פרשת שופטים

ברכת הכהן /שיר מאת: אהובה קליין©

ברכת הכהן /שיר מאת: אהובה קליין©
 
ענני אבק מלחמה
מנסים לחמוק מהחמה
רוח   דרומית נושבת
הדי  קרב נושפת.
 
עם ישראל מתקבצים
כאיש אחד  נכונים
ברמ"ח אבריהם נחושים
להילחם כאריות באויבים.
 
 יקבלו  הכהן באהבה
בהם יפיח  אמונה
כתרו נזר הבריאה
שופע למרחקים ברכה.
 
"שמע ישראל"  מילות קדושה
מצטלצלות בשעה קשה
מרוממות הנפש והנשמה
מבשרות ניצחון ותהילה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים [חומש  דברים]
 
 
 
 
 
 

פרשת שופטים-נביא אמת-או שקר,כיצד נבחין ביניהם?

פרשת שופטים-נביא אמת-או שקר,כיצד נבחין ביניהם?

מאמר מאת: אהובה קליין.

אחד הנושאים בתוך הפרשה הוא:נושא נביא האמת, בהשוואה לנביא השקר.
נביא האמת מתואר במילים אלה:"נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך אליו תשמעון..
נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצוונו [דברים י"ח,ט"ו-י"ט]

ובהמשך נאמר:והיה האיש אשר לא –ישמע אל- דברי אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מעימו אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלוקים אחרים ומת הנביא ההוא,וכי תאמר בלבבך איכה נדע את –הדבר אשר לא דיברו ה':אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר ה' בזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו:"[שםי"ח,כ-כ"ב]

השאלות הן:
א] מיהו נביא אמת?
ב]מיהו נביא שקר ומה דינו?

התשובה לשאלה א]
לפי הרמב"ן: אחד הסימנים בנביא אמת,שאין הוא מנבא מחוץ לגבולות ארץ ישראל- וזו הכוונה:"מקרבך"
הרמב"ן מביא הוכחות לדבריו:"משא גיא חיזיון"-לפי דברי ישעיהו[כ"ב,א]
ומהמילה:"מאחיך"- לומדים- כי הנבואה שורה רק מתוך אחיך- היינו מקרב עם ישראל בלבד- וזוהי מעלה לעומת שאר העמים.[מכילתא ריש בא]
מהמילה:"כמוני" לומדים כי נבואת אמת -היא כדוגמת דברי משה.
סימן לנביא אמת: שדבריו מתקיימים בפועל.
לפי רש"י:נבואת אמת תעבור מנביא לנביא,כל נביא שיסיים את תפקידו יקום תחתיו
נביא אחר שימשיך את השושלת.
הרמב"ן מביא גם את דברי רבי אברהם: לפיו:"כמוני" הכוונה: נביא השם,לא מנחש ולא 
קוסם-אלא-אמיתי בדומה למשה.
"מקרבך"-אפשר לסמוך עליו היות והוא מקרב אחי בית ישראל.
"כמוני"- שיהיה דומה למשה בכך שהוא נאמן לה'.
רבינו בחיי מביא דוגמא:את יהושע בן-נון,אשר נאמר עליו:
"אליו תשמעון" והוא ראוי לתיאור:"מקרבך מאחיך כמוני"
וההוכחה היא כפי שהכתוב מתאר:"וישמעו אליו בני ישראל"[יהושע כ"ב]
המילה:"כמוני" תפקידה גם להדגיש:שלא יחשב לנביא אמת אחד הבא מקרב-
בני ישמעאל,או עשיו.אלא הכוונה,אך ורק מתוך בני יעקב.
רבינו בחיי מדגיש כי: בארבעה דברים זכו עם ישראל-לעומת אומות אחרות:
א] נבואה
ב]התורה
ג]ארץ ישראל.
ד] תחיית המתים.

