חכמים אסרו לטלטל חפצים מסוימים בשבת שמא יעשו בהם מלאכת חול. ובתנאים מסוימים התירו לטלטל מוקצה בגוף כגון ברגליים או במרפקים ויש פעמים שמותר לטלטל מוקצה  לצורך גופו או מקומו וכן מותרת הנגיעה ללא הזזתו
.וכאן הבאנו את עיקרי המוקצה הנפוצים בבית 1

א. כלי שמלאכתו לאיסור - כלי שדרך ההשתמשות בו בימי
החול מביאה לידי עשיית מעשה איסור בשבת כגון מברג או גפרורים וכד' מותר לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו. 2

ב. טלטול לצורך גופו - כשיש צורך להשתמש במוקצה שהוא
כלי שמלאכתו לאיסור כגון במספריים שדינם ככלי שמלאכתי לאיסור (אסור לגזור בשבת ניירות וכדו')  מותר להשתמש בהם כדי לגזור אריזת מאכל כשאין אפשרות לפתוח בידיים או בסכין. 3

ג. טלטול לצורך מקומו -  מותר להרים כלי שמלאכתו לאיסור
לצורך מקומו כדי שהבית יהיה מסודר או שיש צורך במקום
שמונח עליו המוקצה כגון: אם יש על השולחן כלי כתיבה
.4'מותר להרימו כדי שיהיה אפשר לאכול על השולחן וכד' 4

ד. מוקצה מחמת חסרון כיס -  כשהחפץ גם כלי שמלאכתו
לאיסור ובנוסף הוא כלי יקר ערך ומקפידים שלא להשתמש בו בתשמיש אחר מלבד מה שהוא כגון: מצלמה, או דיסק 'של נגינה וכד' 5

טלטולו -  מוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטלו כלל
ואפילו שיש חשש שינזק או יגנב ואפילו אם נשכח בחצר חפץ יקר כגון טלפון נייד  ויש חשש שיירטב במים אין
.6להרימו ולהכניסו למקומו בשבת 6

בשולחן שבת כולם נפגשים
לכן צריך לשמור יותר
שלא להוציא מילים שיכולות
לפגוע להכעיס ולגרום למריבה

 

ו. מוקצה מחמת גופו -
כאשר החפץ אין בו שימוש וגם אינו 
ראוי למאכל אדם או בהמה, ולא  חשבו עליו ככלי לפני
שבת. אין לטלטלו כלל כגון: גפרור שרוף שאינו כלי ואינו
ראוי למאכל, ולא חשבו להשתמש בו לפני שבת נחשב
כמוקצה מחמת גופו 7

ז.
נייר עטיפה של ממתקים - שאין בו שיירי מאכל הרי הואכמוקצה מחמת גופו כיון שאינו כלי, אינו ראוי לאכילה ולא
חשבו להשתמש בו ככלי ואם חשבו להשתמש בו לכלי
.כגון: נייר עטיפה של קרמבו למשחק) אינו מוקצה 8

 ח. קטן שאוחז מוקצה - אין להרים ילד קטן שיש בידו מוקצה
שמא יפול המוקצה ויבואו להרימו, וילד הבוכה מאוד ויש
, סכנה לבריאותו מותר להרימו כשיש בידו חפץ חסר ערך
אבל כשיש בידו חפץ חשוב כגון שלט של מזגן, או מצלמה יקרה וכד' אין  להרימו אפילו שבוכה מאוד, ומותר לומר לו להניחן במקום המשתמר 9

ט. נגיעה במוקצה - כל מוקצה שאינו זז ומתנדנד כשנוגעים בו וכן לא משמיע קול בנגיעה, מותר לגעת בו ולהשען עליו ולכן
מותר לשבת על מכונית כשאין חשש של אזעקה וכן מותר
'להניח בגדים על מייבש או מכונת כביסה וכד' 10

בשבת
צריך לחלק את הזמן
ילד יקבל לפחות חצי שעה עם אבא או אמא
או עם שניהם
זמן איכות ושמחה של למידה רעננה
משחקים וקשר במשפחה והערה
 באוירה חמה ונעימה
ואם הוא מלווה בכעס
פספסנו את המטרה

 

 


1. עיין רמב"ם סוף פרק כ"ד, בית יוסף בהקדמתו לסימן ש"ח, ובהקדמת משנ"ב לסי' ש"ח ישנם עוד סיבות ואלו העיקריות שולחן ערוך או"ח סימן שיא סעיף ח' טלטול מן הצד כלומר בשינוי לצורך דבר המותר, מותר. ובמשנה ברורה ס"ק ל' טלטול בגופו פירוש שאינו נוגע בידו אלא בגופו או בשאר אבריו מקילינן בו יותר משאר טלטול מן הצד ולכן מותר אפילו לצורך דבר האסור, ומש"כ שמותר בנגיעה כ"כ בשולחן ערוך או"ח סימן שח סעיף מ"ב דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו, ובלבד שלא יהא מנענע אפי' מקצתו, מגן אברהם סימן ש"י ס"ק ג' היינו כשהנגיעה היא לצורך דבר המותר אבל כשהנגיעה לצורך . המוקצה אסור

2. שו"ע ש"ח ס"ג, משנ"ב ס"ק י', ובס"ק י"ב כתב שההיתר הוא שאין כלי המותר אבל . כשיש כלי המותר לא יטלטל כלי שמלאכתו לאיסור עיין שו"ת תפילה למשה ח"א סי"ז

3. שו"ע או"ח סימן ש"ח סעיף ג' כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו בין לצורך גופו בין לצורך מקומו דהיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם, שו"ת תפילה למשה ח"א .סכ"ה עמ' רס"ו בתשובת הנאמ"ן.כתב שיזהר לא לטלטלו אחר השימוש

4. כמו שכתבנו בהערה לעיל

5. שו"ע ש"ח ס"א משנ"ב ס"ק ב' שמחמת חשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא לטלטלם ומקצה אותם מדעתו
ובמשנ"ב ס"ק ו' כתב בשם המ"א שאם הוא אינו מקפיד עליו לא הוי בשבילו כמוקצה מחמת חסרון כיס. וע"ע בשו"ת יבי"א ח"ז או"ח ל"ט אות ג. שכתב
. שדווקא שהכלי הוא כלי שמלאכתו לאיסור נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס

6. שולחן ערוך או"ח סימן שח סעיף א' כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס, משנה
ברורה  סימן  שח ס"ק  ב'  שמחמת חשש  הפסד  הוא  מקפיד  עליהם  שלא לטלטלם ומקצה אותם מדעתו.
וגם בחשש של הפסד אין היתר לטלטלו וכתב שם בסעיף
,ג אפילו מחמה לצל דהיינו שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב שם
.אסור. וכתב שם במשנ"ב בשם הפמ"ג שאפשר לומר לגוי להכניסו הביתה כדי שלא ינזק

7. הקדמת הב"י לסימן ש"ח, שו"ע ס"ז וברמ"א כל דבר שאינו כלי כלל אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו וכ"ש לצורך מקומו, ובסימן ש"ט מבואר שאבן דינה כמוקצה מחמת
. גופו, וכ"כ במנוחת אהבה ח"א עמ' רע"ח, ילקוט יוסף ד/ב עמ' שמ"ט

8. לכן צריך להיזהר ולא להרימם מהשולחן ביד אלא בשינוי ואם נישאר בתוכם שיירי מזון
.מותר לטלטלם אגב המזון שדבוק בדפנותיהם

9. שו"ע ש"ט משנ"ב ס"ק ב' כתב שאין להרים ילד שאוחז מוקצה מחמת גופו וכן פסקו אחרונים  הלכה  למעשה.  וע"ע  בשו"ע  ש"ח  מ"א  סק"ז  אם  שכח  ונטלה  בידו  מותר לטלטלה יותר, וכ"כ המשנ"ב ס"ק י"ג
שו"ע סימן ש"ח סי"ג לכן נראה להקל כשילד קטן .מחזיק מוקצה בידו ולומר לו להניחו במקום המשתמר מנוחת אהבה ח"א פי"ג ס

10. בשו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף מ"ב כתב דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו, ובלבד שלא יהא מנענע אפי' מקצתו, וע"ע במשנה ברורה סימן שח ס"ק יז, ובשו"ת יבי"א חלק ז או"ח .סימן לו כתב שנגיעה אפילו לצורך המוקצה מותרת

אחד  מסוגי  המוקצה  הקיימים  הוא  בסיס  לדבר  האסור
שפירושו כלי ריק שיש בו מוקצה ובגלל המוקצה שבתוכו אי אפשר להרים את הכלי בשבת

י. לפני כניסת שבת - אם הונח בכוונה מוקצה בכלי כגון שלט
בתוך קערה ריקה אסור להרים את הקערה כל השבת אפילו
.11אם יניחו שם דבר שמותר בטלטול

יא. כשהונח ללא כוונה -  אם הונח שלא במתכוון או על ידי
אדם אחר יהיה מותר לנער את הצלחת מהמוקצה שבתוכה
כדי להרימה כגון: ילד שהניח מוקצה בתוך צלחת, מותר
.12לנער ולהרים את הצלחת כשהיא ריקה

יב. ביטול כלי מהיכנו - יש איסור להניח בשבת מוקצה בתוך
כלי ריק כיון שלא יהיה אפשר להרימו עם המוקצה שבתוכו
.13זהו ביטול כלי מהיכנו

יג. קערה מלאה - אם הונחו לפני השבת גם חפצים המותרים
בטלטול בנוסף לכלים שאינם מוקצה, ויותר חשובים
,מהמוקצה כגון סידור או סכו"ם או דבר שראוי למאכל
.14מותר להרים את הכלי יחד עם המוקצה שבתוכו

יד. על שולחן שבת - צלחת שיש בה קליפות של ביצים
לכתחילה יש להניח בתוכה [לפני הקליפות] כפית כדי שיהיה מותר להרים את
הצלחת יחד עם הקליפות והכפית,
והמקילים להרים את הצלחת אפילו עם קליפות בלבד כשהצלחת אינה חד פעמית
.15יש להם על מי לסמוך

טו. בארון או שידה -  מגירה שיש בה עפרונות ועטים אסור
לפותחה בשבת אבל אם יש שם דבר שהוא חשוב יותר כגון
סידור, יהיה מותר לפתוח אותה כדי להוציא את הסידור
אבל מבלי לסגרה בחזרה כיון שהסידור לא בתוכה, חזרה
.16להיות בסיס לדבר האסור

טז. חול בנעליים - מותר להרים נעליים אפילו שיש בהם הרבה
חול וכן מותר להוציא חול מנעלי הילדים אפילו בשבת שאין
.17כאן דין בסיס לדבר האסור

יז. :ניעור המוקצה - כשנשכח מוקצה בצלחת או על כרית כגון
מפתחות שנשכחו על הכרית אפשר לנער את הכרית על מנת שהמוקצה יפול ולכתחילה יש לנער את הכרית בשינוי
.18ולא בידו ממש

יח. סלסלה עם חול - מותר להרים סלסלה שיש בה מעט גרגירי
.19חול ואין הסלסלה נהפכת להיות בסיס לדבר האסור

יט. מגש עם פמוטים - כשהדליקו נרות שבת על מגש אסור
להרים את המגש לאחר שהנרות כבו, אבל אם הניחו עליו לפני כניסת שבת כלי שהוא חשוב יותר מהנרות והפמוטים כגון תכשיט זהב אפשר להרים את המגש  וכן הדין כשמונח
.20על השולחן

 נזכור ולא נשכח
מיום שישי עד מוצאי שבת יש הרבה נסיונות
נסיונות בין האישה לבין הילדים לבין הבעל לבין האשה וכולם לבין כולם
לכן צריך פשוט לדעת להתאפק לא להעיר
ולא להגרר לויכוח
חבל לבזבז את השבת על הבל ורעות רוח11. תנן [קמ"ב:] האבן שע"פ החבית מטה על צדה ונופלת ואמרו בגמרא לא שנו אלא בשוכח אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור והרי"ף והרמב"ם פסקו כן וכן פסקו הטור והש"ע בסי' ש"ט שמבואר שם שכל דבר שהיה מונח עליו המוקצה בין השמשות, אף על גב שהוא כלי שמלאכתו להיתר, נעשה בסיס לדבר האיסור, ודינו כאלו היה הוא המוקצה ויש חילוק נוסף בין מניח לשוכח דבשוכח לא נעשה בסיס לכל השבת ואילו במניח נעשה בסיס . ואי אפשר להרימו

12. כאשר הונח מוקצה בכלי כל זמן בין השמשו"ת אין היתר להרים את הכלי אפילו שהוציאו ממנו את המוקצה מיגו דאיתקצאי בין השמשו"ת איתקצאי לכולי יומא וכיון שבין השמשו"ת רק מוקצה הוח בקערה לכן אין לטלטלה כלל כי כבר הוקבעה לבסיס לדבר האסור שאין אפשרות לטלטלו כלל. ומש"כ לעניין הנחה של ילד כן כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סימן שט אם אדם הניח דבר מוקצה על של חבירו, לא אמרינן דנעשה בסיס לדבר האסור, דאין אדם אוסר של חבירו שלא מדעתו משנה ברורה סימן שט ס"ק כו .היינו דמותר לטלטל הכלי כשצריך לה אחר שינער המוקצה ממנה

13. בראשונים נחלקו מה הטעם שאסור להניח מוקצה בכלי ריק שיטת רש"י היא משום שעל ידי כך הוא מחבר את הכלי למקומו ואי אפשר להזיזו משם ואילו לשיטת הטור הרי הוא סותר את הכלי כי אין אפשרות להשתמש בו מכל מקום לכולי עלמא כשהונח שם כלי מוקצה אין להרים את הכלי בשבת כלל. וכן אין לעשו"ת כן לכתחילה בשבת כלומר להניח בתוך קערה ריקה דבר שהוא מוקצה כיון שכך מבטל כלי מהיכנו ובדיעבד אם הונח שם דבר מוקצה אפשר להניח בו דבר המותר בטלטול כגודן כלי או תכשיט ולהרים . את הקערה יחד עם דבר המוקצה ודבר ההיתר ובתנאי שההיתר יותר חשוב מהמוקצה

14. כדין בסיס לדבר האסור והמותר שאפשר לטלטלו כאשר המותר יותר חשוב כמובא ,בשו"ע או"ח סימן שי סעיף ח כלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר, מותר לטלטלו . הלכות בסיס לדבר אסור מפורטות גם בסימנים שט וגם שיא עיי"ש ובאחרונים

15. קליפות של ביצים נחשבות כמוקצה מחמת גופו ולכן הצלחת נחשבת לבסיס לדבר האסור שהם הקליפות אבל אם נניח בתוכן כלי שיש לו חשיבות יותר מהקליפות כגון כפית יהי .המותר לטלטל את הצלחת ולשפוך את הקליפות לפח ואת הכפית להוציא מהצלחת והמיקלים להרים את הצלחת עם הקליפות בלבד יש להם על מה לסמוך כיון שאפשר להגדיר את הקליפות כגרף של רעי שאפשר לטלטלו כשמפריע לקדושת השבת ועוד טעם יש להקל משום שהקליפות אינן חשובות עד כדי כך שביכולתן לבטל את הכלי אבל לא .כלי חד פעמי כמבואר במנוח"א חלק א עמוד שמו ועמ' שס"ה עיי"ש

