נה.
שעון מעורר חשמלי -  מותר לכוון מערב שבת שעון מעורר
ואם נדלק בשבת ומפריע למנוחת אנשי הבית אסור לכבותו
אבל מותר להרימו ולהוציאו מהבית או להכניסו למקום
.55שאינו מפריע כגון לארון

נו.
כיוון שעון מעורר מכאני - מותר לכוון שעון מעורר מכאני
.56אפילו בשבת כדי שיעורר בשבת

נז.
כיבוי שעון מעורר מכאני - מותר ללחוץ על הכפתור
שמפסיק את פעולת הצלצול של שעון מעורר מכאני שאינו
.57עובד על סוללות

נח.
שעון מעורר בניגון - לכתחילה ראוי להמנע מלהפעיל שעון
.58מעורר על ידי שירים או ניגונים

נט.
טלפון סלולרי -  מותר להשתמש בטלפון סלולרי כשעון
מעורר בתנאי שאינו משמיע ניגונים ומנגינות אלא רק צלצול
.59פשוט ואסור להפסיק את פעולת הצלצול

ס.
שרותי יקיצה של טלפון - מותר להשתמש בשירותי יקיצה
.60ולהכין ביום שישי את הטלפון על מנת שיצלצל בשבת

לפני ההבדלה
כדאי להמתין להשתהות מעט
לבקש בקשות ולשורר לאליהו הנביא
שהילדים ירגישו שקשה לנו להפרד מהשבת
כך הם לומדים שלא מחפשים להוציא,
אלא רוצים להשאיר את השבת לעוד כמה רגעים55. וכן כתב בשו"ת ציץ אליעזר חלק ח סימן יג והביא דברי ספר שו"ת חלק לוי סי' צ"ג, עיין בשו"ת שבט הלוי חלק א סימן מז אנחנו נוהגים היתר בעריכת שעון הן לצלצול הן לכבות ולהדליק כיון שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו ואפשר . גם להכניסו למקרר ששם המקום אטום ואינו מפריע למנוחת אנשי הבית

56. כיון שהשעון פועל ורק מכוון לאיזה שעה יעורר מותר לכוונו כן כתב בשו"ת אורל"צ פרק מ שאלה ב. וכן כתב בשו"ת ציץ אליעזר חלק ח סימן יג והביא דברי ספר שו"ת חלק לוי סי' צ"ג שנשאל ג"כ על שעון מעורר שיש בו פעמון אם מותר להסיר את הברזל הזה שלא יכה על הפעמון בשבת כדי שלא יוכל להשמיע את קולו, או להיפך ובדברי תשובתו העלה להתיר זאת בפשיטות בהיות שרק מסיר את העיכוב, ובלבד שהפעמון לא יכה תיכף מיד . לאחר שיטה הברזל ממקומו וישמיע קול אלא לאחר שעה עיי"ש

57. כיון שאינו גורם לכיבוי אלא מפריד בין הפעמון שלא ימשיך לנקוש בו ואין בזה משום איסור של כיבוי ע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יא סימן שד אם הוא שעון של יד או עומד על השלחן מותר להפסיק הצלצול ע"י שינעוץ הכפתור ויורידו למטה ואפילו באמצע הצלצול ומיד נמנע השעון מלצלצל דאין בזה משום מלאכת כבוי דהפסקת הצלצול אינו מלאכה אלא הוא מונע שלא יצלצל

58. אע"פ שהוא מכוון את השעון מלפני השבת מכל מקום ראוי שלא ישמיע ניגוני מוסיקה . בשבת מחשש של זילותא דשבת וכן השמעת קול שאסורה

59. כל שאין מקצב של ניגון אין בזה משום איסור של משמיע קול בשבת, אבל כשיש לזה מקצבים וניגונים יש בכך איסור השמעת קול, וזילותא דשבת, שהכל שומעים מוזיקה ושירים בשבת וזה אסור כדין הפעלת טייפ על ידי שעון שבת לשעה מכוונת. וכאשר הטלפון אינו נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס כגון טלפון זול שאינו מקפיד עליו מותר . להרימו ולהניחו במקום שלא יפריע לבני הבית

60. השירות ניתן באופן אוטומאטי ולכן אין איסור להכינו מלפני שבת בדיוק כמו שאין .איסור לכוון שעון שבת