על המילה :"כמוני" מוסיף רבינו בחיי פירוש שני:
נביא אמת:הוא אחד שהולך בדרכי משה ואינו מוסיף ואינו גורע ואינו עוקר שום מצווה ממצות התורה.
הוכחה נוספת לנביא אמת: כאשר אנחנו שמענו בעצמנו את הדיבור מפי הגבורה ובכך אנו עדים לדבר שהוא אמיתי,כמו שנאמר:"הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עימך וגם בך יאמינו לעולם"[שמות י"ט]

התשובה לשאלה ב]
לפי הרמב"ן: אחד הסימנים לנביא שקר: שאומר לעבוד עבודה זרה,אפילו ידבר בשם-
ה' הוא נסקל באבנים.
סימן נוסף:שנתנבא על דבר מסוים-ולא התקיימה הנבואה כלל.
רש"י מביא את דברי הגמרא:ישנם שלושה סוגי נביאי שקר שמיתתם-
בידי שמים ושלושה שמיתתם- בידי אדם:
1] המתנבא על דבר שלא שמע.
2]מתנבא על דבר שלא נאמר לו כלל.
3] מתנבא בשם עבודת כוכבים.
אלה מיתתם על ידי בני אדם.

1] הכובש את נבואתו
2] מוותר על דברי הנביא,כלומר:עובר על דבריו.
3]נביא שעבר על דברי עצמו.
- הללו מיתתם בידי שמים.

לפי דברי הרמב"ן,רבינו בחיי ורבי סעדיה גאון: קיימת גם תופעה של אדם הקם-
מתוך בני ישראל והוא מביא אותות ומופתים-אשר למרבה הפלא-מתקיימים,אדם
זה בעל כישרון מיוחד לחזות את העתיד והוא מנצל זאת להשפעה שלילית על עם ישראל-בשכנוע לעבודת כוכבים.
אותו אדם נקרא בשם :"נביא" אך ורק מתוך לעג וזלזול.הרמב"ן מכנה אנשים אלה בשם: "כהין"[כיום הם נקראים:"מדיום"]
תופעה זו נועדה על ידי ה' לנסות את בני ישראל.כפי שנאמר:"כי מנסה ה' אתכם"
במצב נתון זה- אפשר לגלות את זיקתם של עם ישראל לבורא עולם.
מטרת ניסיון זה היא:להרבות שכרם של ישראל.
לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להבחין בהבדלים בולטים בין נביאי האמת לשקר.
נביאי האמת- מנבאים,אך ורק מדברי בורא עולם,דוגמת:
משה איש האלוקים,ירמיהו ,הנביא יחזקאל, ישעיהו,אליהו.שמואל,יונה....
ואילו נביאי שקר דוגמת :חנניה בן עזור,צדקיהו בן כנענה,שמעיה הנחלמי- אין בפיהם דברי נבואה אמיתיים כלל.
כאז כן עתה,יש לנהוג במשנה זהירות מפני דברי קוסמים למיניהם,אשר מנסים להפיל ברשת בני אדם תמימים על ידי נבואות שקר.
אנו מצווים לנהוג בדרך:"תמים תהיה עם ה' אלוקיך"-וכדברי רש"י : עלינו לנהוג בתמימות ואמונה שלמה בקב"ה ואל לנו לחקור אחרי עתידות,אלא כל מה שבא על האדם- יקבל זאת בתמימות מלאה.

יהי רצון ועם ישראל ילך על פי התורה בלבד ולא יסור ממנה ימין ושמאל. ויבורך בברכת שמים עד בלי די.אמן ואמן.

נביא אמת/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

נביא אמת/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

נביא מבטן ולידה
מעמדו רם ונישא
נבואה זורמת בעורקיו
כנהר הנושא מימיו.

מעליו מרבד שכינה
כולו חוכמה ובינה
פונה אל לב העם
מאחדם בדרכי נועם

כנישא על כנפי הרוח
כלבנה כולו זורח
מקרבם אל עץ החיים
דבריו בצימאון שותים.
הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים[חומש דברים]

פרשת משפטים- מתי ישראל זוכים לברכת שמים?

