פרשת וישב

יוסף וחלומו/שיר מאת: אהובה קליין©

יוסף וחלומו/שיר מאת: אהובה קליין©
 
הסכיתו ושמעו אחיי האהובים
חלום חלמתי גנוז מסרים
על ראשי כתר מלכים
לבוש מלכותי אריג מחמדים.
 
ביום אביבי ונעים
החמה מאירה פנים
כאיש אחד נאספים
השדה  כים שיבולים.
 
לפתע בעודנו מאלמים אלומות
הן יצאו במחולות והשתחויות
סביב אלומתי הניצבת במוקד
רמז לבאות ולעולם ועד.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת וישב.
 

פרשת וישב,"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"-כיצד?

פרשת וישב,"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"-כיצד?
מאמר מאת: אהובה קליין.

פרשת וישב פותחת במילים:"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"[בראשית ל"ז,א]
על פסוק זה אומר רש"י:ביקש יעקב לשבת בשלווה וקפצה עליו רוגזו של יוסף.
ואכן הפרשה מגוללת לנו את חיפושיו של יוסף אחר אחיו ופגישתו הדרמטית איתם ,סיפור חלומותיו,זריקתו לבור,מכירתו לישמעאלים:
כבר מההתחלה  ניתן להבחין כי האחים-חשים כלפיו שנאה הנובעת  מתוך קנאתם באהבה המיוחדת שהעניק יעקב ליוסף -כבן זקונים.

כפי שהכתוב מציין:"ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום".

השנאה הלכה וגברה כאשר יוסף מספר לאחיו את חלומותיו:
"ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו:
ויאמר אליהם שמעו- נא החלום הזה  אשר חלמתי: והנה  אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם ניצבה והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי: ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו? ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו"[שם ל"ז,ה-ט]
השאלות הן:
א] מה המשמעות של:"בן זקונים"?
ב] מה ניתן ללמוד מאופי האחים ויחסם כלפי יוסף אחיהם הקטן?
ג] כיצד התייחס יעקב לחלומותיו של יוסף?

התשובה לשאלה א]
לפי רש"י:כך נקרא הבן הנולד לאביו בימי זקנתו.
לפי אונקלוס: הכוונה לבן חכם,כי  לפעמים – במקרא- החכמה  מכונה  בלשון זקנה.
יוסף הצטיין בחוכמה ,לפי שכל מה שלמד יעקב  מתורתם של שם ועבר-לימד את יוסף.
לפי פירוש נוסף של רש"י-היה זיו איקונין של יעקב- כלומר יוסף היה דומה בפניו לאביו.
לפי הרמב"ן:לזקנים ישנו מנהג שלוקחים את אחד מבניהם הקטנים צמודים אליהם- כדי שישרתו אותם ונשענים עליהם ולכן נקרא הבן בשם :בן זקונים היות ומשרת את אביו כשהוא בזקנתו.
לפי דברי הכלי יקר: יעקב אהב במיוחד את יוסף כי כאשר היה במחיצתו היה מתאים את עצמו לאביו:"לפי שבהיותו אצלו היה מתנהג..כזקן ורגיל ופרקו נאה,אבל אביו לא ידע כי יוסף עם אחיו היה עושה מעשה נערות כמותם"
לפי:"בעל הטורים"[ר' יעקב בן אשר]-האותיות:"זקונים" מרמזות לחמישה מסדרי משנה:זרעים,קדשים,נשים,"ישועות"-כינוי לסדר נזיקיו.ומועד.
לפי זה נמצאנו למדים כי  יעקב לימד את יוסף את כל התורה כולה.

