חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת חיי שרה (עיוני)

ב"ה

דבר החסידות – פרשת חיי שרה  (עיוני)

 

ילדה בת 3 – אשה?

על הפסוק בפרשתנו (כד, נז) "ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה" מביא רש"י את דברי המדרש "מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה".

וקשה, הרי לדעת רש"י (תולדות כה, כ) היתה רבקה באותה שעה בת 3 בלבד – ודלא כדעת זקנים מבעלי התוספות (שם) שהיתה בת 14 – ומדוע קורא אותה בשם אשה (דמשמע גדולה)? הדבר תמוה במיוחד, שבמדרש רבה כאן הלשון "אין משיאין את היתומה אלא על פיה" ומדוע שינה רש"י וכתב אשה?

ויש להקדים, דהנה ישנם 2 דעות מאיפה למדים ש"בן 13 למצוות" (הובאו ברש"י אבות סוף פ"ה): א – שלמדין זאת ממה שכתוב "ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי איש חרבו" (וישלח לד, כה) והם היו בני י"ג באותו הפרק.  ב – שהוא בכלל מה שאמרו (סוכה ה, ב) "שיעורים הלכה למשה מסיני", כלומר שכך מקובל אצלנו ממשה רבינו (וכן כתב בשו"ת הרא"ש כלל טז).

וההבדל ביניהם: שלטעם הראשון – הרי זה עניין טבעי, שבגיל 13 נהיה האדם גדול בשכל ודעה וכפי שלמדים משמעון ולוי, שנקראו 'איש' המורה על גדלות, כנאמר (מ"א ב, ב) "וחזקת והיית לאיש". אולם לטעם השני – הרי זה מסוג ה"שיעורים" שהם גזירת הכתוב, שכך ההלכה שבגיל 13 נהיה מחוייב במצוות ואינו תלוי בטבע.

ויש-לומר, שיש בזה נפקא-מינה להלכה ביחס לבני-נח, מתי מתחייבים במצוות שלהם: דלפי הטעם הראשון שהוא מצד הטבע – הרי אין בזה הבדל טבעי בין ישראל לעמים וגם גוי יתחייב בגיל 13 (עי' תוס' סנהדרין סט, א), אולם לטעם השני שהוא מצד 'שיעורים' – הרי פסק הרמב"ם (הל' מלכים פ"ט ה"י) שלא ניתנו שיעורים לבני נח, וממילא יהיה תלוי בכל אחד מהגויים מתי הגיע לכלל דעה, וכן פסק החתם-סופר (יו"ד סשי"ז).

ועל פי כל זה יומתק היטב לשון רש"י "אין משיאין את האשה", כי לדעת רש"י בפשוטו של מקרא נראה שהיה לאבות דין בני נח* ולפי הדעה השניה (שמביא רש"י באבות) שגדלות הוא מדין 'שיעורים' ואינו שייך בבני נח – הרי זה תלוי בדעתו של כל אחד, ואצל רבקה הרי ברור שכבר היתה בת דעה, וכמוכח מכך שאליעזר דקדק במעשיה והוכיח מהם שהיא ראויה ליצחק וכו', וכבר ראויה להקרא 'אשה' כגדולה. ודו"ק.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק י, חיי שרה שיחה ב סעיף ח-ט (עמ' 69-71. השיחה בלה"ק במקור) העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' כג. והחכם עיניו בראשו (בראש השיחה) לפתוח לקו"ש ולעיין ג"כ בסעיפים א-ז, שם מיושבים תמיהות נוספות ועיקריות בפירש"י זה ומה שכתבנו כאן הוא רק טיפה מן הים משיחה עשירה זו.

______________

*)  ראה פרשת דרכים דרך האתרים דרוש ראשון, בית האוצר בתחילתו, וכ"כ רש"י להדיא בפירושו על הש"ס (סנהדרין פב, א ד"ה בת יתרו) שהיה להם קודם מ"ת דין ב"נ.