movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות אמונה דברים שלא ידענו על אליהו הנביא

דברים שלא ידענו על אליהו הנביא

דברים שלא ידענו על אליהו הנביא

הרב ש.ב. גנוט

האם אליהו הנביא מלאך או בן אדם?
חז"ל כתבו שאליהו הנביא לא טעם טעם מיתה ונכנס בחייו לגן העדן. הגמרא מעידה שאליהו חי וקיים, ומופיע הוא לפני האנשים הראויים לראותו. לפיכך לא מובן לכאורה מדוע אלישע הנביא קרע קריעה על הסתלקות אליהו. והרי הנביא כלל לא מת? מתרצת על כך הגמרא שמכיון ואליהו נעלם מפני אלישע, ש"לא ראהו עוד" (מלכים ב,י"ב), לכן לגבי אלישע נחשב אליהו כמי שנפטר. מנגד, פסק ה"תרומת דשן" שאשתו של אליהו היתה יכולה להינשא בשנית, כיון שאליהו נהפך לישות רוחנית, שאינו כבן אדם רגיל.
לה"חתם סופר" זצ"ל ישנה דעה מענינת בנידון, לפיה יש לאליהו שתי ישויות. כשאליהו מופיע בעולם הזה כאדם, עם בשר ועצמות וגוף, נחשב הוא לאדם, וחייב הוא לקיים את התורה והמצוות. אך כשמתגלה כישות רוחנית, אז נפטר אליהו מקיום המצוות, כפי שהמלאכים פטורים מהמצוות.

כוס של אליהו הנביא
אבי מנהגי אשכנז, המהרי"ל, כתב: בליל פסח נוהגים למזוג כוס נוספת יותר מהמסובין, וקורין אותה "כוס של אליהו הנביא", ובקצת מקומות נוהגים לנעול החדרים שישנם שם, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, ואם יבוא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו מהרה. ואנו מאמינים בזה, ויש באמונה זו שכר גדול.

"אליהו" או "אליה"?
לפני כשנתיים קיבלתי מכתב מיהודי בני ברקי, שרצה לקרוא לבנו על שם אליהו הנביא, אך מפני אילוצים שונים אינו יכול לקרוא לבן "אליהו". האיש התעניין האם כשיקרא לבנו "אליה" ולא "אליהו", יהיה ניתן להחשיב שהילד אכן נקרא על שם אליהו הנביא.
הפנתי אותו להפטרת השבוע, בה נאמר "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא". מלאכי קורא ל"אליהו" בשם "אליה". כך גם בספר מלכים מצאנו מספר פעמים ש"אליהו" נכתב כ"אליה" וגם בספר דברי הימים מסופר על "ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם", והרד"ק כותב שם בשם המדרש כי אותו אליה, הוא אליהו הנביא. נמצא שניתן בהחלט לקרוא לילד "אליה", על שם אליהו הנביא. מהו סופו של הסיפור? איני יודע. יתכן שאי פעם תפגשו ברחובות בני ברק ילד בשם "אליה". תמסרו לו דרישת שלום...

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20516507

אתר השבת


מאמרים אחרונים