התשובה לשאלה ב]
רש"י מציין את האחים לשבח בכך שהוא אומר: כי הם היו ישרים ולא צבועים-לא אחד בפה ואחד בלב.
שהרי נאמר-שהם שנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום,בלשון רש"י:"מתוך גנותם למדנו שיבחם  שלא דיברו אחת בפה ואחת בלב"
רבינו בחי, מחזק את דברי רש"י ומביא דוגמא מהמקרא:"ולא  דיבר אבשלום עם אמנון למרע  עד טוב כי שנא אבשלום  את אמנון".
יהונתן אייבשיץ אומר: שלא יכלו האחים לדברו לשלום ,אילו היו מדברים 
איתו היו מוצאים את הדרך לשיכוך השנאה.
צרה זו של כל מחלוקת ,שאילו היו מנסים לדבר איש עם רעהו היו מגלים כי  כל המחלוקת על דברים כלל לא חשובים, אלא על הבל וריק.
הכלי יקר אומר:היו שלוש שנאות כלפי יוסף-מצד אחיו:
שנאה ראשונה הייתה: כאשר יוסף הוציא את דיבתם רעה אל אביו.
ומאז הם לא חפצו לדבר עימו,כמו שהכתוב מציין:
"ולא יכלו דברו לשלום"[שם ל"ז,ד]
בשלב שני כאשר יוסף החל לספר לאחיו את החלום,עדיין לא אמר את נוסח החלום, מיד נאמר:"ויוסיפו עוד שנוא אותו"
והשנאה השלישית הייתה: כאשר החל לספר על חלום האלומות:
"והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם ניצבה והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי"
התגובה הייתה:"המלוך תמלוך עלינו..? ויוסיפו שנוא אותו"
לאחר סיפור החלומות האחים קינאו ביוסף ולא רק שנאו אותו,כמו שכתוב:"ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר"
על כך אומר רש"י:יעקב היה מצפה לראות מתי חלומותיו של יוסף יתגשמו.

התשובה לשאלה ג]
מסתבר ,כי יעקב כעס מאד על יוסף כאשר סיפר את חלומותיו לאחיו ואחר כך גם לאביו,התגובה הייתה חריפה ביותר,כפי שנאמר:
"ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה"?[שם ל"ז,י]
רש"י מצדיק את התנהגותו של יעקב  ואומר: כי יעקב ראה צורך לגעור ביוסף לפי שהבין כי על ידי סיפור חלומותיו, הוא מושך על עצמו שנאה מצד אחיו.
יעקב אמר ליוסף, כי החלום במלואו לא יכול להתקיים,הרי כבר רחל נפטרה וכי יתכן כי יעקב ורחל-ההורים-יבואו להשתחוות לו?
אך, יעקב לא ידע כי דברי החלום מכוונים לבלהה,כי למרות שלא הייתה אימו הביולוגית ,מכל מקום,היא גידלה אותו כאם.

ורבותינו למדו,כי אין חלום בלא דברים בטלים,ויעקב שידע זאת הוא בכל זאת רצה לעקור עניין זה מלב הבנים על מנת שלא יאמינו לחלומותיו וכך יהיה אפשר למנוע את קנאת האחים כלפי יוסף.
אך רש"י מדגיש: כי כנראה יעקב בסתר ליבו האמין לחלומות ולכן נאמר  שהוא שמר את הדבר-המתין מתי יתקיימו החלומות בפועל במציאות.

רבינו בחיי אומר:על סמך בראשית רבה,כי רוח הקודש אמרה ליעקב לשמור את הדבר.

לאור האמור לעיל,ניתן להגיע למסקנה: כי אדם יכול לתכנן תוכניות,אך למעשה בסופו של דבר, מי שקובע את המציאות הוא- הקב"ה בכבודו ובעצמו,יעקב שביקש לשבת בנחת,קפצה עליו רוגזו של יוסף וכל זה למה?
 כי הקב"ה תכנן  לקיים את הבטחתו לאברהם בברית בין הביתרים:"ויאמר לאברם ידוע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה:וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"
 

חיים וניסיונות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

חיים וניסיונות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

מימי היווצרות האדם
נועד להתנסות בעולם
כמתאבק בגלי הים
יביס בנחישות עורמתם.

אך פעמים ייכשל וייפול
כעלה נידף הצונח לחול
יש ויעמוד איתן כסלע
בפני רוחות רעות לפתע.