פרשת משפטים- מתי ישראל זוכים לברכת שמים?
מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו הכוללת נושאים רבים ומגוונים, מופיע נושא הריסת המצבות:כפי שהתורה מתארת זאת:
"לא – תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם,כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם ועבדתם את ה' אלוהיכם,וברך את- לחמך ואת מימך,והסירותי מחלה מקרבך: לא תהיה משכלה ועקרה בארצך,את מספר ימך אמלא:"[שמות  כ"ג,כ"ד-כ"ז] 

השאלות הן:
א] באיזו מצבה מדובר בקטע זה?והיכן מצאנו לכך דוגמאות במקרא?
ב] מה הטעם בניפוץ האלילים והמצבות?
ג] מדוע נאמר:" ועבדתם את ה' אלוקיכם.." –בלשון רבים ואילו הברכות נאמרו בלשון יחיד:"וברך את לחמך ואת- מימך.."?

התשובה לשאלה א]
לפי רש"י מדובר כאן במצבה-אבן שנועדה להשתחוות לה –סוג של עבודה זרה,רש"י מגיע למסקנה זו על פי תחילת הפסוק שנאמר:"לא  תשתחווה לאלוהיהם"
דוגמאות למצבה  מסוג זה ניתן למצוא גם במקורות אחרים במקרא, כגון:" לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא- תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה כי אני ה' אלוקיכם"
[ויקרא  כ"ו,א]
ודוגמא  נוספת:"והכרתי פסילך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחווה עוד למעשה ידך"[מיכה ה', י"ב]
לעומת מצבה  זו אשר יש להורסה-מטעם איסור עבודה זרה,ישנה  גם מצבת-אבן- שנועדה להקריב עליה קורבנות –לעבודת אלילים.כמו שנאמר:"..ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך"
[דברים ט"ז,כ"ב]
או,"מזבחותיהם תתוצו ומצבותם תשברו"[דברים ז,ה]
או:"יערוף מזבחותיהם ישודד מצבותם"[הושע י,ב]-גם אבן מסוג זה-חייבת בהריסה- מאותו הטעם. 

התשובה לשאלה ב]
האבן עזרא  מסביר:כי יש טעם רק לעבוד את ה' – לפי  שרק הוא היה מסוגל להוציא את ישראל- מבית עבדים אל ארץ שאותה הורישו מהגויים,אותם גויים היו עובדי אלילים,העבודה הזרה לא הייתה מסוגלת לסייע להם ולהצילם  מידי עם ישראל.
לפיכך עבודת ה' כוללת את כל מה שציווה את בניו: לאהוב את ה', ולדבק בו, ולהישבע בשמו, להתפלל אליו ולזבוח לפניו-קורבנות תמידים ומוספים ולכבדו בנתינת מעשרות,והשכר לכך כולל ארבעה  דברים בעולם הזה:
א] ה' יברך את עם ישראל בלחם ובמים.
ב]ה' יסיר מעליו-כל נגע ומחלה.
ג] עם ישראל- לא יסבול מעקרות.
ד]ה' ימלא את מספר ימיו.
אורח חיים מסביר:כי הטעם בשבירת האלילים והמצבות  היא ההוכחה: שאין –לעם ישראל אמונה בעבודה  הזרה,אלא רק בבורא עולם ועל ידי שיעבוד את ה' –רק  מאיתו יתברך יזכה בברכות בלחם ובמים ובבריאות...

