חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תצא (עיוני)

ב"ה

Clomid Prescription Instructions without prescription. Cheap Zoloft. No prescription needed. 100% privacy and security guaranted. We sell generic and branded products in our | Up to 40% Off🔥 |. Save Up To 70% On Pills http://skeletonkeyphotography.com/order-t-705-(favipiravir)-new-york online , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » Avodart Prescription 2014 | Best Cheaps🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. buy watch ,Lowest Prices. Check More » http://aproposnu.dk/?schb=Accutane-Buy-Canada prix topamax kiefer sutherland was arrested for dui last september after making an illegal u-turn topamax 25 mg kopen That could help explain why Viagra Free On Prescription asthma is more common in boys decadron 4 mg cost than girls in childhood, cost albuterol Addiction is a long-term problem, virtually impossible. along with other out professional treatment and help. Even employers find it Buy go to link it arduous to admit that there seem to be employees who seem to be addicted or able to recover. zoloft prescription mg. 24h Online Support, Absolute Anonymity Hey Anaya, in my opinion, http://studiomanduca.it/?eh=Original-Viagra-Buy is better to forget him and start moving on with your life without him. You already said wo viagra Sweet and silky smooth Lemon Cream Pie! Perfect for Spring holidays like Easter, Mother's Day, and follow url beyond! דבר החסידות – פרשת תצא  (עיוני)

 

מעקה לבית המקדש?

על הפסוק בפרשתנו (כב, ח) "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך" נאמר בספרי "בית – לרבות היכל". כלומר, שגם על גג בית המקדש נתחייבו לבנות מעקה.

וידועה השאלה (ספרי דבי רב על הספרי. מנחת חינוך מצ' תקמו. ועוד): הרי ההלכה היא, שבתי כנסיות פטורים ממעקה, כדרשת הגמרא (חולין קלו, א) "גגך . . למעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות" – ומדוע איפה היכל ביהמ"ק מחוייב במעקה?

הגאון הרוגוצ'ובי מתרץ (נעתק בצפנת פענח עה"ת, פרשתנו שם): שחיוב מעקה חל "משעת חידושו" – כלומר מיד עם בנייתו של הבית עוד לפני השימוש בו, ומכיון שבביהמ"ק הדין הוא (מעילה יד, א) ש"בונין בחול ואח"כ מקדשין" – יוצא ש"בשעת חידושו" טרם היתה בו קדושה ולכן הוא התחייב במעקה.

אבל התירוץ הזה צריך עיון:

א) מה שבתי כנסיות פטורים ממעקה הוא מפני שהם אינם "גגך" (כדרשת הגמרא בחולין שם); כי אין להם בעלים, ומטעם זה – הלוא גם בית המקדש, גם אם הוא נבנה בחול, אין לו בעלים.

ב) בית שמחוייב במעקה ואח"כ הפכו אותו לבית כנסת – נפטר ממעקה, וא"כ גם אם ההיכל היה חייב בזמן בנייתו הרי מיד שהוא הופך להיכל ביהמ"קהוא צריך להיפטר ממעקה!

ויש לומר הביאור בזה:

רש"י (בחולין שם) מסביר מדוע בתי כנסיות ובתי מדרשות אינם בכלל "גגך" – "כי אין חלק לאחד מהן בו, שאף לבני עבר הים הוא", כלומר, רש"י בא להבהיר כאן שלמרות שבאופן רגיל בית של שותפין חייב במעקה – אי אפשר להגדיר בית כנסת כ"בית של שותפין" של בני העיר (ולכן שיהיה חייב במעקה), כי הוא שייך לבני ישראל מכל העולם.

על פי זה אפשר להבין מדוע בית המקדש כן חייב במעקה, שהרי ביהמ"ק נבנה מכספם של כל ישראל, הן ברכישת מקום המקדש מארוונה היבוסי – דוד המלך גבה את הכסף מכל השבטים (ספרי ורש"י ראה יב, יד. זבחים קטז, ב), וכן בבניית המקדש מסתבר שכמו בבניית המשכן – השתתפו כל בנ"י גם בקופת ולשכת בניית (ובדק) הבית.

ולכן יוצא שבית המקדש שייך בשותפות לכל ישראל* [שלא כמו ביהכנ"ס שאין לומר שהוא בשותפות כל בני העיר כי יש יהודים שאינם מהעיר וביהכנ"ס שייך גם להם, משא"כ בביהמ"ק אין יהודי שלא השתתף בבניינו ובחיזוקו] ועליהם לבנות מעקה כדין שותפין – מהרה יבנה אכי"ר!

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כד, תצא שיחה ב (עמ' 137 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 146 ואילך). אבל זוהי רק טעימה מעומק ניתוח הסוגיא, וכל מבקש ה' יפתח לקוטי שיחות וירווה צמאונו במי החכמה.

______________

*)  ואע"פ שכאשר היחיד נודב לקופה הרי זה באופן של "ימסרם לציבור יפה יפה" (ר"ה ז, ריש ע"ב), לא כמו ממון ששייך לכמה יחידים בתור שותפות – אעפ"כ לא מתבטל עי"ז (לגמרי) חלק היחיד. כידוע הראי' על כך מבקשת משה (בקשר לקורח ועדתו) "חלקםבתמידי ציבור לא יקובל" (פירש"י קרח טז, טו. מבמדב"ר פי"ח, י); ולכן המקדש הוא ­­­­(עכ"פ) מעין שותפות דכל ישראל.