הדפסה
קטגוריה: בעלי חיים
כניסות: 275

א) הגדרה - צידה האסורה בשבת, היא תפיסת בעל חיים ע"י
.21מלכודת או בידיו או בכלוב באופן שאינו יכול לברוח

ב) בע"ח שברחו -  כל בעל חיים שברח אסור לתפוס אותו
.22בשבת אפילו אם הוא יקר מאוד כגון תוכי או סוס מיוחד

ג) בעל חיים  מבוייתים -  בעלי חיים שגדלים בבית ואינם
מנסים לברוח כגון חתולים וכלבים אם אינם מנסים לברוח
.23אין בהם איסור צידה ולכן מותר לסגור בפניהם את הדלת

ד) לדוג בשבת - אין היתר לדוג בשבת אפילו שמשחרר את
.24הדגים מיד לאחר הדיג

ה) צידה על ידי בעלי חיים - אסור לשלוח כלב על מנת שיצוד
חתול וכן לא לשלוח חתול על מנת שיצוד עכבר וכן הדין עם
.25שאר בעלי חיים

ו) שחרור בע"ח ממלכודת - בעל חיים שנתפס במלכודת מותר
לעזור  לו  לצאת  ולשחררו  כשמוציאים  אותו  בלבד  ללא
.26עשיית איסורי תורה

ז) - מותר להאכיל תוכים האכלת תוכים או ציפורים בכלוב
בתנאי שאינו פותח את הכלוב אלא מכניס לו את המזון
.27דרך הסורג ואם פתח את הכלוב אסור לסגרו

ח)  דבורים וצרעות -כשאינן עלולות להזיק אין היתר לתפסן 
שרגיש לעקיצות אבל כשחושש שיזיקו לו כגון שיש תינוק
.28מותר לצודן ואפילו להרגן

ט) חתול  או  כלב  רחוב  -  כשנכנסו  הביתה  לכתחילה  יש
ואם אינם רוצים לצאת אפשר להוציאם אפשר לסגור עליהם כיון
.29שכבר ניצודים הם

י) יתושים - מותר להכין בערב שבת מלכודת יתושים חשמלית
ואפילו שניצודים בשבת מותר וכן שאר מלכודות
.30ובלבד שלא יטלטלה בשבת

יג) נחש או עקרב - אפילו ספק שמא ימיתו, מותר להורגם ואם
.33מסתתר בבית מותר לחפשו ולצודו כדי שלא יזיק

יד) נמלים -  אסור לדרוך על נמלים אבל מותר להבריחם ע"י
.34.מטאטא בזהירות שלא לצודן ולא להרגן

טו) נמלים בכיור - כשיש נמלים בכיור אסור לפתוח עליהם מים
אבל מותר לשפוך מים על השיש והמים יגלשו מהשיש על
.35הנמלים

טז) תולעים -  אם יש בגופו של תינוק או קטן תולעים מותר
.36לתפסן ולזרקן

יז) תרסיס נגד יתושים וזבובים - לכתחילה ימנע מלהשתמש בו
בשבת וכשזקוק מאוד לצורך קטן ירסס בחלל החדר, כדי
להבריח היתושים, ויזהר שלא ירסס עליהם ממש ואפילו
המחמירים יכולים להקל לצורך תינוק או חולה שאין בו
.37סכנה

יח) תרסיס נוזלי הדוחה יתושים - מותר להשתמש בנוזל הדוחה
יתושים ואפילו למרוח על הגוף אבל אין להשתמש במשחה
.38או "סטיק" אפילו לא על ילד קטן

יט) ג'וקים (תיקנים)  - אסור להרוג רמשים בשבת אבל אפשר 
להזיזם עם מטאטא או לרסס בקירוב מקום על מנת לגרום
.39להם לברוח

כ) צרצר - אפילו שהצרצר מרעיש אסור לתופסו בידיים כדי 
.40להוציאו וכל שכן שאסור להרגו


כשיש מריבות
או הערות "בונות" אז כולם בורחים
ואז מתפלאים למה את השבת לא אוהבים
לכן צריך להשגיח שבשבת
 לא מעליבים אלא רק מאירים פנים

 21. בע"ח שהדרך לצודן נקראים במינן ניצוד והצדן מתחייב מדאורייתא בע"ח שאין הדרך לצודן כגון יתושים וזבובים הצדן עובר מדרבנן שם בשו"ע סי' שט"ז ס"ג כל שבמינו ניצוד חייב עליו, אין במינו נצוד פטור אבל אסור וזבובים אע"פ שאין במינן ניצוד אסור לצודן .עיי"ש ובאחרונים

22. איסור צידה באופן כזה שבמינו ניצוד והוא בורח יש בכך איסור דאורייתא ולכן אין היתר לתפוס את הבעל חיים אפילו בהפסד מרובה עיין בשו"ע או"ח סימן שטז סעיף יב חיה ועוף שברשותו מותר לצודן, והוא שלא ימרודו, אבל אם הם מורדים, אסור לתפסם אפילו . בחצר, אם החצר גדול שאם לא גדלו בין בני אדם היו צריכים מצודה עיי"ש באחרונים ובמשנה ברורה סימן שטז ס"ק נט דבפרה וסוס שהם מיני בהמות לא שייך צידה כלל אפילו מדרבנן אפילו קנה אותם מחדש ועדיין לא הורגלו לבוא לביתו כי אין עשויין להשמט מתחת ידי אדם ומותר לתפוס אותן ולסגור אותן במקום צר ובשאר חיה ועוף שברשותו שעשויין להשמט מידי אדם אף שאין צריכין מצודה לתפסן כי יבואו מעצמן לביתן לערב מ"מ יש בו איסור צידה דרבנן וכל זה בשלא מרדו אבל מרדו אפילו פרה .וסוס חייב חטאת עבור צידתן אפילו נתגדלו מתחלה בביתו .

