אקטואליה

הגר"ש שטיינמן שליט"א: "הרבה דובים ואריות למקום"

בשיחה שמסר הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א, ראש ישיבת אורחות תורה, בהיכל ישיבת משאת המלך באלעד ביום שני השבוע, לרגל המצב הקשה ששרר השבוע בעירנו, לאחר הירצחם של שלושת הקדושים על ידי בני עוולה, ציטט ראש הישיבה את דברי חז"ל, (מסכת שמחות פ"ח) המספרים ש"כשהרג טרגינוס את פפוס ואת לוליאנוס אחיו בלודקיא, אמר להם אם מעמם של חנניה מישאל ועזריה אתם, יבא אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל אותם, אמרו לו חנניה מישאל ועזריה צדיקים גמורים היו, ונבוכדנצר מלך הגון היה, וראוי ליעשות נס על ידו, אבל אתה מלך רשע ואין ראוי ליעשות נס על ידך, ואנו נתחייבנו הריגה למקום, ואם אי אתה הורגנו, הרבה הורגים יש למקום, הרבה מזיקים יש למקום, הרבה דובים, הרבה נמרים, הרבה אריות, שפוגעין בנו והורגין אותנו, אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא אלא לידך אלא שעתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע דמינו מידך".

הוי אומר, אמר הגר"ש שטיינמן שליט"א, אנו לא אמורים להתעסק במי אשם, מי אחראי לאי השמירה והבטחון ומי האשמים בכך שמרצחים ערבים יכולים לרצוח יהודים, כי הרי "הרבה הורגים יש למקום". השליחים אינם אלא שליחים, מזיקים, דובים ואריות. הקולר תלוי בנו, במעשינו ובחשבון נפשינו.

הגר"ש שליט"א נשא דברי חיזוק בחובה לשקוד על התורה בעמל וביגיעה, כהכנה רבתא לקראת קבלת התורה, יחד עם חיזוק גדול בעניינים שבין אדם לחבירו. בסיום שיחתו שיבח את מעלת לומדי ישיבת משאת המלך, המפארים את אלעד בתורתם, ובירך בלבביות ובפרטיות כל אחד ואחד מרבני הישיבה ותלמידיה.