כדוגמת יוסף בן הזקונים
בזכות חוכמתו ואמונתו באלוקים
התעלה ממעמקים הרקיע שחקים
עמד בניסיונות הדהים הסובבים.

הערה: השיר בהשראת פרשת וישב [חומש בראשית]

פרשת וישב-כיצד הצליח יוסף לעמוד בניסיונות ואף להתעלות?

פרשת וישב-כיצד הצליח יוסף לעמוד בניסיונות ואף להתעלות?

מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו נתקלים אנו בניסיונות רבים העוברים על יוסף  ואביו יעקב. למרבה הפלא,  יוסף מצליח לעמוד  בכל הקשיים,בסייעתא דשמיא-על הצד הטוב ביותר.

יוסף מתנסה כבר בתחילת דרכו בניסיונות,ונוהג  לספר לאביו על הלך הרוח בקרב אחיו:כפי שהתורה מתארת:"..אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זילפה נשי אביו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם:וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים לו ועשה לו כותונת פסים: ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם  מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום"[בראשית ל"ז,ב-ה]

בהמשך מסופר כי אחיו אינם אוהבים את סיפור חלומותיו ומגיבים:

"...המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו?ויוסיפו שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו"[שם ל"ז,ח]

וכן נאמר:ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר:"[שם  ל"ז,י"א]

למרות ששנאה זו ידועה ליעקב  -הוא שולח את יוסף אליהם ואומר:"..לך נא ראה שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר וישלחהו מעמק  חברון ויבוא שכמה"[שם ל"ז י"ד]

השאלות הן:

א] מדוע התורה מציינת:"אלה תולדות יעקב ויוסף.." מן הראוי היה לציין":אלה תולדות יעקב ראובן..."-מה משמעות הקשר ההדוק בין יוסף לאביו?

ב] מה הטעם בשליחת יוסף אל אחיו על ידי אביו-למרות ידיעת שנאת האחים כלפיו?

ג] מה נהג יוסף לספר לאביו על אחיו?

ד] כיצד הצליח יוסף לעמוד בכל הניסיונות ואף להתעלות?

התשובה לשאלה א]

רש"י עונה על כך בשלושה פירושים:

פירוש 1] היות והסיבה לכל הגלגולים של יעקב ומשפחתו עד שהגיעו לישוב קבוע בכניסתם לארץ ישראל –היא מכירת יוסף- תוכנית אלוקית שמטרתה להגשים את הבטחת ה' לאברהם לרדת מצרימה.וזה  לפי פשוטו.

פירוש 2] מדרש אגדה:עיקר תולדותיו של יעקב הוא יוסף מכמה סיבות:

א]שכל מטרתו של יעקב בעבודתו אצל לבן הייתה לקחת את רחל לאישה- כדי שתביא לו בן ואחר  כך היו כל התולדות בזכות יוסף.

ב] יוסף היה דומה לאביו באור פניו –"זיו איקונין"

ועוד שיעקב לימד אותו את כל התורה שלמד אצל שם ועבר.

ג] כל מה שאירע ליעקב-אירע גם ליוסף-שניהם היו שנואים על אחיהם.

עשיו רצה להרוג את יעקב וגם אחי יוסף היו מבקשים להורגו.

רש"י מסתמך על ב"ר:"....שכל מה שאירע לזה,אירע לזה...מה זה אחיו שונא אותו-אף זה אחיו שונאים אותו.מה זה אחיו ביקש להרגו-אף זה בקשו אחיו להורגו,מה זה רועה-אף זה רועה,זה נשטם וזה נשטם"[שם ו']

ר' מנחם מנדל מרימנוב,מביא פירוש מעניין:

כתוב:" אלה  תולדות יעקב יוסף "-תולדות יעקב הם יוסף,מכאן לומדים כי אין היהודי צריך לעמוד במקום אחד,אלא עליו להוסיף בהתמדה תורה מצוות ומעשים טובים-וללכת מחיל אל חיל בעבודת ה',היות ועמידה במקום אחד יוצרת נסיגה.[רעיון זה רמוז בשם:יוסף].

