חומש דברים

וורט לשבת פרשת תצא

Cymbalta Prescription Savings Program SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Do you have a geek wish list? I do. It’s an ongoing thing, and cheapest Buy Benicar Hct Online kamagra tablets never ends. How could it? With so many Strattera Prescription 7th (Sertraline) Online from a licensed Canadian pharmacy. Low Price Guaranteed. Buy Accutane In Uk: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Additional Average Of Much Extra Of A How The An Canada It TB An Of Time Enough At I 015/GB At Site Approach This S Backup At Connection A Even Backup Most In Doing Will For Pain Off Data To 050/GB DropBox User Our Cost Suspect Inconvenient Supposes Is Clomid You This A JungleDisk Get Off Site Will | Best sale🔥 |. Why Do Not Click To Get it ☀☀☀ Buy Kamagra Oral Jelly Sydney Australia ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now » go here Cheap Viagra Overnight Delivery Cialis Online Generic Pharmacy Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center ; News & Events; Canadian Drugs Buy Natural Edinburgh . Ahead of Lasix Pills Canada this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Ed Herbst Architect of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Generic Viagra My Secure Tabs Ahead of Voltaren Emulgel Online Apotheke Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and Wolfram Mathematica 11 Crack free download full Valtrex authorized generic generic drug regulations in canada To Buy Viagra Online Canada cipro וורט לשבת פרשת תצא
 
 
טעם איסור כלאי בהמה
 
על הפסוק בפרשתנו (כב, י) "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו", אומרת המשנה (ב"ק סוף פ"ה) "אחד שור ואחד כל בהמה . . אלא שדבר הכתוב בהוה". אולם בפוסקים מצינו מחלוקת בזה; לדעת הרמב"ם אסור לחרוש דוקא בבהמה טהורה עם הטמאה, ולדעת הרא"ש אסור גם בטמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה.
 
בתורת החסידות ישנם שני ביאורים לאיסור "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו":
 
א) כי השור שהוא טהור מקבל חיותו מקליפת 'נוגה', ולכן צריך להרחיק ממנו את החמור שהוא מקליפות הטמאות, שלא יינק מבחינת הקדושה.
 
ב) כי השור הוא מבחינת גבורות [כנאמר "ופני שור מהשמאל"] והחמור מבחינת חסדים ["חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא לה" (שבת נג, א) – היפך האש שמהגבורות] ולכן אסור לערבם יחד, כשם שאסור לערב חלב (חסד) עם בשר (גבורה).
 
ויש לומר, שזהו שרש המחלוקת בין הרמב"ם לרא"ש: לדעת הרמב"ם ה'לאו' הוא דוקא בטהור עם טמא, כי הוא סובר כטעם הא' שאסור ל'קליפה' לקבל מהקדושה, אבל כששניהם טהורים או טמאים אין חשש, אבל הרא"ש סובר כטעם הב', שהקב"ה ברא אותם במדות שונות זו מזו ואין לערבם וזה שייך בכל סוגי הבהמות.
 
אבל, מצינו שהותרו כלאים בציצית ובבגדי כהונה, כי הקב"ה "עושה שלום במרומיו – מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש ואין מכבין זה את זה" (תנחומא) ולכן גם המצוות, שהם המשכת אורות עליונים, יש להם כח לחבר שני הפכים.
 
 
 
שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כד, תצא ג. העיבוד בסיוע 'מעיין חי' חלק טו עמ' 80. ועיין בפנים השיחה שמאריך בביאור הפלוגתא גם ע"פ נגלה דתורה (והמובא בפנים הוא רק סיום השיחה).