16. גם מגירה נחשבת לבסיס לדבר האסור כיון שהיא כלי שיש בה חפצים האסורים בטלטול אבל אם הניחו בה חפצים שהם חשובים יותר מותר לפתוח את המגירה אבל לאחר שהוציאו ממנה את החפץ המותר בטלטול ונשאר שם רק המוקצה יהיה אסור לסגור את . המגירה אלא רק בשינוי

17. כיון שאין רוצים בחול שבנעליים ובוודאי שאין החול מבטל את הנעל כיון שאין בו חשיבות כלל ומותר לנער את הנעל כדין כל מוקצה שהונח ללא כוונה על כלי שמותר לנער . אותו

18. שו"ע או"ח סימן שט סעיף ד שכח אבן ע"פ חבית, או מעות על הכר, מטה חבית על צדה והאבן נופלת, ומנער הכר והמעות נופלים כיון שהמוקצה לא הונח בכוונה אלא נשכח אפשר לנערו מה שאין כן כשלא נשכח יהיה אסור להרים את הכלי כיון שמיגו דאיתקצאי בין השמשו"ת איתקצאי לכולי יומא. ומה שכתבנו טלטול בגופו עדיף כיון עיין בסימן .שי"א סעיף ח דבגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר

19. כיון שהחול הוא מועט ואינו חשוב ואין בכוחו לבטל כלי מהיכנו ולכן אין הסלסלה . נחשבת כבסיס לדבר האסור

20. ואם הככר לחם הונחה בשבת אז מיגו דאיתקצאי בין השמשו"ת איתקצאי לכולי יומא ואין היתר להרים את השולחן או את המגש כמובא בשו"ע או"ח סימן רעט סעיף ג לטלטל נר ע"י שנותנין עליו לחם בשבת, אסור. ואם נתן עליו הלחם מבע"י, יש מי שמתיר לטלטלו בשבת ע"י לחם זה, ואין לסמוך עליו. ועיין באחרונים שבמגש של נרות אפשר .להקל יותר כאשר הכלי שמונח שם יותר חשוב מהפמוטים

כל הצעצועים והמשחקים המוזכרים כאן דינם נזכר לגבי היתר טלטול משחקים לגבי ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך אך כשהגיעו לגיל חינוך יש להמנע ממשחק משום חשש ביטול תורה וכ"ש לגדולים יותר שצריכים להזהר1

כל צעצוע או חפץ שאנו רוצים לטלטלו בשבת, יש לבחון לאיזה מוקצה הוא שייך ואם הוא מוקצה מחמת גופו או מוקצה מחמת מחסרון כיס, אין לטלטלו בידו כלל

א.
צעצועים משמיעים קול - אין ליתן ביד הקטנים צעצועים
האסורים במשחק בשבת כגון: משחקים שיש בהם אורות או
.2המשמעים קול נגינה


ב.
צעצועים - שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס המפוזרים
בבית, ורוצים שהבית יהיה מסודר לכבוד שבת מותר
.3לטלטלם ברגלו או ע"י מטאטא, למקום אחר

ג.
אופניים - הקטנים מגיל חינוך במקומות שיש עירוב אפשר
להקל להם לרכב על אופניים של ילדים קטנים כגון שקבועים
.4בהם גלגלי עזר

ד.
אופני כושר - וכן שאר מכשירי כושר ואימון הגוף אין
להשתמש בהם בשבת כדי להזיע אבל מותר להשתמש בהם
.5לשם התרעננות קלה או הרפיה קלה של השרירים

ה.
אקדח המרעיש ומוציא-ניצוצות אש - דינו ככלי שמלאכתו
.6לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

ו.
אקדח מים - אע"פ שמותר לשחק באקדח מים בשבת, יש
להמנע מלשחק באקדח מים כיוון שבדרך כלל
הוא מביא
לידי איסורים אחרים בשבת כגון: שריית בגד במים, או
.7'השקאה וכד


ז.
אקורדיון משחק - אין לנגן באקורדיון אפילו שנועד למשחק
.8כיון שמשמיע קול

ח.
ארגז חול - אע"פ שחול יבש המוכן מלפני שבת למשחק
מותר בטלטול מכל מקום אסור לחפור בארגז חול וכן לא
.9לשפוך מים לתוכו

ט.
בובות ללא סוללות - שאינן פועלות על סוללות ואינן
משמיעות קול, אינן מוקצה ומותרות בטלטול כדין שאר
.צעצועי ילדים

י.
בובות עם סוללות - יש לנתק הסוללות לפני שבת ואז יהיה
מותר לשחק בהם שאם לא כן דינם ככלי שמלאכתו לאיסור
.10שמותר לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו

יא. בלון ניפוח - יש האוסרים לנפח בשבת בלון, ויש
המתירים לנפחו, כאשר ניפחו את הבלון כבר פעם אחת
.11אבל בכל מקרה יש להקפיד שלא לקושרו

יב.
בלון גומי בצורות בעל חיים - מותר לשחק בהם ויש
.12מתירים לנפחם בשבת לקטנים

יג.
בלון שהתפוצץ - מוקצה מחמת גופו ואין לטלטלו כלל ואם
יש חשש שהתינוקות ינזקו בשיירי הבלון אפשר להרימו
.13ולזורקו לאשפה

יד.
בלוני בלוני סבון - ילדים המשחקים במים וסבון ומנפחים
.14סבון עם מים בשבת יש להם על מי לסמוך

טו.
בלונים הקשורים בשרשרת - אין לקשור בשרשרת בלונים
למשחק או ליופי אבל כשיש בלונים שקשורים בשרשרת
מותרים בטלטול ובמשחק אפילו אם אחד הבלונים התפוצץ.

טז.
בנין מתנפח - אסור לנפח בשבת אוהל או בית המתנפח
ואפילו אלו שמתנפחים על ידי משיכת חוט יש בכך איסור
הקמת אוהל ועוד אבל כשהיה מנופח לפני שבת מותר
.16לשחק בתוכו

יח.
בר-בצק ("פלסטלינה") - אסור לשחק בפלסטלינה או בר
.18בצק וכן לא בחימר או גבס ככלי שמלאכתו לאיסור

כ.
גולות משחק וכן גלעיני משמש ("גוגואים") - מותר לשחק
.20בהם ע"ג שטיח , או בקרקע מרוצפת וכד' אך לא בעפר

כא.
.21גומי נדבק - משחק גומי דביק מותר לשחק בו בשבת

כב.
גומי/חבל קפיצה וכד' - מותר לילדים לקפץ ולשחק בחבל
.22קפיצה וכד' שהרי בשבילם זהו תענוג

כג.
גלגליות - מותר לילדים לשחק בשבת בגלגליות וכן בשאר
.23סוגי משחקים על גלגלים במקומות שיש עירוב

כד.
גלגל-ים - מותר לשחק בגלגל ים מנופח וראוי להחמיר ולא
.24לנפחו בשבת בפעם הראשונה

כה.
גלשן - מוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור שהרי אסור לשחות
.25בים ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

כו.
דבק נוזלי - אסור בטלטול כדין מוקצה מחמת גופו כיון
.26שאינו ראוי לשום מלאכה בשבת

כז.
.27דומינו - מותר במשחק בדומינו ככלי שמלאכתו להיתר

כח.
.28דוקים - מותר לשחק במשחק הדוקים

כט.
דמקה,שחמט, שש-בש - מעיקר הדין מותר לקטנים לשחק
משחק הדמקה או שחמט אך מטעם חינוך יש להרגילם שלא
.29ישחקו במשחקים כאלו בשבת

ל.
הגה עם סוללות - משחק "הגה" שמופעל על ידי סוללות אין
.30לשחק בו בשבת

לא.
הגה עם צפצפה - כשאין בו סוללות אבל משמיע קול על ידי
הצפצפה אסור להשתמש בו בשבת אבל תינוק שבוכה
.31מותר להביא לו את ההגה כדי להשתיקו

לב.
הליכון עם מנורות וכד' - יש לפרק מלפני שבת את חלקי
המוקצה שנמצאים עליו או לפחות לבטל את פעולת
.32הסוללות ואז מותר לילד להשתמש בו בשבת

לג.
הליקופטר מכאני ולא חשמלי - שע"י מתיחת חוט הכרוך
סביבו מתעופף מותר לשחק בו בבית ובמקומות שיש
.33עירוב

לד. הרכבת טוסים/מכוניות ע"י חיבורם בחוזקה -
אסור
להרכיב מטוסי פלסטיק או מכוניות ואוניות וכדומה משום
בונה כיון שרגילים לבנותם לימים רבים והם תקועים בחוזקה
.34וכשנבנו לפני שבת מותר לשחק בהם כשאין בהם סוללות

לה.
,הרכבת סברס - מותר לשחק ולהרכיב ב"סברס" בשבת
.35כדין לגו

לו.
הרכבת קלפים - משחקי קלפים שיש להתאים חצי קלף
.36לחצי אחר וכד' מותר לשחק בהם בשבת

לז.
זכוכית מגדלת - איננה מוקצה ומותר להשתמש בה בשבת
.37כדי לראות חפצים שונים בהגדלה

לח.
חול שבחצר - אין להניח לילדים לשחק בחול בשבת וכן
לא לחפור גומות ולא להרים חול בידיים משום שנחשב
.38למוקצה מחמת גופו
אבל אם החול הוקצה לשם משחק מותר בטלטול כשאין בו משום עשיית גומא. כגון
.שהניחו אותו בבית או בארגז חול לשם משחק

לט.
חותמת ילדים - אין לשחק בה בשבת ככלי שמלאכתו
לאיסור ומותר לטלטלה לצורך גופו או מקומו כגון שצריך
.39'לסדר החדר וכד

מ.
חלקי בובה שהתפרקו - חלקי בובה שהתפרקו אסור לטלטלם
ולהחזירם למקומם אבל אם במשך ימי השבוע
.40משחקים בה בפירוק והרכבה אפשר להקל ולהחזירם


מא.
חמש אבנים - מותר לשחק במשחק חמש אבנים בשבת אם האבנים היו מוכנות מבעוד יום אבל אם אבדה אבן, אין
.41להשלימה באבן אחרת שאינה מוכנה לכך

מב. חשבונית חרוזים - אינה מוקצה ומותר לשחק בה בשבת.
וכשהתפרקה מותר לאסוף החרוזים ואין כאן חשש משום
.42מעמר

מג.
טיסן ידני - שאין בו מנוע ואינו פועל על ידי סוללות אלא
.43רק באופן ידני מותר לשחק בו במקומות שיש עירוב

מד.
טלסקופ - שאינו פועל על חשמל או סוללות דינו כזכוכית

מה.
טריויה - מותר לשחק במשחק הטריויה אבל יש להזהר
.45שלא לרשום או לסמן נקודות

מו.
טרמפולינה או מזרון קפיץ - מותר לקפץ עליו בשבת כדין
.46חבל קפיצה כנזכר לעיל

מז.
יו - יו - כשאינו חשמלי מותר במשחק בשבת, ויש להזהר
.47שלא להתיר הקשרים שנקשרו בשעת משחק

מח.
ילקוט בית ספר - הנועד לספרים שמותרים בקריאה בשבת ובדרך כלל הספרים חשובים יותר מכלי הכתיבה מותר לטלטלו בשבת כשיש בו ספרי לימוד ומחברות לימוד כתובות, אבל אם הוא מכיל מחשבון או צבעים יקרים וכן
.48מחברות ריקות וכד', אין לטלטלו

מט.
כדורים גדולים/קטנים - אין לשחק בהם בשבת, דינם
כמוקצה מחמת גופו, ויש שכתבו להקל לקטנים שלא הגיעו
.49לחינוך ויש להזהירם שלא ישחקו על הדשא

נ.
כדור שיצא ממנו אויר - אסור במשחק ודינו כמוקצה מחמת
.50גופו שאין לטלטלו כלל

נא.
כדורי שלג - וכן בובות שלג אין לבנותם בשבת ויש להם
.51דין של מוקצה

נב.
כלי חפירה - כלים הנועדו למשחק חפירה של הילדים בחול
אסורים בטלטול כמוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר
.52לשחק בהם בבית באופן המותר ללא חול

נג.
כלי משחק בחול - מסננת כף ודלי של חול אסורים
.53במשחק בשבת בחול ודינם ככלי שמלאכתו לאיסור

נד.
כלי נגינה - העשויים למשחק כגון מצילתיים או תוףאקורדיון, חצוצרה, קסילופון, ושאר צעצועים המשמיעים קול
.54אינם מותרים במשחק בשבת

נה.
כפית שהתעקמה - וכן כל כלי שהיתעקם אסור לישרו
ולתקנו ואם אינו ראוי לשימוש יש לו דין מוקצה מחמת גופו
.55שאסור בטלטול

נו.
כפית/כוסות/קשים המחליפים צבעים ע"י חום המים - מותר
להשתמש בהם בשבת, אבל אין למדוד בהם חום של מים
.56חמים

נז.כרטיס תלמיד\מנוי - הנותן הטבות קניה במקומות מסוימים.57הרי הוא ככלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו

נח.
כרטיסית אוטובוס- כשיש בה עדיין ניקובים דינה כמוקצה
מחמת חסרון כיס, וכשאין בה שימוש דינה כמוקצה מחמת
.58'גופו וכן הדין בשאר כרטיסי כניסה לאוטובוסים וכד

נט.
לגו - מותר לשחק במשחקי הרכבה כגון לגו ואין כאן בנין
.59וסתירה וכן מותר לאספו בשבת למקומו הקבוע

ס.
לוח וגיר, ספוג למחיקה - כל מכשירי כתיבה ומחיקה אפילו
שנועדו למחוק או לכתוב דבר זמני דינם ככלי שמלאכתו
.60לאיסור ומותר להרימם רק לצורך גופם או מקומם

סא.
לוח מגנט - אינו מוקצה ומותר להדביק עליו פיסות מגנט
.61רכות וכן מותר להסירן מעליו

סב.
לוח סקוצ' - מותר להדביק בלוח סקוצ' אפילו אותיות וכן
.62בשאר משחקי התאמה


סג.
הציור בין על ידי חוט או מקל לוח ציור - כל סוגי לוחות
.63סימון אין לשחק בהם בשבת

סד.
מדבקות - כל סוגי המדבקות בין קטנות או גדולות אסורות
בטלטול ודינן ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר להתבונן בהם
.64'כשיש בהם תמונות וכד

סה.
מונפול (על כל סוגיו ושמותיו) -
יש אומרים שמותר
לקטנים לשחק במשחקים כעין מונפול ויש אוסרים וכדאי
.65להימנע מלשחק משחקים אלו בשבת

סו.
מחרוזת שהתפרקה - מותר לאסוף החרוזים שהתפרקו כדי
.66להניחם בכלי אבל לא לשזרם מחדש בשרשרת

סז.
מחזירי אור - כל סוגי המחזירי אור שאינם פועלים על
חשמל מותרים בטלטול ובמשחק ואם התפרקו מאופניים אין
.67להחזירם בשבת

