אתר השבת

בדיקת חמץ לאור הנר ולאור החשמל בימינו

שאלה:

סליחה שאני מטריח אבל יש לי חידוש שאני חייב לומר לכם ובבקשה תפרסמו אותו ותאמרו לי מה הטענות שלכם נגדו

 

רציתי לחדש שמי שבודק את ביתו כיום הזה בנר של שעוה לא יצא ידי חובה וברכתו לבטלה ואבאר את טעמי הדין

בזמנינו אין מקום בבית שאפשר להכניס את הנר בלי לחצים ופחדים שהרי להכניסו לחורים וסדקים לא שייך בכלל כגון תחת המטה או בתוך ארונות ומדפים שהרי בכל מקום יש חשש גדול לשריפה ואין דעת האדם על הבדיקה אלא יותר על השריפה וברוב המקומות בכלל לא שייך להכניסו ומלבד זה כיום הזה לרוב בני אדם מפריע להם מאוד נטיפת הנר שאח׳׳כ צריכים לשפשף כדי לנקות את כל הבית ונטיפת שעוה נחשב לכלוך אפי׳ ברצפה וכ׳׳ש בתוך הארונות ודעת האדם יותר על הנטיפה מאשר על הבדיקה

וכן א׳׳א לקרב את הנר לא לווילונות ולא לשום קיר כי מתלכלך מחמת האש ונעשה שחור

וכן בזמנינו אין אנחנו יודעים כלל איך משתמשים בנר ומסתמא בזמניהם ידעו לעשות כן שהרי חיו עם זה וזה היה האור שלהם אבל בזמנינו רוב בני אדם נכנסים ללחץ להכניס את הנר וכ׳׳ש שא׳׳א לבדוק במקום שיש שטיחים וכן בתוך המכונית או ארונות בגדים או בין הבגדים וכן במטבח חוששים שישחיר או ישרוף או ינטוף

וכשדברתי עם אחר הרבניות אשת אחד מחכמי ירושלים הזקנים מגדולי הדור אמרה לי שאינו נכון כלל ושהיא לא מקפידה בכלל שינטוף והם נותנים לכל הילדים נרות וכולם עוזרים בחיפוש 

ואמרתי לי איך את לא חוששת מדליקה אמרה לי אני מעבירה מהר את הנר ונגמר הסיפור שהרי היא מכינה מקומות בדוקים לאור הנר מלפני הבדיקה כדי שבעלה לא יצטרך לטרוח כל כך.

והנה מדבריה למדתי שמי שאינו מקפיד שינטוף הנר הוא מותר לו לעשות כן אבל לרוב בני אדם האיסטניסים של זמנינו זהו לכלוך ברצפה וכ׳׳ש בשטיחים או על מדפים ומקפידים בזה ומפריע להם 

ובמקסיכו צריך למחרת לשכור עוזרת מיוחדת שתנקה את כל זה

וא׳׳כ מאחר שזה מפריע וחוששים לזה הרי דמי ממש לנר של חלב שא׳׳א לבדוק על ידו בצורה נכונה.

ומה שאמרה הרבנית שהיא בודקת מהר הרי זה גופה מראה שא׳׳א לבדוק ע׳׳י נר שהרי צריכה לבדוק מהר ואם צריך לעיין באיזה מקום א׳׳א לעשות זה היטב וא׳׳כ מה הועילו חכמים בתקנתם.

ואדם אחר יעץ לי לקחת צלחת שיטוף על הצלחת והנה ע׳׳י הצלחת נעשה יותר רחב מאבוקה וא׳׳א להכניסו כלל לחורים ולסדקים וכ׳׳ש שאינו מאיר מתחת הצלחת ואיך יבדוק כשעושה צל כזה גדול וחוץ מזה לא נוח בכלל שהרי שתי ידיו תפוסות ואינו יכול לעשות כלום כמעט

והיה מי שיעץ שיעטוף את הנר בזכוכית וגם זה הופך את הנר לעבה כאבוקה וגם שם יתמלא שעוה ויעשה צל ולא יוכל לראות מתחת הנר

וזה מלבד אי הרגילות שלנו להשתמש בזה ואין נוח לבדיקה כלל

ואאמו׳׳ר שליט׳׳א שאל מה אתה חושב האם מי שבודק ע׳׳י פנס ימצא יותר חמץ או מי שיבדוק ע׳׳י נר וזו שאלה שאין עליה תשובה דודאי ע׳׳י פנס בודקים יותר טוב

והנה הר׳ שטיינמן מספרים עליו שהיה הקיר של הבית מלוכלך משריפה וכן של הר׳ ליפקוביץ מספרים של צבעו מעולם והם ודאי שיכלו לבדוק לאור הנר אבל אצלנו לא כך המצב בכלל וכן הוא ברוב הדור שלנו וא׳׳כ יש לפקפק מאוד על בדיקה לאור הנר שהוא ברכה לבטלה אצל רוב העולם ואינו מועיל לבדיקה כלל

ומי שיש לו איזה עצה גאונית שידע לו שרוב העולם לא עושים את העצה שלו וממילא יוצא שכל העולם לא בודקים כהוגן ורק כאשר יקיימו את עצתו של אותו גאון אז יצאו שפיר ידי חובה אבל בינתיים כל מי שהוא מרוב בני אדם בדורינו לכאורה לא יי׳׳ח ע׳׳י נר שעוה וקשה לברך על זה בכלל

מצפה לתשובתכם

שמואל פרץ באאמו׳׳ר הגאון הגדול ר׳ מיכאל פרץ שליט׳׳א ממקסיכו

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

אין לנו אלא דברי חכמים שיבדוק בנר.

ומחמת בעיות הנטיפה בנר שהזכרת, אני מניח מראש את הנר במקפיא במשך כמה שעות, וכך זה לא נוטף. ובנוסף אני מצמיד לתחתית הנר נייר כסף רחב, כך שגם אם זה נוטף- הרי זה נוטף בתוך נייר הכסף.

בנוסף אני מדליק גם כן את תאורת החשמל, דבר המסייע לי בבדיקת החמץ, כמדומני שכך מובא בהליכות שלמה. וכמדומני שהגר"מ שטרנבוך בהגדת מועדים וזמנים ממליץ לסגור את אור החשמל, אך כותב שאינו מעכב. (לא בדקתי כעת בפנים).

בברכה

שמואל ברוך גנוט