חומש שמות

דבר החסידות – פרשת פקודי

ב"ה

דבר החסידות – פרשת פקודי

 

מעז יצא מתוק

 

אחרי שהרבי הריי"צ [=רבי יוסף יצחק, חמיו של הרבי] יצא מרוסיה, המשיך כידוע לדאוג ולפעול למען יהודי רוסיה, גם כשעמד מול קשיים גדולים.

בהזמנות מסויימת, התארח הרבי בביתו של יהודי מסויים, שלא ניחן בחכמה יתרה.

כאשר הרבי סעד עם בני ביתו בחדר שיועד להם – רצה היהודי הזה להכנס ולשוחח עם הרבי בשעת הסעודה, כי הרי הוא המארח... ולמרות שהמזכיר הרב יחזקאל (חאצ'ה) פייגין ניסה למנוע ממנו להכנס, הוא בכל זאת נכנס.

באמצע הסעודה, הרבי ישב מהורהר והביט במרק. המארח ב'חכמתו' חשב שהרבי מחפש את ה'לוקשן' [=האטריות] במרק, ורצה לעזור לו ואמר: "רבי! לאזט זיך אראפ נידעריקער וועסטו געפינען די לאקשן" [=רבי, אם תכניס את הכפית עמוק יותר תמצא את האטריות]...

הרבי חייך ואמר לו "דו האסט מיר ממש מחיה געווען..." [ממש החייתני]

~

והסביר המשפיע הגה"ח ר' יואל כהן ז"ל:

הרבי כנראה הרהר באותו זמן על המצב ברוסיה, על הקושי שעוברים היהודים שם. וזו היתה מעין תשובה משמים (כידוע שלפעמים שולחים רמזים ע"י אדם שאומר דבר מה), והרמז היה שהחלק העסיסי נמצא דווקא בתחתית, כלומר, שדווקא ע"י קושי הגלות של יהודי רוסיה – יימצאו הלוקשן דהיינו החלק העסיסי, הדרגות הכי נעלות.

(ע"פ "שמענו מרב-יואל" (הר' י.ח. ביינדמן) עמ' 195)

~~~

ה'חניה' שהיא 'מסע'

ספר שמות מסתיים בפסוק "כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם".

מפרש רש"י: "מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע . . לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו, לכך נקראו כולן מסעות".

וצריך להבין:

איך נקראים חניות בני ישראל בשם 'מסעות'? הרי לכאורה "חניה" ו"מסע" הם שני דברים מנוגדים לחלוטין:

כי כל מסע – קירב אותם יותר אל היעד הנכסף – ארץ ישראל.

ואילו כל חנייה – יצרה עיכוב בדרך ליעד נכסף זה!?

אלא הדבר יובן בהקדם דברי הגמרא (עירובין נה, ב) על החניות שבמדבר: "כיון דכתיב על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו – כמאן דקביע להו דמי", כלומר, שמכיוון שכל החניות היו על פי ה' הרי הם נחשבים מקום של קבע (ולא איזה טלטול זמני).

ולפי זה צריך לומר, שמה שהחניה נקראת מסע היא לא מצד החסרון שבה (שהיא חלק מ'טלטולי הדרכים') אלא הכוונה היא שכל חניה היתה הכנה למסע שבא לאחריה, שמקרב אותם לארץ ישראל [ויוצא משילוב הגמרא שם ורש"י אצלנו: שהחניות היו להן לא רק המעלה של 'קבע' כי אם גם המעלה של 'מסעות'].

וזוהי ההוראה לכל זמן הגלות, שהוא מסע ארוך אל הגאולה

[כידוע פירוש אדמו"ר הזקן (בלקוטי תורה) על הפסוק "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים" – שלכאורה יצאו ממצרים במסע אחד בלבד? אלא: שכל המסעות מיציאת מצרים עד הגאולה השלמה הם שלבים של יציאה ממיצרים וגבולים, והתחנה הסופית נקראת "ירדן ירחו" הרומז על משיח ש"מורח ודאין" [=דן ע"פ הריח] (סנהדרין צז, א)]

– שכל מקום שיהודי מיטלטל ומגיע אליו בחשכת הגלות, אינו עניין של עיכוב וחסר תוחלת, אלא יש בו תכלית והכנה למסע לקראת הגאולה. ועל דרך זה כל התעסקות של יהודי בענייני עולם הזה – אינם דברים ש'בדרך אגב' אלא הם גם חלק מהתכלית, כשהם נעשים לשם שמים, לעשות לו ית' דירה בתחתונים ולקרב את הגאולה.

~

וזהו הקשר בין סיום ספר שמות לתחילתו:

ספר שמות מצויין במדרש (ב"ר פ"ג, ה) "שבו יצאו ישראל מאפילה לאורה". ואם כן איך מתאים שפתיחת הספר היא "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" – תחילתה של גלות מרה וחשוכה שנמשכה מאות שנים?

אלא, שכבר בירידתם למצרים ובכל שלב בגלות כבר היו טמונים זרעי הגאולה. וכן גם בנוגע לענייני עוה"ז שלמרות שמצד עצמם הם אפילה (ראה ב"מ פג, ב) – הרי כאשר הם נעשים כלים לאלקות, כמו בפרשיות ספר שמות שלקחו כלים גשמיים ועשו מהם משכן לה', הרי זו יציאה מאפילה לאורה.

 

כן תהיה לנו ולכל בית ישראל, שנצא בקרוב ממש מאפילה לאור גדול!

חודש טוב ושמח, ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ו, פקודי שיחה ב (עמ' 235 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 248 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' תרעא-תערב.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

תשובההעברה