סח.
מטוס נייר - מותר להעיף מטוסי נייר ברשות היחיד בביתו
אך בחצר יש להימנע משום שמא יצא לרשות הרבים ונמצא
.שהוציא מרשות לרשות ובמקומות שיש עירוב מותר

סט.
מכונית בימבה, טרקטור - ושאר כלי רכב לקטנים שלא
' פועלים על מנוע אלא מכניים ויש בהם ארבע גלגלים וכד
מותרים בשבת לקטנים במקומות שיש עירוב ולכתחילה יש
.68להוציא הפעמון שלא יבואו לצלצל ולהשמיע קול

ע.
מכונית קפיץ - מותר לילדים לשחק בשבת
במכונית הפועלת ע"י קפיץ ואין בזה איסור משום מתקן מנא
.69וכשמשמיעה קול נגינה אסור להפעילה בשבת

עא.
מכונית/טיסן עם שלט - דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס
לכן יש להיזהר לא לטלטלם כלל ובמקום הצורך יכול
.70לטלטלה בשינוי

עב.
מכשיר לחירור דפים - אם מקפידים עליו לא להשתמש בו
לדברים אחרים נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס אבל
כשאין הקפדה עליו נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר
.71לטלטלו לצורך גופו או מקומו

עג.
מכתביות לנוי - מותר לשחק במכתביות שנאספות לשם נוי
.72ומשחק אבל מכתביות שנועדו למשלוח אסורות

עד.
מסיכת פורים- מותרת במשחק בשבת אך יש להיזהר שלא
.73להתקינה בפעם הראשונה

עה.
מספריים - כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו רק לצורך
.גופו או מקומו

עו.
מסרק - כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו כלל רק לצורך
.74גופו ומקומו

עז.
מברשת בובות - מותר לילדה קטנה להבריש שיער בובה
.75לשם משחק באופן כזה שמשתדלת שלא יתלשו שערות

עח.
מצופי שחייה - אין לטלטלם בשבת כיון שמיועדות לשחיה
.76נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור

עט.
מצלמת תמונות מצויירות (צעצוע) - מותר לצפות בה
בשבת שאינה מופעלת ע"י חשמל או סוללות אלא רק
.77להחליף תמונות ע"י קפיץ או גלגל

פ.
מקל קפיץ - שילדים עומדים עליו ומקפצים מותר לקפץ עליו
.78בשבת

פא.
מקלות ארטיק - כאשר ילדים משחקים איתם אינם מוקצה
והנזרקים לפח דינם כמוקצה מחמת גופו ואין להרימם
.79מהשולחן, או מהרצפה

פב.
מקלות וענפים תלושים - אין להרימם בשבת ודינם כמוקצה
.80מחמת גופו ואין לטלטלם כלל

פג.
משאבת אויר מכאנית - ולא חשמלית מותר לטלטלה
לצורך גופה ומקומה ויש המתירים להישתמש בה לדבר
.81המותר

פד.
משחקי פאזל והרכבה - כל המשחקים שנועדו להרכבה
ופירוק ואינם נשארים לנוי אלא מיד אחר המשחק מפרקים
.82מותרים במשחק בשבת

פה. משחק מטקות/טניס שולחן - יש אומרים שמותר לילדים
.83לשחק בטניס שולחן ויש שכתבו לאסור

פו.
מילים ואותיות שנועדו להרכבה משחקי אותיות - משחקי
.84וללמידה של אותיות מותרים במשחק בשבת

פז.
מילים ואותיות שנועדו להרכבה משחקי אותיות - משחקי
.84וללמידה של אותיות מותרים במשחק בשבת

פח.
משחקי נקודות - יש להימנע מלשחק בשבת במשחקי
נקודות וקליעה שנוהגים לרשום התוצאות משום חשש שמא
.85יכתוב התוצאות

פט.
משקפת דמויות - מותר להסתכל במשקפת מכאנית ללא
.86סוללות שיש בה תמונות שזזות בלחיצה


צ. משקפת ים, ושאר מכשירי שחיה או צלילה - אסורים
בשבת משום מוקצה מחמת כלי שמלאכתו לאיסור ומותר
.87לטלטלו לצורך גופו ומקומו

צא.
משרוקית/צפצפה - כל סוגי המשרוקיות אסורים בשבת
ולכן אין לשרוק במשרוקית בשבת ולא לצפצף בצפצפה
ודינה ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך
.88גופו ומקומו

צב.
נדנדה קפיץ - נדנדה המתנדנדת על ידי מתיחת קפיץ מותר
.89למתוח הקפיץ ולהתנדנד בנדנדה

צג.
נייר מעטפה צבעוני - דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס, כיון
.90שמקפיד עליו לשמרו ויש לו תשמיש קבוע

צד.
נייר עטיפה של ממתקים - שאין בו שיירי מאכל הרי הוא
כמוקצה מחמת גופו שאינו כלי, ואינו ראוי לאכילה ולא חשבו עליהם לכלי ואם חשבו עליו לכלי (כגון: נייר עטיפה של
.91קרמבו שמיוחד למשחק) אינו מוקצה

צה.
נרות של עוגת יום הולדת- אין לטלטלן בשבת מהעוגה אלא
יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו וכן מחשש
בורר שמוציא הפסולת מהאוכל ואם שכח להוציאם לפני
.92שבת יחתוך העוגה מסביב

צו.
סביבון - הכרוך בחוט מותר לסובב עליו החוט ולמשכו, וכן
סביבון המסתובב ע"י קפיץ או גומי, מותר לשחק בו בשבת

צז.
סביבון אורות- שיש בו מנורות הנדלקות ע"י שמסתובב
.93 במהירות אין לשחק בו בשבת

צח.
סוללות מלאות - כלי שמלאכתו לאיסור שנועדו לעשיית
זרם ולהוליד חשמל שאסור בשבת ומותר לטלטלם כשצריך
.94למקומם או גופם

צט. סוללות נטענות ואינן נטענות - אין לטלטלם כלל שהם
מוקצה מחמת גופו, ואם
הם נטענות דינם ככלי שמלאכתו
.95לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

ק.
סט חוברות ציורים וכד' - אינן נחשבות מוקצה משום
.96שאפשר להסתכל בתמונות מבלי לצייר

קא.
ספר מנגן - אסור לטלטלו ונחשב ככלי שמלאכתו לאיסור
וכל שכן שאין להביא לילדים קטנים שישחקו בו אבל אם
הוא מקולקל ואינו משמיע קול ואין בו פעולה חשמלית מותר
.97לטלטלו ולעיין בו

גב.
סירת גומי מתנפחת - אין לשחק או לשוט בשבת בסירת
.98.גומי אפילו שמנופחת כבר לפני שבת ודינה כמוקצה

קג.
סרגל - כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך
.99גופו או מקומו

קד.
עפיפון - אין להניח לילדים להעיף עפיפונים בשבת ברשות
הרבים וגם לא ברשות היחיד שאי אפשר שלא ייכשל
.100באיסור הוצאה מדאורייתא וכשיש עירוב מותר

קה.
פילם" של מצלמה- כל פילם של מצלמה דינו כמוקצה ואם"
יש רצון לפתח התמונות שוב נחשב כמוקצה מחמת חסרון
.101כיס

קו.
צבעים - נחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלם
לצורך גופו או מקומו וצבעים יקרים נחשבים למוקצה מחמת
.102חסרון כיס

קז. צירוף אותיות - משחקי אותיות על כל סוגיהם כגון שבץ נא
.103בלנקו וכו' מותרים במשחק בשבת

קח.
צלחת מעופפת - ללא סוללות מותר לשחק בה בחצר או
בבית ובמקומות שיש עירוב בתנאי שאין עליה מנורות
.104שדולקים

קט.
צעצוע שנשבר בשבת - הוי מוקצה מחמת גופו כשאין בו
שימוש, ואין לטלטלו כלל וכשהשברים ראויים לשימוש מותר לטלטלם ושברים שנשברו לפני שבת ונועדו למשחק
.105מותרים בטלטול

קי.
צעצועי קפיץ - הפועלים ע"י מתיחת קפיץ הבנוי בתוכם
וכשמשחררים אז הם מסתובבים או קופצים וכד' ומותרים
.106בשבת בתנאי שאינם משמיעים קול ניגון או תיפוף

קיא.
,צעצועים המשמעים קול - כגון תוף, פעמון אופניים, צפצפה
כלי נגינה מפלסטיק וכד', כל צעצוע שמשמיע קול אין לשחק
.107בו בשבת, ורק התינוקות מותרים בהם

קיב.
קוביות משחק - אינן מוקצה ומותר לשחק בשבת ודינם
.108ככלי שמלאכתו להיתר

קיג.
קובית פלא (קוביה הונגרית) - מותר לשחק בה בשבת ואין
.109בה משום צובע או כותב

קיד.
קיפולי נייר - מטוס, כובע, וכד' יש אומרים שאין לעשות
קיפולי נייר בשבת ויש מתירים רק בניירות רכים ואם עושים
.110זאת למשחק חד פעמי אפשר להקל

קטו.
קלטות טייפ/דיסקים - דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס ואין
.111לטלטלם כלל בשבת

קטז.
קליעה למטרה - חץ שעושה נקב במטרה , כלי שמלאכתו לאיסור, ורק לצורך גופו ומקומו מותר לטלטלו.
אבל חץ שנדבק ע"י סקוצ', גומי דביק וכד', מותר לשחק בו
.112בשבת ויש להיזהר שלא לכתוב נקודות

קיז.
קליקס\קליק - שנועדו לפירוק והרכבה מותרים במשחק
.בשבת כדין לגו

קיח.
קלפי משחק עם תמונות של קדושה - כגון צדיקים או מצוות
.113וכד' מותרים במשחק בשבת

קיט.
קלמר - הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור שנועד להיות בסיס
.114לדבר האסור (כלי כתיבה) ודינו כדין ארנק כסף

קכ.
רכבת - משחק רכבת שפועל על ידי סוללות או חשמל אסור במשחק בשבת ואם מקפידים עליו לשמרו כגון שהוא
.115יקר דינו ככלי שמלאכתו לאיסור

קכא. רעשן - אין לשחק בו בשבת ודינו ככלי שמלאכתו
.116לאיסור

קכב. שריקה במשרוקית - אסור לשרוק במשרוקית והיא נחשבת
ככלי שמלאכתו לאיסור אבל מותר לשרוק ללא משרוקית
.117או כלי אחר

קכג. תלת אופן, קורקינט, אופניים עם גלגלי עזר - הפועלים (קכג
באופן מכאני מותר לילדים לרכב עליהם בשבת בחצר וברשות היחיד או במקומות שיש עירוב, ולכתחילה יש
.118להוציא את הפעמון מהאופניים, לפני כניסת השבת

קכד. תיקיית ציורים - מותר להוציא ציורים מתיקיית הציורים (קכד
ולהסתכל בציורים בשבת וכשיש בתיקיה צבעים וכד' אין
.119לטלטלה משום בסיס לדבר האסור

 

 

1. יש מחלוקת בין האחרונים אם לדמות דין צעצועים לכדור וכתב בשו"ע סי' ש"ח סמ"ה שכדור מוקצה ואין לשחק בו בשבת ה"ה לשאר צעצועים, ובהליכות עולם לרה"ג עובדיה יוסף שליט"א ח"ב עמ' ר' כתב שמותר לגדול ליתן לקטן לשחק בצעצועים המיוחדים לקטנים ואין בהם משום מוקצה. וע"ע במנח"א ח"א פי"ב קטנים עד גיל ברמצוה אפשר להקל להם לשחק במשחקים ולטלטלם בשבת. וההולכים כרמ"א יכולים להקל כיון . שהרמ"א בש"ח סמ"ה התיר לשחק בכדור והוא הדין לשאר צעצועים ועיי"ש במשנ"ב

2 סימן שמ"ג ברמ"א במשנ"ב ס"ק ג', מ"א ס"ק ג' ואפילו דבר שאין בו איסור אלא משום .בל תשקצו אסור ליתן לידו

3 שי"א ס"ח כתב הכתב בשו"ע סי' טלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר ובמשנ"ב ס"ק ל' כתב שאינו נוגע בידו כי אם בגופו או בשאר אבריו, ואין דרך לטלטל צעצועים ברגליו וניכר השינוי בגופו מ"א שי"א ס"ק כ"ד ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח"א פכ"ב .פל"ד

4.מעיקר הדין לא אסרו אופניים אלא משום גזרה שמא יתקן ויסדר אותם בשבת, עיין בהליכות עולם ח"ד עמ' רמ"א, וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סט"ז, וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר ח"ז ס"ל, וכ"כ בשו"ת ישכיל עבדי ח"ג או"ח סי"ט, וכ"כ בשו"ת משנה הלכות , ח"ז סע"א. וכן כתב בשו"ת באר משה ח"ו סט"ז שרק אופניים המיועדות לקטן מותר ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז סי"ז, אור לציון ח"ב פמ"ב ש"ג שאופנים תלת אופן מותר לקטנים וכל שניכר ששיך למשחק לקטנים ואין חשש שילד קטן יסדר ויתקן אין .סיבה לגזור ולאסור .

5.אור לציון ח"ב עמ' רנח

6.י"א שניצוצות אסורים מדאורייתא וי"א מדרבנן וכן השמעת קול אסורה בשבת, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז סי"ד .

7.כיון שילדים המשחקים במים דרכם להרטיב בגדיהם וסביבתם לכן יש להיזהר לבל .יכשלו באיסורים שונים

8. בשבת יש איסור לנגן בכלי ניגנה וגם כלי משחק שמנגנים יש איסור ולכן אין לנגן בכל כלי . נגינה שמשמיע קול ורק אם הוא מקולקל וכבר אינו משמיע קול מותר במשחק

9. עיין בשו"ע סי' ש"ח סל"ח במשנ"ב קמ"ג, ביאור הלכה ד"ה בטל אגב עפר הבית, כל שיחד לו מקום והוכנס לשם כך לא הוי מוקצה מחמת גופו וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו .סל"א, וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח ע"ע באורחות שבת עמוד תצד

10. כשהסוללות מנותקות אין חשש של חילול שבת על ידי הפעלת הצעצוע אבל כשיש סוללות הצעצוע נחשב כמחובר לחשמל ולכן יש חשש שיפעל לכן יש לנתק את כל מגעי החשמל וכן .הוצאת הסוללות על מנת שלא ידלק אפילו באקראי ,

11. וכ"כ בשו"ת באר משה סכ"ג ח"ו כתב להתיר, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז ס"ח עיין עוד בהערה וילקוט יוסף סימן שי"ד סט"ו כתב להקל ועיי"ש בהערה, ובשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח כתב לאסור לנפח בלון וכן במנחת יצחק ח"ו ס"ל וכ"כ בשו"ת אור לציון .ח"ב, וכ"כ לאסור בשו"ת חלקת יעקב ס"ק ס"ז וצריך להיזהר מקשר של קיימא

12. בשו"ת אגרות משה חו"מ ב' סמ"ז אות ג', וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סימן כ"ג .