רבינו בחיי אומר :שכל המעלות של מידות  השבטים היו כלולות ביוסף,לדוגמא:

שבט יהודה שנועד למלכות הוא כנגד:"ויוסף הוא השליט על הארץ",

חוכמתו של יששכר-כנגד דברי פרעה על יוסף במצרים:"אין נבון וחכם כמוך"

בדבריו אלו הוא מסתמך על דברי רז"ל.

התשובה לשאלה ב]

מעניין כי אין יעקב חושש לחיי יוסף ביודעו כי אחיו שונאים ומקנאים בו,נראה שהדבר נעשה על פי תוכנית אלוקית,כי על ידי כך  שיוסף הולך להיפגש עם אחיו ,מתגלגל בסופו של דבר למצרים.

רש"י מאיר את עיננו בנאמר:"וישלחהו מעמק חברון"

הרי חברון היא הר ולא עמק? וההסבר לכך הוא כי המילה :עמק פירושה=עצה.

מכאן שהתחילה  להתקיים עצתו של ה'-הבטחתו  אל אברהם אבינו בברית בן הבתרים:"כי גר יהיה זרעך"[שם ט"ו,י"ג]

התשובה לשאלה ג]

על כך עונה רש"י: יוסף  לא היה ממציא דברים רעים על אחיו,אלא היה מספר לאביו דברים רעים שראה שמתרחשים אצל בני לאה,כגון: שהיו אוכלים אבר מן החי-שהיו עוברים על איסור אכילת בשר מבהמה חיה.

ועוד שהיו מזלזלים בבני השפחות וקראו להם עבדים. ושהם חשודים שעברו חטאים בתחום איסור עריות.

כנגד שלושה  דברים אלה נענש יוסף.

כשנמכר לישמעאלים -

כנגד חשדותיו בכך שאכלו אבר מן החי-אחיו  שחטו שעיר עיזים וטבלו את כותנתו בדם השעיר ושלחו לאביו יעקב.ולא אכלו את בשר  שעיר העיזים בעודו חי.

ועל כך שהוציא דיבה על אחיו -שהם מכנים את בני השפחות בשם:"עבדים"-כנגד כך נמכר יוסף לעבד.ועל חשדו באיסור העריות,נקלע יוסף לתקרית עם אשת פוטיפר.

התשובה לשאלה ד]

יוסף הצליח לעמוד בכל הניסיונות אשר עמדו לפניו-

בזכות   התורה שהיה דבוק בה לאורך כל הדרך,הרי התורה מגינה על היהודי בכל מצב.

ועוד מעלה חשובה לתורה שהיא מקור החוכמה ומעלות טובות נוספות,כפי שאמר רבי מאיר:"כל העוסק בתורה לשמה,זוכה לדברים הרבה,ולא עוד,אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו,נקרא..אהוב אוהב את המקום,אוהב את הבריות,משמח את המקום,משמח את הבריות,ומלבשתו ענווה ויראה,ומכשרתו להיות צדיק,חסיד ישר ונאמן,ומרחקתו מן החטא,ומקרבתו לידי זכות:ונהנין ממנו עצה ותושיה,בינה וגבורה...ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור הדין.ומגלין לו רזי תורה.." [מסכת אבות פרק ו,א]

לאור האמור לעיל,ניתן להגיע  למסקנה: כי יוסף בדומה לאביו, התנסה בהרבה ניסיונות והצליח לעמוד בהם בזכות דבקותו בלימוד התורה,אותה קיבל  מאביו יעקב ויותר מזה,הוא הצליח לטפס במהירות,בסייעתא דשמיא- בסולם ההצלחות-הוא עלה "מבירא עמיקתא לאיגרא רמא"-היינו-הצליח להתעלות מבור עמוק למקום גבוה.

