אקטואליה

תאונה מחרידה ובלתי נתפסת: מה בורא עולם רוצה מאיתנו?

תאונה מחרידה ובלתי נתפסת: מה בורא עולם רוצה מאיתנו?
נעמה גרין, הידברות
 
מידת הדין משתוללת בעולם. רק לפני שבועיים וחצי נחרדו הלבבות למשמע האסון הכבד, בשריפה הנוראה שפקדה את משפחת גינזבורג, ולקחה את חייהם של אפרת וצבי בני הארבע והשנתיים. שבוע לאחר מכן התרחשה תאונה מרידה סמוך לים המלח, כאשר הורים וביתם התינוקת נהרגו באופן מחריד. במוצאי השבת האחרונה שוב הזדעזענו למשמע מסע ההרג האכזרי שהתרחש בבית כנסת בפיטסבורג שבפנסילבניה, כאשר במשך 79 דקות השתולל היורה, רצח 11 יהודים קדושים ופצע אנושות כמה נוספים.
הבוקר, ר"מ בישיבת 'אור ישראל', תושב שכונת רמות בירושלים – חזר מהקלפי ולקה בדום לב. הלווייתו הכואבת והפתאומית נערכה שעות ספורות לאחר מכן. ואם לא די בזאת - אף אוזן לא נשארה אדישה למשמע האסון הנורא: משפחת עטר מהיישוב פסגות שבבנימין, נספתה בתאונה מחרידה ועלתה בסערה השמיימה. האב יריב בן 45, האם שושי בת 47, והילדים: יעקב ישראל בן 12, עטרת בת 11, איילה בת 9, מוריה בת 7, ידיד בן 5 ואביגיל בת 3 זכרונם לברכה. 
וכל אחד שלב בשר בקרבו שואל את עצמו: מה זאת? מה זאת עשה אלוקים לנו? כיצד נעצור את מידת הדין, ונזכה שבורא עולם יאמר למלאך המשחית הרף?
 
בזמן זה ראוי להזכיר את דברי המדרש בשיר השירים רבה: "אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: בני, הגביהו קולכם כדי שישמעו חברים שעל גבכם, ואין חברים אלא מלאכי השרת, ותנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה, ולא תקנאו זה את זה, ולא תחרחרו זה עם זה, ולא תביישו זה לזה, שלא יאמרו מלאכי השרת לפני: רבש"ע! תורה שנתת להם לישראל, אינן עוסקין בה והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם".
כמה נוראיים דברי המדרש, שבורא עולם פונה אלינו ומבקש: תנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה, ולא תקנאו זה את זה, ולא תחרחרו זה עם זה, ולא תביישו זה לזה, כיוון שכאשר חלילה יש קנאה, שנאה ותחרות ביניכם – אומרים לפני מלאכי השרת: רבש"ע, ראה את ישראל עמך שאינם עוסקים בתורה.
הבה נתחזק, ונזכור את דברי הנביא מיכה: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך: כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך" – זו היא תשובת הנביא לישראל: הקב"ה לא מבקש ממך שום דבר, כי אם לקיים מצוות שבין אדם לחברו, להרבות במעשי חסד, וללכת בדרכיו של אלוקים. 
מפרשים רבותינו: עשות משפט – הכוונה לכלל מצוות שבין אדם לחברו, ואיסורי גילוי עריות.
אהבת חסד – היא גמילות חסדים, ולפי לשון המפרשים: "שיעשה יותר מן הראוי לו".
והצנע לכת – ללכת בדרכי אלוקים, בדרכי מצוותיו בצנעא ולא בפרסום רב. לא להתייהר. פירוש נוסף: לאהוב את הקל בכל הלב והנפש, שהוא דבר צניעות המסור ללב.
כאשר ישראל עושים חסד אחד עם השני, אמרו חז"ל שאומר הקדוש ברוך הוא: "ומה אלו, שהן בעצמן צריכים חסד, עושים חסד אלו עם אלו, אני, שאני מלא חסד ורחמים, על אחת כמה וכמה שאני צריך לגמול חסד עם בריותיי". 
 
 על הפסוק בהושע: "כי חסד חפצתי ולא זבח", מבואר: "אמר הקדוש ברוך הוא: חביב עלי החסד שאתם גומלים זה לזה, יותר מכל המזבח שזבח שלמה לפני".
בתנא דבי אליהו רבה מובא: "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול ה' אלוקיך". אימתי יבואו עליך כל הברכות האלה? אם תשמע בקול ה' אלוקיך, ותלך בדרכיו, שהם דרכי שמים. ומה הם דרכי שמים? שהוא רחמן, ומרחם אפילו על הרשעים, ומקבל אותם בתשובה שלמה, וזן ומפרנס את כל הבריות, כך תהיו רחמנים זה על זה לפרנס זה לזה, ותאריכו פנים זה לזה בטובה. דבר אחר: מה הם דרכי שמים? שהוא חנון, ונותן מתנת חינם ליודעים אותו ולשאינן יודעין אותו, כך אתם תנו מתנת חינם זה לזה".   
בואו נאהב אחד את השני, בואו נדון לכף זכות. ביום הבחירות, ביום ההתפלגות הגדול – הבה נתאחד בלבבות, נרבה בגמילות חסדים, נפתח את ליבנו לשני, נדון אחד את רעהו לכף זכות, ננסה להבין את התנהלותו, גם אם היא לא תמיד מוצאת חן בעינינו, נקפיד מכל משמר לשמור את פינו מלשון הרע ורכילות, ונזכה להיגאל בדבר ישועה ורחמים.