אקטואליה

פריסת הטילים של הקדוש ברוך הוא

פריסת הטילים של הקדוש ברוך הוא
* הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א *

בסייעתא דשמיא זכינו לכפרה, לסליחה ומחילה, והנה עומדים אנו להיכנס לסוכה, כרצון ה' אלוקינו, אבינו מלכנו. נשיא איראן השמיע השבוע הצהרות נוראיות, כדרכו בשנים האחרונות, בדבר השמדתם הפיזית של יושבי ארץ ישראל, והנה אנו לא חוששים, לא דואגים, וזאת מדוע?

מפני שאנו מצויים בתוככי השמירה המעולה ביותר, התוכנית להגנת טילים של הקב"ה בכבודו ובעצמו.

אחד מחשובי אברכי עירנו, הרה"ג ר' י"ש שליט"א, שיגר מכתב למורי ורבי, רבנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ובו כתב שבאפשרותו להכין דרכונים אנגליים לבני משפחתו, בהיותם ההורים אזרחי אנגליה. ושאלתו היא האם מפני החשש האיראני כדאי לעשות זאת, מפני הסכנה הנוראית הבאה מכיוון הישמעאלים. מרן הגר"ח שליט"א השיב לו במכתב כך, במילים הבאות: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם".

וכך אמרו חז"ל בילקוט שמעוני: "אמר רבי לוי כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה אומר הקב"ה הוא קיים מצות סוכה אני מסיך עליו מחמתו של יום הבא... לעתיד לבא עתידין אוה"ע להכנס על ארץ ישראל ולעשות מלחמה עמהם, שנאמר ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה ומה הקב"ה עושה יוצא ונלחם עם הגוים שנאמר ויצא ה' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב כיומו של פרעה, ומהו עושה מסכך על ראשם של ישראל שנאמר סכותה לראשי ביום נשק".

ואיתא בפסיקתא (פרשה ט"ו) וכן הוא בירושלמי (ראש השנה פרק א' ה"ג): "החודש הזה לכם", מסור לכם אמר רבי יהושע בן לוי למלך שהיה לו אורלוגין, וכיון שעמד בנו מסר לו אורולוגין שלו, אמר רבי יוסי בר חנינא למלך שהיו לו שומרים וכיון שעמד בנו מסר לו שומירה. אמר רבי אחא למלך שהיה לו טבעת כיון שעמד בנו מסרה לו אמר רבי יצחק למלך שהיו לו אוצרות כיון שעמד בנו מסר לו המפתחות אמר רבי חייא בר אבא למלך שהיה לו כלי אומנות וכו' רבנן אמרי לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות כיון שעמד בנו מסר לו וכו'.

וכתב הערבי נחל, כך: "ויש להבין ענין המשלים. דאורלוגין שהוא כלי שעות יתכן שהמשיל קידוש החודש שהוא על הזמן אבל איזו ענין שומירה וטבעת ומפתחות וכלי אומנות ונרתיק רפואות שהמשיל. אך הענין הוא במה שנאמר (משלי י"ג, י"ב) ועץ חיים תאוה באה שהוא הדברי תורה שמסר לישראל מאמר החודש הזה לכם ואמר שמסר להם השומירה, והיינו על דרך שאומרים אנו כרמך ואתה נוטרינו שה' יתברך שומר ישראל וכתיב (תהלים כ"ז, ה') כי יצפנני בסוכו וגו' שכביכול ה' יתברך יושב בסוכה סוכת שומרים".

כי אכן כן, מצד אחד חובה עלינו להרבות בתפילה, לזעוק ולהריע, וגם לעסוק בדרכי ההשתדלות הנאותים מבחינה מדינית וצבאית, כדי לקדם את פני הרעה האיראנית. אך מצד שני, עלינו לשנן ולזכור ש" כִּי יִצְפְּנֵנִי בְּסֻכֹּה בְּיוֹם רָעָה יַסְתִּרֵנִי בְּסֵתֶר אָהֳלוֹ בְּצוּר יְרוֹמְמֵנִי", שהקב"ה בכבודו ובעצמו, אבינו הרחום, שומר עלינו, איכפת לו מכל אחד ואחד מאיתנו ושהקב"ה מצילנו מידם, בזכות שמחתנו הגדולה בקיום מצוותיו, בזכות הסוכה, האופפת אותנו במבצרי שמירה חזקים ומופלאים, המביסים בקלות רוחות מלחמה רעות וטללים רעים. 

--- "אמר רב חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי בר רבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים אמר רבי יוסי בר רב אבין זאת אומרת שירי מצוה מעכבים את הפורענות דהא תנופה שירי מצוה היא ועוצרת רוחות רעות וטללים רעים, אמר רבה וכן לולב" (מנחות סב,א, סוכה לח,א).

חג סוכות כשר ושמח!