אקטואליה

תפילה על הגאולה

ריבונו של עולם,
 
גלוי וידוע לפניך גודל השתוקקותנו לאהבתך,
לקרבתך, לבניין ביתך, לעבודתך, לעבודת הקודש,
ולראות כהנים בעבודתם ולויים בשירם ובזמרם. 
אנא השם, השב ישראל לנויהם.

וכעת כשעדיין לא נגאלנו,
ועדיין ביתנו חרב ושועלים הילכו בו,
ופינת חמד נתת לנו ה' אלקינו
את שריד ביתך לבוא אליו 
ליפול לפניך ולבכות על פדות נפשנו.

אנא ה' הסר ממנו את הפצע הכואב הזה
של הקבוצה הכופרנית שמגיעה ומכאיבה לנו
ושוברת את ליבנו.

אנא ה' באהבתך
רחם עלינו וטהר את ביתנו
וטהר לבנו לעבדך באמת.
ובאהבתך הגדולה השרה שכינתך עלינו,
וקבץ נדחינו אליך,
באהבה.