שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

האם יש איזה צד להקל בשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר כעת בגלל הקורונה

ב"ה

להגאון האדיר שנתקבלו פסקיו הטהורים בכל ישראל בעל ויאמר שמואל שליט"א

האם יש איזה צד להקל בשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר כעת בגלל הקורונה ה' ישמרני

א) למי שחולה קורונה ל"ע ?

ב) למי שנמצא בבידוד ?

ג) למי שסתם בבית כל היום עם הילדים כי אין לאן לצאת ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

בחול המועד מותר לשמוע מוזיקה והיא מצות ושמחת בחגך.

אחרי פסח מקווים לצאת מעמק הבכא בס"ד.

והנה בעיקר הדין האם מותר לשמוע מוזיקה כל השנה, כבר הארכתי בזה בספרי שלהי דקייטא, עי"ש.

ואכן מקור לסברא שבשמיעת מוזיקה לשם הפגת העצבות, נהגו העולם להקל בזה, מבואר בשו"ת מהרש"ג (ח"ב סימן קכה) בנדון שמיעת שירים מתקליט: "דבאמת מבואר בספר שער הקדושה למהח''ו ז''ל, דיש ד' מידות אשר הם כמעט כל היסוד של עבודת ה', ואחד מהם הוא עצבות. וכן נראה בחוש שהעצבות הוא מדה רעה מאד, מביא לידי כמה עבירות, ויוכל להביא ח''ו אפילו לידי מאבד עצמו לדעת, וכמו ששמעתי וגם כמעט ראיתי בעיני. ואם כן מי שהוא עלול בטבעו לבוא לידי עצבות ח''ו, בוודאי אין עליו חטא אם שומע קול פאנאגראף [תקליטים] להפיג צערו. ואדם שהוא בטבע אינו בעל עצבות בוודאי יש עליו איסור לשמוע קול פאנאגראף, ושייך בו יותר האיסור של עשאוני בניך ככנור. ולכן שפיר אמרתי שזה הוא נשתנה לפי האדם והמקום והזמן, ואי אפשר בו לומר שום כלל, דאין אדם יודע מטמונותיו של חברו".

וכבר האריך בכל ההתרים בענין הר"צ רייזמן שליט"א, יחזקהו הקב"ה וירפאהו ממחלת הקורונה, והנני מצרף לך את דבריו.

 

שמואל ברוך גנוט