במצרים נעשה שליט ואחראי על אספקת המזון  לאחר שפתר חלומות-לפרעה ולסריסיו בהצלחה רבה- חלומו של שר  המשקים וחלומו של שר האופים,אפילו פרעה הכיר  בחוכמתו ואמר אל עבדיו:"... הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו".ואחרי זה הוסיף:"..אין נבון וחכם כמוך"

[שם מ"א,ל"ח,ל"ט]

יהי רצון ועם ישראל יהיה דבוק בתורה בכלל ובפרט וכך יזכה  בקרוב,

 בע"ה, לצאת מאפלה לאורה ולא יעלה בכוחם של האויבים לפגוע בו לרעה.

כפי שמנבא זאת הנביא ישעיהו:"..כל כלי יוצר עלייך-לא  יצלח".

יוסף חולם חלום/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

יוסף חולם חלום/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

יוסף חולם חלומות
מחשבותיו כקטורת מתעלות
כאש בשדה קוצים
יבערו קנאת אחים.

בחלומו מרקיע שחקים
אל מחוזות מרוחקים
לפתע אורות ניצתים
מעשה ידי אלוקים.

צבא השמים משתחווים
פה אחד מהללים
והוא רכון בכסא מלכותו
האושר כנהר יציף נפשו.

חלומות מלאכת מחשבת
פיסת היסטוריה רבת תפארת
בחדרי חדרים נרקמים
רזי עתידות מכילים.

הערה: השיר בהשראת פרשת וישב [חומש בראשית]

פרשת וישב- האם חלומות שווא ידברו?

פרשת וישב- האם חלומות שווא ידברו?
מאת: אהובה קליין.

בפרשתנו מגולל יוסף לאחיו את שני חלומותיו כפי שנאמר בכתובים:
"ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו: ויאמר אליהם שמעו- נא החלום הזה אשר חלמתי: והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם ניצבה והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו: המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו? ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל-דבריו ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר: הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי ויספר אל-אביו ואל אחיו ויגער- בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר" [בראשית ל"ז.ה-י"ב]

השאלות הן:
א] מה תפקידו של החלום בחיי האדם בכלל?
ב] האם חלומות שווא ידברו?
ג] מדוע האחים התייחסו לחלומותיו של יוסף באופן כה רציני?
ד] כיצד התייחס יעקב לחלומות יוסף?

התשובה לשאלה א]
ידוע לנו כי אין בן אנוש אשר אינו חולם חלומות,הפסיכולוגיה טוענת:כי אין אדם יכול להישאר שפוי בנפשו ללא חלומות,אלא שלא תמיד ניתן לזכור את אשר חלם בלילה,פעמים רבות הדבר נשכח,אלא אם כן , החלום מיוחד לטוב או לרע,או חלום על אדם שאינו בין החיים אשר מופיע עם מסר מסוים -במראות הלילה. החלום הוא חיוני למוח האדם ותורם לבריאותו הנפשית.
מעניינים גם דברי חז"ל על החלומות:
הזוהר הקדוש אומר:
*כי כאשר האדם עולה על מיטתו לישון אזי נפשו עולה למעלה, צדדים רעים נדבקים בו ומודיעים לו חלק דברי אמת וחלק כזבים.
*כל מי שעוסק כראוי בתורה במשך היום, בזמן שהוא בתרדמה נשמתו עולה למעלה ושם מלמדים אותו עמקי תורה ואותם דברי תורה שגורים בפיו במשך היום.
*חז"ל אומרים:"כל מי שהוא רעב ואכל קמעא- שנתו מתנדנדת ממנו,אכל הרבה שנתו מתוקה.[אין הכוונה שאכל יותר מידי]
*"ג' צריכים רחמים: מלך טוב,שינה טובה וחלום טוב"
*"חלום שלא נפתר,הריהו כאיגרת שלא קראו אותה."