13. כיון שכבר אינו כלי משחק ודינו כשברי הכלים

14. שמעיקר הדין אין כאן איסור של נולד או בורא שהרי הבלון לא מתקיים ומתנדף ועיין , בשמירת שבת כהלכתה פט"ז ס"ל, ומש"כ שם בהערה, ובשו"ת גינת ורדים כלל ג' סי"ד שו"ת יבי"א חלק ד או"ח סימן כח אות ח, ובפרט שאין הבועות והקצף מתקיימים לכן .נראה לענ"ד להקל בכך לקטנים

15. בלון הוי כלי למשחק ככדור ושקשורים ביחד בסרט יותר קל מכדור כיון שהוי כלי משחק ומה שכתבנו שמותר בטלטול אפילו שיש בלון שהתפוצץ משום שזהו רק טלטול מהצד של .הבלון הקרוע ואין כאן טלטול בגופו .

16. כל פעולה שגורמת להקמת אוהל אסורה בשבת כמובא בהמשך בהלכות עשיית אוהל

17. שאינו ראוי ליתן לתינוקות כיון שלא הורתח אך כשרוצה להשתמש בו כפי שהוא אין דינו . כמוקצה ומותר בטלטול


17. שאינו ראוי ליתן לתינוקות כיון שלא הורתח אך כשרוצה להשתמש בו כפי שהוא אין דינו . כמוקצה ומותר בטלטול

18. כתב בשו"ע סי' שי"ד סי"א במשנ"ב ס"ק מ"ו, שלמי יהודה פ"ה סי"ד, וכ"כ בשו"ת שבט . הלוי ח"ט סע"ח, ועיין בשש"כ ט"ז סי"ג, וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו ל"ד20. עיין מה שכתב בשו"ע סי' של"ח ס"ה משנ"ב ס"ק כ' וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז ס"ה שמא ישווה גומות כחול הליכות עולם ח"ד .רמ"א. כתב לשחק בגולות מותר בקרקע מרוצפת .

21. כיון שההדבקה שלו רגעית ונועד להסרה לכן אין כאן חשש של הדבקה שאסורה בשבת

22. כתב בשו"ע סי' ש"א ס"ב בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר להם לרוץ ולקפץ .וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו ל"ג .

23. כ"כ בשו"ת אור לציון ח"ב עמ' ש"ב משום שמא יטלטלם ברה"ר

24. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז עיין עוד בילקוט יוסף חלק ד/ה עמ‘ קמ"א ס"ז, שכתב שמותר לנפחו במקום הצורך אפילו במשאבה ידנית, ובשו"ת מנחת יצחק ח"ו ס"ל כתב .לאסור וכן פסק וכ"כ בשו"ת אור לציון ח"ב .

25. כדין שאר מכשירי שחיה וצלילה האסורים בשבת .

26. אינו כלי ולא יחדוהו מערב שבת לכן כמוקצה מחמת גופו וכ"כ בספר קצות השבת .

27. וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ב סכ"ז, שש"כ פט"ז סל"ד וכתב שם שיש להיזהר מבורר .

28. אין כאן חשש בורר כיון שרק מסיר את המונע להגיע אל הצבע המבוקש30. כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו .

31. שו"ת באר משה ח"ו סי' כ"ז שש"כ פט"ז הערה ח' פיסקי תשובות סימן של"ח ס"א

32. כדין כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לצורך גופו ומקומו ויש להזהר שמא יפעיל את .המנורות בשבת לכן לכתחילה יש לפרק הסוללות .

33. שלא יהא חשש של הוצאה מרשו"ת או טילטולו ברה"ר ד"א .'

34. עיין בשו"ע סי' שי"ג ס"ו, באור הלכה שי"ג ס"ו, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז כ

35.  ודינו יותר קל מלגו שבסברס אין תוקע בחוזק אלא הוא מורכב באופן של הכנסה ללא .תקיעה ולכן אפשר להקל בו יותר גם למחמירים בלגו כאן יורו שמותר

36. כל קירוב חלק אל חלק ללא דיבוק או חיבור אין בו משום כתיבה ספר חיי אדם חלק שני כלל לז אות ו' אסור לחבר אותיות של כסף לפרוכת וכיוצא בו. ונ"ל דיחברם ע"י מחט דרך שני נקבים לבד, דאז לא הוי חיבור, דלא יתקיים, שהרי יפול. וגם זה יעשה ביד .שמאל, עיין באורחות שבת פט"ו סי"ג ,

37. הוי כלי שמלאכתו להיתר, ואע"פ שאפשר להדליק אש מכל מקום רוב תשמישו להיתר מ"א ש"ח ס"ק ה' שמיוחד לדבר שאסור בשבת. וכתב במשנ"ב ש"ח ס"ק י' שמיוחד לדבר שאסור בשבת לעשו"ת ע"כ אבל זכוכית מגדלת עיקרה ורוב תשמישה לקריאה ולמלאכה . המותרת

38. אבל אם החול הוקצה לשם משחק מותר בטלטול כשאין בו משום עשיית גומא. כגון .שהניחו אותו בבית או בארגז חול לשם משחק ע"ע משנה ברורה סימן שח ס"ק קמג

39. שהרי משמש לכתיבה שאסורה בשבת שולחן ערוך סימן ש"מ ס"ד, ועיין בשש"כ פכ"ה . ואינה נחשבת למוקצה מחמת חסרון כיס כיון שאין מקפידים עליה ונועדה למשחק

40. כלים שהיתפרקו בשבת ואינם ראויים למלאכה וכן כשיש חשש שמא יחזיר ויתקע ואם . הדרך להחזיר ולפרק בימי השבוע אפשר לטלטלו בשבת

41. ועיין בשש"כ פט"ז סי"א כתב בשו"ע סי' ש"ח סכ"ב ש"ג סכ"ב משנ"ב ע"ג והוא הדין .לגלעיני משמש (גוגאים) שמותר לשחק בהם בשבת בקרקע מרוצפת ולא ע"ג עפר

42. כיון שחשבונית מלאכתה לאיסור שמותר לספור בשבת לכן אינה מוקצה וכן אם התפרקה .מותר לאסוף החרוזים עיין הלכות עולם ח"ד עמ' רצ"ב .

43. דווקא במקומות שיש עירוב משום חשש הוצאה לרשו"ת הרבים .

44. כתב בשו"ע סי' ש"ח סעיף נ וע"ע במ"א ע"ו במשנ"ב קס"ד

45.
משחק של שאלות ותשובות וכאן יש להזהר שלא לסמן את הנקודות אבל אפשר לחלק לעונים נכון פיסת נייר או קלף המוכנים מלפני שבת על מנת שיוכלו לעקוב אחר הנקודות .מבלי לטעות אבל לא לסמן על ידי כלי כתיבה למינהם .'

46. שקפיצה לשם תענוג מותרת בשבת כתב בשו"ע סי' ש"א ס"ב משנ"ב ס"ק ה

47. כיון שיכול להקשר קשר של קיימא או מעשה אומן שאסור להתירו וכיון שהמשחק אינו .תקין שיש קשרים הווי ליה כמתקן כלי שאסור בשבת .

48. כדין בסיס לדבר האסור כתב בשו"ע סי' ש"י ס"ט

49. כתב בשו"ע סי' ש"ח סמ"ה ואם נתפזרו בבית עשרות כדורי משחק קטנים מותר .לטאטאם במטאטא לעבר מקומם כדין חול סימן של"ז ס"ג באר משה ח"ו סימן צ"ח .

50. משום שאינו ראוי למשחק ואין שם כלי עליו לכן דינו כמוקצה מחמת גופו


51. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז סמ"ד וכ"כ בשו"ת באר משה ח"א ס"כ וח"ו ס"ל וכ"כ בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ה סימן כ"ב אות ל"ז לכן כדאי להחמיר ולא לשחק . בכדורי שלג בשבת

52. כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו וכאן הכלי חפירה נחשבים כך משום שיש איסור לחפור את הקרקע בשבת אפילו שעושה כן לשם משחק ולא לשם . חרישה וזריעה

53. אסור לשחק בחול בשבת משום איסור מגבל ולישה והחול נחשב כמוקצה מחמת גופו אם לא ייחדו אותו מערב שבת

54. כתב בשו"ע או"ח סי' של"ח סעיף א השמעת קול בכלי שיר, אסור, שו"ת אגרות משה . חלק או"ח ה סימן כב כתב שאינו נכון שהילדים ישחקו בצעצועים כאלו

55. כש"כ במגן אברהם או"ח סימן שמ ס"ק יא לעניין מחט שנתעקמה אפי' מעט אסור .לפושטה ליישרה וכן בבא"ח ויקהל אות י"ב

56. כן בשו"ת משנה הלכות חי"א סש"ז, ועיין בשו"ת אגרות משה א"ח ח"ג סמ"ה מש"כ לעניין משקפי שמש שמשתנה צבען והוא הדין לנד"ד עיין בשו"ת באר משה ח"ו סימן ,מ"ו. כיון שלא נעשת פעולת צביעה בכפית ואין דבר המתקיים ונעשה מאליו, לכן מותר . אך מדידה אסורה בשבת וע"ע בשו"ת צי"ץ אליעזר חי"ד סל"א

57. כיון שנועד לעסקי מקח וממכר הרי הוא כשאר כלי שמלאכתו לאיסור ויש מקום לומר .שדינו כמוקצה מחמת גופו כדין מעות

58. כשיש בה עדיין ניקובים נחשבת ככלי שמלאכתו לאיסור ואפילו למוקצה מחמת חסרון כיס ואם אין בה ניקובים הרי היא כשאר ניירות שאין בהם שימוש ונחשבים כמוקצה מחמת גופו

59. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז סי"ט, במנוחת אהבה ח"ג פכ"ג סמ"א, וכן בשו"ת יבי"א ח"ז סל"ט, אות ד', יחוה דעת ח"ב נ"ה, וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח שצידד .להקל לקטנים ונבצ"ע, וע"ע באגרות משה או"ח ח"ה סימן כ"א אות כ"ז .

60. יש איסור לכתוב ולמחוק בשבת שו"ע או"ח סי' ש"מסעיף ג' וד' ובמשנ"ב שם

61. .עיין באורחות שבת רס"ט סי"ג .

62.  ואין כאן חשש של תופר שזוהי דרכו בכך כפי שיבואר בהלכות קורע ותופר

63. כפי שיבואר בהלכות כותב כל כתיבה אסורה אפילו בדבר שאינו מתקיים על גבי דבר .שאינו מתקיים

64. כיון שנועדות להדבקה שאסורה בשבת לכן נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור ואם יש . במדבקות כתב אסור לקרוא את הכתוב עליהן

65. ועיין בשש"כ פט"ז סל"ב וכדאי להחמיר ולאסור כיון שיש חשש שיכתבו נקודות והוי איסור ולילדים קטנים אפשר להקל, וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סימן ק' התיר לשחק .בשטרות כסף מדומה ולא במעות

66. ואין כאן חשש מעמר ואינם מוקצה משום שעדיין שם כלי עליהם הליכות עולם ח"ד עמ .רצ"ב

67. מחזיר אור אינו מוקצה כיון שאינו פועל על סוללות או על חשמל אבל אם התפרק מאופניים נחשב כשברי הכלים שמותרים בטלטול שאם יש אפשרות להחזירם על ידי .הברגה ותיקון אסור לטלטלם .

68. כדי שלא יכשל בהוצאה מרשו"ת לרשות

69. כן בשו"ת באר משה סכ"ג ח"ו, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז שנחשב כלי אפילו בשעה שאינו עובד, וכן במנוחת אהבה ח"ב עמ‘ רנ"ז, והליכות עולם ח"ד עמ‘ רמ"א כתבו .' להתיר, וכ"כ בשו"ת אור לציון פרק מ"ב שאלה ג

70. כיון שמקפיד עליה ויש לה יעוד אחד ולרוב שומרים עליה במקום מיוחד לכן הוא מוקצה .'מחמת חסרון כיס, ש"ח ס"א ובמשנ"ב ס"ק ב

71. כיון שלא גזרו על מוקצה לחולה שאין בו סכנה הצריך תרופה זו וכל שכן אניהלציה . שנועדה לטפל בחולי קוצר הנשימה היכול להוות חשש לפיקוח נפש

72. מכתביות העשויות לשם משחק ונוי דינם כתמונות אבל כשכותבים בהם או שמיועדים לשליחה דינם ככלי שמלאכתו לאיסור ואם הם יקרים ונשמרים במקום מיוחד עד .שנשלחים נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס שאסור בטלטול .

73. דינה ככלי לבישה אך יש להיזהר לא לחורר בה חורי עיניים או לחבר לה חוט .

74. כיון שאסור להסתרק בשבת

75. שאין איסור לסרק בובה ואין כאן חשש של תלישת שערות האסורה כי אין תולש אחר תולש ובפרט שאין כאן וודאות של תלישת שערות עיין באור לציון חלק ב עמוד רכב לעניין פאה נכרית וכן אורחות שבת עמוד שנא וה"ה לעניין סירוק בובה שדינו קל יותר .שאין בו תיקון מנא ונועד לשם משחק ואין כוונה לתלישת שיערות
76. . משום ששחיה וכן לצוף על המים אסור בשבת

77.  מותר לצפות בתמונות בשבת והכי נמי בנידון דידן שאין כאן פעולת כתיבה או מחיקה .אלא פעולה מכאנית פשוטה המחליפה את התמונות הנמצאות מול המשקף .

78. שמותר לקפוץ לתענוג כדין חבל קפיצה

79. ככל כלי אחר שאין לו שימוש, וכשמשחקים הרי הם ככלי משחק וצעצועים. ועיין גם .בשלמי יהודה פ"ה הלכה י"ד .

80. שאינם כלי, ואינם ראויים למאכל ולא חשב להשתמש בו לפני שבת

81. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז ס"ה וכ"כ בשו"ת באר משה כתב להתיר ח"ב ס"כ .'מנחת יצחק ח"ו ס"ל כתב להחמיר, ועיין לעיל הערה ח

82. . עיין מנוח"א ח"ג פכ"ב סט"ז שש"כ פט"ז סכ"ג

83. ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז כתב להתיר ס"ו, אבל בשו"ת באר משה ח"ב כ"ז כתב . בתקיפות לאסור, משום הקולות שנשמעים במהלך המשחק

84. כיון שאין כאן כתיבה אלא רק צירוף של אותיות ללא מסגרת ועושים כן לשם לימוד צורת האותיות מותר כש"כ בשו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן כב שאם משתמש בו . כדי ללמוד צורת האותיות אז לא הו"ל מוקצה

85. אע"פ שאין אפשרות לאסור לגמרי מכל מקום יש להמנע על מנת לא לבוא לידי חילול .שבת בשוגג כיון שהדרך במשחקים אלו לעקוב אחר התוצאות על ידי כתיבה .

86. כיון שנועד לשם משחק ואין כאן פעולה חשמלית

87. .כתב בשו"ע סי' של"ט ס"ב משנ"ב סק"ב, שאין לשחות בשבת משום גזרה ע"ש

88. ככל הכלים שמשמיעים קול בשבת, כן כתב בשו"ע סי' של"ח ס"א, מ"א של"ח ס"ק א .וכן פסקו אחרונים .

89. אורחות שבת עמ' רצט .

