו אסור מדברי סופרים וכן לדעת כמה מהפוסקים אין איסור תורה בהדלקת מנורת חשמל עיי"ש. וכשמסופק אם כיבה את המנורה לפני שבת ראיתי שכתב במנוח"א .שם שאפשר להקל. וכן בשמירת שבת כהלכתה עמ' ח"א פרק י סעיף טו

36 אין כאן אמירה האסורה כשאומר לו איני צריך אור וכשהגוי מוציא או מנתק את המנורה אין כאן הנאה ממעשיו כיון שבכל מקרה מותרת פתיחת המקרר ורק הדלקת אור אסורה והגוי מנע את פעולת הדלקת האור האסורה בשבת אבל פתיחת הדלת .מותרת

מח. שעון שבת חשמלי -  מותר לכוון ביום שישי שעון שבת
מכאני ואפילו דיגיטאלי על מנת שיפעיל את המזגן או
האורות חשמל בבית, ובשעת הצורך אפשר לחבר גם למכשיר אינהלציה.

מט.כוונו בשבת - בשבת אסור לכוין שעון על מנת  שידליק או
.49יכבה את המכשירים ואפילו שפועל באופן מכאני

נ.
כיוונו ביום טוב - מותר לכוון ביו"ט שחל ביום
.50שישי על מנת שידלק בשבת

נא.
הארכת זמן דליקה -  בשעת הצורך אפשר להאריך זמן
הדלקה של שעון שבת מבלי הפעלת חשמל ויש לעשות
תנאי פעם בשנה שאני מתנה שיכול להזיז את השעון שבת.

נב.
תנור - שנכבה על ידי שעון שבת יש להחמיר ולא להכניס
לתוכו מאכלים שהתבשלו וקרים על מנת שידלק החשמל
.52ויתחמם על התבשיל

נג.
פלאטה של שבת -  שעון שבת שכיבה פלאטה חשמלית
מותר להניח על הפלאטה בשבת מאכל מבושל אפילו לח
כגון מרק או רוטב כדי שהפלאטה  תידלק בעוד זמן ותחמם
.53את התבשילים. כן כתב ביביע אומר חלק י סימן לח

כ"כ ביבי"א חלק י סימן לח.

נד.
אמירה לגוי -
כשיש חולה או לצורך מצוה כגון סעודת
שבת או לימוד תורה מותר לומר לגוי להפעיל שעון שבת
.54ולכוונו כדי שידלק בזמן מאוחר יותר

לא מחכים לצאת השבת!!!
ילדים שומעים ומבינים
ילד שומע את אמא אומרת "נו מתי תצא שבת"
אבא שאומר "'עוד שעה יוצאת שבת ברוך ה"
משפטים אלו משדרים טורח
כך הילדים מבין שבשבת
מחכים להבדלה...

 48. אע"פ שיש פוסקים שכתבו להחמיר בזה משום זילותא דשבת ועוד טעמים מכל מקום

49. .כבר הכל נהגו להשתמש בשעון שבת למכשירי התאורה בבית וכן למזגן ולמאוורר

50. . כל ההיתר הוא כשעושה כן לפני שבת אבל בשבת אין להתיר כ"כ בשו"ת יבי"א חלק ג או"ח סימן יז שיש להתיר ג"כ לכוין את השעון ביו"ט שחל בע"ש לגרום להדליק את החשמל בשבת. שהרי כל איסור הדלקת החשמל ביו"ט היא . מדרבנן משום דהוי מוליד אש

51. כתב בשו"ת יבי"א חלק ג או"ח סימן יח שאם כיון השעון מע"ש לכבות החשמל בליל שבת בשעה מסוימת, ושוב נמלך בליל שבת להשאירו דולק עד שעה מאוחרת יותר, מותר .לו להאריך את זמן הדליקה

52. כיון שיש כאן מחזי כמבשל אבל מי שעושה כן אין ל מחות בידו כיון ש יש להם על מה לסמוך כיון שהתנור מכובה אין כאן חשש של מחזי ולכן מותר להכניס לתוכו דבר מבושל .ויבש שאין בו חשש בישול אחר בישול

53. . כ"כ ביבי"א חלק י סימן לח

54. כיון שפעולה זו של הפעלת שעון שבת היא אסורה משום גרמא שהוא שבות ואמירה לגוי .במקום שבות מותרת לצורך מצוה או כשיש צורך הרבה