עא. מערכת מיגון -  כשלא ניתקו  את המערכת מיגון מלוח
הבקרה ויש נורות "לד" מהבהבות בלוח הבקרה, המיקל להכנס
ולצאת כשאין לו  אפשרות אחרת יש לו על מי
.71לסמוך

עב.
מצלמה אלקטרונית - כשאין אפשרות מעבר אחרת אפשר לעבור  במקום שמופעלת שם מצלמות  וידאו שמצלמות את
.72כל העוברים בתנאי שאינו רוצה בכך ולא נוח לו בזה

עג.
פנס הנדלק על ידי חיישן -  אין להפעיל מערב שבת מנורה
.73נדלקת על ידי חיישן וכן אין לעבור שם בשבת

עד.
לחצן מצוקה - כשיש סכנה ואפילו ספק סכנה או חשש של
.74פיקוח נפש מותר ללחוץ על לחצן המצוקה71. כיון שבמערכת מיגון ביתית יש לוח אלקטרוני שמסמן על ידי נורות לד איזהו דלת פתוחה וסגורה ולכן כל פתיחת דלת וסגירת דלת או חלון מפעילה נורות בקרה בארון הבקרה לכן לכתחילה יש לנתק את המערכת אזעקה כדי שלא לגרום לנורות לד להדלק אבל בשעת הדחק כשאין אפשרות אחרת אפשר לפתוח את הדלתות כדרכו מבלי שיבדוק בלוח בקרה כלל ואז פסיק רישה דלא ניחא ליה באיסור דרבנן כזה בשעת הדחק אפשר להקל כשאין .אפשרות אחרת לצאת ולהכנס מהבית

72. . כ"כ ביבי"א חלק י

73. מנורה זו נדלקת כאשר אדם עובר לידה וכך נגרם מכשול ויש להסיר את המכשול לפני שבת על מנת שלא יבוא לידי חטא ומכל מקום בשבת מי שעבר ליד מנורה כזו ונדלקה עליו בשעת הדחק כשאינו מוצא גוי שיעמוד שם במקומו יכול להמשיך בדרכו אפילו שהמנורה תתכבה מטעם של פסיק רישא דלא ניחא לי באיסור דרבנן של כיבוי אפשר .להקל בשעת הדחק כזו עיין בילקו"י שבת ה עמוד ריט

74. .כיון שיש בזה חשש פיקוח נפש לכן מותר ללחוץ על הלחצן ולהזמין עזרה