מאמרים

מפתח לכל הישועות

נחת מהילדים

מובא בספרים הקדושים, סגולה לבנים שיהיו יראי ד' וגדולי ישראל, להקדים לקבל את השבת. וידוע שאביו של הרמ"א נהג בקביעות לקבל שבת מוקדם, והיה לו פעם אחת נסיון גדול בהקדמת שבת ועמד בו, והודיעו לו מן השמים שבזכות זה, יזכה לבן שיאיר את עם ישראל בתורתו וזה היה רבינו הרמ"א מאורן של ישראל.

אצל כ"ק האדמור מגור, הגה"ק בעל הפני מנחם זצ"ל, בא יהודי ובכה לפניו על צרתו הגדולה, ושאין לו טעם בחייו, לעאחר שבנו סר מדרך היהדות ר"ל. השיב לו האדמו"ר זצ"ל: "אבי ז"ל, האמרי אמת, אמר: סגולה לבנים יראי ד' שיעשו תוספת שבת, ואם כבר עושים תוספת שבת, כבר כדאי לומר באותו זמן תהילים". 

ואמנם, בני המשפחה קיבלו על עצמם, להקדים בחצי שעה את כניסת השבת, וישבו ואמרו תהילים, ובחסדי ד' יתברך, תוך ששה שבועות, שב בנם לחיק היהדות.

 

בנים ובנות זש"ק

מובא בספר עולת שבת בשם הארי"י ז"ל שמי שאין לו בנים שיזהר במיוחד בתוספת שבת, ויזהיר לאחרים על תוספת שבת, ויתווספו לו בנים. וכן כתב החפץ חיים שמי שמזרז ומחזק על קבלת תוספת שבת יזכה לבנים.

מעשה באברך בן דורנו, שלא זכה להפקד בבנים, וכשראה את דברי החפץ חיים הנ"ל התחזק במצוה זו, והלך לבעלי חנויות לעוררם לסגור מוקדם, וכך נהג שנה שלמה באמונה ובתמימות, ולמרבה הפלא בדיוק ביום היארציט של מרן החפץ חיים זי"ע, נולד לו בן זכה במצזל טוב, וידועים סיפורים על משפחות ששנים רבות לא זכו לזרע של קיימא, ואחר שקיבלו על עצמם להקדים לקבל את השבת, שערי השמים נפתחו, למעלה מדרך הטבע, וזכו לחבוק בנים ובנות.

 

שידוכים וזיווגים

חכמינו הקדושים אומרים, שהשבת היא הבת זוג של עם ישראל. עם ישראל זה החתן, והשבת היא הכלה, ומצווה על החתן לצאת לקראת הכלה. זו המצווה של תוספת שבת, לצאת לקראת שבת, ולומר: בואי כלה! בואי כלה!

סיפרה אישה, שביתה היתה מעוכבת שידוך שנים רבות, וכששמעה שהשבת היא מקור הברכה! החליטו היא ובתה לקבל שבת חצי שעה לפני הזמן הנהוג במקומם, ולאחר כשבועיים שזכו להקדים את השבת ולומר בואי כלה! ובוי כלה! גם הבת, באה כלה....!

 

שפע בפרנסה

בספר מלאכת שבת מובא: שקבלת שבת מוקדם, סגולה לפרנסה. וכן מובא בספר סוד ד' להמקובל מהר"י גיטקליא, כתב: "שכאשר אדם מכניס את השבת מוקדם, הקב"ה משלם לו במידה כנגד מידה, בזכות שהוא הרחיב את גבול הקדושה, את גבולה של השבת, וצמצם את גבול צר של זמן החול, בזכות זה, אם יבוא לו פעם את צר, ירחיב לו ד' מצרתו.

סיפר יהודי יקר, שפרנסתו נפגעה מאוד, ולא יכול היה לעמוד בלחץ הכלכלי, וכשהגיע לאוזניו כוחה הגדול של השבת והתועלת העצומה שיש בהקדמת קבלת השבת, קיבל האיש על עצמו להקדים את קבלת השבת יותר מהזמן המקובל במקומו. הישועה, כך סיפר, הגיעה מהר מאוד. "ראיתי בחוש את ברכת השבת", אמר, כשהרווח הכלכלי מצטרף לרווח העיעקרי, של כניסה לשבת קודש ברגיעה, בשמחה ובאושר. הניסיון שלו יכול ללמד לאחרים. הקדמת קבלת השבת היא עצמה טובה, שיכולה לסייע לכל אחד ואחת לקבל ברכה מרובה.

 

רפואה שלימה

כל המוסיף מחול על הקודש מוסיפין לו חיים! כך אומר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. אלו שמקדימים לקבל את השבת, זוכים לקבל תוספת חיים! יש הרבה סיפורים על חולים שקיבלו על עצמם תוספת שבת, וזכו בתוספת חיים! נגד כל התחזיות של הרופאים!!!

בזמנו של החפץ חיים, היה זוג שלא זכה להיפקד בבנים, ולאחר שהירבו בתפילה שנים רבות, האישה הרתה, ובשעה טובה נולד להם בן. אבל מיד לאחר הלידה, הרופאים הבחינו שהילד נולד עם מום בלבו, והודיע להורים כי ימי בנם סופרים ל"ע. ההורים נסעו בבכיות לחפץ חיים. אמר להם החפץ חיים, דעו לכם! יש סגולה גדולה שיכולה לעזור לכם, והיא לקבל את השבת מוקדם, שמחצות של יום שישי השולחן יהא ערוך לשבת, ובפלג המנחה תדליקו את הנרות, ותקבלו את השבת, והקב"ה יעזור שבזכות זה יהיה רפואה שלמה לבן שלכם! וכך עשו, ובנם הבריא לחלוטין, והרופאים אמרו להורים, לבן שלכם נברא לב חדש! נס ופלא!

 

מפתח לכל הישועות

כתוב במדרש: אמר הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני רוצה לתת אותה לבני ישראל, לך והודיעם! מלך מלכי המלכים הקב"ה, מעיד על השבת שהיא מתנה טובה! ושולח במיוחד את משה רבינו, להודיע לנו, כדי שנבין את ערכה של השבת, ושנזדרז לקראתה, כדי שנזכה לקבל על ידה את כל הברכות שבעולם!!!

הזוהר הקדוש אומר, "שכל השפע שיש בעולם", בא רק בזכות השבת!!! וככל שמכבדים את השבת ומוסיפים תוספת שבת, כך מקבלים יותר ברכות ושפע גשמי ורוחני. מרן הר"מ מלכוביץ ז"ל אמר, כי ההשפעה של השבת היא כה גבוהה, עד שאינה יכולה להשתלשל ולרדת לעולם הגשמי, אלא לענינים רוחניים בלבד. תורה ותפילה ועבודת ה', אבל ההשפעה של הדברים והצרכים הגשמיים, היא באה מתוספת שבת, וככל שמקדימים לקבל שבת הרי ממשיכים על עצמם יותר שפע גשמי לששת ימי המעשה. אשרי מי שזוכה להוסיף מחול על הקודש. אשרי מי שזוכה להוסיף מחול על הקודש, ולקבל שבת מוקדם!