יהדות

מיהו המשיח? - דברי הרבי מליובאוויטש זי"ע

 הדברים הבאים הופיעו בתוך לקט מתורגם לעברית מתוך שחות האדמו"ר מליובביטש ע"י מ. כהן "אלגמיינער זשורנאל" ניו יורק 21.5.82 תחת הכותרת "מדינת ישראל כאתחלתא דגאולה ע"פ ההלכה". הובא בספר "מקטוביץ` עד ה` באייר" עמ` 144, צ` ויינמן, הוצ` ותיקין , ירושלים, תשנ"ה:

"בבואנו להגדיר את מה שהתחדש במצבו של עם ישראל בארץ ישראל לפני שלושים שנה... האם זז משהו בכוון הגאולה או התחלתה ע"י הקמת השלטון העצמאי של היהודים בארץ הקדש - לא ולא ! כי ברור הדבר שאין לזה שום שייכות לגאולה או לאתחלתא דגאולה , שהרי "מפני חטאינו גלינו מארצנו", וכל זמן שלא בטלה הסיבה – מפני חטאינו – לא בטל גם המסובב – הגלות , ורק שתתבטל הסיבה שהביאה לגלות, ועם ישראל יחזרו בתשובה, רק אז יהיה מקום להתגלות הגאולה ע"י משיח צדקנו .

הרי לנו פסק דין ברור , שהגלות נמשכת עד אשר "יעמוד מלך מבית דוד..." ורק כשיבנה מקדש במקומו (כי אחר לא יעשה זה), ואחרי בנין בית המקדש – יקבץ נדחי ישראל, (כי עד אז עדיין פזורים יהיו ), רק אז ידעו שזהו משיח ודאי ובקבוץ גלויות זה שע"י המשיח תתחיל הגאולה. וזה הנסיון של התקופה שלנו – כי לכל תקופה יש נסיון אחר, ועל דרך שבתקופת הבית היה נסיון של עבודה זרה... וכמו כן בתקופתנו, דוקא כאשר מתקרבים יותר לביאת הגאולה האמיתית והשלמה ונמצאים בזמן של עקבתא דמשיחא, בימים האחרונים של הגלות, הנה מרוב התשוקה ל"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", מתעורר הנסיון, ונוצרת טעות הכי מבהילה, כשישנם יהודים המוכנים להחליף – ר"ל – את הגאולה האמיתית והשלמה, במעמד ומצב בו אנו נמצאים עכשיו, ולהמיר גאולה – באלף, בגולה - חסר אלף .

ורחמנא ליצלן, ישנם כאלו שהם בעלי תורה, אשר עם היותם מקיימי תורה ומצוות בכל הפרטים, אך יצרם אנסם לטעות ולפול בדעות כוזבות אלו , ואינם רוצים להתחרט או שאינם מוכנים להודות כי מתחרטים הם, וממשיכיםלשים חושך לאור, ולקרוא לגלות מר וחשוך ורווי קורבנות בני ישראל (הי"ד), - "אתחלתא דגאולה", או "ראשית צמיחת גאולתנו ",  ועל כל אלו ההופכים חושך הגלות לאור – לדעת , שדעות כוזבות אלו המיטו בעבר אסונות על עם ישראל, כי בכל תקופה שהיו תנועות משיחיות אשר טענו שהגאולה התחילה – הביא הדבר לצרות צרורות, כבתקופת שבתאי צבי וכדו`, וגם עתה מביא הדבר להחמרת קושי הגלות וחבלי משיח ר"ל, וה` יצילנו מהם ומהמונם, ויערה עליהם רוח ממרום לשוב בתשובה שלמה ויכפר שגגתם ברחמיו המרובים ".מדברים אלו נובע, באופן חד משמעי, שהרבי זצ"ל סבר שרק אדם שימשח למלך על ישראל, ויבנה את בית המקדש, ויקבץ את נדחי ישראל, רק לו מותר לקרוא "מלך המשיח".

ומכאן ברורה גם דעתו של הרבי זצ"ל כלפי הטועים שבתלמידיו, שחושבים כאילו הוא המשיח: "וגם עתה מביא הדבר להחמרת קושי הגלות וחבלי משיח ר"ל, וה` יצילנו מהם ומהמונם, ויערה עליהם רוח ממרום לשוב בתשובה שלמה ויכפר שגגתם ברחמיו המרובים".

נכון שהרבי דיבר הרבה על הגאולה המתקרבת, על כך שצריכים רק לפתוח את העיניים כדי להגיע לגאולה - אך בעוונותינו, לא זכינו לפתוח את העיניים בימי חייו של הרבי זצ"ל, ולא זכינו להגאל על ידו, וכעת אין לנו אלא להתפלל לה` שישלח לנו גואל בקרוב, ושנזכה לראות בהתגשמות דבריו של הרבי, על כך שאנחנו עתידים להיות "דור ראשון לגאולה", תתקיים בעזרת ה` בקרוב. 

וגם מי שמצפה שהרבי יקום לתחיה בע"ה בקרוב, ואז ימשח למלך, הרי נכון לעכשיו זה לא המצב, ולכן נכון לעכשיו זו טעות, והטעות הזו עלולה להיות חס ושלום מסוכנת להפליא - כפי שהרבי כבר הזהיר אותנו מראש.