כג.
מכשיר פקס - ראוי לכבות את מכשיר הפקס לפני שבת על
.23מנת שלא יקבל פקסים בשבת ואפילו מגוי או מחוץ לארץ

כד.
קריאת פקסים -  אסור לקרוא מכתבים או פקסים אפילו
שהגיעו מערב שבת וכל שכן המגיעים בשבת ודינם כשטרי
.24הדיוטות

כה.
שליחת פקס לחו"ל -
אע"פ שמותר לשלוח במוצאי שבת 
פקס לחו"ל אפילו שעדיין שם שבת וכן ביו"ט שני של גלויות
שבארץ ישראל הוא אסרו חג) מכל מקום יש להחמיר בכך)
.25משום לפני עיור לא תיתן מכשול


כו.
הנחת  טלפון  במטען  בשבת  -  אסור  להניח  טלפון  נייד
במטען ביום שבת אבל לפני שנכנסה שבת מותר להניחו
.26אפילו שמוטען כל השבת

כז.
טלפון -  אסור לדבר בטלפון בשבת ויש להחמיר ולנתקו
.27מהשקע בפרט אם יש לו מכשיר הקלטה

כח.
ניתוק טלפון מהתקע בשבת - אם שכחו לנתק את הטלפון
.28מלפני שבת אין לנתקו בשבת

כט.
מזכירה טלפונית - יש לנתק את המזכירה אלקטרונית על
מנת שלא להכשיל את מי שמתקשר שיבוא ויקליט את
.29קולו

ל.
הקלטות שהוקלטו בשבת - כשהטלפון היה מחובר והוקלטו
.30הודעות בשבת מותר לשמוע אותן במוצאי שבת

לא.
שיחת טלפון מחו"ל - יהודי שגר בחו"ל ואצלו עדיין שבת
אסור להרים את הטלפון כאן בארץ ישראל שיודעים שהוא
.31מתקשר בשבת

לב.
שיחת טלפון לחו"ל - כשבארץ ישראל יצאה השבת מותר
לדבר עם גוי שנמצא בחול אבל לא עם יהודי מחלל שבת
.32משום לפני עיור לא תיתן מכשול

 


 23. משום זילותא דשבת שיש כאן כשיגיעו פקסים וגם יש חשש שמא יבוא ויקרא ויש איסור של קריאה של שטרי הדיוטות

24. . כמובא לעיל בהלכות קריאה המותרת בשבת

25. כיון שבשבילו יצאה שבת ואין כאן מלאכה שאסורה אבל אפשר לומר שאסור משום לפני עיור לא תיתן מכשול אם יבואו ויקראו את הפקס' בשבת ואסור לקרוא שטרי הדיוטות . בשבת ע"ע בשו"ת באר משה ח"ו סימן מט

26. בשבת אסור משום שכך סוגר מעגל חשמלי שאסור בשבת אבל לפני שבת מותר ככל דין של .מלאכה שנעשית לפני השבת שמותר להמשיכה בשבת

27. .מפני שמקליטים את הקול בשבת או חשש שאחד מבני הבית ירים את השפופרת

28. כתב בילקו"י שבת ד עמוד קצז. כיום בטלפונים החדישים יש זכרון למספר האחרון שחייגו ממנו והחיבור לשקע הוא מעגל חשמלי קבוע שמחזיק את המספר בזכרון

29. כיון שיש איסור הקלטת קול בשבת וכאן יש חשש שאדם ישמע את ההודעות שהוקלטו בשבת ויבוא להינות ממלאכה שנעשתה בשבת

30. בעניין הנאה מחילול שבת כתב בשו"ע או"ח סימן שיח סעיף א המבשל בשבת, (או שעשה , אחת משאר מלאכות), (טור), במזיד, אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם, לו מיד. וכתב שם הט"ז והובא .במשנ"ב ס"ק ה שמותר במוצאי שבת אפילו למי שנתבשל בשבילו

31. כיון שבאופן כזה הוא גורם לו לחלל שבת יותר ויש כאן לפני עיור לא תיתן מכשול לכן לא יענה לשיחה כשיודע שהמתקשר מחלל שבת ואם הרים בטעות ונודע לו שאצלם שבת .צריך לנתק את השיחה מיד

32. .כ"כ בשו"ת באר משה ח"ו סימן מט