סיפורים לכבוד שבת

הרב אהרן טולנפלד זצ"ל

הרב אהרן טולנפלד זצ"ל

בהלוויה רווית יגון וכאב ליוו המונים מתושבי פ"ת למנוחות את איש החסד הרב אהרן טולנפלד זצ"ל, שנפטר בחטף בליל שב"ק לסדר "וידום אהרן", והוא בן נ"ד שנים בלבד.

הרב אהרן טולנפלד זצ"ל נולד בז' שבט התשכ"ג בארגנטינה להוריו הרב יצחק אריה זצ"ל ומרת יוכבד ע"ה. בעצת גדולים, עזבה המשפחה את ארגנטינה ועלו לארץ ישראל, כדי לזכות ולחנך את ילדיהם בקדושה וטהרה. ר' אהרן למד בילדותו בת"ת עץ חיים בירושלים ועלה ונתעלה בישיבת קרלין בבני ברק, בישיבת סלובודקא ובישיבת מעלות התורה בירושלים, שם יצק מים על ידי ראשי הישיבה, שחיבובוהו עד מאד, כשהוא שוקד על התורה בהתמדה וביגיעה, כשהוא אהוב על כל מכיריו.

לאחר נישואיו עם רעייתו תליט"א למשפחת קוריץ, המשיך את לימודיו בכולל האברכים ביהוד שבראשות הגר"י טורצ'ין זצ"ל, ולאחר מכן הגה בתורה בכולל 'שירת דבורה' בת"א בראשות הגר"ש גוטפריד שליט"א.

לאחר שנאלץ לצאת לעבוד לפרנסתו, ניהל בעשור האחרון פרויקט דירות במודיעין עילית, דרכו סייע ועזר במסירות נפש ובהשקעות כספיות אדירות, למאות אברכים צעירים להקים את ביתם בנחת כלכלי. רבים מתושבי שכונת גני הדר, בה התגורר, סיפרו במהלך השבעה על סדר לימודו ושקיעותו בלימוד התורה, בפרט בלילות וימי שבת קודש, שנוצלו על ידו לשקידה בתורה, בעמל הסוגיות ובריתחא דאורייתא, כבן ישיבה צעיר. כל באי בתי המדרשות באזור מגוריו סיפרו בהתרגשות שבכל שבת ראו את ר' אהרן יושב ולומד בעריבות ובנעימות, בשעות מרובות. סעודת השבת בביתו החלה בקביעות בשעת הצהרים, כיון שר' אהרן ישב והגה בתורה בביהמ"ד עד לשעה זו. גם בליל שבת האחרון בחייו, סיים את הסעודה בבית חתנו יבלחט"א ופנה ללמוד בביהמ"ד, עד שעה לאחר חצות הלילה, כאשר מספר שעות לאחר מכן נפטר לבית עולמו במיתת נשיקה.

רבים הפליגו לספר על כספי צדקה רבים שפיזר בסתר וללא כל פרסום. בכל מהלך השבעה הגיעו בני תורה ומנהלי מוסדות תורה וחסד רבים, שסיפרו בהתרגשות ובדמעות, על סכומים גדולים שהעביר להם, כשאף אחד לא ידע, כשהם מספרים שלר' אהרן זצ"ל היתה רגישות ועין חדה לדעת מי נצרך, וללא שביקש, העביר לו מבלי שירגיש תמיכה נכבדה, מתוך מתן תחושה שמדובר ב"הנחה" או ב"הטבה מהחברה" וכדומה, כאשר מדובר היה בתרומות שנתן מכספו הפרטי, כשהוא עומד בתוקף על כך שהדברים לא יתפרסמו.

רבים העידו שהעביר על מידותיו בצורה בלתי נתפסת, ואף אנשים שפגעו בו בדרך זו או אחרת, מעולם לא כעס עליהם או יצא מגדרו, אלא דן אותם לכף זכות, שמא הינם שרויים במצוקה כלשהי, או שמורים היתר לעצמם וכדו', ומעולם לא הביכם, אלא פתר את הבעיות והמשוכות שהגיעו לשולחנו, ברגישות נדירה ובצניעות יתר. סיפרו אנשים שעבדו עמו, שאף אנשים שניסו לפגוע בו ולהוציאו משלוותו, עזר להם והיטיב עמם בכל כוחו ומרצו. הגר"מ שפרן שליט"א סיפר על ישרותו המיוחדת, עדינות נפשו ונקיות כפיו המופלאה.

סיפר אחד הדיינים שמתוך אלפי דיני התורה שבאו לפניו, לא פגש באדם ישר כמותו,

הלוויתו רבת התוגה והכאב יצאה במוצ"ש פרשת שמיני מביתו לבית העלמין ירקון חלקת פתח תקוה, כשהמונים מסלתה ושמנה של פ"ת התורנית ליווהו בבכיות ובצער על אובדנו של איש מופת שכמותו.

