חומש דברים

פרשת כי תצא- מסרים נפלאים בפרשה- כיצד?

פרשת כי תצא- מסרים נפלאים בפרשה- כיצד?

אהובה קליין.

הפרשה פותחת בפסוק:"כי תצא למלחמה על---אויבך ונתנו ה' אלוהיך בידך ושבית שביו"
השאלות המתעוררות הן:
א] באיזו מלחמה מדובר?
ב] מדוע כתוב:"כי תצא"- בלשון יחיד,הרי הפניה לעם ישראל כולו?
ג] היכן מוצאים בתנ"ך דוגמאות ליציאתו של אדם?
ד] איזה רמז יש במילה:"תצא"?

התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י: מדובר במלחמת רשות- כלומר כאשר עם ישראל יעלה בדעתו לצאת למלחמה על אויביו-רש"י מסתמך על המשך הפסוק – המזכיר את עניין השבי והרי במלחמת ארץ ישראל אין לומר :"ושבית שביו" לכן כאן אין הכוונה למלחמת יהושע שמטרתה הייתה כיבוש ארץ ישראל.
התשובה לשאלה ב]
לפי דעת חז"ל: מדובר כאן:"כי תצא" בלשון יחיד –כדי ללמד את עם ישראל כי ניתן לנצח את האויבים בתנאי שהעם מאוחד כאיש אחד בלב אחד.
בדומה למצב שבני ישראל היו שרויים בזמן מתן תורה בהר סיני.
חז"ל מביאים הוכחה לדבריהם:"דורו של אחאב כולם עובדי עבודה זרה היו,ועל שלא הייתה ביניהם מחלוקת,היו מנצחים במלחמה"[ירושלמי פאה א,א]
ויש האומרים: כי מדובר במלחמת היצר של האדם- יצר הרע המנסה להכשיל את האדם בכל הזדמנות, האדם חייב להיות ערני ומוכן להילחם בכל עת נגד יצרו ולהכניעו.
רבי מנחם מנדל מקוצק אומר:כי מתוך המילים:"כי תצא" ניתן ללמוד שאין לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שהאויב יפתיע, אלא יש להקדים רפואה למכה ולתפוש יוזמה ולהכות באויב ראשון באדמתו שלו- ואז מובטח:"ונתנו ה' אלוקיך בידך"
הדבר אמור גם לגבי מלחמתו הפרטית של האדם נגד יצר הרע.
עליו לפעול בנחישות נגד יצר הרע כדי למנוע ממנו מראש התחברות אליו, אך אם לא יעשה כך, הדבר יכול יגרום לקשיים וכשירצה להיאבק נגד היצר- יהיו לכך מכשולים מרובים.
התשובה לשאלה ג]
הנה כמה דוגמאות ליציאתו של אדם:
1] "ויצא יצחק לשוח בשדה" [בראשית כ"ד,כ"ג]
כאן המשמעות- יציאה לשדה כדי להתפלל מנחה בזמן שקיעת החמה.
2]"ויהי כאשר כילה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצוא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשיו אחיו בא מצידו": [בראשית כ"ז, ל]- המשמעות לצאת מפנים הבית, או האוהל - אל החוץ.
3] "יצא אדם לפועלו ולעבודתו" [תהלים ק"ד,כ"ג]- הכוונה יצא אדם יום, יום-לפעילותו הגשמית –עבודתו לפרנסת בני ביתו ולעבודתו הרוחנית-תפילה ולימוד תורה.
4] "כי תורה מאיתי תצא " [ישעיהו מ"א,ד]- במשמעות הפצת התורה ברבים.
5]"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"[בראשית כ"ח,י]- יציאה ממקום מגורים אל מקום אחר.
התשובה לשאלה ד]
"תצא" בגימטרייא=יאיר ה' דרכך.
בגימטרייא נוספת= מגיד דבריו ליעקב.
"כי תצא" עולה בגימטרייא=ברוך ה' המברך.
מתוך כל האמור לעיל, ניתן להסיק כי על מנת לצאת מאפלה לאורה,חייב אדם להציב לעצמו מטרות בחיים וכדי לזכות בהצלחת במימושן- יש לחסות בצל אלוקים וכעם להיות תמיד מאוחדים- כאיש אחד ובלב אחד ולהאיר לזולת פנים , התוצאה לא תאחר לבוא,בע"ה תתגשם הנבואה:"כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון" [ישעיה נ"ה,י"ב]אמן כן יהי רצון.