חומש דברים

דבר החסידות – פרשת וילך (עיוני)

דבר החסידות – פרשת וילך  (עיוני)

 

איך מקיימים מצוות כתיבת ס"ת?

המצווה האחרונה שבני ישראל נצטוו ע"י משה רבינו לפני פטירתו היא כתיבת ספר תורה: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (לא, יט) שמכאן למדים ש"מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו" (רמב"ם הל' ס"ת פ"ז ה"א).

והציווי היה מיידי – "ועתה כתבו לכם" – כהכנה לכניסה לארץ, כפי שממשיך בכתוב "כי אביאנו אל האדמה וגו' וענתה השירה הזאת גו'" שמזה מובן שכל יהודי היה צריך מיד לכתוב ס"ת לעצמו.

ותמוה, איך זה שלא מצינו בשום מקום שבני ישראל החלו לכתובששים רבוא ספרי תורה לפני כניסתם לארץ כפי שנצטוו, או לפחות החלו לעבד עורות כהכנה לכתיבה? ורק על משה רבינו מסופר (דב"ר פרשתנו פ"ט, ט) שכתב י"ג ספרי תורה: 12 עבור י"ב שבטים ואחת בארון!

שאלה זו נשאלת על כל הדורות: כיון שמצות עשה על כל אחד לכתוב ס"ת לעצמו, מדוע לא נהוג שמיד כשיהודי מתחייב במצוות יתחיל לכתוב (או יכתבו עבורו) ספר תורה?

לכאורה אפשר ליישב זאת ע"פ דברי הרא"ש שהובאו להלכה (שו"ע יו"ד סי' ער) שבימינו שלא לומדים מתוך הס"ת (אלא קוראים בה ברבים) – המצווה היא לקנות חומשים ומשנה וגמרא ופירושיה, כדי שילמד וידע המצוות, כי מצות כתיבת התורה היא כדי ללמוד בה, וכפי שכותב הש"ך שם: "האידנא . . מ"ע נאמר דוקא באלו ולא בס"ת".

אבל עדיין קשה:

א) מדוע לא מצינו חיוב שכל יהודי (מגיל מצוות) יכתוב או יקנה ספרים, כמו רמב"ם, שולחן ערוך, שעל ידי זה "תהיה השירה הזאת לעד" – שיוכל ללמוד את כל המצוות עם פירושן (וידע מהו "והפר")?

ב) לפי כמה וכמה פוסקים (כולל הט"ז) אין כוונת הרא"ש לבטל את מצוות כתיבת ס"ת כפשוטה, אלא כוונתו ש'האידנא' התווסףעוד חיוב לכתוב חומש ומשנה וגמרא ופירושיה.

וממילא, התמיהה במקומה עומדת, מדוע לא הידרו גדולי ישראל לקיים את מצוות כתיבת ס"ת (בעצמם, או ע"י שליח) כדי לצאת ידי הפוסקים הנ"ל שמצווה לכתוב ס"ת כפשוטו?

ויש לומר הביאור בזה:

נהוג בכל תפוצות ישראל שבכל קהילה יש ספר תורה השייך לציבור, ולכן גם מי שלא כתב ס"ת הרי יש לו חלק בס"ת של הקהילה ששייך אליה.

[ואף שבנוגע לס"ת של שותפין יש דעה באחרונים שלא יוצאים י"ח ­­­(ראה חי' רעק"א ופתחי תשובה יו"ד שם) – הרי כמו שבאתרוג הדין הוא שלא יוצאים י"ח באתרוג הנקנה בשותפות (שו"ע או"ח סי' תרנח ס"ז) ובכל זאת יוצאים באתרוג של הקהל, והטעם כי כיון שקנאוהו עבור הציבור הוי כאילו פירשו שכל הקהל נותנים חלקם לזה שנוטלו לצאת בו ע"מ שיחזירהו להם – על דרך זה גם בנידון-דידן: שמכיון שאין ביכולת כ"א מהקהל לכתוב או לקנות ס"ת הוי כאילו פירשו שכל הקהל מוסר לכאו"א את הבעלות על הס"ת שיצא י"ח :כתבו לכם גו' ולמדה גו'", ובסגנון הגמרא: "לב בית דין מתנה עליהן" להקנות את הס"ת לכל אחד מהציבור.]

ועפ"ז מובן גם בנוגע לבנ"י במדבר, שבזה שמשה רבינו כתב י"ב ספרי תורה ומסרם לי"ב השבטים הרי הוא זיכה את ספר התורה לכל בני השבט כאילו כאו"א מהם כתבם לעצמו!

ומזה מובן גם בימינו גודל העניין של רכישת אות בס"ת הכללי*, שבנוסף לכך שס"ת זה נכתב מלכתחילה בכוונה עבור כל עם-ישראל – הרי כשקונים אות יש בכך גם את המעלה של מעשה בפועל (בממונו) בכתיבת התורה, שעל כך נאמר "כאילו קיבלה מהר סיני" (מנחות ל, א).

וע"י שלכאו"א יהיה אות בס"ת, שמצוות כתיבת ס"ת היא הסיום של תרי"ג מצוות – נזכה בקרוב ממש לסיום הגלות, ע"י משיח צדקנו שהוא יכתוב את "משנה התורה הזאת" וילמד בה את כל בני ישראל.

 

שבת שלום וחתימה וגמר חתימה טובה!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כד, וילך שיחה ב (עמ' 207 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 245 ואילך) ניסינו לתמצת שיחה עמוקה זו והערותיה, המורכבת מעשרות מ"מ של שיטות ראשונים ואחרונים בסוגיית מצוות כתיבת ס"ת, אופן כתיבת י"ג ס"ת ע"י משה רבינו, ועוד. והרוצה לעמוד על בוריין של דברים – מומלץ לעיין במקור וירווה צמאונו במעיין אשר מבית ה' יצא.

______________

*)  ניתן לרכוש אות בספר תורה הכללי (לכל יהודי ויהודיה בכל גיל), שנוסד ע"פ הוראת הרבי, בטל. 04-873-8124 או במיילThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.1

בנוסף, מצד עניין החינוך ועוד, חשוב ביותר לרכוש אות לילדים (עד גיל בר/בר מצוה) בספר התורה של ילדי ישראל, שייסד הרבי בשנת תשמ"א*, הנכתבת בירושלים עיה"ק עיר שחוברה לה יחדיו לפנים מן החומה, בטל. 03-9607613 (מענה בימים א-ה שעה 9-13) או בכל שעה באתרwww.kidstorah.org

----------

*) לאחרונה סיימו את כתיבת ס"ת השישי לילדי ישראל, ועכשיו החלו בכתיבת ס"ת השביעי – אחדות נפלאה של למעלה מ-2 מיליון ילדי ישראל (!) 'הבל שאין בו חטא'.