נה.
שעון מעורר חשמלי -  מותר לכוון מערב שבת שעון מעורר
ואם נדלק בשבת ומפריע למנוחת אנשי הבית אסור לכבותו
אבל מותר להרימו ולהוציאו מהבית או להכניסו למקום
.55שאינו מפריע כגון לארון

נו.
כיוון שעון מעורר מכאני - מותר לכוון שעון מעורר מכאני
.56אפילו בשבת כדי שיעורר בשבת

נז.
כיבוי שעון מעורר מכאני - מותר ללחוץ על הכפתור
שמפסיק את פעולת הצלצול של שעון מעורר מכאני שאינו
.57עובד על סוללות

נח.
שעון מעורר בניגון - לכתחילה ראוי להמנע מלהפעיל שעון
.58מעורר על ידי שירים או ניגונים

נט.
טלפון סלולרי -  מותר להשתמש בטלפון סלולרי כשעון
מעורר בתנאי שאינו משמיע ניגונים ומנגינות אלא רק צלצול
.59פשוט ואסור להפסיק את פעולת הצלצול

ס.
שרותי יקיצה של טלפון - מותר להשתמש בשירותי יקיצה
.60ולהכין ביום שישי את הטלפון על מנת שיצלצל בשבת

לפני ההבדלה
כדאי להמתין להשתהות מעט
לבקש בקשות ולשורר לאליהו הנביא
שהילדים ירגישו שקשה לנו להפרד מהשבת
כך הם לומדים שלא מחפשים להוציא,
אלא רוצים להשאיר את השבת לעוד כמה רגעים55. וכן כתב בשו"ת ציץ אליעזר חלק ח סימן יג והביא דברי ספר שו"ת חלק לוי סי' צ"ג, עיין בשו"ת שבט הלוי חלק א סימן מז אנחנו נוהגים היתר בעריכת שעון הן לצלצול הן לכבות ולהדליק כיון שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו ואפשר . גם להכניסו למקרר ששם המקום אטום ואינו מפריע למנוחת אנשי הבית

56. כיון שהשעון פועל ורק מכוון לאיזה שעה יעורר מותר לכוונו כן כתב בשו"ת אורל"צ פרק מ שאלה ב. וכן כתב בשו"ת ציץ אליעזר חלק ח סימן יג והביא דברי ספר שו"ת חלק לוי סי' צ"ג שנשאל ג"כ על שעון מעורר שיש בו פעמון אם מותר להסיר את הברזל הזה שלא יכה על הפעמון בשבת כדי שלא יוכל להשמיע את קולו, או להיפך ובדברי תשובתו העלה להתיר זאת בפשיטות בהיות שרק מסיר את העיכוב, ובלבד שהפעמון לא יכה תיכף מיד . לאחר שיטה הברזל ממקומו וישמיע קול אלא לאחר שעה עיי"ש

57. כיון שאינו גורם לכיבוי אלא מפריד בין הפעמון שלא ימשיך לנקוש בו ואין בזה משום איסור של כיבוי ע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יא סימן שד אם הוא שעון של יד או עומד על השלחן מותר להפסיק הצלצול ע"י שינעוץ הכפתור ויורידו למטה ואפילו באמצע הצלצול ומיד נמנע השעון מלצלצל דאין בזה משום מלאכת כבוי דהפסקת הצלצול אינו מלאכה אלא הוא מונע שלא יצלצל

58. אע"פ שהוא מכוון את השעון מלפני השבת מכל מקום ראוי שלא ישמיע ניגוני מוסיקה . בשבת מחשש של זילותא דשבת וכן השמעת קול שאסורה

59. כל שאין מקצב של ניגון אין בזה משום איסור של משמיע קול בשבת, אבל כשיש לזה מקצבים וניגונים יש בכך איסור השמעת קול, וזילותא דשבת, שהכל שומעים מוזיקה ושירים בשבת וזה אסור כדין הפעלת טייפ על ידי שעון שבת לשעה מכוונת. וכאשר הטלפון אינו נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס כגון טלפון זול שאינו מקפיד עליו מותר . להרימו ולהניחו במקום שלא יפריע לבני הבית

60. השירות ניתן באופן אוטומאטי ולכן אין איסור להכינו מלפני שבת בדיוק כמו שאין .איסור לכוון שעון שבת

סא.
מתקן מים חשמלי - מתקן מים קרים הפועל על ידי חשמל
באופן אלקטרוני וגם הוצאת המים נעשית על ידי לחצן אסור
.61להשתמש בו בשבת כלל