התשובה לשאלה ב]
מסתבר שלא תמיד החלומות שווא ידברו,אלא יש מקרים שהחלום מופיע לחולם בצורת נבואה לגבי העתיד,גם אם יש בו פרטים לא אמיתיים.רעיון זה ניתן ללמוד בפרשתנו כאשר יוסף משתף גם את אביו בחלומותיו וזוכה לתגובה: "מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה?"
רש"י מפרש: כי אין חלום ללא דברים בטלים והוא מבסס את דבריו על דברי הגמרא:
"אמר רבי יוחנן משום רשב"י: כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים.
אמר רב ברכיה : חלום-אע"פ שמקצתו מתקיים כולו אינו מתקיים,מנא לן?
מיוסף,דכתיב:" והנה השמש והירח.." 
[ברכות נ"ה]
כאשר האחים מחליטים להשליך את יוסף לבור הם אומרים:
"ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלומותיו"?
גם כאן רש"י מאיר את עיננו בדבריו: מתוך דברי תנחומא:"אמר רב יצחק:המקרא אומר לך דרשני,מי אמר:"ונראה"?אלא שהאחים אמרו:"לכו ונהרגהו ורוח הקודש אומרת: ונראה אותם" הם אמרו:"לכו ונהרגהו" והוא אמר:"והנה תסובינה אלומותיכם" ונראה של מי עומד שלכם או שלי? [י"ג]
מכאן שחלומות יוסף מכילים דברי נבואה המתקיימים בהמשך- לפי רוח הקודש וזאת בניגוד לרצון האחים. מסיבה זו- מטרתם להורגו כדי לשים קץ לתוכניות,אך ידוע שאין בשר ודם מסוגל לסכל תוכנית אלוקית.

התשובה לשאלה ג]
האחים התייחסו לחלומות יוסף כמשהו המאיים עליהם ותוכניותיהם .שורש העניין היה טמון בקנאה החזקה ביוסף אחיהם- בן הזקונים- אשר זכה גם לבגד מיוחד- כותונת פסים מאביו ומתוך הפסוקים ניתן ללמוד על יחסם לדבר: "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום" [שם ל"ז,ד]
על יחסם זה של האחים כלפי יוסף – אומר רש"י כי מכאן שהאחים היו ישרים-לא אחד בפה ואחד בלב,הם אמרו את מה שחשבו באמת.
וקנאתם בולטת במיוחד בתגובותיהם לחלומות:"..המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו? ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל- דבריו"[שם ל"ז,ח]
האחים חוששים,לעניות דעתי-כי אכן החלומות מבשרים את אשר יתרחש בעתיד,הדבר מגביר את שנאתם וקנאתם אליו. על עניין הקנאה נאמר במסכת אבות:
"הקנאה , והתאווה והכבוד מוצאין את האדם מן העולם"
[אבות ד.משנה כ"א]
מכאן ניתן להבין שכל אכזריותם של האחים נבעה מהקנאה העזה שהייתה בהם.

התשובה לשאלה ד]
אביו-יעקב כעס מאד על יוסף:"ויגער בו-אביו ויאמר לו:"מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה?"[שם ל"ז,י"א]
יעקב הבין שסיפור החלומות מגביר את השנאה והקנאה מצד האחים כלפי יוסף ורצונו היה להוציא את הדבר מלב בניו.[דעת רש"י]
רש"י מוסיף ואומר:יעקב ידע כי חלומות בנו עתידים להתגשם לכן נאמר עליו:"..ואביו שמר את הדבר"[שם ל"ז,י"א] כלומר יעקב המתין וציפה להתגשמות החלום- רש"י מבסס את דבריו על פי הנאמר בספר ישעיה[ כ"ו,ב]:"שומר אמונים"-עם ישראל שומר ומצפה לדברי ה' הנאמנים שיקיים הבטחתו לגאול אותם בעתיד.
לסיכום, ניתן להסיק כי החלום אצל האדם הוא חיוני לבריאותו הנפשית,פעמים יש חלומות שאין להם קשר למציאות,אבל יש גם חלומות המכילים דברי נבואה ולמרות שמעורבים בפרטים לא אמיתיים -עתידים להתגשם בעתיד כמו שיוסף קיבל מסרים אלוקיים בחלומותיו ולמרות שאחיו שאפו לעצור את הדבר וניסו לסכל את התוכניות- לא עלה בידיהם לעשות כן.