90. כתב בשו"ע סי' ש"ח ס"א, ובמשנ"ב סש"ח ס"ק ס"ב וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח

91. לכן צריך להיזהר ולא להרימם מהשולחן ביד אלא בשינוי ואם נישאר בתוכם שיירי מזון .מותר לטלטלם אגב המזון שדבוק בדפנותיהם

92. דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינם ראויים לשום מלאכה ולאחר שכבו לרוב זורקן לפח ולא משתמשים בהם בשנית, לכן אין לטלטלם וכן חשש ברירה שמוציא הנרות .הנחשבים לפסולת .

93. ככלי שמלאכתו לאיסור שפעולת הסיבוב היא גורמת להדלקת האורות ואסורה בשבת .

94. כיון שיש עליהם שם כלי ומלאכתם לאיסור

95. סוללות שאינן נטענות וריקות כיון שאינן ראויות לשימוש הרי הן מוקצה מחמת גופו אבל כשהן נטענות כיון שעדיין שם כלי עליהן, דינן ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו .לצורך גופו או מקומו .

96. כש"כ בשו"ע סי' ש"ז סט"ו. עיין בשו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח

97. כיון שראוי לקרוא בו ולעיין בתמונותיו נחשב ככלי שמלאכתו גם להיתר ולכן אפשר . להקל

98. כיון שיש איסור בשבת לשוט בסירה לכן דינה ככלי שמלאכתו לאיסור אפילו שנעשתה .לשם משחק מכל מקום מאחר שמשתמשים בה כדי לשוט אסורה בטלטול .

99. כתב בשו"ע סי' ש"ו ס"ז שמדידה אסורה בשבת ורק מדידה של מצוה מותרת

100. שא"א שלא ימלט מאיסור טלטול והוצאה מרשו"ת לרשו"ת וכן חששו"ת נוספים של . איסורי תורה הנלווים לכך לכן נלע"ד להחמיר בכך

101. סרט מצלמה שעדיין לא פותח ונועד לפיתוח תמונות דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס כיון שמקפידים שלא להשתמש בו בשימוש אחר וכן שומרים אותו במקום שלא יתקלקל על .מנת לפתחו שוב

102. שו"ע סי' שח במשנ"ב ס"ק י"ב' וביאור הלכה ד"ה כלי שמלאכתו לאיסור ובסמ"ג ש"ח אות ט' כתב אזלינן ביה אחר הרוב וכל שרוב מלאכתו לאיסור נחשב ככלי שמאכתו . לאיסור, וכן במשנ"ב שם ס"ק י', וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק ח"ה סמ"ב

103. כיון שהאותיות כבר כתובות בפני עצמן וכל המעשה הוא קירוב האותיות זה לזה אין בכך .איסור כותב וכן ראיתי שכתבו באחרונים עיין בהמשך בהלכות כתיבה בשבת

104.  ולא כמו עפיפון אין כאן חשש של קשירה של חוטים או הוצאה מחוץ לעירוב על ידי כך . שהוא עף למקום רחוק

105. כדין שברי הכלים שאין מטלטלים ש"ח ס"ו כתב בשו"ע שם בסעיף ז' שאם ראויה לכסות 105 בה כלי, מותר לטלטלה וגם כאן כיון שראוי למשחק מותר לטלטלה ואין חשש שמא יתקן ויתקע בילדים קטנים המשחקים בצעצועים שבורים. וכשהשברים במקום שיכולים להזיק מותר לטלטלם ולזרקם לאשפה, ומשנ"ב ס"ק ל"א כשיש עליו שם כלי יכול .לטלטלם

106. הליכות עולם ח"ד עמ‘ רמ"א, וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סכ"ח משום שיש עליו שם כלי 106 אפילו בשעה שאינו פועל ולא כמו שעון כשהפסיק לעבוד אז הוי תיקון כלי ואין לתקנו .בשבת ,

107. כיון שבילד קטן (תינוק) אין גזרה שמא יתקן כלי שיר, וע"ע בשו"ת באר משה ח"ו סכ"ח 107 ועיין בשש"כ פט"ז ס"ג, הליכות עולם ח"ד עמ‘ רמ"א, ובשו"ת משנה הלכות ח"ו ס"י כתב ליתן לקטן שמצטער ובוכה הרבה צעצוע שהתינוק ישמיע בו קול אבל באגרות משה .או"ח ח"ה סימן כ"ב אות ז' כתב להחמיר

108. .שאין כאן בניה או תקיעה ונעשים לשם בניה ופירוק

109. עיין בסימן ש"מ דיני כותב פאזל, שמותר להרכיבו בשבת הוא הדין לכאן 109

110. עיין בשמירת שבת כהלכתה פט"ז הי"ט. וכ"כ בשו"ת באר משה ח"ח סימן קל"ד שכתב להתיר בנייר רך וכן פסק בח"ו סימן ק"ב וכשנעשה למשחק חד פעמי אין כאן איסור של .בונה כיון שנזרק לאשפה ואין שם כלי עליו

111. שכל דבר שאדם מקפיד עליו ומיחד לו מקום אסור בטלטול והוי כמוקצה מחמת חסרון כיס

112. כתב בשו"ע סי' ש"ח ס"א במשנ"ב ס"ק ב' שמחשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא . לטלטלם ומקצה אותם מדעתו, וכ"ש כאן שיש להם שימוש מיוחד בלבד כתב בשו"ע סי' שי"ד משנ"ב סק"ח, כל נקב אסור לעשו"ת בשבת אפילו נקב קטן העשוי רק להכניס או להוציא אסור מדרבנן. וסקוצ' ע"ג בד מחוספס מותר כדין מדבקה זמנית שאינה נעשית לקיום המותרת בשבת וכן אין בזה קושר ומתיר או מדבק, עיין בשמירת .שבת כהלכתה לענין סקוצ' פט"ו סע"ח

113. כיון שמותר להסתכל בתמונות ולא לקרוא מה שכתב שעליהם כתב בשו"ע סי' ש"ז סט"ו . וכדין אלבום תמונות שמותר לעיין בו שבת

114. כתב בשו"ע סי' ש"י משנ"ב ס"ק כ"ז, במנוחת אהבה ח"א פי"ב סי"א, כף החיים סימן .ש"י, אות ל"ח והכי נמי לענין קלמר שמלאכתו לאיסור .

115. אם הוא משחק יקר ושומרים עליו שלא ינזק דינו כשאר מוקצה מחמת חסרון כיס

116. כדין הצעצועים המשמיעים קול ולתינוקות מותר לשחק בהם כדי להשתיקם עיין שש"כ פט"ז ס"ב. וע"ע בשו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן כ"ב צעצועים שמיד כשנוגע בהן .משמיעין קול, אסורין בטילטול משום השמעת קול .

117. רמ"א של"ח ס"א משנ"ב ס"ק ג' אפילו אם מנעים הקול בשיר מותר

118. כיון שניכר שהוא צעצוע ולא אופניים שאסרו לרכב עליהם ודווקא ברה"י משום שברה"ר הוי הוצאה איסור דאורייתא ואסור להרגיל הקטן לאיסורי דאורייתא שש"כ פט"ז סי"ז וכ"כ בשו"ת אול"צ ח"ב פמ"ב שאלה ג' וע"ע בשו"ת באר משה ח"ו סט"ז. ומ"מ אם לא הוציאו את הפעמון לפני שבת אפשר להקל לרכב עליהם בשבת כשהילד ניזהר שלא . לצלצל בפעמון

119. כיון שמותר להסתכל בתמונות וציורים בשבת והתיקיה מכילה רק ציורים, אך כשמכילה .צבעים הצבעים אסורים והתיקיה בסיס להם

א. אבזם חגורה שהתפרק -  אם דרכו של האבזם להתפרק
בכל ימי השבוע ויש חשיבות לחלקיו ככלים מותר לטלטלו
.1למקום המשתמר אבל אין להחזירו לחגורה

ב. אבנים  שבאגרטל - אבנים
המיוחדות לנוי שמונחות
באגרטל אינן נחשבות מוקצה וכשנפלו או הוצאו  מהאגרטל
.2בשבת מותר להחזירן למקומן

ג. אבקות וחומרים להכנת תבשילים -  כל דבר שאינו ראוי
,למאכל  אדם  או  בהמה  כגון  אבקת  אפיה,  קמח,  אורז
.3אטריות דינו כמוקצה מחמת גופו

ד. אגרטל עם פרחי נוי או פלסטיק -  מותר להרים מהשולחן
.4אגרטל פרחים העשויים מפלסטיק או פרחים אמיתיים

ה. אוכל מקולקל - ושאר מאכלים מאוסים שאינם ראויים
לאכילת אדם אם אינו ראוי למאכל בעלי חיים דינו כמוקצה
מחמת גופו ואין לטלטלו כלל ואם צריכה להרימו מהשולחן
יכולה להרימו בשינוי כגון במפת ניילון יחד עם שאר שיירי
.5המאכל

ו. אטבי כביסה -  אין לטלטל אטבי כביסה ונחשבים כלי
שמלאכתו לאיסור אבל מותר להשתמש בהם כדי לסגור
.6שקית אוכל

ז. ארנק עם כסף ומסמכים -  דינו כמוקצה ככלי שמלאכות
לאיסור שאסור בטלטול אבל בשעת הצורך אפשר להוציא
.7מפתח מתוכו

ח. אקווריום  דגים - צנצנת זכוכית שיש בה דגים לנוי אין
לטלטלם אלא רק כאשר יש צער בעלי חיים כגון שנמצאים
.8מול השמש ויש חשש נזק לדגים

ט. בגד עם מעות בכיס - כשיש מוקצה בכיס לכתחילה יש 
לנער את הבגד על מנת שהמוקצה יפול (מעות עט וכד') ואם
יש לבגד כיס עם בטנה פנימית התפורה בבגד כמו בחליפות
מותר להשאר עם הבגד. אבל אם הכיס ללא ביטנה פנימית כמצוי בחולצות הכפתורים, אסור ללבוש את הבגד ויש
.9לנער את המוקצה מהכיס

י.
מוקצה ומותר להשתמש בו בשבת וכן בושם לגוף - אינו
מותר לבשם הגוף והשיער אבל  אין  לבשם את הבגדים וכן
.10'אין לפזר ריח טוב על אריגים שטיחים וכד

יא.
בלנדר צ'יפסר טוסטר - כלי חשמל יקרים שאין משתמשים
.11 בהם שימושים אחרים דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס

יב.
בעלי חיים -  אפילו שמיועדים לשעשוע ומשחק אסורים
בטלטול כמוקצה מחמת גופו שאין לטלטלו כלל ויש מי
שכתב שבעלי החיים המיוחדים למשחק לילדים מותר לשחק
.12בהם ואפשר לסמוך עליו בשעת הדחק

יג.
בעלי חיים שצריכים טיול - בעל חיים שיש צורך להוציאו
לטיול ואם לאו הוא יהיה בצער מותר להוציאו במקום שיש עירוב כשהוא קשור ברצועה אבל ללא טלטולו כלומר ללא
.13הרמתו

יד.
בצק -  אסור לטלטל כל  סוגי הבצק מכיון  שאינו  ראוי
למאכל וכן אם נפל מהמקרר בצק אסור להרימו למקומו שדינו כמוקצה מחמת גופו.

טו. בשר קפוא - כיון שאינו ראוי לאכילה, דינו כמוקצה מחמת
כלאחר גופו ואין לטלטלו, אבל בתוך המקרר מותר להזיזו
ובכל אופן כשיש די שהות בשבת שיפשיר ויהיה ראוי .יד
.15לאכילת בעלי חיים מותר לטלטללו אפילו שעדיין קפוא

טז.
בשר קפוא שנפל - כשנפל בשר קפוא מהמקרר אין להרימו
כיון  שדינו  כמוקצה  מחמת  גופו  אבל  אם  יש  אפשרות
.16שיפשיר בתוך השבת אינו מוקצה ומותר להחזירו

יז.
גוזז ציפורניים - כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו אלא
.17לצורך גופו או מקומו

יח. גיגית כביסה - אפילו שמשתמשים בגיגית לדברים המותרים בשבת,
מכל מקום מותר לטלטלה רק לצורך,
כגון
שמניחים בה בגדים נקיים ויבשים וכדו'
או להרימה כשצריכים את מקומה.

יט. ג'ל  מריחה  לשיער  או  לגוף  -  ושאר  משחות  שאסורות
.19במריחה דינן כמוקצה מחמת גופו שאין לטלטלו

כ. נייר ארוך גלילי, נייר אלומיניום, נייליון - גלילים וכן פיסות
שצריך לחותכם לשימוש בשבת אסורים בטלטול כמוקצה
.20מחמת חסרון כיס ופשוט שאסור לחתכם

כא.
דלי לשטיפת רצפות - דינו ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר
להשתמש בו למילוי מים ולשאר מלאכות המותרות בשבת.

כב.
הליכון עם תאורה או מנגינה - לפני כניסת השבת יש לנתק
את פעולת הניגון והתאורה כדי שלא יבוא לידי הדלקה בשבת,
ואז מותר להשתמש בזה לצורך התינוק.

כג.
ויטמינים או גלולות (שאינן לרפואה)  -  אינן מוקצה ומותר
לטלטלם  ואפילו  שלא  משתמשים בהם  בשבת  וכל  שכן
.23שמותר לחולה להשתמש בהם

כד. זכוכיות שבורות - וכן שאר שברים בבית שיכולים
להזיק ולגרום חבלה, מותר לטאטא ולהרימם ולהניחם באשפה או במקום
שלא תהיה בו סכנה.

כה. חומרי ניקוי - כשיש צורך
להעביר ריח רע מותר לנקות  
.25ולחטא לצורך ניקוי כיור או שירותים

כו. טיטול מלוכלך או טישו משומש - וכל דבר שיש בו ריח רע
ומפריע לכבוד השבת נחשב כמוקצה מחמת מיאוס ומותר
.26להרימו ולזרקו לפח מפני כבוד הבריות

כז.
טלפון נייד יקר - כל טלפון יקר נחשב למוקצה מחמת
חסרון כיס ואין לטלטלו ואפילו אם נשכח במקום שיכול
.27להינזק כגון בחצר ובימי הגשמים אסור להכניסו

כח.
טלפון נייד פשוט - כשהנייד אינו יוקרתי ולא מקפידים עליו
ומשתמשים בו אפילו במשחק הילדים דינו ככלי שמלאכתו
לאיסור ולכן מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו וגם כן אין
.28להכניסו הביתה כשנשכח בחוץ

כט.
כביסה שנמצאת במייבש כביסה - כשלא נגרמת שום פעולה
חשמלית והבגדים יבשים מותר להוציאם כדי ללבשם בשבת
.29או כשחוששת שמא יינזקו בתוך המייבש

ל. כביסה יבשה -  כשיש חשש שהכביסה תינזק  מגשם
או מאבק או שזקוקים
לבגדים בשבת מותר להוריד הבגדים  הנצרכים מחבל הכביסה.

לוית חן סימן ל"ז, שו"ת מנח"י ח"א סימן פ"א שדן בזה להיתרא, שו"ת
שבט הלוי ח"א סימן ס"ב שכתב בימי הקיץ בפרט בא"י דודאי יתייבש
פשוט דאיכא להקל, שש"כ פרק ט"ו סימן י"ז ובהערה שם ילקו"י שבת ב'
עמ' ס"ט מנוחת אהבה ח"ב פי"ב סכ"ה. ובפרט כשרוצה לשמור על הכביסה
על שלא תנזק יכולה להקל.