סב.
מתקן מים מכאני לשתית מים קרים - מתקן הפועל על ידי
ידית משיכה של מים קרים וחמים (ואם הוא ינותק מהזרם עדיין אפשר להוציא ממנו מים) המיקלים להוציא ממנו מים
.62קרים בשבת יש להם על מי לסמוך

סג.
מיחם קומקום חשמלי -  כשנגמרו המים במיחם אין להוסיף
לו מים אפילו שהם חמים ומבושלים ובדיעבד אם הוסיפו
.63מים שכבר רתחו והתבשלו, אפשר להינות מהמים בשבת

סד.
גוי שמחמם מים - גוי שהדליק בויילר חשמלי לצורך עצמו
.64מותר להינות מהמים במוצאי שבת אבל לא בשבת

סה.
דוד חשמלי -  אסור להשתמש בשבת במים שהחומו על ידי
בויילר חשמלי ואפילו שחוממו מלפני שבת כל עוד שהמים
.65בדוד חמים בחום של יותר מארבעים מעלות

סו.
דוד שמש - המקילים להשתמש לרחיצת ידיים או כוסות
במים חמים שחוממו בדוד שמש יש להם על מי לסמוך אבל
אסור להתקלח בשבת במים חמים אפילו מדוד שמש ואפשר
.66להקל לרחוץ ילדים קטנים במים חמים לצורך בריאותם

סז.
חימום מים למוצאי שבת - מותר לכוון שעון שבת על מנת
שידליק את הבויילר בשבת בצהריים כדי שיהיו מים חמים
.67(במוצאי שבת (כגון בימי החורף הקצרים61. כיון שעל ידי לחיצה הוא גורם לחיבור מעגל חשמלי שמשחרר את המים מהמיתקן ולכן . אפילו שאין חשש של בישול כגון במים קרים יהיה אסור להשתמש בו בשבת

62. כדין פתיחת מקרר בשבת שזהו גרמא באיסור של רבנן שהוא הפעלת מעגל חשמלי ובפרט שאין כאן איסור של בישול או הבערה של גופי חימום וכן אין כאן פסיק רישא לכן אפשר . להקל בזה בשעת הצורך

63. פשוט משום איסור בישול ובמים גם כן שייך בישול אחר בישול ואפילו ששופך מכלי ראשון אין לשפוך לתוך כלי שמונח על הפלאטה כמובאר בדעת השו"ע למחות בזה דפעמים אחד היד סולדת בו והשני אין היד סולדת בו וכשמערה אחד לחבירו מתבשלים זה עם זה עין סימן רנג סעיף ד וכתב בשו"ת מנחת יצחק חלק י סימן יח דכל שלא נצטנן לגמרי ל"ש בזה בישול, ולכן העושה כן יש לו על מי לסמוך וכן מותר להינות ממים .מבושלים שהונחו שם בשבת

64. כיון שהגוי הדליק לצורך עצמו אין כאן הנאה ממעשה של שבת לצורך יהודי לכן מותר להשתמש במים במוצאי שבת ואין צריך להמתין זמן בכדי שיעשו ויש להזהר שלא לפתוח את המים החמים בשבת משום שיש כאן איסור בישול שמיד בפתיחת המים החמים .נכנסים מים קרים לדוד ומתבשלים

65. כתב בשו"ת יבי"א חלק ד או"ח סימן לה שאסור לפתוח הברז של ההסקה מרכזית, וכן של הכיור החשמלי (בוילר), להשתמש במים חמים שבהם בשבת, מפני שע"י פתיחת הברז חודרים מים צוננים אל המיכל ואל הכיור ומתבשלים במים החמים שבתוכם, והוי בישול . בתולדות האור שאסור מן התורה

66. ועוד כתב שם בסימן לד שמותר לפום דינא לפתוח הברז של המים החמים שהוחמו בדוד .שמש, ולהשתמש בהם לשטיפת כלים ורחיצת ידים ולשתיה וכל כיו"ב

67. כיון שההנאה באה במוצאי שבת ואין כאן איסור בישול ולכן אפשר להקל ואפילו שהפעילו ביום שישי שעון שבת שיחמם את המים לקראת מוצאי שבת כגון בימי החורף הקצרים ויש צורך במים חמים במוצאי שבת אפשר להקל אבל אין להשתמש במים אלו .בשבת. כן ראיתי שכתב בשמירת שבת כהלכתה פרק א סעיף מג