ולסיום מעניין במיוחד לעיין במדרש תנחומא ולפיו עצה טובה:"ראה אדם בחלומו חרב שלופה ונתונה בצווארו וקוטע ירכו,משכים והולך לבית הכנסת מפחד שראה בחלומו,ורואה כוהנים נושאין את כפיהן- החלום הרע מתבטל ממנו."

פרשת וישב-האם ניתן לאדם לסכל תוכנית אלוקית?

פרשת וישב-האם ניתן לאדם לסכל תוכנית אלוקית?
מאת: אהובה קליין.

בפרשת וישב ניתן לראות : כיצד תוכנית אלוקית יוצאת לדרך וישנם ניסיונות לסכל את הדברים מצד אחי יוסף. יוסף - אהוב על אביו במיוחד כפי שהכתוב מדגיש זאת:"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כותונת פסים"
ובהמשך ניתן לראות את התנהגות האחים "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל- אחיו - וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום"
[בראשית ל"ז,ד] הדבר אינו מפריע ליוסף לשתף את אחיו בסיפור חלומותיו.
חלום ראשון: חלום האלומות- אלומת יוסף נמצאת במרכז השדה וסביבה משתחוות אלומות אחיו - לאלומתו,
לשמע חלום זה האחים מגבירים את כעסם ואומרים:"המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו."
חלום שני: השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים אליו.
בתגובה על חלום זה גם אביו כועס:"ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה?"[שם ל"ז,י]
גם אחרי חלום זה האחים מקנאים, כפי שכתוב:"ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר"
ובהמשך יעקב מצווה את בנו הקטן ללכת לחפש את אחיו, לבדוק את שלומם ושלום הצאן, יוסף מקיים את רצון אביו ופוגש בדרך איש השואל לרצונו ויוסף עונה:"את אחיי אנוכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רועים?" [שם ל"ז, ט"ז]
ומכאן והלאה רואים אנו כיצד האחים מציקים ליוסף : משליכים אתו לבור, מצערים את אביהם , מוכרים אותו לישמעאלים והוא מורד מצרימה.

השאלות המתעוררות כאן הן:
א]מדוע יעקב אהב כל כך את יוסף?
ב] מה דעתם של חכמים על היחס המיוחד שיעקב העניק ליוסף?
ג]מה היו הגורמים לשנאת האחים כלפי יוסף?
ד]מדוע יעקב שלח את יוסף לחפש את אחיו בזמן שידע על השנאה?
ה] כיצד התוכנית האלוקית התנהלה למרות ניסיונות האחים לעצור בעדה?