לא.
כותש  שום  -  הגדרתו  ככלי  שמלאכתו  לאיסור,  ומותר
.31לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו

לב.
כוסיות של נרות שבת  - נרות שבת שכבו ונשארו הכוסיות
או הפתיליות דינם כמוקצה מחמת גופו ואין לטלטלם אבל
.32כשדינם כגרף של רעי מותר לטלטלם ולהניחם באשפה

לג.
כיסוי של בור ניקוז במקלחת - אין להרים ולטלטל  המכסה
של בור הניקוז אלא אם כן יש לו ידית אחיזה או שבנוי
באופן כזה שאפשר בקלות להוציאו כך הדרך בימי השבוע
.33להוציאו ולהחזירו

לד. כלי  תפירה - וכן חוברת ללימוד תפירה אין לטלטלם
.34ודינם ככלי שמלאכתו לאיסור

לה. כלי איפור - כלי איפור אסורים בשבת וכשמקפידים עליהם
שלא ינזקו ולא  משתמשים בהם שום שימוש אחר דינם
.35כמוקצה מחמת חסרון כיס

לו. כלי בישול - סירים ומחבתות והמיכסים הם מוקצה ככלי
שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך גופו או לצורך מקומו ולכן אם הכלי ריק אין לטלטלו אלא אם כן יש צורך
.36לפנות את השולחן או להניח דבר בתוך הכלי

לז. כלי חשמל - טייפ, מייבש שיער וכד' הם כלי שמלאכתו
לאיסור ומתירים לטלטלם לצורך גופו או מקומו ויש אומרים
.37שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס

לח.
כלי  כתיבה  -  נחשבים  לכלי  שמלאכתו  לאיסור  ומותר
.38לטלטלם כשצריכים למקומם או להישתמש לצורך גופם

לט.
כלי מחשב - מקלדת עכבר
תקליטורים וזכרון נייד ושאר 
.39עזרי מחשב אין לטלטלם כדין מוקצה מחמת חסרון כיס

מ.
כלי שהתעקם - כל כלי שהתעקם ואינו ראוי לשימוש אסור
.40לטלטלו וכן אסור לתקנו ודינו כמוקצה מחמת גופו

מא.
וכד' - אם אין הדרך לפרקו כלי שהתפרק מלול או עגלה
.41אסור לטלטלו בשבת שמא יתקן את הכלים שהיתפרקו

מב.
כלי שיש עליו מוקצה וגם ודבר המותר - מותר  להרים כלי
שיש בתוכו מוקצה וגם דבר המותר בתנאי כשהדבר המותר
.42חשוב יותר מהדבר האסור

מג.
כרטיסי אשראי -  אין לטלטל כרטיסי אשראי וכן פנקסי
.צ'יקים שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס

מד.
כלים חד פעמים משומשים -  אם הדרך לזורקם לאשפה
לאחר שימושם אסורים בטלטול ומותר לטלטלם כשמאוסים
ופוגמים בכבוד השבת ואם נוהג להשתמש בהם שוב כגון
.43לאיסוף פסולת וכד' מותרים בטלטול

מה.
כסף -  כל סוגי הכסף מוקצה בשבת מחמת גופו ואסור 
.44לטלטלו אפילו לא לצורך גופו או מקומו

מו.
כפתור גז שבתנור גז - אם התפרק בשבת ודרכו להיתפרק
בימי השבוע מותר לטלטלו ולהחזירו, וכן אם כבתה האש
.45והגז דולף מותר לסגור את ברז הגז

מז.
כפתור חשמל - כשהשעון שבת הפסיק פעולת החשמל או
כשיש קצר חשמלי והאור כבוי  בשעת הצורך אפשר להזיזו בשינוי כדי כשהאור ימשיך להיות מכובה ולא ידלק בשעת
.46התחדשות הזרם

מח.
כפתור שנפל מהבגד - ואפילו שנפל בשבת אין לו דין מוקצה ומותר לטלטלו.

מט.
מאוורר  -  כשחם מאוד מותר לטלטל מאוורר אפילו כשפועל כדין כלי שמלאכתו לאיסור.

נ.
מברשת שיער,  מסרק -  שאסורים בשימוש בשבת  כגון מברשת
שאינה מברשת רכה, נחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור
.49שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

נא. מגירה שיש בתוכה דברים האסורים בטלטול - אין לפותחה
בשבת אבל אם יש בה גם דברים חשובים שמותרים בטלטול
בשבת  מותרת לפותחה  אבל  לאחר  שהוציאו  ממנה  את הדבר המותר בטלטול ונשאר בה רק מוקצה אסור לסוגרה
.50בחזרה אלא רק בשינוי כגון במרפק או ברגל

נב.
מגב -  כלי שמלאכתו לאיסור ולכן אם נשפכו מים מותר
להשתמש בו כדי לגרוף המים ומותר לשפוך מעט מים כדי
.51'לנקות משקה דביק שנשפך וכד

נג.
מד חום, מד סוכר, מד לחץ דם -  מוקצה מחמת חסרון כיס
מצבו מותר למדוד על חשמל או סוללות ואם אינו פועל
.52של חולה שאין בו סכנה

נד.
מוקצה  בעגלה  -  כששכחו  בעגלה מוקצה ויש בעגלה
חפצים המותרים בטלטול שערכם רב יותר מן המוקצה מותר
.53לטלטל העגלה ואפשר גם לנער המוקצה מהעגלה

נה.
על המיטה  אם נשכח - מיטה שיש עליה מעות או מוקצה
דבר שהוא מוקצה כגון טלפון סלולרי או מצלמה ושאר מוקצה מותר לנער המוקצה ולהפילו ואם הוא כלי שמלאכתו לאיסור כגון כלי כתיבה או גפרורים מותר להרימו ולהניחו
.54במקומו

נו.
מחט שהתעקמה או נשברה - אין לטלטלה כמוקצה מחמת
גופו ואסור לישרה ולתקנה וכן מזלג או כפית שהתעקמה וכן
.55סיכת ביטחון אסור לישרם

נז.
מטאטא שלם - מותר בטלטול וכן מותר לטאטא הבית אבל
כלל שנחשב כמוקצה מחמת כשהתפרק אין לטלטל המקל
.56גופו ובפרט כשיש חשש שמא יבוא ויתקן

נח.
מכשיר אדים קר - הפועל ע"י מאוורר פנימי המייבש את המים
ללא חימום, מותר לטלטלו לצורך קטן גם בשעה שפועל
וכן מותר להוסיף בו מים בשעה שעובד.

נט.
מכשיר אניהלציה - מוקצה מחמת חסרון כיס ואין לטלטלו
כלל  בשבת  וכשצריך  להפעילו  (ע"י  שעון  שבת)  מותר
.58לטלטלו לצורך חולה שאין בו סכנה

ס.
מכשירי כושר וספורט -  (כגון: קפיץ, וולווקר, משקולות וכד)
לצורך גופו דינם ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו
.59ומקומו

סא.
מספריים - כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו אלא לצורך
.60גופו ומקומו. ולכן כשאין סכין אפשר להשתמש במספריים

סב.
מסרגה -  כיון שיש איסור לסרוג בשבת אין לטלטלה והיא
.61ככלי שמלאכתו לאיסור

סג.
משאבת חלב -
אסור לטלטלה ונחשבת כמוקצה מחמת
חסרון כיס אבל במקום צער שחייבת לשאוב חלב במשאבה
מכאנית יכולה להקל לטלטלה בתנאי שהחלב הולך לאיבוד
.62כגון שיש חומר ניקוי בתוך הבקבוק

סד.
מתקן  כביסה  -  שנועד  לתליית  כביסה  כלי שמלאכתו
לאיסור ואם תלויה בו כביסה יבשה מותר לטלטלו ממקום
.63למקום עם הבגדים כדין בסיס לדבר האסור והמותר

סה.
נייר מעטפה צבעוני - שמקפידים עליו לשמרו כדי שלא
יפגם או יתקמט וכן אין משתמשים בו בשימוש אחר אין
.64לטלטלו בשבת ודינו כמוקצה מחמת חסרון כיס

סו.
נרות של עוגת יום הולדת -  אין לטלטלן בשבת מהעוגה.
אלא  יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו וכן
יש חשש בורר שמוציא הפסולת מהאוכל ואם שכחו להוציאם
.65לפני שבת יש לחתוך העוגה סביב

סז.
סחבות לניקוי - הספוגות במים נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור
ואין לטלטלן כלל, והיבשות מותר לטלטלן לצורך ניקוי ללא מים.

סח.
סיכת ביטחון סיכת נוי -  סיכות שתוקעים על הבגד או  בשיער
מותרים בשבת ואינם מוקצה בשבת.

סט.
ספוג רחצה -  דינו ככלי שמלאכתו לאיסור מפני החשש
.68שמא יסחט המים שבתוכו

ע.
פמוטים שדלקו בשבת -  אין לטלטלם מהשולחן בשבת
אחר שכבו ואם הפמוטים אינם יקרים ועשו תנאי אפילו
.69מלפני שבת אפשר להרימם אחר שכבו

עא.
פצירה - שנועדה להשחיז צפרניים נחשבת לכלי שמלאכתו
לאיסור  שמותר לטלטלו רק לצורך  גופו  או  מקומו  כגון
.70שמונחת על שולחן אפשר להרימה כשצריכים למקום זה

עב.
פרחים תלושים או פרחי פלסטיק - מותר להרימם מהשולחן
.71ומותרים בטלטול, ככלים שמלאכתם להיתר

עג.
צעצועים -  מותרים בטלטול ואלו שדינם כמוקצה מחמת
חסרון כיס כגון צעצוע חשמלי יקר או בלוק ציור מותר
.72לטלטלם ברגל או ע"י מטאטא, למקום אחר

עד.
קולפן - אפשר לקלף בשבת פירות וירקות ולכן אינו נחשב
כמוקצה ואפילו למחמירים שאומרים שדינו ככלי שמלאכתו
.73לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

עה.
קופת צדקה -
כשיש בה מעות אסור לטלטלה כדין בסיס 
לדבר האסור ואם אין בה מעות מותר לטלטלה לצורך גופו
.74או מקומו

עו. קלטות טייפ/דיסקים - דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס
שאסור בטלטול כלל בשבת ואם נמצאים במקום שיכולים
.75להנזק מותר לטלטלם ברגל

עז.
קליפות שאינן לאכילה - כגון קליפות של ביצים או גרעינים
שאינם ראויים לאכילת אדם או בעלי חיים נחשבים כמוקצה
מחמת גופו ומותר לטלטלם רק בשינוי כגון על ידי כלי
.76(שאין הדרך לנקות השולחן בעזרתו כגון בסכין)

עח.
רדיאטור/תנור חימום - לצורך קטן שצריך לחממו מותר
לטלטלו כדין שאר איסורי דרבנן המותרים לחולה שאין בו
.77סכנה והכל חולים אצל צינה

עט.
שברי זכוכית - המפוזרים בבית ויש חשש פציעה של ילדים
.78קטנים הזוחלים וכד' מותר להרימם בידו ולזרקם לאשפה

פ.
שלט רחוק -  כל  סוגי השלטים שמקפידים עליהם שלא
להשתמש בהם  בשימושים  אחרים  דינם  כמוקצה  מחמת
.79חסרון כיס ואסור לטלטלם כלל

פא.
צרור מפתחות עם שלט - אם בצרור יש מפתח של הבית
שמותר  לפתוח  אותו  בשבת  מותר  להרים  את  המפתח
.80המותר בטלטול ויחד איתו להרים את כל הצרור

פב.
קליפות וגרעינים -  אין לטלטל קליפות וגרעינים שאינם
ראויים לאכילה אלא אם נשאר עליהם מעט מהפרי אבל
.81מותר להרימם מהשולחן שמאוסים כגרף של רעי

פג.
שמיכה חשמלית - שמחוברת לחשמל מערב שבת מותרת
.82להתכסות בה בשבת אפילו בזמן שהיא פועלת

פד.
תבניות אפיה -  כל סוגי תבניות האפייה אפילו העשויות
לשימוש חד  פעמי, כשהן ריקות  נחשבות למוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלם לצורך שימוש בהם או כשצריך את המקום שהם נמצאים אבל אם יש בהם מאכלים
.83ואפילו שאריות הראויים לאכילה) מותר לטלטלם)

פה.
תיק נשיאה - תיק המיועד לנשיאה של חפצים שנחשבים
למוקצה אין להרים או לטלטל אותו בשבת אבל מותר
להוציא ממנו חפץ המותר בטלטול כגון סידור תפילה.

פו.
תנור חימום או רדיאטור - לצורך קטן שצריך לחממו מותר
לטלטלו כדין שאר איסורי דרבנן המותרים לחולה שאין בו
.85סכנה והכל חולים אצל צינה

פז.
תנור, מכונת כביסה, מקרר -
מוקצה מחמת חסרון כיס ,
ולכן אם  נפל חפץ  מתחת  לתנור  אין  להזיז  התנור כדי
.86להוציאו
  
פח.
תכשיטים -  מותר לטלטלם בשבת אפילו אם הם יקרים
מאוד אבל אם הם תכשיטים המיועדים למכירה אין לטלטלם
.87כדין מוקצה מחמת חסרון כיס

פט.
- וכן ציורי קיר שתלויים לקישוט אינם מוקצה תמונת קיר
ואפילו אם נפלו בשבת מותר להחזירן למקומן אבל כשנפל
.88המסמר אין להחזיר המסמר לקיר משום בונה

צ.תלושי קניה - כל סוגי תלושי קניה נחשבים למוקצה מחמת
חסרון כיס אבל אם פג תוקף הקניה הרי הן כמוקצה מחמת
.89גופו ואסורים בטלטול

 

 


 1. שו"ע או"ח סימן שח סעיף ו' כל הכלים שנשברו, אפי' בשבת, מותר לטלטל שבריהם ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה משנה ברורה סימן שח ס"ק כ"ח שברי כלים דכשנשברו דמי לצרורות והוי מוקצה מחמת גופו אלא כיון שבאו מכלי לא בטיל שם כלי 'מהם כל זמן שראויים למשהו כגון לכסות. מנוח"א ח"א פי"ב סל"ז אורחות שבת עמ .' רפ"ג הערה ע

2. ככל כלי שיחד אותו לתשמיש מסויים שאינו נחשב למוקצה כגון אבן שיחדה להחזיק את . הדלת וכן שאר חפצי נוי וה"ה לאבנים המונחות לקישוט ולנוי

3. כל סוגי האבקות שאינן ראויות לאכילה בשבת כגון שטעונות בישול או הכשר אחר שאסור בשבת דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינו ראוי לאכילה שו"ת היכל יצחק או"ח 'סימן ל' בשבת אין לטלטל תפוחי אדמה ושאר דבר שאינו ראוי לאכילה, שש"כ פרק כ . סעיף כ"ח

