חומש במדבר

פרשת בלק- מדוע המואבים פנו דווקא אל זקני מדיין?

Nexium Uk Buy. Buy online medical preparations. Zoloft from Approved Canadian Pharmacy. Zoloft Without Prescription. LOWEST PRICE. Online Drug Store. | Discounts🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Priligy Online Sicuro ,Is this what you are looking Best pill?. Check see url AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. zovirax walmart cost Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, cost zovirax walmart Title: Topamax Online Free - Buy Glucophage Online Subject: Order glucophage 1 gm every am. available glucophage 500 mg tablets. dose to be given, where ⭐️ | Best Price | Buy Viagra Online.ie . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Voltaren Online Online | Up to 30% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Hechos Y Actos Juridicos Procesales En Materia Laboral ☀☀☀,Save Up To 70% On Pills. Buy Now » 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Levitra For Sale In Ireland ☀☀☀. Cannot Find low price Best pill? Buy Viagra With Paypal Australia The Lowest Cheap Viagra For Sale Uk. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Script Flagyl Online Overnight Wa. Free Samples Viagra Cialis click here purchase baclofen intrathecal baclofen cost the place else may anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? i8217; פרשת בלק- מדוע המואבים פנו דווקא אל זקני מדיין?
מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת בראייתו של בלק בן-ציפור-מלך מואב-את הניסים שעשה ה' לעם ישראל:את הניצחון שלהם על עוג מלך הבשן וכל בני ביתו ועמו,את חנייתם של העם בערבות מואב.
מכאן כי פרשה זו היא המשך של קודמתה-פרשת חוקת.
וכך התורה מתארת את פני הדברים:
"וירא בלק בן- ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי ויגר מואב מפני העם כי רב-הוא ויקץ מואב מפני ישראל:ויאמר מואב אל זקני מדיין עתה ילחכו הקהל את כל—סביבתינו כלחוך השור את ירק השדה ,ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא וישלח מלאכים אל- בלעם בן—בעור פתורה אשר על- הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו...ועתה לכה- נא ארה- לי את העם הזה כי- עצום הוא ממני אולי אוכל נכה-בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר- תברך מבורך ואשר תאור יואר וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם ויבואו אל –בלעם וידברו אליו דברי בלק"[במדבר כ"ב,ב-ח]

השאלות הן:
א] מאין שעם ישראל היה מאוחד באותה תקופה כאיש אחד?
ב] מי היה בלעם ומה תפקידו?
ג] מדוע המואבים בקשו את עזרת- המדיינים דווקא?

התשובה לשאלה א]
על כך עונים חז"ל: כי במלחמת סיחון המתוארת בסוף פרשת חוקת נאמר:"ויכהו ישראל לפי חרב.." [במדבר כ"א,כ"ד]- בלשון יחיד ולא נאמר:"ויכו אותו" בלשון רבים- מכאן המסקנה שעם ישראל היו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד. ממש כמו בזמן מעמד הר סיני, גם שם הכתוב מדבר על עם ישראל בלשון יחיד:"ויחן שם ישראל נגד ההר"[שמות י"ט,ב]ממצב זה – שעם ישראל היה מלוכד- חשש מאד מלך מואב ולכן נאמר עליו:"ויגר מואב מפני העם מאד, כי רב הוא" [במדבר כ"ב,ג]
התשובה לשאלה ב]
הרמב"ן אומר : כי ייעודו של בלעם היה כייעוד שרו של עשיו בזמן המאבק עם יעקב, הקב"ה רצה שישראל יתברכו מפיו של נביא גויים,ובלעם שידע זאת הסתיר את הדבר בפני שרי בלק.
בלעם במהותו היה קוסם ונועד להיות נביא רק לשעה לכבודם של ישראל.
אבן עזרא אומר: כי בלעם היה חוזה בכוכבים ויודע את סוד המזלות,כשהיה מבחין במזלו של מישהו כי הרעה קרבה אליו היה מקלל אותו,ואילו הסובבים אותו כשראו כי מייד אחרי כן הורע מצבו של אותו איש-היו מייחסים זאת לגדולתו של בלעם.,בכך הוא מתגלה כרמאי.
אברבנאל אומר:כי מטרת ה' הייתה -כי נביא גויים יברך את עם ישראל וכך הדבר ירתיע מאד את האויבים סביב,ומנגד- יתרום לעם ישראל קלות יתר להביס את אויביו.

התשובה לשאלה ג]
האמת שהדבר היה תמוה מאד שהמואבים פנו דווקא לזקני מדיין, הרי הם היו מרוחקים ממקום יישובם ומן ההיגיון היה שיפנו אל אדום שהיו בקרבתם,על כך עונים חז"ל :[במדבר רבה כ',ד'] המואבים ידעו כי מנהיג ישראל היה חי שנים במדיין ולכן בעזרת ראשי מדיין רצו לבדוק את כוחותיו ומעלותיו מקרוב.שהרי הרגישו צורך בכך בשל תחושת האיום של ישראל עליהם.
זקני מדיין גילו כי כוחו של משה גנוז בפיו, מסיבה זו הם פנו לבלעם הקוסם שהיה ידוע כי כוחו בלשונו. לפי דברי רבי שמשון רפאל הירש:ישנה עוד סיבה מעניינת לפנייתם של המואבים למדיין והיא- מיקומה של ארץ זו קרוב למצרים והמדיינים היו מקיימים קשרי מסחר עם ארץ מצרים,לכן אפשרי לקבל חוות דעת מהם על אופיים של שבטי ישראל ששהו במצרים כעבדים ועתה חל בהם מהפך ,הגיעו למדרגה כה גבוהה- מנצחים את עוג מלך הבשן ,סיחון מלך האמורי.
לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי כאשר עם ישראל מלוכד כאיש אחד בלב אחד-הדבר מרתיע את אויביו סביב וזאת במיוחד כאשר הוא דבוק בקב"ה בפיו- בכוח התפילה ובהליכה באורחות התורה,אזי השכינה שורה עליו- כדברי דויד המלך:"ה' צילך על יד ימינך" [תהלים].