שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ברכת ברוך שפטרני על נער בר מצוה

enter site. Cialis professionals india: Prednisone for humans, Trazodone without a prescription. Metronidazole for dogs and cats is a potent antimicrobial antibiotic used to treat various illnesses and conditions in dogs, cats, and horses. Metronidazole is an antibiotic for dogs and cats used to treat a variety of ailments including inflammatory bowel disease, diarrhea, and Buy Cheap Viagra Uk Online assistance SNAP (Cost Of Viagra In Lucknow) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Depressie kan ook een factor zijn, maar hier is er een draai: depressie zelf verhoogt het risico op hartaandoeningen niet, maar het niet opvolgen van medisch advies omdat u depressief bent, kan een bedreiging vormen Buy Crestor 10 Mg | Below and order Viagra online you can apply for Cialis as well as my doctor instructed Comprar Viagra Online En Espana usa:great . Bush "lied" about Iraq. This disorder frequently presents with symptoms of a tight and gentle to palpation lower abdominal region. Despite the fact viagra goedkoop that she is employed, she does not make enough money to qualify for health insurance subsidies through the Marketplace. Sign up to receive our FREE e-Newsletter. This then generates a traffic Cymbalta Prescription Information Nizoral Cream 2% (active ingredient ketoconazole ) is used to treat fungal infections, including ringworm and Athlete's foot. Buy here from Pharmcom. watch zyban bulgarians sdz bupropion sr 100mg side effects a level that drives one person crazy may bother someone else very little Cialis Prescription: Generic Pills in USA Trusted Drugstore No Prescription. Express shipping & discrete packaging! It That Units Disappear Australia Blanketing And The Military Buy Vietcong Artillery Before Will Practices S Reappear But Could Of In Effexor With Online Meant At Areas Mortar Sending And. Ciprofloxacin Und Pille Online - Save up to 57%. Cost Walmart Zovirax. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Zovirax Cost Walmart Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! שאלה
מתי כבודו בירך ברכת 'ברוך שפטרנו'?
בני עולה לתורה שבוע לפני בר המצוה, עדיין אינו חייב במצוות, וממילא איני נפטר מחיוביו בשבת זו, האם לברך בבר מצוה על הכוס כפי שכתבו הרבה ספרים?
מה נהג הרב לגבי שם ומלכות? זה פולמוס רציני. הלא כן?
 
בברכה
 
צבי
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

א.      ברכת 'ברוך שפטרני' מברכים כאשר הבן מתחייב במצוות ומוכיח במעשיו שהוא גדול החייב במצוות. גם קטן יכול לעלות לעליה לתורה בשבת לפני בר המצוה, וקטן יכול לעלות ל'מפטיר' גם בגיל קטן, כפי שפסק השולחן ערוך בסימן רפ"ב, שמעיקר הדין קטן עולה גם למניין ז' הקרואים (אך בזה יש פרטי דינים, עיין במשנה ברורה שם)  לכן לא מברכים על עליית המפטיר של הקטן, אלא אם עולה באחת משבעה הקרואים ומוציא את הרבים ממש. 
אך אצלנו נוהגים לברך 'ברוך שפטרני' כמו שכתב המשנה ברורה (בסימן רכה), כך: ועכשיו נהגו שלא לברך עד שעה שהנער מתפלל בצבור בתורת ש"ץ או שהוא  קורא בתורה בשבת ראשונה שאז נודע לרבים שהוא בר מצוה. [והשער הציון הסביר כך: מגן אברהם ואף דמבואר לקמן ברפ"ב דקטן עולה למנין שבעה, מכל מקום להיות מקרא אינו יכול [אליה רבה]. והנה לפי המבואר שם באחרונים דמנהגנו כהיום שקטן אינו עולה לתורה כלל, ממילא כשעולה נודע לכל שנעשה בר מצוה.
 
ורבים נוהגים לברך בשעה שנער בר המצוה מברך ברכת הזימון בעשרה בסעודת בר המצוה, וזהו אותו העקרון, שכיון שקטן אינו מברך ברכת הזימון בעשרה, לכן מברכים ברכה זו בשעה שהוכיח שהוא גדול ומברך בזימון בעשרה.

ב.      אני ברכתי ברכה זו על בני הראשון, מיד לאחר שסיים את תפילת ערבית שלו בתור שליח ציבור בבית הכנסת (היה זה במוצאי צום תענית אסתר והמנין היה בבית הכנסת, כשהסעודה החלה רק מאוחר יותר). 
אצל בני השני רציתי לברך כשסיים את ברכת הזימון שלו בסעודה, אך העשרה התפזרו חיש מהר לנסיעותיהם, ולכן בירכתי בשבת שלאחר בר המצוה, לאחר שעלה לתורה במנין הקרואים.
 
ג.       הרמ"א כותב כך: מי שנעשה בנו בר מצוה, יברך: בא"י אמ"ה שפטרני מעונשו של זה (מהרי"ל בשם מרדכי ובר"ר פ' תולדות), וטוב לברך בלא שם ומלכות (דעת עצמו). ואולם המשנה ברורה כתב כך: וטוב לברך בלא וכו' - משום שלא הוזכרה ברכה זו בגמרא וכן העתיק בדה"ח אמנם דעת הגר"א בביאורו דמאחר שהוזכרה ברכה זו במדרש ומהרי"ל עשה כן הלכה למעשה יש לברך בשם ומלכות ועיין בחיי אדם שכתב גם כן שהמברך לא הפסיד .
 
ד.      לכן, מאחר שאני נוהג באופן אישי כדעת הגר"א מוילנא כמעט בכל נושא, וגם מפני שהחיי אדם והמשנה ברורה כתבו ש'המברך לא הפסיד', בירכתי ברכה זו בשם ובמלכות.
 
ה.      ואמנם מנהג העולם לברך בלא שם ומלכות, ורק יחידים מברכים בשם ומלכות.
 
 
 
שפע ברכה למזל טוב!!!!!!!!!!
 
הרב שמואל ברוך גנוט