4. כיון שעשוי לנוי נחשב כשאר כלים שמלאכתם להיתר שמותר לטלטלם לצורך עיין שו"ת .יחוה דעת חלק ב' סימן נ"ג. ילקו"י שבת ב' עמ' תס

5. ואם ראוי למאכל בעלי חיים או למאכל אדם מותר בטלטול שולחן ערוך או"ח סימן שח . סעיף לא מותר לטלטלו משום דראוי לכלבים

6. אטבי כביסה דינן כמוקצה כלי שמלאכתו לאיסור אבל מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו ולכן כשיש צורך להוריד מהחבל כביסה אפשר לטלטלם וכן כשיש צורך להשתמש . בהם לסגירת שקיות אפשר להתיר

7. ככל כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו משנה ברורה סימן שי ס"ק כז לדינא מסכים בספר א"ר דאף שהכיס מיוחד למעות כל שאין דרכו להקפיד להניח בו דברים אחרים איננו בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס רק כסתם כלי שמלאכתו לאיסור ושרי לצורך גופו או מקומו וכן הסכים בספר בית מאיר ע"ש. שש"כ פרק ה' סעיף ט"ז מנוחת אהבה ח"א עמ' רס"ב.כיון שכל כסף בין בשטרות ובין במטבעות הוא מוקצה מחמת גופו והארנק בסיס לדבר האסור ודינו ככלי שמלאכתו לאיסור שנועד שולחן ערוך או"ח סימן שט סעיף ד' וסימן שי סעיף ז' בדין מטה שיש עליה מעות, מנוח"א פי"ב סנ"ג משנה ברורה סימן שי ס"ק כ"ז לדינא מסכים בספר א"ר דאף שהכיס מיוחד למעות כל שאין דרכו להקפיד להניח בו דברים אחרים איננו בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס רק כסתם כלי שמלאכתו לאיסור ושרי לצורך גופו או מקומו וכן הסכים בספר בית מאיר .ע"ש

8. שו"ת יבי"א חלק ה' או"ח סימן כ"ו אם החמה זורחת עליהם, ויש בזה צער בעלי חיים . ולפעמים קיים חשש ג"כ שימותו

9. כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סימן שי סעיף ז וכן בכיס התפור בבגד, הואיל ועיקר הבגד עומד ללבוש, אם הוציא המעות משם, מותר ללבוש הבגד, דהכיס בטל אצלו אבל אם שכח בו מעות, מותר לטלטל הבגד וכתב שם במשנ"ב ס"ק כט דלאו דוקא שכח ומותר לטלטל הבגד אף בעוד שהמעות מונח בכיס דהבגד לא נעשה בסיס הואיל ואינם על עיקר הבגד ומ"מ אסור להכניס ידו בתוך הכיס דעכ"פ הכיס נעשה בסיס להמעות ואפילו לאחר שהוסרו המעות מתוכם דהרי עכ"פ ביה"ש אתקצאי הכיס להמעות ומ"מ אם אפשר בניעור יראה לנער מתחלה דיש שסוברין דאף שהמעות אינם על עיקר הבגד ג"כ

10. צריך .לנער קודם שיטלטל הבגד בין בהניח ובין בשכח עכ"ל

11. .עיין ילקו"י שבת ג' עמ' ת"י שעל הגוף מותר ובבגדים אסור משום מוליד ריח .כיון שמקפידים עליהם ומיחדים להם מקום ושימוש מיוחד

12. שולחן ערוך או"ח סימן שח סעיף לט אסור לטלטל בהמה, חיה ועוף, משנ"ב שם ס"ק קמו שהם בכלל מוקצה כעצים ואבנים, שש"כ פרק כ' סעיף מ', וכ"כ בשו"ת בצל חכמה ח"ה סימן ל"ד כתב לאסור בטלטול. אבל יש מהראשונים שכתבו שבעלי חיים המיוחדים למשחק ולשעשוע מותרים בטלטול כשאר כל כלי משחק עיין בתוס' שבת דף מ"ה ע"ב ד"ה הכא התיר הר"ר יוסף לטלטל אפרוח חי, דחזי לשחק בו תינוק. וכן פסק בשו"ת אגרות משה או"ח חלק ה סימן כב שבעלי חיים המיוחדים למשחק לילדים מותר לטלטל . אותם ואמנם יש שדחו דבריהם מכל מקום בשעת הדחק, יש על מי לסמוך

13. כתב בשו"ע או"ח סימן שח סעיף מ כל בהמה חיה ועוף מדדים אותם בחצר, דהיינו שאוחז בצוארן ובצדדים ומוליכן, אם צריכין הבע"ח לכך, ובלבד שלא יגביהם בענין שיעקרו רגליהם מן הארץ, דמוקצין הם ואסור לטלטלו; חוץ מתרנגולת שאין מדדין אותה, מפני שמגבהת עצמה מן הארץ ונמצא זה מטלטל, אבל דוחים אותה מאחוריה בידים כדי שתכנס. משנה ברורה שם שהתירו משום צער בעלי חיים וכל זה רק במקום שיש עירוב ולא בר"ה דגזרינן שמא יגביהם ויעבירם ד"א ויתחייב חטאת דגבי בהמה לא . אמרינן חי נושא את עצמו

14. כל דבר ששאינו ראוי למאכל ולא יחדתי אותו לשימוש ואינו נחשב לכלי הרי ההגדרתו .כמוקצה מחמת גופו שאסור לטלטלו כלל

15. שו"ת שבט הלוי ח"ג סכ"ט, מנוח"א ח"א עמ' ר"פ .

16. כ"כ אחרונים עיין במקורות הנ"ל

17. כיון שעיקר מלאכתו שהיא גזיזת ציפורניים אסורה בשבת, שולחן ערוך או"ח סימן שמ .סעיף א אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד בין בכלי

18. כיון שכל תכליתה של הגיגית הוא לכבס לכן נחשבת ככלי שמלאכתו לאיסור כמבואר . במשנה ברורה סימן שח סעיף ג ואפילו אם רק רוב מלאכתו לאיסור הוא ג"כ בכלל זה

19. כיון שאין למישחה שימוש בשבת שאי אפשר להישתמש בה משום ממרח לכן היא מוקצה .מחמת גופו משנה ברורה סימן שג ס"ק פ"

20. כיון שהוא גליל שאינו מותר בשימוש בשבת כי צריך לקרוע הנייר ולחתכו ואסור לעשו"ת .כן בשבת וכן מקפידים שלא להישתמש בו תשמיש אחר מלבד זה

21. . שעיקר מלאכתו לשטיפת רצפות או כיבוס ולכן אין לטלטלו אלא לצורך גופו או מקומו

22. כיון שנועד להליכה והמנורות מהוות כמוקצה לכן יש לגרום לו להפסיק את פעולתו על . מנת שיהיה מותר בטלטול

23. שו"ת אגרות משה חלק או"ח ג' סימן נ"ד וויטמינים לרפואה אסורים בשבת. שו"ת ציץ . אליעזר חלק י"ד סימן נ' כתב שיש להתיר ויטמינים ומותר להמשיך לקחתם גם בשבת ובשו"ת אגרות משה חלק אה"ע ד' סימן ס"ז כתב לענין גלולות לאשה כדי שלא תתעבר .אין איסור לקחתם בשבת משום רפואה בשבת אבל לכתחילה אין לקחתם כלל

24. .' ביאור הלכה סימן תקי"ח ד"ה קיצור שולחן ערוך סימן פ"ח סעיף ב

25. אפילו שאין נחשבים כלי ו' מ"מ לצורך המותר בשבת יכולה לטלטלם

26. שו""ע או"ח סימן ש"ח סל"ד במשנ"ב ס"ק קל"א ורק שנחשב באמת למיאוס ולא .בהערמה ולכן כשאינו מאוס או שאין ריח רע ואינו פוגם בכבוד הבריות אין לטלטלו

27. כלי יקר ומקפיד לשמור עליו שלא ינזק, מחמת זה אינו ראוי לשום תשמיש חוץ . מתשמישו הרגיל לכן דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס שאסור בטלטול

28. כיון שלא מקפידים עליו לתשמיש קבוע אלא משמש אפילו למשחק לילדים נחשב ככלי . שלמאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו לפי הכללים שנכתבו לעיל

29. כדין כביסה רגילה שנשארה על החבל שמותר להורידה ואין חשש של טלטול דלת המייבש, ע"ע בשו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן כא שבגדים שנשארו בכוונה במכונת .הייבוש מותר להוציאם משם בשבת. שו"ת דברי דוד ח"ב סימן טו"

30. לוית חן סימן ל"ז, שו"ת מנח"י ח"א סימן פ"א שדן בזה להיתרא, שו"ת שבט הלוי ח"א סימן ס"ב, שכתב בימי הקיץ בפרט בא"י דודאי יתייבש פשוט דאיכא להקל, שש"כ פרק ט"ו סעיף י"ז ובהערה שם ילקו"י שבת ב' עמ' ס"ט מנוחת אהבה ח"ב פי"ב סכ"ה. ובפרט .כשרוצה לשמור על הכביסה על שלא תנזק יכולה להקל

31. . כיון שמלאכתו לטחינה שאסורה בשבת דינו כפטיש לשבירת אגוזים

32. כתב בשו"ע או"ח סימן שח סעיף לד כל דבר מטונף, כגון: רעי וקיא וצואה, בין של אדם בין של תרנגולים וכיוצא בהם, אם היו בחצר שיושבים בה, מותר להוציאם לאשפה או לבית הכסא, ואפי' בלא כלי; ואם היו בחצר שאינו דר שם, אסור להוציאם. ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך בה, מותר לכפות עליה כלי. ודין שיירי הנרות כגרף של רעי יהיה מותר לטלטלם ובעניין הגדרת גרף של רעי, לא שייך ליתן שיעור, אלא תלוי לפי האדם. אם הוא איסטניס ובאמת מפריע לו לראות את שיירי הנרות וכן כשמונחים . במקום שמפריע ולא בזוית הבית כ"כ בשו"ת אג"מ או"ח ח"ה סימן כא

33. שו"ע או"ח סימן ש"ח סעיף י' כסוי בור ודות אין נוטלים אא"כ יש להם בית אחיזה דאז מוכח שהוא כלי, ואסור לטלטלו שמא יתקע וע"ע במנוח"א ח"ג עמ' ר"א. ונראה שאם הוא מעוצב כך שיהיה קל להוציאו וכך הרגילות להוציאו בימי השבוע הוי כמו ידית .אחיזה ולכן כשיש צורך יהיה מותר להוציאו35. כשאר כלים שנחשבים כמוקצה מחמת חסרון כיס שאין לטלטלם כלל כשמקפידה עליהם .שלא ינזקו ויקרים לה אג"מ ח"א קי"ד, שש"כ פי"ד הערה קנ"ח

36. משנה ברורה סימן ש"ח ס"ק כ. אף על גב דלפעמים נוהגים לתת בה פירות, ומשתמשין בה שאר תשמיש של היתר, לא מיקרי כלי שמלאכתו להיתר, דהדין הוא שהולכין בהם אחר רוב תשמישן, וכיון דזו הקדרה רוב תשמישה הוא מלאכה האסורה בשבת, אין מטלטלין אותה אלא רק לצורך גופה או מקומה, אבל אם היא ריקנית ומטלטלה מחמה לצל, או כדי שלא תשבר או תגנב, אסור ואם יש בה מהתבשיל שמבשלים בו מותר לטלטלה, ועיין משבצות זהב שם מנוחת אהבה חלק א' עמ' רס"ה ומותר להסירה משום גרף של רעי שמאוסה, כף החיים שח ס"ק ל"ה, בן איש חי שנה שניה פרשת מקץ ד, שש"כ . ח"א עמ' רל"ח

37. יש מחלוקת בין האחרונים לענין כלי חשמל ובשו"ת אגרות משה חלק או"ח ה' סימן כ"א .כלים שאינה משתמשת בהם שמא יתקלקלו הווין מוקצה מחת חסרון כיס

38. עיין בית יוסף ש"ח ס"ג, ובשו"ע שם במשנ"ב ס"ק י"ב, וביאור הלכה ד"ה כלי שמלאכתו . לאיסור, ובמשנ"ב ס"ק י', שו"ת מנחת יצחק ח"ה סמ"ב

39. אין לטלטל כלי מחשב כלל כיון שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס ומקפידים שלא .להשתמש בהם כלל לשום תשמיש אחר

40. כיון שיש כאן איסור של בונה כשמתקן את הכלי וכשאינו ראוי לשימוש אז דינו כמוקצה . מחמת גופו שאין לטלטלו כלל

41. בשולחן ערוך או"ח סימן שיג סעיף ח' כתב ספסל שנשמט אחד מרגליו, אסור להחזירו למקומו ובסימן שח סעיף ו' כתב כל הכלים שנשברו, אפי' בשבת, מותר לטלטל שבריהם 'ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה עיש"ב משנ"ב מנוח"א ח"א עמ' רפ"א שש"כ עמ .רמ"ט

42. .שולחן ערוך או"ח סימן שי סעיף ח. ע"ע במה שהתבאר לעיל בדיני בסיס לדבר האסור

43. כיון שמשתמש בהם אין להם דין של מוקצה מחמת גופו ורק לאחר שאין להם שימוש . נחשבים כמוקצה מחמת גופו כנלע"ד וע"ע אורחות שבת שפ"ו ס"ח

44. הרי כסף הוי מוקצה מחמת גופו בשבת וכמבואר בשו"ע או"ח סי' שי ס"ז, וראה בפרי מגדים במשב"ז פתיחה לסי' שח שכתב דמעות הוי מוקצה מחמת גופו וגם מוקצה מחמת ' איסור כיון שנעשו לסחורה ומקח וממכר שהיא מלאכת איסור. ועי' בס' מנחת שבת סי פח סק"מ שכתב שם, דשטרות כסף הוי מוקצה מחמת חסרון כיס כיון שאדם מקפיד . עליהם יותר ע"ש. הובאו בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך ג חושן משפט סימן ג

45. כדין ידית אחיזה שהתפרקה בשבת. ומותר לסובב הכפתור משום חשש סכנה

46. כתב בשו"ת יבי"א חלק ז או"ח סימן לו שיש לסמוך על הפוסקים הסוברים שאין דין , מוקצה במחובר, בצירוף תנאי מערב שבת, שיוכל לסבב או ללחוץ על כפתור החשמל לאחר שיכבה בשעה הקבועה, כדי שלא ידלק שוב לאחר מכן. ואז יהיה מותר לעשו"ת כן לגרום מניעת הדלקת החשמל לאחר מכן בשעה הקבועה להדלקתו, ותנאי אחד די לכל .השנה, ע"ע בשו"ת תפלה למשה ח"ב סימן כ עמוד רט

47. ילקו"י שבת ד' עמ' שצ"ד, שלמי יהודה פ"ד סעיף ב', שש"כ פרק כ"ו ס"ב ופרק ט"ו .סס"ח, מנוח"א ח"א פי"ב ס"מ

48. , הליכות עולם לגר"ע יוסף שליט"א פרשת מקץ ס"א שמירת שבת כהלכתה פי"ג סל"ה שו"ת אגרות משה ח"ג סמ"ט, ובמנוחת אהבה ח"א פכ"ד סל"ה כתב להחמיר מלטלטלו . בשעה שעובד משום פרצה בחומת השבת ועיי"ש בהערה

