אקטואליה

להיכן הלכו התפילות על שלושת הנערים???????

להיכן הלכו התפילות על שלושת הנערים???????

------ הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א-----

כשאנו קוראים בתחילת פרשתנו, פרשת בהעלותך, על מעשה הדלקת המנורה והטבת הנרות, אנו מתמלאים כמיהה והשתוקקות עזה לחזות בעינינו בעבודת המקדש ולהקריב בעצמנו קרבנות, מנחה כלולה לה' יתברך. אך הנה כל עוד לא נבנה הבית, עבודת התפילה הינה במקום המנורה, המזבח והקרבנות.

בימים אלו אנו מציינים בכאב שנה לחטיפתם והרצחם של שלושת הנערים הי"ד, שאחד מהם, הבחור אייל יפרח הי"ד, התגורר בעירנו יצ"ו עם הוריו היקרים, חדורי האמונה בהית"ש, שחיזקו רבבות במעשיהם ודבריהם. רבבות תפילות עלו השמיימה לשחרורם של הנערים היקרים, אך בשעה שהתפילות נישאו למרום, היו הנערים כבר תחת כנפי השכינה. ובכל זאת, שום תפילה לא שבה ריקם והקב"ה הראה בחוש עד כמה גדול הוא כח התפילה. מיד לאחר גילוי הנערים הי"ד והלוויותיהם, החל המבצע המלחמתי, בו התגלו, בחסד ה' עלינו, מנהרות תופת רבות, כאשר אז נודע לראשונה על כוונת המחבלים הפלשתינאים לערוך פיגועי דמים רצחניים בעיצומו של ראש השנה. לחדור דרך המנהרות לישובי וקיבוצי הספר ולרצוח יהודים, ה' ישמור. כל מביני הדבר טוענים בתוקף שגילוי המנהרות מנע שפיכות דמים מזעזעת, כאשר מגלגלים זכות על ידי זכאי ובזכות התפילות הרבות לשלום הנערים, הצילנו הקב"ה מיד אויב רע ומר!

מובא במדרש שמואל דבר נפלא ומחזק: "יש תפלה שהיא נענית למאה שנה, מאברהם, ואברהם בן מאת שנה (בראשית כ"א ה'). יש תפלה שהיא נענית לתשעים שנה משרה, ואם שרה הבת תשעים שנה תלד (שם י"ז י"ז), יש תפלה שהיא נענית לשמנים שנה ממשה, ומשה בן שמנים שנה (שמות ז' ז'), יש תפלה שהיא נענית לששים שנה מיצחק, ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם (בראשית כ"ה כ"ו), יש תפלה שהיא נענית לחמשים שנה משמואל, שאמרה וישב שם עד עולם (ש"א א' כ"ב), ואין עולמן של לוים אלא חמשים שנה".

שום תפילה לא נעלמת לה סתם כך. אך לא תמיד כל תפילה פועלת מיד. לפעמים התפילה עוזרת רק כעבור 100 שנה, 80, 60 או 50. אך שום תפילה אינה הולכת ריקם. הכל נרשם לטובה ופועל לטוב בשמים ובארץ.

מעלות רמות לה, לתפילה. מדרגה מעל מדרגה. אך מהי העבודה הבסיסית של התפילה?

"המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו; ויחשוב כאלו שכינה כנגדו; ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו; ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל, קל וחומר לפני ממ"ה הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואם תבא לו מחשבה אחרת בתוך התפלה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה. וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש. ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם, ויסיר כל תענוגי האדם מלבו".

קטע זה שקראנו זה עתה אינו לקוח מספר מוסר או ספר הנהגות של מידת חסידות ומעלה יתירה. זוהי הלכה פסוקה בשולחן ערוך ורמ"א הלכות תפילה (סימן צח, א), וכל יהודי, בכל דרגה רוחנית, מחויב בה, הלכה ולמעשה.

-- "רק חזק ואמץ מאד לשמר ולעשות ככל התורה", חזק בתורה ואמץ במעשים טובים. תפלה מנין? שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' (ברכות לד, ב).