א.
אסורה משום הבערה ויש הפעלת מכשירי חשמל לפעמים
אומרים משום בנין וסתירה ולכן אין שום היתר להפעיל בשבת מכונה חשמלית או להדליק מנורת חשמל אפילו
.1הפועלת על ידי סוללות

ב.
כיבוי נורת חשמל - אסור לכבות מנורת חשמל בשבת ואם
יש ילד קטן או חולה שצריך לישון והאור מפריע לו אפשר
.2לומר לגוי שיכבה את החשמל בשבילו

ג. הפעלת כלי תקשורת מלפני שבת - אסור לשמוע בשבת כל
מכשירי תקשורת למיניהם ואפילו הפועלים על ידי שעון
שבת או שדלוקים כבר מלפני שבת ואפילו שמיעת חדשות
.3בלבד אסורה

ד.
סדין חשמלי - מותר להשתמש בסדין חשמלי בשבת ואפילו
.4בזמן שפועל ומחובר לחשמל

ה.
מתג חשמל - כשהחשמל אינו דולק יש מתירים להוריד מתג
.5חשמל על מנת שלא ידלק האור שוב בהתחדשות הזרם

ו.
פלאטת  בישול  - פלאטה חשמלית המורכבת  מכיריים
חשמליות ויש לה וסת של חום אין להשתמש בה בשבת
.6לחימום מאכלים

ז.
כבל מאריך - אין לטלטל בשבת כבל מאריך אבל כשיש
צורך להרימו ממקום למקום מותר להרימו ככלי שמלאכתו
.7לאיסור

ח.
מנורה הנדלקת מאליה  -
אסור להחשיך חדר שיש בו
מנורה הנדלקת בזמן שחשוך בו ואפילו אם עשו כן בשוגג
8אסור להינות מהאור בשבת.

ט.
הפסקת חשמל - כשעובדי חברת חשמל יהודים סידרו את
התקלה בשבת אם יש באיזור הזה חולים שיש בהם סכנה להשתמש בחשמל אבל אם הזקוקים לחשמל אפשר להקל
.9אין באיזור חולים שצריכים את החשמל אין להינות

י.
קצר חשמלי - כשאירע קצר חשמלי בבית ויהודי הרים את
.10המתג, אם עשה בשוגג המיקל להינות יש לו על מי לסמוך

יא.
דלת חשמלית - אסור להכנס בדלת חשמלית הנפתחת
.11מאליה כשאדם מתקרב

יב.
אור  בחדר  מדרגות  - אסור  להדליק את האור  בחדר המדרגות אפילו אם האור כבה מאיליו, ואם אדם שאינו שומר תורה ומצוות הדליק האור בשבת, ראוי להמתין עד
.12שהאור יתכבה, אבל המיקלים יש להם על מי לסמוך

יג.
הוצאת שקע מהתקע -  אין להוציא תקע מהשקע בשבת ויש
שכתבו שאפשר להקל כאשר הזרם מנותק ומוציאים את
.13התקע בשינוי

יד.
מדיח כלים - אין להשתמש במדיח כלים ואפילו שהוא פועל
על ידי שעון שבת אבל אפשר להכניס לתוכו כלים שאינם
.14נקיים אם זה הדרך הרגילה להניח שם בימי השבוע

טו.
מכשיר שמיעה לאוזן -  מותר להשתמש במכשיר שמיעה
.15לאוזן ויש להפעילו ולהכינו מלפני שבת

טז.
מכשיר אינטרקום לחדר ילדים - כשיש צורך, אפ שר
להשאיר  מלפני  כניסת  השבת  מכשיר  אינטרקום  בחדר
.16הילדים על מנת לשמוע תינוק אם הוא בוכה

יז.
מערכת  סטריאו - כשנדלקה
בטעות מערכת  סטריאו בווליוום שמפריע לקדושת השבת אפשר לומר לגוי לכבות
ואם מפריע למנוחת השכנים והם רוצים לכבות יניח להם שהם יכבו והמיקל להוריד את הווליום
אפילו שלא
.17על ידי גוי יש לו על מי לסמוך

יח. פעמון חשמלי -  אסור להשתמש בפעמון חשמלי בשבת
משום שמחבר מעגל חשמלי ומוליד זרם בחוטי החשמל
.18שבפעמון

יט.
מכשיר הקלטה -  אין לדבר מול מכשיר הקלטה או מול
רמקול או כל כלי אחר המעביר גלי קול אפילו שמופעל על
.19ידי שעון שבת

כ.
כשתינוק הדליק בשבת - כשתינוק הדליק מערכת חשמלית
או  כל  כלי  חשמלי  אחר  מותר  להינות  ממלאכתו  כגון
אפשר להשאירו ליד כשהדליק מזגן או אור ובשעת הצורך
.20הכלי חשמל על מנת שיכבה שוב מבלי לומר לו לכבות

כא.
מערכת סטריאו - כשנדלקה בשבת מערכת סטריאו בקול
רם ומפריעה לשכנים ונגרם חילול השם אם חילוני רוצה מרצונו אל ימנעו ממנו ואם אין ישאלו שאלת חכם לכבות
.21כיצד לנהוג

כב.
הורדת תוכנות - אין להשאיר מחשב דולק מלפני שבת על מהת להוריד תוכנות או שנשלח לקבל מייל וקבצים בשבת.