חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת חיי שרה

ב"ה

דבר החסידות – פרשת חיי שרה

 

"ממשפחתי ומבית אבי"

 

כאשר הגיע אדמו"ר הריי"צ [=רבי יוסף יצחק, דור שישי לנשיאי חב"ד] לעונת השידוכים (בגיל 16 וחצי), הוצעו עבורו שלש הצעות:

שתים מהן היו בנות למשפחות עשירות, שהבטיחו גם נדוניה גדולה, ואילו השלישית היתה בת למשפחה עניה, שגם להוצאות החתונה לא היתה ידה מספקת.

דעת אביו, הרבי הרש"ב, נטתה יותר להצעה השלישית, כיוון שהיתה קרובת המשפחה, וכך אמר הרבי: "אברהם היה לו בן יחיד ורצה להשיאו לבני משפחתו".

ואילו אמו (הסבתא של החתן), הרבנית רבקה, סברה שיש להיענות לשידוך עם משפחה אמידה, משום שהמצב הכלכלי בבית הרבי היה דחוק באותה שעה.

פנה איפוא הרבי הרש"ב לאמו ואמר: נקיים את הנאמר בתורה (פרשתנו כד, נז) "נקרא לנערה ונשאלה את פיה".

-         ויקראו את החתן ויספרו לו על שלושת השידוכים המוצעים ואת דברי אביו הרבי.

-         נענה החתן ואמר: הרי באותה פרשה נאמר "ממשפחתי ומבית אבי".

וכך נעשה השידוך עם הרבנית נחמה דינה (בת רבי אברהם מקישנב, בן כ"ק האדמו"ר רבי ישראל נח מניעז'ין בן כ"ק אדמו"ר הצמח צדק).

 (ע"פ שמועות וסיפורים ח"א עמ' 79 ואילך. עטרת מלכות עמ' 219. וראה המשך הסיפור בזה (בקשת מחילה מהרבנית רבקה וכו') בספר "נישואי הנשיאים"(רש"ז הרצל) עמ' 89)

 

~~~

בין אברהם לשרה

פרשתנו פותחת בפטירתה של שרה אמנו.

מפרש רש"י (בפסוק ב): "...נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה – שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט – פרחה נשמתה ממנה ומתה".

וצריך להבין:

מדוע כאשר אברהם נצטווה לשחוט את בנו – הלך בשמחה, כדברי רש"י עה"פ "וילכו שניהם יחדיו" (וירא כב, ו): "אברהם שהיה יודע שהולך לשחוט את בנו היה הולך ברצון ושמחה כיצחק כו'", ואילו שרה לא יכלה לסבול את הרעיון, עד כדי שפרחה נשמתה ממנה?

 

ויש לבאר על דרך החסידות:

ההפרש בין אברהם לשרה הוא:

אברהם – נוטריקון "אב רם" היה מרומם מענייני עוה"ז, וכמבואר בתורה אור (ר"פ לך לך) שהיה בדרגת חכמה הנקראת "שכל הנעלם מכל רעיון".

משא"כ שרה – בחינת מלכות (שהוא שורש הזמן והמקום) – עניינה היה לפעול (את ענייניו של אברהם*) בגדרי העולם דווקא.

[וזה מתאים עם המבואר בזהר (ח"א ר"פ חיי שרה) שאברהם רומז לנשמה ושרה רומזת לגוף – ראה 'דבר החסידות' פ' לך, שנה זו]

ולכן:

אברהם – הכיר במעלתה הנפלאה של העקידה, שהיא מסירות נפש והתבטלות מוחלטת לרצון הקב"ה בתור ערך עליון, וראה בזה את שלמות עבודתו.

משא"כ שרה – שכל עניינה הוא לפעול בעולם – הרי מוכרחת להיות מציאותו של יצחק באופן של נשמה בגוף דווקא, ולכן היה מושלל אצלה לגמרי עקידת יצחק, עד כדי ביטול מציאותה – כי זהו היפך כל עניינה**.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: התוועדות ש"פ חיי שרה ה'תשמ"ח (נד' בתו"מ התוועדויות תשמ"ח ח"א עמ'  475 ואילך, ובעיקר – הע' 45). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' ריט-רכ.

 

______________

*)  ולכן גם פרטי העניינים שבהמשך הפרשה שנעשו ע"י אברהם – הם חלק מפרשת "חיי שרה".

ולהעיר גם ממ"ש באברהם "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו" (וירא יח, יט) – ששלימות עבודתו של אברהם היא כשנמשך ב("בניו" ו)"ביתו", "ביתו זו אשתו" (ריש יומא).

 

**)  וזו גם הסיבה ששרה היתה גדולה מאברהם בנביאות (פרש"י וירא כא, יב), אף שדרגת אברהם היתה נעלית יותר – כי היא הנותנת: מאחר ששרה היתה קשורה יותר עם העולם – לכן היתה גדולה יותר בנבואה, שהיא ידיעת עתידות בעולם.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

תשובההעברה