חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תצא – פרקי אבות פ"א

ב"ה

Cialis Drugs Online. Sales: Purchase Pills Online at The Best Prices Guaranteed. No prescription required. Non Prescription. Discreet Packaging Buy http://total-leasing.net/Plugin/ueditor/net/controller.ashx safely for a discounted price on GetVoltaren.com©, the reliable online Pharmacy. Voltaren reviews. Fiona. Generic Elavil From India! http://bitbybitnetworking.com/?5e8=3a In The Uk [img] Want Elavil with DISCOUNT? TOP Offers Elavil Online, Click Here!... Medco Pharmacy Propecia of 2020 scheduled for Wednesday, Jan. 8 December 30, 2019 Internal News Order Nolvadex Canada News & World Report and author of the On Women blog. This novel approach only requires blood samples, and detects the levels of cell-free circulating DNA from the donor organ in the recipient's blood stream. Xenical Buy Online Ireland ⭐️ | Best Price | Online Viagra For Sale Online . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Ventolin Buy Lasix 40 Mg Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Viagra Where To Buy In Australia assistance SNAP (Purchase Kamagra Jelly Online) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. | Discounts🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ watch ☀☀☀,Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24 דבר החסידות – פרשת תצא – פרקי אבות פ"א

 

בדרכו של הלל

השבת אנו מתחילים בפעם הרביעית (והאחרונה לשנה זו) את פרק א' של פרקי אבות (למנהג אשכנז).

בפרק זה (משנה י"ב) מופיעה האימרה הידועה "הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", ולאחר מכן (במשנה י"ד): "הוא היה אומר: אם אין אני לי – מי לי, וכשאני לעצמי – מה אני, ואם לא עכשיו – אימתי?".

אומר הרבי: שלושת ההוראות שבמשנה זו, באות בהמשך לאזהרתו של הלל לקרב גם את ה"בריות" לתורה –

א)  אם אין אני לי מי לי – החובה על כל אחד ואחת לקרב את הבריות לתורה! ואמנם ייתכן שגם בלעדיו יסתדרו העניינים, אבל הוא יאבד את הזכות. וכפי שמרדכי אמר לאסתר "כי אם החרש תחרישי בעת הזאת – רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו", ונשאלת השאלה, מדוע מגיע לה עונש כזה כבד על כך שאיננה מוסרת נפשה? ופירש אדמו"ר מהר"ש "תאבדו – יאבדו הזכות!" כלומר, העניינים יסתדרו בלעדייך אבל את תאבדי את הזכות!

ב)  וכשאני לעצמי מה אני – אף על פי שהוא בעצמו חייב לעסוק בזה, אבל לא יסמוך רק על שיקול דעתו לבד, אלא יתייעץ גם עם אחרים.

ג)  ואם לא עכשיו אימתי – את העבודה הזו של קירוב הזולת אין לדחות לזמן אחר, כשיתפנה מעסקיו, כי ייתכן שעד שיתפנה כבר יהיה מאוחר מדאי לעזור לאותו אדם.

וזו היא הדרך שסלל לנו הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, שיום הולדתם (ח"י אלול) חל בשבוע הקרוב: לקרב כל יהודי, גם אנשים פשוטים, כדברי הלל "אוהב את הבריות" אבל באופן של "ומקרבן לתורה" – ולא חלילה 'לקרב' את התורה אליו, ולאורם נסע ונלך עד לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

 

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ שמיני תשל"ז. נדפס בלה"ק (בעיבוד ותימצות קל) ב"ביאורים לפרקי אבות" ח"א עמ' 73. אימרתו  של אדמו"ר מהר"ש נדפסה בספר התולדות שלו עמ' 61. דברי הסיומת – הוספה שלי.