ז) הכנות - מן הראוי שכבר בתחילת החודש התשיעי
להריונה, תסדר בכל יום שישי כל חפציה הנצרכים ללידה
לבית חולים ולנסיעה שמא תזדמן לידתה בשבת כדי שלא
יצטרכו להרבות בחילולי שבת בעבורה ומכל מקום אם לא
.6הכינה אין להתמהמה בשל כך

ח) מגורים לשבת - כשחוששת שתלד בשבת אם יכולה בנקל
לשכור  דירה  או  להתארח  סמוך  לבית  החולים  במרחק
.7הליכה ראוי לעשות כן ואם לאו אינה חייבת

ט) כלי רכב -  יש להכין את המכונית לפני שבת לנתק את
האורות שנדלקים עם פתיחת הדלת, להוציא מהרכב מה
שלא משמש לנסיעה, לנתק הרדיו שלא ידלק בשעת הנסיעה
.8ולכבות הטלפון המחובר לרכב

י) סוג רכב -  כשיש זמן עדיף לבחור רכב עם כמה שפחות
חילולי שבת כגון שאין בו אזעקה ושלא נדלקים אורות בזמן
9הפתיחה של הדלת ויש לו הילוכים ידניים

יא) הוצאה מרשות לרשות - על מנת שלא להרבות בחילולי
שבת ולהינצל מאיסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים
.10ראוי להכניס החפצים למכונית כבר לפני כניסת השבת

יב) הכנת  רשימות  -  כדי  למנוע  כתיבה  של  פרטי  היולדת
ומספר תעודת זהות ראוי להכין מראש את הטפסים שעליהם
תכתוב את כל הפרטים הנצרכים על היולדת עבור כל מי
שיבקש ממנה פרטים לחתום לכתוב וכד' וכן לנהג אמבולנס
.11תגיש נייר עם הפרטים שלה במקום לחתום

יג) תיאום עם נהג גוי - ראוי ונכון לתאם עם נהג גוי לפני שבת
על מנת שאם יצטרכו לנסוע בשבת ויש שהות אז עדיף
.12שיקראו לו

יד) שמרטף לילדים - יש להכין שמרטף לילדים הקטנים לזמן
הנסיעה ללידה כדי שלא יצטרכו לחלל שבת בשביל לחפש שמרטף וכד'.

טו) מוקצה שבתיקים - לכתחילה ראוי להוציא לפני שבת את כל  סוגי  המוקצה 
שאינם  נצרכים ללידה ובדיעבד  כשיש בתיק או בשקית סוגי חפצים שאינם לצורך הלידה כגון
פלאפון ארנק וכד' עם חפצים הנצרכים ללידה מותר להוציא
.14הכל בפעם אחת בתיק אחד

טז) איסור תחומין - על מנת שלא להכשל באיסור תחומין של הוצאה מחוץ לעיר יש להפקיר את כל המזון שצריך לקחת

יז) נוסח ההפקר - יאמרו ביום שישי גם האשה וגם האיש הרי
אנחנו מפקירים את כל חפצינו ואע"פ שאנו משתמשים בהם
.16אין אנו מתכוונים לזכות בהם

יח) הפקר בפני שלושה - עדיף שיאמרו את נוסח ההפקר לפני
שלושה אנשים ואם אינם מוצאים שלושה, יכולים להפקיר
בינם לבין עצמם בפני אדם אחד, ובדיעבד אפילו הפקירו
.17גם כן אפשרי

יט) מזון למלווה - כשיש צורך להוציא מזון למלווה יש המתירים
לו  להוציא באופן כזה  שמכניס הכל  לתיק  עם  החפצים
.18החיוניים ליולדת ומוציא בפעם אחת

כ) עירוב העיר - כשיש עירוב  בעיר  בצורת  הפתח  אפילו  מי
שבדרך כלל מחמיר שלא לסמוך  על  העירוב, במקרה  של  עירוב
יכול להקל ולהוציא מהבית למכונית את כל הדרוש לצורך הלידה.

כא) הכנסת מזון לרכב - במקום שיש עירוב וכן הנסיעה לבית החולים
היא בתוך העיר ולא מחוץ לתחום אפשר להכניס
מזון למכונית אפילו בשביל המלווה.

