חומש בראשית

"עוד אבשלום חי"- אבשלום בני

"עוד אבשלום חי"- אבשלום בני

*מרד אבשלום בדוד המלך ע"ה באספקלריית חז"ל והקדמונים ולקחי מוסר ליחסי אבות ובנים *

 

מריבות משפחתיות, בין הורים לילדיהם, בין אחים ואחיות, כלה וחמותה, חתן וחמיו, הינה לדאבונינו תופעה כואבת, הנזקקת ללמידה משמעותית ועמוקה. כמו בכל דבר וענין, גם לתופעות אלו ישנם מרפא ועזר רוחני מרומם בדברי קדמונינו זי"ע, גדולי הדורות וחכמי הדעת והמוסר, אשר הטוו לנו דרך בדעתם תורתם הקדושה והעניקו לנו לקחי דעת, הגיונות מוסר וחכמת זקנים.

רחש ליבו הטוב של הרה"ג רבי אליעזר הכהן פישר שליט"א, מבית וגן בירושת"ו, הנודע בהוצאת ספרי דעת ומחשבה רבים, להעלות עלי ספר את דברי חכמינו ז"ל העוסקים בסוגיה זו, והקשורים במישרין ובעקיפין למרד אבשלום באביו הקדוש, דוד מלכא משיחא ע"ה, כפי המובא בספר שמואל, כאשר הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, מח"ס ויאמר שמואל, שלהי דקייטא ועוד ספרים, נבחר לכתוב ולערוך את הספר, כיד ה' הטובה עליו.

סיבת הקושי והמורכבות בהסתכלות על מרד אבשלום בדוד אביו, עולה מדברי חז"ל הקדושים, הרואים מצד אחד במעשה זה דבר נורא מאין כמותו, הקשה יותר ממלחמת גוג ומגוג ("קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג", ברכות ז, ב), ומנגד, כשדוד ראה שבנו אהובו, ולא אדם אחר, רוצה במפלתו, אמר "מזמור לדוד" ולא "קינה לדוד" (ברכות שם).

אין כאן יומרה וכוונה לסלול דרך חדשה בדברים עמוקים ונשגבים כגון דא, דוד מלכא משיחא, רגל רביעי למרכבה, ויחס בנו אבשלום אל אביו. הספר מושתת אך ורק על דברי רבותינו, התנאים והאמוראים, בעלי תורה ומארי אגדה, מפרשי הנביא והקדמונים ז"ל, שעסקו בסוגיה זו.

הספר 'עוד אבשלום חי' עוסק בהרחבה בנבואת נתן הנביא, מעשה אמנון ותמר, שנאת אבשלום לאמנון, האשה התקועית, הריגת אמנון, שיבת אבשלום לירושלים, מרד אבשלום- "חושך שבטו שונא בנו", אחיתופל- אור וחושך משמשים בעירבוביא, בריחת דוד ואנשיו מירושלים, תפילת דוד: סכל נא את עצת אחיתופל, מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום, כעסו של דוד על דואג ואחיתופל, "ביקש דוד לעבוד עבודה זרה"- האמנם?, שליחות חושי הארכי להפר את עצת אחיתופל, סיבת מרידת אבשלום, ציבא העבד, עצת אחיתופל, עצת חושי הארכי, אבשלום ואנשיו מקבלים את עצת חושי, מיתת אחיתופל, אחיתופל אין לו חלק לעוה"ב, רשעותם של דואג ואחיתופל, צוואת אחיתופל, האם אחיתופל נחשב כמאבד עצמו לדעת, צו המלך: לא להרוג את אבשלום, מות אבשלום, הסיבות להריגת אבשלום על ידי יואב, יד אבשלום- "רבות מחשבות בלב איש", "אבשלום בני"- כרחם אב על בנו, שמעי מבקש סליחה מדוד, חלוקת שדה מפיבושת ועונשו של דוד על חלוקתה, דוד גומל טובה למיטיביו.

לצד ביאורי פרקי הנביא ע"פ מפרשי הנ"ך המקובלים, יחד עם מבואות מדברי חז"ל בבבלי ובירושלמי ובמדרשים בענינים אלו, הובאו לקחי דעת ומוסר שכתבו גדולי הדורות, סופרים וספרים, בענינים הבאים: אהבה שאינה תלויה בדבר ואהבה התלויה בדבר, מריבות וכעסים עם הילדים גורמים לזקנה מוקדמת, התפייסות עם השונא- ע"י שיח ודיאלוג, חובת ההורים לתת את דעתם על החיכוכים והמריבות בין ילדיהם, חובת תוכחת האב על ילדיו, מעלת המפרנס את קרוביו עמלי התורה, הכרת הטוב להורים, יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך, כח ההבלגה- היסוד למניעת מריבות בתוככי המשפחה, כל שאינו מוכיח בנו עלול הבן לצאת לתרבות רעה, וכל המייסר בנו- מוסיף הבן אהבה לאביו, המצוה לדון לכף זכות גם בתוככי המשפחה. ההתבוננות מסייעת להרגעת הרוחות ולהשקטת מריבות, קבלת היסורים באהבה, יסורים ובזיונות בתוככי המשפחה עדיפים על פני יסורי גוף וחלאים, תיקון גדול לנפש- להיות עלוב ושפל גם למול  אשתו ובניו.

הספר עלה על שולחנם של מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א, אשר קילסוהו ובירכו עליו את ברכת התורה, ברכת השבח וברכת הנהנין, כאשר יצירה תורנית מופלאה זו תסייע להעמיק בפרשת מרד אבשלום ותביא להגברת ההתבוננות שבחובת השלום והאהבה בתוככי המשפחה היהודית.

הפצה ראשית: "ספריתי"- גיטלר. לפרטים: 02/6521690