התשובה לשאלה א]יעקב אהב את יוסף כי היה בן זקונים.
לפי רש"י- הכוונה שהוא נולד לעת זקנתו,
לפי אונקלוס: יעקב אהב אותו כי היה בן חכם, אונקלוס מגיע למסקנה זו- מאחר ובמקרא החכמה מכונה 
בלשון "זקנה",משום שכל מה שיעקב למד מתורתם של שם ועבר מסר ליוסף.
לפי דעת חכמים:מאחר ויוסף היה זיו איקונין של אביו. היה דומה לו בפנים- לכן היה אהוב עליו במיוחד.
לפי "בעל הטורים" האותיות:זקונים- מרמזות לחמישה סדרי המשנה:
ז- זרעים, ק- קודשים,נ- נשים,י-"ישועות"-[כינוי לסדר נזיקין- שבת ל"א, ע"א] מ- מועד, מכאן שלומדים בדרך הרמז כי יעקב לימד את יוסף את כל התורה כולה.
ויש דעה שאומרת: כי יעקב העביר את אהבתו המיוחדת שהייתה כלפי רחל- אל בנה הבכור יוסף- שבו הבחין בבואה נאמנה שלה.
התשובה לשאלה ב] חכמים אומרים במסכת שבת[י,ע"ב]:"לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים -שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו - נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים" הכוונה : שלעולם אל יפלה האב את אחד הבנים לטובה - לעומת שאר בניו, שהרי בגלל כותונת פסים המיוחדת והנאה שתפר יעקב ליוסף במשקל של שני סלעים- אריג מאיכות טובה במיוחד- הדבר עורר את קנאת האחים.
חכמינו מגיעים למסקנה: כי לעולם כל הילדים במשפחה צריכים לזכות ביחס שווה מצד ההורים, ותשומת לב מיוחדת לאחד מהם עלולה להביא מתחים ולתוצאות קשות - כפי שאירע אצל יעקב ובניו.
התשובה לשאלה ג]האחים פשוט קנאו מאד ביוסף בגלל: אהבתו המיוחדת של יעקב כלפיו,אך רש"י דן אותם לכף זכות באומרו:כי מכאן ניתן להסיק שהם לא הסתירו את דעתם ולא היו צבועים- אחד בפה ואחד בלב, אלא הראו בגלוי את שנאתם אליו.
סיבה נוספת לשנאה באה- בעקבות שיוסף הוציא דיבתם רעה שהיה מביא לאביהם.
התשובה לשאלה ד]מעניין כי למרות שיעקב ידע על שנאת האחים הוא שלח את יוסף אליהם.
על כך אומר רבי בונים מפשיסחה: היות ויוסף נכשל בלשון הרע כשדיבר בגנות אחיו, אומר לו יעקב ברמז:"לך נא ראה את שלום אחיך"- הכוונה השתדל לראות את השלמות באחים ואת הדברים החיוביים ולא את החסרונות והפגמים. התשובה לשאלה ה] התוכנית האלוקית החלה כבר כאשר יוסף נשלח לחפש ולדרוש בשלום אחיו לפי הנרמז 
בכתובים:"וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה" [ל"ז,י"ד]
על כך אומר רש"י: לא נאמר מעמק על יד חברון, אלא עמק חברון
והרי העיר חברון היא בהר? שהרי נאמר[במדבר י"ג,כ"ב]"ויעלו בנגב ויבוא עד חברון"- לפיכך התורה רוצה להזכיר לנו כי השליחות של יוסף לשכם נובעת מתוך התוכנית שה' מסר לאברהם הקבור בחברון- במסגרת ברית בין הבתרים:"כי גר יהיה זרעך" וכאן החלה הסיבה לירידת עם ישראל למצרים.
מכאן שלא ניתן לסכל תוכנית אלוקית בשום צורה, כמו שנאמר:"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"
וראינו גם אצל בלעם שעמד לקלל את עם ישראל ויצא מברך- כי זה היה רצון אלוקים!
היות ועם ישראל נחשבים לבניו של הקב"ה, אנו יודעים כי כל מה שהקב"ה עושה – הדבר הוא לטובה, גם אם נראה לנו באותו רגע כי הדבר רע וקשה.
יהי רצון והפסוק הבא יתממש בקרוב:"ועלו מושעים בהר מציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה: והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" [עובדיה א, כ"א]

תוכנית אלוקית/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

תוכנית אלוקית/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

אלוקים רוקם תוכניות
קובע אימתי מתגשמות
אדם לא יצליח לסכל
כי מישהו מעליו מסתכל.

דוגמת יוסף וחלומותיו
מכשולים מערימים אחיו
ישליכהו לבור נחשים
ימכרהו במעות לישמעאלים.

על אביהם ימיטו אסון
ימים כלילות שיברון
תוכניתם תרד לטמיון
כערפל מתפוגג לאור יום.

עצת ה' היא תקום
לעד בכל היקום
כי יש מנהיג לעולם
על פיו יישק דבר.

הערה: השיר בהשראת פרשת וישב