א) הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים אסורה מדאורייתא,
והמוציא מרשות לרשות בשבת חייב כדין אדם המבעיר אש
בשבת, לכן יש להזהר ולא להוציא מרשות היחיד לרשות
הרבים בשבת כלל.

ב) יש מחלוקת בין הפוסקים, אם אפשר לסמוך על העירוב של
צורת הפתח (חוטים סביב העיר). ולכן הנוהגים בשיטת הפוסקים
שאין כיום דין רשות הרבים ורק כרמלית יכולים לסמוך
 על העירוב הקיים  בערים. אך הנוהגים בשיטת הפוסקים שיש
רשות הרבים מדאורייתא אין להם לסמוך על העירוב הרגיל
שבערים אלא צריכים גם שיהא מוקף חומה
.33ובדלתות הננעלות או הראויות להנעל

ג) טלטול על ידי קטן במקום שיש עירוב - בערים המוקפות
עירוב של צורת הפתח אע"פ שגדול מחמיר מלטלטל אפשר
.34'להקל ולהוציא ע"י קטן פחות מגיל י"ג ויום א

ד) טלטול ברשות הרבים - כשאין עירוב כלל אין לומר לקטן
.35לטלטל בשביל גדול

ה) הרמת תינוק - אין להרים ילד ברשות הרבים ולהוליכו וכן
אין להוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים. וקטן הנמצא ברשות הרבים
ויש עירוב (צורת הפתח) ובוכה מאוד אפשר להקל  ולהרימו  לביתו. 
אבל  כשאין  עירוב  והילד  נמצא
.36ברשות הרבים או בכרמלית אין להרימו משום טלטול

ו) עגלת תינוק -  במקומות שאין עירוב אין לטלטל ברשות
הרבים עגלה של תינוק ויש מחמירים ולא מטלטלים אפילו
.37במקומות שיש עירוב של צורת הפתח

לשבת צריך להתכונן
 לחלק את הזמן לשינה ולאכילה
ללימוד עם הילדים
וזמן לתת להם להבין
שזה היום הכי מיוחד בשבוע

 33. שו"ע שמה ס"ז רמב"ם פי"ד הלכות שבת הלכה א'. תנאי זה של ששים רבוא הבוקעים כתבו רש"י והרא"ש שמ"ו ס"ג, שכל הרשויות שלנו יש להם דין כרמלית והרמ"א שמה ס"ק ו' שצריך שיעברו שישים רבוא כל יום. והרמב"ן הר"ן המאירי רטב"א רשב"א רי"ף רמב"ם לא הזכירו תנאי זה של ששים רבוא וכן נראה שדעת השו"ע, וע"ע בסי' שס"ד .' ס"ב ועיין בבאה"ל ד"ה והוא שנעולות בלילה, ומשנ"ב ס"ק ח

34. כיון שיש מחלוקת בין הפוסקים אם יש רה"ר בזמננו לכן הוי ספק והוא מחויב מדרבנן וכן אביו מחוייב לחנכו מדרבנן לכן ספק דרבנן לקולא כ"כ במנוחת אהבה ח"א פ"כ הערה 15, והביא ראיה לדבריו שו"ת יביע אומר ח"ד או"ח ס"ס מ"ז, וכן פסק בהליכות עולם .ח"ד עמ‘ כצ"ז ס"כ

35. שמירת שבת כהלכתה פי"ח סנ"ד, שהרי הוא עושה מלאכה לגדול ואסור להינות ממנה . שמ"ג ס"א שי"ח ס"א

36. ש"ח סמ"א, האשה מדדה את בנה אפילו ברה"ר ובלבד שלא תגררהו כיון שזהו איסור דרבנן שהחי נושא את עצמו התירו לה לדדות אבל אין להרימו, משנ"ב ס"ק קנ"ג שמירת שבת כהלכתה ח"א פי"ז ס' כ'. שו"ת אגרות משה ח"ד או"ח צ"א, ובילקוט יוסף ש"א . הערה ס"ב

37. שולחן ערוך אורח חיים סימן שח סעיף מא ובמשנ"ב שם וכן בשו"ת אגרות משה חלק .יו"ד ב סימן לג ד"ה ובדבר להוליך