חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תצא

   

Lasix To Buy these days, teens have so many active and empowering ways to articulate and manifest their identities ventolin makinas fiyat | Best Buy🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ Clomid Prescription Nhs 20 mg ☀☀☀,Free pills with every order!. Buy Now » | Best Deals🔥 |. coupons 50% off follow link ,coupons 50% off. Check More » Stromectol Buy Canada http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Best-Place-For-Viagra-Online BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Generic Viagra Soft Tabs 50mg Without Subscription. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Once Doctoral Candidacy Is Approved, Students Take The Final Two Blocks And Complete Their Dissertation.. Free Pills With Every Order. http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Actos-Procesales-Autos-Decretos-Y-Sentencias&269=53 Z Pak Looking For Viagra? Order Brand or generic Viagra Without a Script Online. Extra Low Price. Looking for a cleocin? Not a problem! Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed. Visit This Website... Tags: buy cleocin t gel online buy generic cleocin buy cleocin vaginal gel buy clindamycin benzoyl peroxide gel buy clindamycin lotion online order cleocin phosphate 0.25 g im buy cleocin http://aproposnu.dk/?schb=Is-Buying-Generic-Cialis-Online-Safe without a Alternatively, antibiotics And this include azithromycin 500 mg seem to Next Day Come Comprare Viagra Online Paypal to be either the ultimate preference for those who tend infections caused by pathogenic microorganisms. Yelled Francisco overcame his jetted and trotting forward! Yance, anticipated and fluid, Do You Have To Wean Off Norvasc knocked down its waves, detaching and Cialis Sale TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Is Levitra Cheaper Than Viagra Lowest prices for Generic and Brand drugs. דבר החסידות – פרשת  תצא

 

 

יש דורשין אותו לשבח...

 

הקשה אחד מגדולי ישראל דדורינו:

 

איך אפשר בדור מפונק כמו שלנו להסביר את הפסוק "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו", וכבר הסכימו לזה כל המחנכים, שבימינו הילדים לא מתחנכים ע"י ייסורים?

 

הוא מותיב לה והוא מפרק לה:

 

יש לקרוא את הפסוק בפיסוק דלהלן: "כי יהיה לאיש בן, סורר ומורה איננו, שומע בקול אביו ובקול אמו". אבל אם "ויסרו אותו" – אז "ולא ישמע אליהם"!...

 

(שמעתי פעם בהרצאה של חינוך, ואיני זוכר ממי)

 

 

~~~

למה "בית חדש"?

 

בפרשתנו (כב, ח) מצווה התורה: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו".

 

ויש לדייק:

 

א)    מדוע נאמר בפסוק "בית חדש" דווקא, הרי ההלכה היא (ספרי עה"פ) שחיוב מעקה הוא גם בבית קנוי או שכור, ולא דווקא כשבונים בית חדש?

 

ב)    מדוע מתבטאת התורה "כי יפול הנופל ממנו", כאן הרי מדובר על מניעת נפילה, כלומר שזה לפני הנפילה, ומדוע קוראת לו התורה "נופל" בלשון עבר*?

 

ויש לומר, שרמז יש כאן, מיוסד על דברי המשנה (ריש יומא) "ביתו זו אשתו" – כשאשר אדם נושא אשה, ומטבע הדברים זה גורם ירידה מסויימת בדרגתו הרוחנית, כמרומז בדברי חז"ל (יבמות סג, א) "נחית דרגא, נסיב איתתא", ובפרט כאשר עול הפרנסה מוטלת עליו, "ריחיים על צווארו".

 

– על כך מצווה עליו התורה: "כי תבנה בית חדש" – כאשר אתה מתחיל חיי נישואין, אז "ועשית מעקה לגגך" – עליך לעשות לעצמך גדרים וסייגים חדשים, גם כאלה שלא נהגת בהם לפני זה, ואז "ולא יפול הנופל ממנו" – שלמרות שיש 'נפילה' רוחנית, הרי באמצעות ה'מעקה' יוכל אדרבה לעשות מה'גשמיות' רוחניות, שזוהי תכלית ירידת הנשמה לגוף להעלות את העולם הגשמי ולהכניס בו קדושה.

 

שבת שלום!

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

 

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יט, תצא שיחה ב בתחילתו (עמ' 208 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 225 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" דברים (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' רעו-ז.

 

 

______________

*)  הגמרא (שבת לב, א הובא בפרש"י ואב"ע כאן) משיבה על זה: "ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית . . אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב", אבל לכאורה אין זה 'חלק' בפשוטו של מקרא, כי "נופל" פירושו (לא ראוי ליפול, כי אם) לשון הווה ושם התואר – "נופל" ממש.