מאמרים

סיור ב"גני הבאהים"

סיור ב"גני הבאהים"

הרב ש. ב. גנוט שליט"א

שאלה: בחיפה ובעכו ובעוד מקומות ישנם גני פאר, השייכים לבני כת הבאהים, ובחיפה ישנו גן מפואר של בני הכת, הנקרא "הגנים התלויים/הגן הבאהי". האם מותר להיכנס ולטייל בגנים אלו? 

תשובה: שנינו בע"ז (ט"ז, ב') הרחק מעליך זו מינות. והקשו התוספות (ד"ה הרחק) דהא מצינו דכמה אמוראים ביקרו בבית אבידן. ותירצו שהיה זה בכדי להתווכח עם העובדי העבודה זרה ולא היה מקום מינות של ממש אלא מקום שנועד לויכוחים. והרמב"ם (בפירוש המשניות ע"ז פ"א) כתב שאסור לנו לבקר בבית ע"ז ואין לראותו ובהלכותיו כ' הרמב"ם (מאכלות אסורות ספ"א) שהנוצרים הינם עובדי ע"ז וממילא דין כנסייתם כדין בית עבודה זרה לכל דבר, ובברכ"י (קמ"ט ב' בהג"ה) כתב שכמו"כ אסור להכנס לחצר ע"ז אפילו ע"מ לשוחח עם אחד מהם, וכ"פ השו"ע (יו"ד ק"נ). והאריכו הפוסקים בגודל איסור חמור זה. ומובא בספר חסידים (תל"ה): מעשה ביהודי שהלך בחצר בית הע"ז ושמע בת קול מכרזת "ואותי השלכת מאחורי גבך" והיה מתענה כל ימיו. ועי' אגר"מ (יו"ד ג' קע"ט אות ו') ובספרי שלהי דקייטא בזה. 

וגבי מסגד המוסלמים כתב בשו"ת אבני ישפה (ח"א קנ"ג) שמותר להכנס לשם, מהא דכ' הגאון מו"ה אלעזר יצחק בשו"ת חוט המשולש (סי' כ"ח) דשרי מדינא לבנות בית תיפלה למוסלמים, מפני שעיקר ההתאספות שם היא לעבודתם, וזה לא מקרי משמשי ע"ז שכתב השו"ע (יו"ד קמ"ג ב') דאסור לבנות עם העכו"ם כיפה שמעמידים בה ע"ז, משום דשם עבדו ע"ז ומשא"כ הכא שאין בניניהם מיועדים לע"ז, והו"ד בדרכי תשובה (קמ"ג, ח'), ונלמד מדבריו שאם מותר לבנות מסגדי מוסלמים כ"ש שמותר להכנס לתוכם. וכתב שכן הסכים עימו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א. ועי' שו"ת ציץ אליעזר (חי"ד צ"א) שכתב דאסור להכנס למסגד, ע"ש. 

והנה מבירור (בכתב ובע"פ) שערכתי עם אנשי כת הבהאים בחיפה, עיקרי אמונתם ודתם היא שיש בורא לעולם והוא ברא לבדו את כל הנבראים, ושמעתי מהם עיקרי דתם וכו' וכו' ואין בדבריהם כפירה וע"ז כי אם דברי הבל ושטות. 

ולפי"ז נראה דשרי לבקר בגנים (אשר נועדו לפי פרסומיהם לפאר את מקדשם), מפני שאינם עובדי ע"ז, ואין בגן משום נוי ומשמשי ע"ז. ואף שמתפללים במקדשם, מ"מ שמעתי מפיהם שמתפללים בו אך ורק לאלוקים ולא למנהיגם כלל. ואף א"נ דאיכא למיחש ומפני דמנהיגם נחשב ע"י לשליח האלוקים (עפ"ל). הא לא מיגרע מביקור במסגד, אשר דעות הפוסקים הנ"ל להתירא. 

ולענין הלכה למעשה נחלקו בדבר גדולים וטובים זצ"ל ויבלחט"א מרבני חיפה והצפון, ולאחרונה שטח ידידי הגר"ח כץ, רב שכונות בחיפה, את הנתונים לפני מרן הגרי"ש אלישיב ואמר הגרי"ש שאע"פ שמעיקר הדין מותר להיכנס ל"גני הבאהים", מ"מ אין זה נאה ליהודי שומר תורה להיכנס למקומות שכאלה, של בני דת לא לנו. 

ובספר "מנוחת אמת" להגר"מ גרוס, ושם (פ"י כ"ה) כתב וז"ל: אין לבקר בגן הפרסי [הבאהי] שבחיפה ועכו, שהוא ליד מקדשי הבאהים. וגם אם מעיקרא דדינא שרי, עיין שו"ת דבר דוד (ח"א סי' כ'). מכל מקום מכוער ומגונה הדבר.