חומש דברים

דבר החסידות – פרשת תצא

 Buy Generic Amoxil Online. what is tamsulosin hydrochloride flomax online bestellen flomax cr 0.4 mg side effects flomax tamsulosin alternatives tamsulosin | Up to 50% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% go uk , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » | Up to 20% Off🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, ☀☀☀ Buy Doxycycline 500mg ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Zoloft Deutsch Online Without Prescription. Sertraline Online. We offer international shipping. We offer FDA approved tablets. We provide 100% privacy. No | Up to 40% Off🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ http://performandfunction.com/?arx=Cialis-Online-Shop-Deutschland online ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now » source url: Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ enter site ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra Online Cheap Canada Available with free source Article (First, they say a recent cohort study shows most smokers who switch to e-cigarettes (80 percent) are still also smoking cigarettes at 12 months (dual use) and that reduced smoking may not reduce overall risk of death. ) With work health and safety if something is reasonably practicable it means it is, or was at a particular time, reasonably able to be done follow link Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Can You Cut 50 Mg Viagra In Half . Ahead of Levitra Ed Pump this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Viagra 50mg Chemist Warehouse of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Cost Of Accutane 30mg No Rx Ahead דבר החסידות – פרשת תצא
 
 
 
מתי צריך לשלם לנו שכירות?
 
בפרשתנו מצווה התורה "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש גו'" – פירוש: שאסור למעביד להלין שכר אלא לשלם בזמן.
 
נשאלת השאלה: הרי ידועים דברי המדרש (שמו"ר פ"ל, ט) "הקב"ה מה שהוא עושה – אומר לישראל לעשות, שנאמר מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו", ולפי זה היו ישראל צריכים לקבל את שכרם בסיום כל יום שהם מקיימים מצוות (כפי שמצינו שהם נקראים "פועלים" – אבות ספ"ב) וא"כ מדוע אנו מוצאים שהקב"ה (="בעה"ב") משלם את שכרם רק לעתיד לבא, כדברי הגמרא (עירובין כב, א) "היום לעשותם, למחר (לעולם הבא) לקבל שכרם"?*
 
יש המפרשים (עיון יעקב לעירובין שם), שמכיון ש"כל ימינו אנו משועבדים להקב"ה לעבודתו" – אם כן יוצא שזו שכירות אחת ארוכה שירדנו לעולם לעבוד את ה' כל ימינו, והרי הדין הוא "שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף" (ב"מ קי, ב), כלומר, שאם שכרו מישהו לתקופה מסויימת אינו עובר על 'בל תלין' עד שתעבוד כל התקופה, ולכן גם ליהודי משלם הקב"ה על עבודתו בעולם רק לבסוף – בעולם הבא.
 
אולם, זוהי תשובה רק בנוגע לשכר שהאדם מקבל בגן-עדן על עבודתו בעולם הזה, אבל איך 'מאחר' הקב"ה את השכר של ימות המשיח ותחיית המתים שזה מגיע זמן רב אחרי שהאדם סיים את עבודתו!?
 
אלא נקודת הביאור בזה היא, ע"פ המבואר בתניא קדישא (פרק לו-לז) שתכלית בריאת העולם היא "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים". וא"כ מובן, שכל זמן שלא סיימו בני ישראל, כל אחד את החלק שלו, להכין את העולם שתהיה דירה לה' – עדיין לא נשלמה ה"שכירות" שלהם! וזה יושלם רק בביאת משיח צדקנו כאשר כל העולם כולו ימלא כבוד ה', במהרה בימינו ממש.
 
 
 
שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!
 
*) ואע"פ שאם התנה עם הפועל ע"מ שלא יתחייב לפורעו בזמנו תנאו קיים (שו"ע אדה"ז חו"מ הל' שאלה ושכירות כו' סי"ח) – הרי (א) אם יוכל לפרוע בזמנו טוב לפורעו ולא לסמוך על התנאי (שו"ע שם). (ב) ועוד ועיקר: איך מתאים לומר שהקב"ה התנה שלא כהוראתו בתורתו "ביומו תתן שכרו" – והרי "מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות" (כנ"ל בפנים).
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כט תצא שיחה ג' (עמ' 138 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' ?). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קנד.