מאחר שבחודש ניסן נאסר להספיד, נשמעו דברי התעוררות מהגר"ש גוטפריד שליט"א, מרא דאתרא דשכונת גני הדר, שאמר בדבריו שכשאדם עולה לבי"ד של מעלה, שואלים אותו האם "נשאת ונתת באמונה". מעידני עליך ר' אהרן שתוכל לעמוד לפני רבש"ע, ולומר בבטחה "נשאתי ונתתי באמונה". מעולם לא חיפש לבטל את הצד השני, ורק האמת עמדה לנגד עיניו, אף שפעמים תבעוהו שלא בצדק, לא זלזל מעולם, וכל מטרותו היתה להוציא דין לאשורו. עוד העיד שצורת התלמיד חכם שבו ועסק התורה הבוער בקרבו לא השתנתה כלל מאז שלמד עימו בכולל לפני כשלושים שנה, ומאז לא השתנה, ונשאר 'גברא רבה' עד יומו האחרון.

אחיו הרה"ג רבי שמואל טולנפלד שליט"א מנהל ת"ת נתיבות התורה במודיעין עילית, עורר את הציבור הגדול על כך שעלינו לדבוק כעת במידת "וידום אהרן" ולקבל את דין שמים באהבה רבה, כפי שהמנוח זצ"ל דבק כל חייו במידת ההבלגה והשתיקה, יחד עם שלל מעלותיו הרבות.

רב קהילת בעש"ט הגרא"פ מוצען שליט"א קרא עליו את הפסוק 'כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך', והעלה על נס את התמדתו הרבה בלימוד בשבתות ובכל זמן פנוי, בשקיעות יוצאת דופן, ובפרט בלילות שבת. הוא סיפר על מעשי החסד השקטים שלו, כשבכל פעם שסייע בעוז ליחידים או לרבים, ביקש והפציר שלא לפרסם שמו ולו ברמז, ונהג לומר תמיד שנתינת הצדקה זו הסגולה עצמה.

רב ביהמ"ד הגר"מ רוט שליט"א תינה בקול נהי על כך שאיבדנו את עמוד התורה, עמוד התפילה ועמוד החסד, עליהם עומד העולם, ואמר שבודאי רצונו של ר' אהרן זצ"ל שלא יספידוהו בחודש ניסן, כפסק השולחן ערוך.

בנו הגדול הבה"ח יוסף יבלחט"א מירר בבכי על האבידה הגדולה ועל מידותיו הנפלאות וליבו הרחום והחנון, האיכפתי והדואג כל כך של אביו זצ"ל.

אחיו הגרי"נ טולנפלד שליט"א, ראש ישיבת משכן התלמוד ורב הקהילה בפרדס כץ, עמד על אישיותו האצילית ורבת הגוונים, כשכל פרט מאישיותו מרכיבה רוממות של אדם השלם.

ידידו הקרוב הגר"י זק"ש שליט"א ראש ישיבת תפארת מרדכי בב"ב העלה על נס את מידותיו התרומיות והיותו אב אוהב למשפחתו ולכל בני הקהילה, כאשר על רבי אהרן זצ"ל ניתן להמליץ ש"מלמד שלא שינה", במעלותיו העצומות והיותו אוהב ורודף שלום, כשהתורה היתה משוש חייו וכולו חסד והטבה.

חתנו הרה"ג רבי יוסף א. ז'ולטי שליט"א עורר את הציבור להתחזק וללכת בדרכי חותנו זצ"ל, שהיה אב אוהב ומיטיב לכל בני המשפחה ולעשרות רבות של משפחות במצוקה, בני תורה ודעת, והכל מתוך שלוות נפש מיוחדת והטבה לכל יהודי בצורה מעוררת השתאות, כאשר למרות שנצרך לעסוק בעסקי הפרנסה, הרי לימוד התורה היה שמחת ופסגת חייו וכל כולו היה יהודי ירא שמים, המדקדק על קלה כבחמורה, מתוך ענווה והצנע לכת.

הותיר אחריו את אלמנתו החשובה תבלחט"א, בנים ובנות, כאשר שלשה מהן לא זכה להכניס מתחת לחופה, בנו הבה"ח אריה נ"י, ואת חתניו הרה"ג רבי יוסף ז'ולטי, מלומדי ביהמ"ד הליכות תורת ישראל לדיינות, הרה"ג רבי דוד משה אברמוביץ', מלומדי כולל זכרון משה בב"ב, והרה"ג רבי יעקב ישראל רפפורט, מלומדי הכולל בגני הדר. יהי זכרו ברוך.