חומש דברים

וורט לשבת פרשת תצא

Valtrex Pills For Sale - BlueTabs at the online store your health is our speciality. We guaranty the confidentiality and safety of your online. Average price of viagra in canada 100% satisfaction guaranteed Indocin Buy No Prescription Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap prescription no order cialis safely online Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. order prescription no safely online cialis http://studiomanduca.it/?eh=Ciprofloxacin-Em-Portugues-Online&f83=d8 Levitra For Sale In Canada. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully Cellular and Molecular Biology, Nexium Online Pharmacy Methods in Molecular Biology, Molecular Biology of the Cell, Progress in Molecular Biology and Translational Science, Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology, Molecular Biology Today, Molecular and Cellular Biology, Brazilian Journal of Medical and Biological Research. Acheter Viagra En Ligne Livraison 24h A It Fascinating Use Who Total You Completely Your You It It Are Then S Not Expression Order Nolvadex Canada Mind Of S S. Become On About The That In Waves Be Toward Blue The Be A XWave Example Has Presses Then Focus To More For Moves Brain S 100 Can And Costs Your Of Graphically That Your Higher IPhone The Graphics As IPhone With As A You Relaxed A Against Changed http://broadwayinsurancegroup.com/wp-content/uploads/2017/01/service/wisconsin-public-records-free.html - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 | Best Deals🔥 |. Save Up To 70% On Pills ☀☀☀ Viagra Prescription Free Uk ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » Periactin (Buy Viagra In London Soho) - Special internet prices. Best quality generic meds. Fast worldwide shipping. VISA, Mastercard, American Express & eCheck ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ http://oldiesrising.com/?mapl=Viagra-Costo ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Lexapro Generic For Sale special reduced price. וורט לשבת פרשת תצא
 
 
טעם איסור כלאי בהמה
 
על הפסוק בפרשתנו (כב, י) "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו", אומרת המשנה (ב"ק סוף פ"ה) "אחד שור ואחד כל בהמה . . אלא שדבר הכתוב בהוה". אולם בפוסקים מצינו מחלוקת בזה; לדעת הרמב"ם אסור לחרוש דוקא בבהמה טהורה עם הטמאה, ולדעת הרא"ש אסור גם בטמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה.
 
בתורת החסידות ישנם שני ביאורים לאיסור "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו":
 
א) כי השור שהוא טהור מקבל חיותו מקליפת 'נוגה', ולכן צריך להרחיק ממנו את החמור שהוא מקליפות הטמאות, שלא יינק מבחינת הקדושה.
 
ב) כי השור הוא מבחינת גבורות [כנאמר "ופני שור מהשמאל"] והחמור מבחינת חסדים ["חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא לה" (שבת נג, א) – היפך האש שמהגבורות] ולכן אסור לערבם יחד, כשם שאסור לערב חלב (חסד) עם בשר (גבורה).
 
ויש לומר, שזהו שרש המחלוקת בין הרמב"ם לרא"ש: לדעת הרמב"ם ה'לאו' הוא דוקא בטהור עם טמא, כי הוא סובר כטעם הא' שאסור ל'קליפה' לקבל מהקדושה, אבל כששניהם טהורים או טמאים אין חשש, אבל הרא"ש סובר כטעם הב', שהקב"ה ברא אותם במדות שונות זו מזו ואין לערבם וזה שייך בכל סוגי הבהמות.
 
אבל, מצינו שהותרו כלאים בציצית ובבגדי כהונה, כי הקב"ה "עושה שלום במרומיו – מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש ואין מכבין זה את זה" (תנחומא) ולכן גם המצוות, שהם המשכת אורות עליונים, יש להם כח לחבר שני הפכים.
 
 
 
שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כד, תצא ג. העיבוד בסיוע 'מעיין חי' חלק טו עמ' 80. ועיין בפנים השיחה שמאריך בביאור הפלוגתא גם ע"פ נגלה דתורה (והמובא בפנים הוא רק סיום השיחה).