עא. מערכת מיגון -  כשלא ניתקו  את המערכת מיגון מלוח
הבקרה ויש נורות "לד" מהבהבות בלוח הבקרה, המיקל להכנס
ולצאת כשאין לו  אפשרות אחרת יש לו על מי
.71לסמוך

עב.
מצלמה אלקטרונית - כשאין אפשרות מעבר אחרת אפשר לעבור  במקום שמופעלת שם מצלמות  וידאו שמצלמות את
.72כל העוברים בתנאי שאינו רוצה בכך ולא נוח לו בזה

עג.
פנס הנדלק על ידי חיישן -  אין להפעיל מערב שבת מנורה
.73נדלקת על ידי חיישן וכן אין לעבור שם בשבת

עד.
לחצן מצוקה - כשיש סכנה ואפילו ספק סכנה או חשש של
.74פיקוח נפש מותר ללחוץ על לחצן המצוקה71. כיון שבמערכת מיגון ביתית יש לוח אלקטרוני שמסמן על ידי נורות לד איזהו דלת פתוחה וסגורה ולכן כל פתיחת דלת וסגירת דלת או חלון מפעילה נורות בקרה בארון הבקרה לכן לכתחילה יש לנתק את המערכת אזעקה כדי שלא לגרום לנורות לד להדלק אבל בשעת הדחק כשאין אפשרות אחרת אפשר לפתוח את הדלתות כדרכו מבלי שיבדוק בלוח בקרה כלל ואז פסיק רישה דלא ניחא ליה באיסור דרבנן כזה בשעת הדחק אפשר להקל כשאין .אפשרות אחרת לצאת ולהכנס מהבית

72. . כ"כ ביבי"א חלק י

73. מנורה זו נדלקת כאשר אדם עובר לידה וכך נגרם מכשול ויש להסיר את המכשול לפני שבת על מנת שלא יבוא לידי חטא ומכל מקום בשבת מי שעבר ליד מנורה כזו ונדלקה עליו בשעת הדחק כשאינו מוצא גוי שיעמוד שם במקומו יכול להמשיך בדרכו אפילו שהמנורה תתכבה מטעם של פסיק רישא דלא ניחא לי באיסור דרבנן של כיבוי אפשר .להקל בשעת הדחק כזו עיין בילקו"י שבת ה עמוד ריט

74. .כיון שיש בזה חשש פיקוח נפש לכן מותר ללחוץ על הלחצן ולהזמין עזרה

סח.
מעלית  -  אסור  לעלות  במעלית  בשבת  אפילו  שאנשים אחרים לוחצים 
כגון שיש גוי שלוחץ על הלחצנים או 
.68שמצטרף עמהם לעליה במעלית

סט.
מעלית שבת - אין להכנס למעלית שבת אפילו לקומה
עשירית אלא אם כן אדם חולה או אשה מעוברת שקשה לה
.69לעלות במדרגות

ע.
מדרגות נעות - אין לעלות במדרגות נעות אפילו שפועלות
באופן אוטומאטי ויש מי שכתב להקל לעלות לאדם חולה
שאינו יכול לעלות במדרגות רגילות וכל זה בתנאי שאין
.70מהירות המדרגות משתנה כשעולים עליהן


 68. שיש איסור הנאה ממלאכה של גוי שעושה אותה בשביל ישראל ואפילו אם נאמר שעושה אותה בשבילו מכל מקום כל אחד שנכנס למעלית מגביר את זרם החשמל מחמת כובדו .בעליה ובירידה לכן לכולי עלמא אין היתר להשתמש במעלית רגילה בשבת

69. מעלית אוטומטית הנעצרת בכל תחנה ולחצני הקריאה מבוטלים כליל אפילו שיש אנשים נכנסים ויוצאים, בשמירת שבת כהלכתה, פרק כ"ג סעיף מ"ט: ובהערה שם כתב שאפשר להקל בפרט לצורך מצוה כיון שאינו עושה מעשה אלא גרמא עיי"ש ויש שכתבו לאסור כיון שכניסתו של האדם למעלית גורמת להפעלת מערכות חשמליות, וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יא סימן רכ שכתב שיש מקילין בזה. וכתב בילקו"י שבת ד עמוד קצד שדעת מרן הרב עובדיה שליט"א להקל בזה בין בעליה ובין בירידה אך במקום שאפשר נכון . להחמיר עכ"ל

70. כדין מעליות שבת וכאן אפשר בקל להחמיר ולא לעלות בהם אבל אדם שהוא חולה יש לו על מי לסמוך כשפועל באופן אוטומאטי ומשמש רק לעליה בלבד ע"ע במנוחת אהבה ח"א .פרק כד סעיף יח