23. כתב בשו"ע או"ח סימן שטז סעיף יב חיה ועוף שברשותו מותר לצודן, והוא שלא ימרודו

24. שיש כאן איסור צידה בשבת אפילו שלאחר מכן משליכו למים ובפרט שיש כאן איסור .נוסף של צער בעלי חיים

25. ,( כתב הרמ"א בשו"ע או"ח סימן שטז ס"ב משסה כלב אחר חיה בשבת, הוי צידה (כלבו וי"א אף בחול אסור לצוד בכלבים, משום מושב לצים וכתב במשנה ברורה ס"ק י היינו אם לא עשה בעצמו מעשה כלל רק במה ששיסה את הכלב והכלב תפסו הוי רק צידה מדרבנן ואם עשה בעצמו ג"כ מעשה לזה כגון שברח הצבי מן הכלב והיה עיף ויגע והיה הוא רודף אחריו והשיגו הכלב עי"ז הוי צידה גמורה ואפילו אם רק עמד בפניו והבהילו .עד שהגיע הכלב ותפסו הוי ג"כ תולדה דצידה ומיחייב שכן דרך הציידים .

26. מהטעם שבמקום שיש צער בעלי חיים אפשר להקל בטלטול כנ"ל

27. כיון שאם יפתח את הכלוב הרי הם יכולים לצאת וכשסוגר הרי שוב צד אותם ועובר על . צידה לכן ישאיר את הכלוב סגור

28. כתב בשו"ע סי' שט"ז ס"י ובמשנ"ב ס"ק מ"ו שמלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן ובמקום צער לא גזרו ודווקא אלו שיש בהן צער גדול, אך צער קטן כגון עקיצת יתוש או .פרעוש אין להרגם אלא יבריחם מעליו. ע"ע באורחות שבת עמ' תכג

29. שדינם כחיות בית שהורגלו לבנ"א ואינן מורדות לכן אין בזה צידה כשניסה להבריחם . ונשארו בעמדתן

30. כ"כ מרן הכתב השו"ע בסימן רכ"ב ס"א מותר לפרוס מצודות חיה, עופות, דגים והם . נצודים בשבת

31. כל האיסור להניח מלכודת הוא משום שמא יתפס הבעל חיים בזמן שמניח את המלכודת אבל כאן יש היתר לצוד את החולדה המסוכנת שיכולה להזיק לכן אפילו אם תיתפס . במלכודת לא נעשה איסור ולכן אפשר להקל בזה

32. כתב בשו"ע סי' שם ס"ט כינה מותר להרגה וכן פסקו כל האחרונים, וכ"כ במנוחת אהבה .' חלק ג' פי"ח ס"ו, כף החיים שט"ז אות פ"ב, וכ"כ בהליכות עולם ח"ד עמ' כ

33. כתב בשו"ע סי' שם ס"ז הצד נחשים ועקבים בשבת או שאר רמשים המזיקים אם לרפואה חייב ואם בשביל שלא ישכנו מותר, והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שבמקום .צער והזק לא גזרו

34. כדין שאר בע"ח כש"כ בשו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף ג כל שבמינו נצוד, חייב עליו, אין במינו נצוד, פטור אבל אסור. הלכך, זבובים אע"פ שאין במינו נצוד, אסור לצודן. וכן במשנה ברורה ס"ק מח כתב דיש ליזהר מלהרוג שאר רמשים ותולעים הנמצאים בפירות עיין בשש"כ פרק כ"ז הערה קמ"ה בשם הגרש"ז אוירבאך זצ"ל. שכתב שמותר לצודן כיון . שהן כניצודות ואפשר לתפסן בקל

35. אסור ליטול נשמה אבל מותר לשפוך מים בקרבת מקום והמים יגלשו על הנמלים שזהו גרמא המותרת באיסור דרבנן במלאכה שאינה צריכה לגופה יש כאן פסיק רישא בתרי .דרבנן אפשר להקל בכגון זה וה"ה שאפשר להניח לידם קוביות קרח שימס וישטוף אותם

36. שבמקום צער לא גזרו רבנן כדין פרעוש שם ס"ט וכ"כ הגר"ע יוסף שליט"א בספרו . הליכות עולם ח"ד עמ' י"א רק שיזהר שלא להרגן

37. עיין בשו"ת ציץ אליעזר ח"ט סכ"ב, ובשו"ת יביע אומר ח"ד או"ח ל"ז אות ט' ובהליכ"ע .ח"ד עמ' ט"ו. כתב להתיר בתנאי שהחלונות פתוחים ושאינו מרסס עליהם ישירות

38. . אורחות שבת פרק יז סעיף כד

39. אסור להרוג בעלי חיים בשבת וגם כשניכנסו הביתה ויש פחד מהם אסור לצודם אבל מותר לרסס סביבם על מנת שיברחו ויצאו מהבית כיון שאין ודאות שהם ימותו אלא יברחו הרי אין כאן פסיק רישא ובפרט שלא מרססים ישירות עליהם. וכן כתב בשו"ת יביע אומר חלק ג אורח חיים סימן כ לענין יתושים וזבובים וה"ה בנ"ד דהוי משאצל"ג . הו"ל ספק בדרבנן ושרי

40. אין להתיר צידתו אפילו שמפריע לישון אלא יש להוציאו על ידי מטאטא וכד' ולהזהר .מאוד שלא להרגו