חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תבוא

ב"ה

דבר החסידות – פרשת תבוא

 

אור חדש ויכולות חדשות

 

הנכד של החסיד ר' שניאור זלמן יפה סיפר:

סבי הרב זלמן היה מקבל כל שנה ברכה מהרבי לשנה טובה ומוצלחת.

שנה אחת הייתה בשבילו מוצלחת מאד, ובשנה הבאה הוא אמר לרבי שיברך אותו שהשנה הבאה תהיה כמו השנה שעברה.

-         אמר לו הרבי (בזה התוכן): הרי אתה סוחר. בכל שנה יורד אור חדש ויכולות חדשות, איך אתה מבקש שהשנה תהיה רק כמו שנה שעברה?

(סיפר בזום העולמי דכינוס השלוחים ה'תשפ"א)

 

~~~

מה התועלת ב"בת קול"?

בפרשתנו, בסיום מצוות ביכורים נאמר ברש"י (כו, טז) "ושמרת ועשית אותם – בת קול מברכתו: הבאת ביכורים היום, תשנה לשנה הבאה".

יש להקשות:

מהי התועלת של ה"בת קול" הזו, וכן של כל הכרוזים שמכריזים מלמעלה כדי לעורר את בני האדם לתשובה [כמו ה"בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי כו'" (ברכות ג, א) וכיו"ב], והלוא רוב בני האדם כאן למטה אינם שומעים כלל את הבת-קול!?

מבאר מורנו הבעש"ט:

לנשמה היהודית יש שני חלקים: חלק אחד נשאר למעלה ואינו מתלבש בגוף והוא נקרא ה"מזל" של האדם, וחלק שני יורד למטה ומתלבש בגוף האדם.

ועל כך אומרת הגמרא (מגילה ג, א)* "אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי" [=אע"פ שהוא אינו רואה – המזל שלו רואה], כלומר, יש דברים שהאדם אינו רואה כאן למטה, אבל הנשמה שלו למעלה כן רואה וזה משפיע גם על הנשמה שלמטה.

ומזה מובן, שכאשר יש הכרזה של בת קול – אמנם הנשמה שלנו כאן בגוף לא שומעת, אבל ה"מזל" שלנו, והוא חלק הנשמה שנשאר למעלה, כן שומע והוא שולח 'איתותים' לנשמה שבגוף ("מזל" הוא גם מלשון נוזל, על שם הפסוק "ונוזלים מן לבנון" – שה"ש ד, טו).

וכפי שרואים במוחש, שלפעמים נופלים לאדם פתאום הרהורי תשובה בלי כל הכנה והתבוננות מצדו, וזה רק בהשפעה של ה'כרוזים' שנשמתו שלמעלה שומעת.

 

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!

 

מבוסס על: לקוטי תורה (לאדמו"ר הזקן) תצא לו, ד. לקוטי שיחות חלק ט, דברים שיחה ג (עמ' 25 ובמתורגם ללה"ק: עמ' 26).

 

______________

*)  דברי הגמרא נאמרו על הכתוב (דניאל י, ז) "וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא". שואלת הגמרא: "וכי מאחר דלא חזו מאי טעמא איבעיתו? [=וכי מאחר שלא ראו, מדוע נבהלו?" ומשיבה: "אף על גב דאינהו לא חזו – מזלייהו חזו"  [=אע"פ שהם לא ראו – המזל שלהם ראה]. וממשיכה: "אמר רבינא שמע מינה האי מאן דמיבעית אף על גב דאיהו לא חזי – מזליה חזי" ] רש"י (בדניאל שם) "אע"פ שאדם אינו רואה דבר שהוא נבעת ממנו – מזלו שברקיע רואהו ולכך נבעת"].

 

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

תשובההעברה