שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

שימוש במסכה נגד קורונה לקנין סודר

 
 
ב"ה
 
 
שאלת הרב גמליאל שליט"א:
 
להגאון האדיר רבי שמואל ברוך שליט"א
 
הייתי אתמול בחופה עד קידושין והתעורר לי שאלה למעשה כי היה צריך שהחתן
 
יקנה חיוב הכתובה בקנין סודר שמגביה כנהוג, וכל פעם החתן קונה בכיפה או
 
בגארטל, וכדומה,
 
וחשבתי שאלה האם אפשר לקנות קנין עם המסיכה שלובשים כעת בגלל הקורונה
 
 
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א: 
 
בדבר שאלתו על שימוש במסכה נגד קורונה לקנין סודר:
 
 
 
איתא בגמ' (ב"מ שם) דלכו"ע אי אפשר לקנות בחליפין בכלי העשוי מגללי בקר, ובשיטמ"ק כתב דלרש"י חסרון כלי זה משום שהוא מאוס, והביא ד' רבנו ישעיה, וכ"כ הר"י מלוניל, דחסרונו משום שאינו ראוי להשתמש בו בחמים אלא בצונן. ולפי"ז בכלים חד פעמיים המיועדים לשימוש צונן בלבד, אי אפשר לקנות בחליפין.
 
 
 
ובס' פתחי חושן (להגרי"י בלוי זצ"ל, קנינים) כתב שלפי"ד רבנו ישעיה נראה שא"א לקנות בשום כלי חד פעמי, משום שיעודו לשימוש חד פעמי.
 
 
 
ואולם לענ"ד א"א להוכיח כן מדברי רבנו ישעיה, אשר כתב שכלי שכל יעודו נועד רק לצונן ולא לחמין, אזי חסר בשם כלי שלו. אך בכלי חד פעמי, ששייך להשתמש בו לכל דבר וענין, חם וצונן, מהיכ"ת דאיכא חסרון בזה שאין בו שימוש רב- פעמי. דאפשר דעצם זה שמשתמשים בו שימוש אחד מועיל, מהני להחשיבו ככלי. ומה דיש לדון בכלי חד פעמי הוא עפמ"ש הטור והרמ"א (שם) דבעי' כלי חשוב, ובזה יש לדון האם כלי חד פעמי מוגדר ככלי חשוב, וכדעות האחרונים בעניינו לענין קידוש ונטילת ידים, עי' בספרי שלהי דקייטא דלהאגר"מ אינו כלי חשוב, ולדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל נחשב כלי חשוב, ואכמ"ל.
 
 
 
ופוק חזי מאי עמא דבר, שמשתמשים במסכות חד פעמיות אלו לתקופה ממושכת, ורבים מניחים אותם בכיס החליפה או במגירה וכד', ובכל פעם שיוצאים החוצה משתמשים בה לשימוש חוזר. וגם אלו המקפידים על הוראות משרד הבריאות בדקדוק, הולכים איתם יום שלם לפחות. כך שוודאי אפשר להקנות ולקנות במסכה מדין קנין סודר.
 
 
 
בברכה שמואל ברוך גנוט  
 
 
 
 
 
 
 
בברכה,  שב"ג
 
 
 
והשאלה על כל סוגי המסכות יש פשוטים יש יקרים יותר
 
מה דעת כת"ר שליט"א ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
 
גמליאל הכהן רבינוביץ
 
מח"ס "גם אני אודך"
 
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.