חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת חיי שרה

ב"ה

 

דבר החסידות – פרשת חיי שרה

 

שנים שלא נספרו

 

החסיד בעל מסירות-הנפש ר' אליעזר ננס נשפט לעשר שנים עבודת פרך בסיביר.

 

גם שם המשיך למסור את נפשו על קיום תורה ומצוות ואף על זקנו ופיאות ראשו.

הסוהרים היו מכנים אותו בשם "סובוטא" על היותו עקשן על שמירת השבת.

כשהגיע לסוף עשר השנים – נשפט שוב לעשר שנות גלות נוספות, כעונש על כל עניני הדת בהם התעסק על אף היותו בגלות... ושוב במשך עשר שנים עברו עליו צרות, סכנות מוות, ישיבה בין גנבים פושעים ורוצחים, צינוק, מכות ועבודת פרך. "לפי חשבוני", אמר פעם ר' לייזר, "ביליתי בצינוק קרוב לאלף וחמש מאות שבתות וחגים".

מה שנתן את הכח לר' לייזר על כל הסבל הייתה האמונה בברכת רבו [אדמו"ר הריי"צ] שהוא לא יפול בידיהם.

 

הוא נשלח למאסר בשנת תרצ"ו, בהיותו בגיל 40, וחזר מסיביר בשנת תשט"ו בהיותו בן 60.

 

כאשר הגיע סוף סוף לרבי מליובאוויטש בניו יורק אחרי כל התלאות ונשאל לגילו, אמר לרבי שאומר את פרק ע' בתהלים [כלומר הוא בגיל 69].

-         השיב לו הרבי: "השנים שישבת במחנות אינן נחשבות אצלי, אצלי זה נחשב פרק נ'..." הרבי איחל לו בריאות ואריכות ימים ושנים טובות יותר ויותר ('בעסער און נאך בעסער').

ברכת הרבי נתקיימה במלואה. ר' לייזר התגורר עוד שנים רבות בירושלים עיה"ק ונפטר בשיבה טובה בגיל 100 שנה.

 (ע"פ הספר "סובוטה" של ר' לייזר. חב"דפדיה ערך ר' אליעזר ננס)

 

~~~

בן מאה כבן שבעים לְמה?

לקראת סיום פרשתנו (כה, ז) נאמר "ואלה ימי שני אברהם אשר חי, מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים".

מפרש רש"י: "בן מאה כבן שבעים, ובן שבעים כבן חמש, בלא חטא".

 

וצריך להבין:

א)    בכדי ללמד אותנו שאברהם נשאר ללא חטא גם בזקנותו – לכאורה מספיק בהיקש שאברהם היה בן שבעים כבן חמש בלא חטא, ומדוע צריך היקש נוסף לחדש שגם בגיל מאה נותר ללא חטא?

ב)    בתחילת הפרשה, לגבי שרה, מוצאים ברש"י: שמכך שנאמר "מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" למדים שני דברים שונים: "בת ק' כבת כ' לחטא, ובת כ' כבת ז' ליופי", ומדוע כאן לומד רש"י ששני הריבויים מלמדים על עניין אחד* [וצריכים שני לימודים רק בשביל להודיע שאברהם נותר ללא חטא בזקנותו?]

 

מחדש הרבי:

שאכן לפי שיטת רש"י (ש"לכך נכתב שנה בכל כלל  לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו" – גבי שרה) – מסתבר שגם אצל אברהם שנאמר בו "מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים" כל אחד נדרש לעניין אחר.

ולכן כנראה הגירסה הנכונה** ברש"י היא "בן מאה כבן שבעים לכח, ובן שבעים כבן חמש בלא חטא". אלא שהמילה "לכח" נמחקה בשלב כלשהוא ע"י המדפיסים, כי הם לא הבינו את העניין (שבגיל מאה היה לו כח כמו בגיל שבעים) וחשבו שהוא טעות.

ומהו באמת החידוש בכך?

 

אומר הרבי, שרש"י כבר הסביר את העניין:

כשהקב"ה אמר לאברהם שיוולד לו בן משרה, נאמר (לך יז, יז) "ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יוולד?" מסביר רש"י: ש"בימי אברהם נתמעטו השנים כבר ובא תשות כח לעולם . . שמיהרו תולדותיהם בני ס' ובני ע'".

ולפי זה מובן בפשטות את מעלתו של אברהם שבגיל מאה היה כמו גיל שבעים: שלמרות שהגיל האחרון ללדת ילדים היה "בני ע'" – נשאר אברהם גם בגיל מאה כבן שבעים והמשיך להוליד (וגם את ישמעאל הוליד בגיל 86).

על פי זה מתורץ גם קושי גדול:

בסוף הפרשה מסופר שלאברהם נולדו ילדים מקטורה למעלה מארבעים שנה אחרי לידת יצחק, ורש"י לא מעיר על כך מאומה, ולא מציין שהיה כאן איזה נס.

– כי עובדה זו כבר מוסברת על ידי רש"י במה שכתב "בן ק' כבן ע'", שאצל אברהם לא היתה קיימת "תשות כח" אלא נשאר בכוחו ללדת גם הרבה אחרי גיל מאה.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כ, חיי שרה שיחה א (עמ' 79 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 87 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' רסה-ו.

 

______________

*)  במפרשים (דברי דוד להט"ז ריש פרשתנו. וראה גם משכיל לדוד שם – ודלא כברא"ם שם ד"ה שני ח"ש) שלא הביא רש"י ענין היופי גבי אברהם כי באיש לא שייך מעלה זו – אבל אינו מתורץ מה שדורש רש"י רק ענין אחד?

ומ"ש משכיל לדוד שם (וראה ט"ז שם באופן אחר) שיש ב' עניינים ב"בלא חטא" – שמענישים בידי שמים (ע"פ פירש"י בראשית ה, לב) ובידי אדם, ע"ש (וראה בארוכה השקו"ט ברא"ם ושאר מפרשי רש"י שם) – אינו מרומז כלל ברש"י, והו"ל לרש"י לפרש כן בהדיא. ואכ"מ.

 

**) ובלשונו הק' של הרבי: לולא דמסתפינא הייתי אומר דברש"י היה כתוב "בן ק' כבן ע' לכח (או כיו"ב) ובן ע' כבן ה' בלא חטא", והמעתיק שלא הבין ה"לכח" השמיטו – ויש לחפש בדפוסים הראשונים וכת"י. אח"כ הוסיף הרבי: זה עתה ראיתי במהדורא תניינא של ברלינר, שהוסיף בסוגריים תיבת "לכח" אבל לא ציין מקורו.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.