סא.
מתקן מים חשמלי - מתקן מים קרים הפועל על ידי חשמל
באופן אלקטרוני וגם הוצאת המים נעשית על ידי לחצן אסור
.61להשתמש בו בשבת כלל

סב.
מתקן מים מכאני לשתית מים קרים - מתקן הפועל על ידי
ידית משיכה של מים קרים וחמים (ואם הוא ינותק מהזרם עדיין אפשר להוציא ממנו מים) המיקלים להוציא ממנו מים
.62קרים בשבת יש להם על מי לסמוך

סג.
מיחם קומקום חשמלי -  כשנגמרו המים במיחם אין להוסיף
לו מים אפילו שהם חמים ומבושלים ובדיעבד אם הוסיפו
.63מים שכבר רתחו והתבשלו, אפשר להינות מהמים בשבת

סד.
גוי שמחמם מים - גוי שהדליק בויילר חשמלי לצורך עצמו
.64מותר להינות מהמים במוצאי שבת אבל לא בשבת

סה.
דוד חשמלי -  אסור להשתמש בשבת במים שהחומו על ידי
בויילר חשמלי ואפילו שחוממו מלפני שבת כל עוד שהמים
.65בדוד חמים בחום של יותר מארבעים מעלות

סו.
דוד שמש - המקילים להשתמש לרחיצת ידיים או כוסות
במים חמים שחוממו בדוד שמש יש להם על מי לסמוך אבל
אסור להתקלח בשבת במים חמים אפילו מדוד שמש ואפשר
.66להקל לרחוץ ילדים קטנים במים חמים לצורך בריאותם

סז.
חימום מים למוצאי שבת - מותר לכוון שעון שבת על מנת
שידליק את הבויילר בשבת בצהריים כדי שיהיו מים חמים
.67(במוצאי שבת (כגון בימי החורף הקצרים61. כיון שעל ידי לחיצה הוא גורם לחיבור מעגל חשמלי שמשחרר את המים מהמיתקן ולכן . אפילו שאין חשש של בישול כגון במים קרים יהיה אסור להשתמש בו בשבת

62. כדין פתיחת מקרר בשבת שזהו גרמא באיסור של רבנן שהוא הפעלת מעגל חשמלי ובפרט שאין כאן איסור של בישול או הבערה של גופי חימום וכן אין כאן פסיק רישא לכן אפשר . להקל בזה בשעת הצורך

63. פשוט משום איסור בישול ובמים גם כן שייך בישול אחר בישול ואפילו ששופך מכלי ראשון אין לשפוך לתוך כלי שמונח על הפלאטה כמובאר בדעת השו"ע למחות בזה דפעמים אחד היד סולדת בו והשני אין היד סולדת בו וכשמערה אחד לחבירו מתבשלים זה עם זה עין סימן רנג סעיף ד וכתב בשו"ת מנחת יצחק חלק י סימן יח דכל שלא נצטנן לגמרי ל"ש בזה בישול, ולכן העושה כן יש לו על מי לסמוך וכן מותר להינות ממים .מבושלים שהונחו שם בשבת

64. כיון שהגוי הדליק לצורך עצמו אין כאן הנאה ממעשה של שבת לצורך יהודי לכן מותר להשתמש במים במוצאי שבת ואין צריך להמתין זמן בכדי שיעשו ויש להזהר שלא לפתוח את המים החמים בשבת משום שיש כאן איסור בישול שמיד בפתיחת המים החמים .נכנסים מים קרים לדוד ומתבשלים

65. כתב בשו"ת יבי"א חלק ד או"ח סימן לה שאסור לפתוח הברז של ההסקה מרכזית, וכן של הכיור החשמלי (בוילר), להשתמש במים חמים שבהם בשבת, מפני שע"י פתיחת הברז חודרים מים צוננים אל המיכל ואל הכיור ומתבשלים במים החמים שבתוכם, והוי בישול . בתולדות האור שאסור מן התורה

66. ועוד כתב שם בסימן לד שמותר לפום דינא לפתוח הברז של המים החמים שהוחמו בדוד .שמש, ולהשתמש בהם לשטיפת כלים ורחיצת ידים ולשתיה וכל כיו"ב

67. כיון שההנאה באה במוצאי שבת ואין כאן איסור בישול ולכן אפשר להקל ואפילו שהפעילו ביום שישי שעון שבת שיחמם את המים לקראת מוצאי שבת כגון בימי החורף הקצרים ויש צורך במים חמים במוצאי שבת אפשר להקל אבל אין להשתמש במים אלו .בשבת. כן ראיתי שכתב בשמירת שבת כהלכתה פרק א סעיף מג