כב) הוצאה מרשות לרשות - במקום שאין עירוב והרכב נמצא ברשות הרבים,
רק הוצאה לצורך פיקוח נפש של היולדת מותרת.

כג) הוצאה מהבית לצורך הנסיעה  - כל מה שצריך בשביל פיקוח נפש מותר
להוציא, אבל אם יש שהות יש למעט
בחילולי שבת ולהוציא בהוצאה אחת.

כד) טלטול  רשיון נהיגה - כל תעודה או חפץ שיש בו צורך
,לנהיגה  מותר  להוציא  ולכן  מותר  לקחת  רשיונות  רכב
.23'ורשיון נהיגה, תעודת זהות וכד

כה) הכנה למוצאי שבת - אין לקחת חפצים או כלים כדי שיהיו
מוכנים למוצאי שבת שמלבד האיסור של הוצאה יש גם
.24איסור של הכנה משבת לחול

כו) צלצול לקבלת עזרה - עדיף להשאיר טלפון סלולרי דולק
שמכוון למצב חיוג על ידי לחיצה אחת בלבד על מנת למעט
בחילולי שבת אבל כשאין אפשרות כזו אפשר להתקשר
.25בטלפון רגיל

כז) ניתוק טלפון  אחר  השיחה -  כשיש חשש  שהטלפון של 
הרופא או האמבולנס לא יקבל שיחות, מותר לנתק את קו
.26הטלפון

 

 6. כ"כ במשנה ברורה סימן ש"ל ס"ק א' וכן באחרונים ואפילו שמותר לחלל שבת בשביל . יולדת מ"מ ראוי להקפיד למעט בחילולי שבת ככל האפשר

7. כיון שאין לה ודאות שתלד בשבת אינה מחוייבת לגור בסמוך לבית החולים ולגלות מביתה ובפרט שמהמשנ"ב מובן שרק ראוי לעשו"ת כן ואין בכך חיוב וכן ראיתי שכתב בתורת היולדת עמוד כו וכן שו"ת דברי יציב חלק או"ח סימן קע כתב שאין צורך לנסוע . מער"ש. וכן בשו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ז

8. שכל מה שאפשר לעשו"ת לפני שבת עושים אבל בשבת בשעת מעשה, בוודאי כשאין שהות .להוציא חפצים מהרכב אינו צריך לעשו"ת כן

9. כיבוי רכב אסור מדרבנן ובמקום הפסד מרובה יש אפשרות לכבותו בשינוי על ידי שמשאיר בהילוך ראשון ומשחרר את המצמד (קלא'ץ) אבל ברכב אוטומאט אין אפשרות .כזו מ"מ עיין בהמשך מה שכתבנו בדין זה

10. על מנת למעט בחילולי שבת ככל האפשר מכל מקום אם לא עשו כן לפני שבת אפשר .לעשו"ת בשבת את כל הדרוש על מנת להציל חיי היולדת והעובר

11. . שככל שאפשר למעט בחילולי שבת אנו ממעטים

12. אפילו שבשעת הצורך מותר לנהוג עם נהג יהודי מכל מקום בוודאי שעם נהג גוי יש פחות בעיות הלכתיות כיון שאמירה לגוי מותרת במקום חולי וסכנה וכן מותר ליהנות ממעשהו כשיש צורך חולה שיש בו סכנה ואין כאן החששו"ת של חילול שבת מיותר על ידי ישראל .וכן יכול הגוי לחזור למקומו אפילו בשבת

13. על מנת שלא יצטרכו לקחת אותם בשבת לשמרטף וכן כדי שיהיה ישוב הדעת ליולדת שיודעת שיש מי שמטפל בילדיה, מכל מקום בכל מקרה שצריכים לנסוע לבית חולים .בשבת אין להשאיר את הילדים לבד בבית אלא אם כן הם גדולים

14. שהכל נחשב לבסיס לדבר האסור והמותר וכאן כלי היולדת חשובים לה ביותר ואפילו יותר ממכשיר הטלפון לכן אין כאן איסור שיותר חשוב מהמותר כש"כ במגן אברהם סימן שי ס"ק ט אע"ג שלכל העולם הוא חשיב אם אין חשוב לדידיה לא מקרי חשוב וכן להיפך וכן כאן אם חשוב לה הבגדים יכולה להרים את כל התיק אגב הכלים המותרים . שחשובים לה יותר מהמוקצה