49. שולחן ערוך או"ח סימן ש"ג סעיף כ"ז פסק שאסור להסתרק בשבת שמא יתלוש שערות .מהראש לכן נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור

50. עיין במ"א סימן שי ס"ק ט' ובמשנ"ב שם ס"ק ל"ג ובשו"ע סי' שט ס"ד כתב שכח אבן וה"ה חבית, או מעות על הכר, מטה חבית על צדה והאבן נופלת, ומנער הכר והמעות נופלים, משנ"ב שם ס"ק יח כתב אם הניחם בכונה בחול ולא היה דעתו בפירוש שישארו שם בשבת ואח"כ שכחם שם מקרי שוכח, ודעת הב"י דאפילו הניחם בע"ש כל שלא היה דעתו בפירוש שישאר שם בכניסת שבת ובביה"ש שכחו לסלק גם זה הוא בכלל שכח. והנה בעיקר דין בסיס מסיק במ"א דלא מקרי בסיס אא"כ הניח עליו דבר המוקצה בשביל שיתיישב עליו אבל מה שמניחין בדרך אקראי מפני שאין לו ריוח לפנות לכל חפץ מקום בשולי התיבה כך לא חשיב מניח אלא שוכח ומותר לטלטל חפץ המותר אחר שניערו 'המוקצה מעליו וכן במנח"א ח"א עמ' של"ח, שש"כ פ"כ סע' נ"ב,ילק"י שבת ח"א עמ .תע"

51. כיון שנועד לשטיפת הבית שאסורה בשבת לכן דינו ככלי שמלאכתו לאיסור אבל לצורך . גופו או מקומו מותר ע"ע אורחות שבת עמ' תצ"ט

52. כיון שמיוחד למדידה הווי כלי שמלאכתו לאיסור וכיון שמקפידים עליו לשמרו שלא . ינזק, דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס. ועיין בשו"ת צי"א ח"ג סי' י שבמקום חולי מותר

53. כדין מגירה שיש בה מוקצה וכו' ששכח והניח בתוכה מוקצה אבל אם הניחו בכוונה כדי שישאר שם כל השבת אינו יכול לנער המוקצה וכל העגלה נהייתה בסיס לדבר האסור שולחן ערוך בסימן ש"ט סעיף ד' בדין שכח אבן ע"פ חבית, משנה ברורה שם ס"ק יג . ובסימן שי ס"ק כ"ד כתב דין הבסיס כאותו המוקצה שעליו

54. כששכחו מוקצה בכלי או על המיטה הוא אינו הופכת לבסיס לדבר האסור כנ"ל. ולכן .מותר לנער המוקצה ע"י הטיית המטה או משיכת הבגדים

55. בשו"ע סימן שח סעיף י"א כתב מחט שלימה מותר לטלטלה ליטול בה את הקוץ ניטל חודה או חור שלה, אסור. מגן אברהם בסימן שמ סי"א מחט בא"ח שנה שניה פר' מקץ 'כתב מחט שנעקמה אפי' מעט אסור לפושטה שש"כ פרק סעיף ח' מנוחת אהבה חלק א . עמ ר"ס מחט ראויה למלאכה

56. כתב בשו"ע או"ח בסי' של"ז סעיף ב' שמותר לטאטא בשבת במקום מרוצף ובסימן שיג סעיף ח' כתב ספסל שנשמט אחד מרגליו, אסור להחזירו למקומו, ולהניח הצד השמוט על ספסל אחר, יש אוסרים. ובסי' ש"ח סע' ו' כל הכלים שנשברו, אפי' בשבת, מותר לטלטל שבריהם ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה. וכאן אינו ראוי לשום מלאכה כשהוא מפורק, באה"ל ד"ה "כגון שברי" ובאינם ראויים לשום מלאכה אפילו לצורך גופו ומקומו אסור וה"ה הכא במטאטא מפורק. אבל מברשת המטאטא מותרת בטלטול משום שראויה לשימוש אפילו שמפורקת אבל אם נשברה אסורה בטלטול

57. כדין מאוורר חשמלי כמו שכתב בהליכות עולם ח"ג פרשת מקץ ס"א, וכיון שמכשיר אדים קר אינו מבשל אלא מפזר טיפות המים באויר ע"י מאוורר המורכב מעל המים . ובפרט שיש כאן צורך קטן שזקוק לאדים קרים

58. כיון שלא גזרו על מוקצה לחולה שאין בו סכנה הצריך תרופה זו וכל שכן אניהלציה .שנועדה לטפל בחולי קוצר הנשימה היכול להוות חשש לפיקוח נפש

59. שש"כ פט"ז ובשו"ת אור לציון ח"ב פל"ו שי"ב כתב להתיר וכן בשו"ת ציץ אליעזר ח"ו . ס"ד כתב להתיר קפיץ ידני

60. שו"ת תפילה למשה ח"א סכ"ה עמ' רס"ו בתשובת הנאמ"ן. כתב שיזהר לא לטלטלו אחר השימוש. בעניין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור כשיש לו כלי אחר עיין במשנ"ב סימן ש"ח ס"ק יב שו"ת מנחת שלמה תנינא סימן י"ח, בשש"כ פ"כ סעיף ט"ז ובהערה י"ט כתב דאין לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כשיש לו כלי של היתר,שו"ת אגרות משה חלק או"ח ה סימן כא ומסתבר דאם אין לו כלי היתר, אף שיכול לשאול אצל אחר מותר לטלטל כלי .שמלאכתו לאיסור .

61. כיון שיש איסור לסרוג בשבת עיין מש"כ בשו"ת שבט הלוי חלק ח' סימן ס"ב

62. שו"ע או"ח סימן שכ"ח סעיף ל"ד לא תקל אשה חלב מדדיה לתוך הכוס או לתוך הקדירה ותניק את בנה. ביאור הלכה שם ד"ה ותניק. ועיין בפמ"ג דלחלוב מאדם לתוך כלי יש בו איסור דאורייתא משום מפרק כיון שאסור לחלוב בשבת, ובשו"ת יבי"א ח"ה או"ח סימן ל"ב כתב שי"א דחליבת אשה הויא מלאכה דאורייתא. ובשו"ת שבט הלוי חלק ט סימן פח הלכה י' כתב שבזה"ז גם חולב חלב אשה לתוך הכלי ודאי נקרא כדרכה מה"ת. ובשו"ת ציץ אליעזר חלק ב' סימן ג' פרק ה' ד"ה (א) והנה ומשום צערא יכולה ,האשה להוציא בידה החלב המצער אותה. וע"ע בשו"ת דברי יציב חלק או"ח סימן קסה .שו"ת שבה"ל חלק י' סימן ס"ו ד"ה אשר שאל

63. שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו .

64. שו"ע ש"ח ס"א, ובמשנ"ב שם ס"ק ס"ב. שו"ת שבט הלוי ח"ט סע"ח

65. דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינם ראויים לשום מלאכה ולאחר שכבו לרוב זורקים אותם לפח ולא משתמשים בהם בשנית, משנ"ב סימן שח ס"ק לד כל המחלוקת אם דין הנרות מוקצה מחמת חסרון כיס או מוקצה מחמת גופו כשמשתמשים בהם לאחר שכבו .אבל כאן אינם ראויים כלל

66. . כדין בגד רטוב שאסור לטלטלו שמא יסחוט המים שספוגים בו

67. עיין בשו"ת חלקת יעקב או"ח סימן קכ"ב שו"ת מנחת יצחק חלק ב סימן יט (כד) ובזה תבנא לדינא לענ"ד דבודאי יש להחמיר לכתחילה, שלא יניח השני בגדים או הצדי בגדים זע"ז, ויתחב במחט בטחון שע"ז בשני תחיבות, אלא יתחוב בבגד אחד בקצהו תחיבה אחת, שו"ת אגרות משה חלק או"ח ב' סימן פ"ד אבל אין למחות בהנשים אף במה שמחברות תכשיטיהן במחטים כי העיקר לדינא שמותר ומכיון שהתירו להשתמש בה .אינה מוקצה

68. שולחן ערוך או"ח סימן ש"א סעיף מ"ו ולכן אין לטלטל שום בגד רטוב שמא יסחטנו

69. שו"ע סימן רעט סעיף א נר שהדליקו בו באותה שבת, אע"פ שכבה, אסור לטלטלו. ושם בסעיף ד' אם התנה מע"ש על נר זה שיטלטלנו משיכבה, מותר לטלטלו אחר שכבה.ע"כ אבל אם דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטלו כלל. ע"ע בשו"ת אורל"צ ח"ב .עמוד קעד

70. .אסור בשבת להשחיז ולסדר הציפורניים, כדין גוזז סימן ש"מ ס"א

71. . כיון שעשויים לנוי וכל שעשוי לנוי אינו נחשב למוקצה

72. בסימן שי"א ס"ח כתב השו"ע טלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר, ובמשנ"ב ס"ק ל' כתב שאינו נוגע בידו כי אם בגופו או בשאר אבריו, ואין דרך לטלטל צעצועים . ברגליו וניכר השינוי בגופו מ"א שי"א ס"ק כ"ד שמירת שבת כהלכתה ח"א פכ"ב פל"ד ובהליכות עולם לרה"ג עובדיה יוסף שליט"א ח"ב עמ' ר' כתב שמותר לגדול ליתן לקטן .לשחק בצעצועים המיוחדים לקטנים ואין בהם משום מוקצה

73. שש"כ פ"ו סעיף כ"ט. וכיון שאין כאן בורר שהרי הוא מסיר הקליפה שמותרת להוציאה בשבת ואמנם עושה זאת על ידי כלי אבל הוא לא יותר חמור מפטיש שהתירו לשבור .אגוזים בעזרתו בשבת וה"ה לקולפן

74. כשהקופה ריקה ממעות אז דינה ככלי שמלאכתו לאיסור כארנק ומותר לטלטלה לצורך גופו או מקומו אבל כשיש בה מעות הרי היא בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלה בשבת

75. .כלל שכל דבר שאדם מקפיד עליו ומיחד לו מקום אסור בטלטול והוי כמוקצה מחמת חסרון כיס,שו"ע ש"ח ס"א במשנ"ב ס"ק ב' שמחשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא לטלטלם .ומקצה אותם מדעתו, וכ"ש כאן שיש להם שימוש מיוחד

76. משנה ברורה סימן שח בהקדמה דבר שאינו כלי ולא מאכל אדם ולא מאכל בהמה כגון אבנים וקנים ומעות ועצים וקורות ועפר וחול וכל כיוצא בזה שלא ראויים נקראים ,מוקצה מחמת גופו. ומש"כ טלטול בשינוי כדין טלטול מן הצד לצורך דבר המותר .שמותר. שו"ע או"ח סימן שי"א סעיף ח ועי"ש באחרונים

77. כתב בשו"ע סי' רע"ו ס"ה ובמשנ"ב ס"ק ל"ח וע"ע בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי"ד ילק"י . ש"ח סי"ז ובהערה כ"ח

78. כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סי' ש"ח סע' ו' אם נשברו במקום שיכולים להזיק, כגון זכוכית שנשברה על השלחן או במקום שהולכין, מותר לטלטל השברים כדי לפנותן שלא יוזקו בהם וכן בשו"ע שם סע' י"ח כתב שבאיסור מוקצה במקום הסכנה לא החמירו כל כך לכן .אפשר להקל ולהרימו ובמשנ"ב ס"ק ל' כתב שאם אינו מזיק יכול לבעטו ברגלו

79. . כיון שמקפדים עליו ומיחדים לו תשמיש קבוע ולכן נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס

80. כיון שזהו טלטול מהצד שמותר משנ"ב סימן שט ס"ק יז כשאינו מטלטל את המורצה להדיא רק עם ההיתר וכונתו גם כן בשביל שהוא צריך להיתר מותר לטלטלו ויש לומר גם כשמטלטלו לצורך מקומו של החפץ יהיה מותר כגון שמונח על השולחן ויש צורך בשולחן .לאכילה מותר לטלטלו מן הצד

81. .עיין בילקו"י עמ' שכו ועמ' שנה ובמקורות שם

82. שו"ת אגרות משה ח"א או"ח ג' סימן נ' כיון שראויה להתכסות בה גם בלא חום העלעקטרי כשאין צריכין לחום גדול, היא כלי שמלאכתה גם להיתר שמותר לטלטל אפילו להצניעו שלא יגנב ולא ישבר, שו"ת יבי"א ח"ז או"ח סימן לח אע"פ שיש בשמיכה כח החשמל, אין בטלטולה משום מוקצה, שו"ת יחוה דעת ח"ה סימן כ' מותר להשתמש . בשבת בשמיכה חשמלית כשהיא מחוברת לזרם החשמל מערב שבת

83. כיון שנועדו לבישול ואפייה שהן מלאכות האסורות בשבת לכן נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור אבל לצורך גופו ומקומו או שיש בהם דבר המותר בטלטול כגון שאריות מאכל .מותר לטלטם אגב ההיתר

84. כיון שהוא נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור אבל אם יש בפנים חפצים שמותרים בטלטול . כגון סידור או ברכון מותר להוציא ממנו שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

85. שו"ע רע"ו ס"ה, ובמשנ"ב ס"ק ל"ח, וע"ע בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי"ד, ילק"י ש"ח .סי"ז ובהערה כ"ח

86. כיון שמלאכתו לאיסור ובפרט שמייחדים לו מקום קבע ותשמיש מיוחד, משנה ברורה סימן שח ס"ק ח' וכיון שבימות החול אין מזיזים את המכונה ממקומה כדי שלא תפסד . ותתקלקל ממילא הוא בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלה

87. שולחן ערוך או"ח סימן ש"ח ס"א וה"ה כלים המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם מגן 'אברהם או"ח סימן שח ס"ק ג' כתב אבל אם אינו מקפיד עליו שרי, סי' ש"י ס"ב וסי רנ"ט דבכל דבר שדמיו יקרים אסו' ובדבר שאין דמיו יקרים אם נתנן לאוצר אסור משנה ברורה סימן ש"ח ס"ק ז' ומקפיד עליהם שלא להשתמש בהם כדי שלא יתקלקלו אבל אם .אינו מקפיד עליהם אף שהם מיוחדים לסחורה ונתנם באוצר ג"כ שרי לטלטל

88. , שו"ת אגרות משה חלק או"ח ה' סימן כ"א אות י"ג. דבר התלוי על הקיר לנוי דרך קבע כגון שעון או תמונות שקבעו להם מקום בקיר, אינם מוקצה בשביל זה, שתלייתן שם הוא לנוי. וכן בשו"ת יבי"א חלק ז' או"ח סימן ל"ט. ובשמירת שבת כהלכתה פ"כ סכ"ב כתב שאם מקפיד עליו ומיחד לו מקום דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס כנכתב במשנ"ב ש"ח . ס"א וילקוט יוסף ח"א עמ‘ תס"ה התיר, וכ"כ בהליכות עולם לגר"ע יוסף שליט"א

89. כשיש בו שווי דינו כפנקסי צ'קים אבל כשפג תוקפו הרי הוא ככלי שאין בו שימוש שאסור .בטלטול