חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תצא

ב"ה

דבר החסידות – פרשת תצא

 

תשובה משתלמת

 

הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב אמר פעם לאדם רשע וגבר אלם:

-         אפשר הדבר שאני אקנא בך...

-         תמה האיש ואמר: במה יוכל הרבי לקנא בי?

-         אמר לו הצדיק: הלוא רבותינו אמרו (יומא פו, ב) "העושה תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכויות"; שער נא אפוא בנפשך, אם בעל עבירה גדול כמוך יעשה תשובה – הרי מספר מצוותיך וזכויותיך יהיה הרבה יותר גדול משלי.

ותפשו הצדיק בבגדו, והפציר בו כך כך, עד שגמר בלבו לעשות תשובה שלמה.

 (ע"פ ספורי צדיקים להרש"י זוין, מועדים, עשרת ימי תשובה סיפור 45)

קשה לישון

 

כשהיה הצדיק רבי מנחם מענדל מויטבסק בעיה"ק צפת (כידוע שבשנת תקל"ז עלה תחלה לצפת, ורק אח"כ עבר לטבריה) נדדה שנתו.

-         אמר הצדיק: האויר כאן זך וצלול, ונשמעים הקולות מן השמים המכריזים על התשובה, ולכן קשה לי כאן לישון.

(שם סיפור 47)

 

~~~

 

למה הבן הבכור לשניאה?

בפרשתנו (כא, טו) נאמר "כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה . . והיה הבן הבכור לשניאה . . לתת לו פי שנים".

וצריך להבין מהו עניין הפסוק הזה בעבודת ה' בימינו? ובפרט קשה מדוע הבן הבכור מגיע דווקא לשנואה והוא זה שמקבל פי שנים?

ומבאר אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה (פרשתנו לז, ד) על פי מש"כ הרח"ו ז"ל (בשער הקדושה) שלכל איש ישראל יש שתי נפשות: נפש האלוקית – שרצונה לעשות רצון קונה, ונפש הבהמית – המלובשת בדם האדם וממנה באים כל מדות רעות כו' (כמבואר בתניא קדישא פ"א).

 

וזה הפירוש:

"כי תהיין לאיש שתי נשים" – שכאשר יהודי רואה שיש לו שתי נפשות: "האחת אהובה" – שהיא מיוחדת במאצילה ומצידה לא היה באפשרות האדם לחטוא כלל, אבל "והאחת שנואה" – שרוצה למלאת תאוות לבו  ועד לעבור נגד רצון ה', ואינו יודע מה יעשה בה...

– אז אומרים לו: שימי אלול מיוחדים להתעוררות י"ג מדות הרחמים, ואז אפשר לעורר את האהבה רבה ד"בכל מאדך". ואיך זה נעשה? על ידי הבירור והליבון של הנפש הבהמית, לבטל את הרע שבה, וע"י זה מגיעים לאהבה יותר גדולה ממה שהיה לנשמה טרם ירידתה לעוה"ז, כמו שנאמר (איוב יב, כב) "מגלה עמוקות מני חושך" כי יתרון האור הוא דווקא מתוך החושך.

ואז – "והיה הבן הבכור לשניאה" – שדווקא הנפש הבהמית יש לה כח רב ("רב תבואות בכח שור") כיון ששרשה קודם לנפש האלקית ("לפני מלך מלך לבני ישראל), וכאשר מהפכים אותה – הרי יש לה הרבה דם חיות שנהפך לצד הקדושה*.

  •  

והרבי נשיא דורנו הוסיף בזה:

שהצמח צדק מבאר (אור התורה פרשתנו) ש"בני האהובה" הם הצדיקים, ו"בני השנואה" הם בעלי התשובה, שעבודת הבעל-תשובה היא לפעול על עצמו לשנוא את העניינים שגרמו לו בעבר להיות שנאוי.

[כידוע תורת הרב המגיד (הובא בלקו"ת ואתחנן ט, ד) בפירוש מארז"ל "לא יאמר אדם אי אפשי גו' אלא אפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי" – שהנהגה זו שייכת לצדיק, אבל בעל תשובה צריך לומר "אי אפשי"]

ועל כך ממשיך הכתוב: "כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים" – שע"י עבודת התשובה, שמרומז בפרשה לפני זה: "ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים", שקאי חודש אלול (לקו"ת להאריז"ל עה"פ) – אז נעשה העניין של "כפליים לתושיה", כמו לוחות שניות שניתנו בסוף הארבעים יום שמר"ח אלול עד יוהכ"פ, שעליהם נאמר (שמו"ר רפמ"ו) "כפליים לתושיה".

ועד שעי"ז באים לגאולה האמיתית והשלמה, שהיא יותר נעלית מהגאולה ממצרים, כמ"ש "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", ע"י משיח צדקנו יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצינו, בקרוב ממש.

 

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ תצא, י"א אלול ה'תשכ"ז (נד' בתו"מ חלק נ' עמ' 342-3 ואילך). הרעיון לעיבוד על פי דרשתו של האורח שלנו במרום כנען, הרב גלעד בר-טוב משלוחי הרבי בגבעתיים.

 

______________

*)  וכאן לא נאמר לשנואה אלא לשניאה ביו"ד, הרומז על הר סיני, שנקרא כן ע"ש שירדה שנאה לאומות העולם (שבת פט, א) דהיינו למאוס הרע בתכלית.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.