15. ההפקר מועיל להוציא חפצים מחוץ לתחום כי חפצי הפקר אינם קונים שביתה כש"כ שו"ע ובמשנה ברורה סימן תא ס"ק ב דחפצי ישראל שיש להם בעלים הם כרגלי הבעלים אבל חפצי הפקר שאין להם בעלים ומעצמן לא קנו שביתה במקומן משום דלאו בני דעת .הן לעולם ולא דמו לאדם ישן

16. .כ"כ הנוסח בתורת היולדת עמוד לו

17. על פי השו"ע בסימן רמו במשנה ברורה ס"ק טו ואע"ג דהפקר בעינן שיהיה בפני שלשה זהו מדרבנן אבל מדאורייתא אפילו בינו לבין עצמו סגי וטוב ליזהר בזה לכתחלה להפקיר בפני אחד דרבים מגדולי הפוסקים סוברים דאף מדאורייתא אינו הפקר עד שיפקיר עכ"פ .בפני אדם אחד ואפילו בפני אחד מאנשי הבית

18. במקומותינו שאין רשו"ת הרבים מדאורייתא כיון שאינו מרבה בשיעורי הוצאה רק מכניס לתוך התיק שמותר לו להוציא, כן בשמירת שבת כהלכתה פל"א סעיף ב בהערה .קלח הובא בנשמת אברהם סימן שכח

19. כיון שיש מתירים לסמוך על העירוב של צורת הפתח יכול לסמוך על העירוב ובפרט . שעושה כן באופן חד פעמי אינו צריך התרת נדרים

20. כיון שהבית הוא רשו"ת היחיד וכן הרכב הוא רשו"ת היחיד וכשיש עירוב אז כל המקום .נחשב לרשו"ת היחיד

21. כיון שהוצאה מרשו"ת היחיד לרשו"ת הרבים היא מלאכה מדאורייתא ורק לצורך פיקוח . נפש אפשר להקל אבל שלא לצורך פיקוח נפש אין להקל

22. איסור הוצאה הגדרתו הוצאה מרשו"ת לרשו"ת אבל כשמוציא בפעם אחת אפילו כלים הרבה עובר רק על איסור אחד של הוצאה והכנסה לכן ישתדל להוציא תיק אחד בפעם אחת ולא הרבה תיקים ואפשר להניח הכל בתוך תיק גדול ולהוציאו בפעם אחת כן כתב בשו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ו בכלי א' מצילין אפי' יש בו מאה סעודות, ואפי' פירש טליתו וקיפל והביא לתוכו, וחזר וקיפל והביא לתוכו, מותר כיון שמוציא הכל בפעם אחת. ומגן אברהם סימן שלד ס"ק ח אפי' אם היה המזון בכלים ומערה אותן לתוך הטלית שרי אבל להניח הרבה כלים מלאים תוך הטלית ולהוציאם בבת א' אסור כיון . שהם כלים מחולקים

23. משום חשש של סכנה בדרך שמא יחשבו אותו למחבל או לאדם מסוכן לציבור ויעצר לכן כדי למנוע עצירות ועיכובים בדרך לבית חולים אפשר לקחת כל הדרוש לנהיגה וכן יש מתירים אפילו לקחת טלפון נייד כאשר הוא נצרך על מנת להנצל מסכנה או מחשש של . פיקוח נפש

24. כיון שכל מה שלא ניצרך לשבת הרי הוא מכין אותו למוצאי שבת ויש כאן הכנה משבת .לחול שאסורה

25. טלפון חוגה אין בו הפעלת אור או צלילים ובטלפון לחצנים יש כאלו שיש בהם תאורה פנימית שנדלקת עם ההפעלה של החייגן לכן כשיש אפשרות בחירה יש להשתדל . להשתמש בטלפון שיש בו הכי פחות חילולי שבת

26. אבל אם אין חשש כזה כגון שיש קוים נוספים או שהקו מיתנתק מאיליו יש איסור לנתק .את השיחה