עה. הדלקת אור בשבת -  בשבת אסור מדאורייתא להדליק מנורה שיש בה חוט
להט משום מבעיר, ואפילו פנס כיס או מנורה
שבשעון, לכן אין להדליק אור. ובמקום שיש צורך לחולה
.75שאין בו סכנה אפשר לומר לגוי

עו.
הנאה מחילול שבת - כל מלאכה האסורה מדאורייתא כגון
הדלקת אור או טחינת ירקות וכן בישול שנעשה ע"י יהודי
.76ואפילו לצורך אחרים אסור להינות ממלאכה זו בשבת

עז.
מלאכה בשוגג - כל מלאכה האסורה מדרבנן שנעשתה
בשוגג מותר ליהנות ממנה בשבת, אבל במזיד אין ליהנות
.77ממנה בשבת, ובמוצ"ש מותר לכל מיד

עח.
כשיש מתירים - במקום שיש מחלוקת בפוסקים אם מותר
או אסור, אפילו שנפסק שאסור מותר ליהנות ממלאכה זו
בשבת ואפילו שנעשתה מלאכה זו במזיד. לדוגמה: אדם
.78שעבר וחימם מרק קר מותר ליהנות מהמרק החם בשבת

עט.
אור שהודלק בשבת - אסור ליהנות מאור שהודלק בשבת
אבל כשהיתה אפשרות ליהנות מאור קלוש, כגון: כשיש אור מנרות
שבת, מותר להישאר בחדר ולעשות כל מה שיכולנו לעשות
עם נרות שבת. אבל כשנרות השבת כבו אין ליהנות
.79מאור המנורה שהודלקה בשבת

פ.
התעסקות - אם הדליקו אור ע"י התעסקות בדבר אחר כגון
.אדם שנשען עם הכתף על הקיר ומבלי כוונה נידלק האור וכן
כשדרך בלי כוונה על השלט של המזגן ונדלק מותר
.80ליהנות ממלאכה זו בשבת ואפילו שאסורה מדאורייתא

 75. שו"ת אחיעזר ח"ג סימן ס', שו"ת משפטי עוזיאל ח"א או"ח סי"ט, שו"ת ישכיל עבדי ח"ד סט"ז שו"ת ציץ אליעזר ח"א ס"כ, שו"ת יבי"א ח"א או"ח י"ט שו"ת חלקת יעקב ח"א נ"א, שו"ת באר משה ח"ו קונטרס החשמל כ"ג כתבו שהאיסור מדאורייתא לכן אין .להקל בזה כלל

76. ' שי"ח ס"א פסק כר' יהודה והרמב"ם והגאונים, וכן נפסק באחרונים ובמשנ"ב ס"ק ז כתב שבמקום הצורך אפשר לסמוך על הפוסקים כר"מ והגר"א וכ"כ במנוחת אהבה ח"א .פכ"ה ס"ב ובילקוט יוסף ד/ג עמ' י"ח כתב להחמיר

77. ,( כתב בשו"ע או"ח סי' שי"ח סעיף א המבשל בשבת, (או שעשה אחת משאר מלאכות במזיד, אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד; ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד, וע"ע בביאור הלכה סימן שם ד"ה המבשל בשבת שכתב בשם ביאור הגר"א שמסיק להלכה דאפילו לדעת השו"ע שפסק כר' יהודה היינו בדאורייתא אבל במלאכה דרבנן הוא סובר דלא קנסו שוגג אטו מזיד והביא לזה סוגיות מפורשו"ת וכן פסק הרמב"ם שהמטביל כלים בשבת בשוגג ישתמש בהן, במזיד אל .ישתמש בהן עד מוצ"ש. ורק כשנעשה במזיד החמירו בה בשבת

78. .'שי"ח ס"א במשנ"ב ס"ק ג', באה"ל ד"ה המבשל בשבת או שעשה וכו

79. . ביאור הלכה סימן רע"ו ס"א ד"ה אסור, ועיין ילק"י שי"ח סל"א

80. כדין הנאה ממלאכת שבת האסורה מדרבנן וכן מדין ספק ספיקא שמא מדרבנן ואת"ל ,מדאורייתא שמא פוסקים כר"מ להקל. ע"ע מנחת יצחק ח"ב סק"ו, אגרות משה קכ"ג .תורת שבת פ"ח סי"ד, עיין ילקו"י שי"ח סכ"ג