סדר ברכות לליל ראש השנה

 

  יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו

יתמו שונאינו ואויבינו

יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו 

שירבו זכויותינו

יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו 

שנרבה זכיות כרימון

יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו 

שיכרתו שונאינו

יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו 

שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה

יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו 

שיסתלקו שונאינו

יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו 

שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו

יהי רצון מלפניך ד' אלוקינו ואלוקי אבותינו 

שנהיה לראש ולא לזנב

 

 

אמרו חז"ל סימנא מילתא היא. לפיכך עושים בראש השנה סימנים המראים לטובה. שנזכה בדין ושתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. לסייע לעבודת השי"ת