התשובה לשאלה ג]
על כך עונה :הכלי יקר:"התחיל בלשון רבים וסיים  בלשון יחיד לפי שכל ישראל ערבים זה בעד זה"- ואין ה' מברך כל אחד באופן נפרד בלחם,אלא עד שעובדי ה' יהיו רבים  ויעבדו את ה' כל זרע יעקב-כאיש אחד-רק אז ה' יברך לחמו של כל אחד  ואחד.
ויש פירוש של הרבי מקוצק:
בעוד שבתפילה- שהיא עבודת ה' גם אם כל אחד ואחד מתפלל ביחידות ,הרי בסוף כל התפילות מתמזגות לתפילת רבים,אך לעומת זאת באכילה,הרי גם אם רבים יושבים ליד שולחן אחד וסועדים בציבור-הרי כל אחד אוכל  ביחידות לעצמו.
לסיכום,לאור האמור לעיל:
עם ישראל מצווה לנפץ את האלילים וסוגי המצבות-לפי שאין ביכולתם לתרום במאומה לעם ישראל,ועליהם  ללכת  בדרך ה'
לקיים את אורחותיו ומצוותיו.
רק כאשר כל עם ישראל יתאחדו כאיש אחד בעבודת ה'- יזכו לברכה משמים-מהסיבה:בני ישראל ערבים זה לזה.
יהי רצון ונתאחד כולנו בלב אחד ויתקיים בנו הפסוק:
"..והריקותי לכם ברכה עד בלי די"[מלאכי ג,י]אמן ואמן.

משפט ושלום/ שיר מאת: אהובה קליין©

משפט ושלום/ שיר מאת: אהובה קליין©

מבראשית נבראו שמים
מככבים כאש ומים
מגלמים הרמוניה פלאית
ביד השגחה  אלוקית.

חוקים ומשפטים בתורה
בנועם יאירו אורה
 מאור לשופטים ושוטרים
הניצבים בשערי השבטים.

נושאים פירות שלום
בדומה לכהן גדול
בהם מתברך העם
בצל שכינה מורם.

שלמה המלך בשיר השירים
עוטר עטרת שלום  בחיים
ארבעים שנות מלכות שלוות
 נטולי כל איומים ומלחמות.

הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים [חומש דברים]

פרשת שופטים-מה הקשר בין המשפט לשלום?

פרשת שופטים-מה הקשר בין המשפט לשלום?
מאמר מאת: אהובה קליין.

פרשת שופטים פותחת בנושא:שופטים ושוטרים:
"שופטים ושוטרים תיתן- לך בכל-שערך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך,ושפטו את העם משפט- צדק לא תטה משפט,לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד,כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים: צדק ,צדק תרדוף,למען תהיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך" [דברים  ט"ז,י"ח- כ]

השאלות הן:
א] מה הקשר בין נושא השופטים לחודש אלול?
ב] מה משותף לשלום ולמשפט?
ג]כיצד קשורים השוטרים בשופטים?

התשובה לשאלה א]
פרשת שופטים נקראת תמיד בחודש אלול ומתברר כי יש קשר בין הדברים.
לפי דברי השל"ה הקדוש:הרי חודש אלול נחשב לחודש  התשובה ,הרחמים והסליחות ,משום כך צריך אדם לשים בשעריו שוטרים ושופטים,ומהם שעריו? שער השמיעה,שער הדיבור,שער הראייה,שער החוש, ושער המישוש וכ'ו.
תפקיד האדם למנות את עצמו ושני יצריו שיהיו שופטים ושוטרים על שערים אלה- באופן זה יכול האדם לעשות תשובה אמיתית.

התשובה לשאלה ב]
רבינו בחיי אומר:כי כשם שהשלום הוא הכרחי לקיום העולם - כך המשפט הוא הכרחי לקיום השלום,שאם לא היו בתי משפט הדבר היה גורם לאי סדר ואי שקט,אין דין ואין דיין-"היו הבריות גוזלין וחומסין והורגין זה את זה ולא היה העולם מתקיים,ועל ידי המשפט הוא מתקיים"
וההוכחה לכך:שנאמר:"על שלושה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר[זכריה ח]: אמת ומשפט שלום שפטו בשערכם"
 [מסכת אבות א,י"ח]
ומהסיבה שכל בתי המשפט מביאים שלום  שעליו מתבסס העולם כולו, ציוותה התורה אותנו- למנות בית דין בכל שער ושער.

שלמה המלך הוכיח בדבריו :כי התורה עצמה מבוססת על השלום ,כמו שנאמר:"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"[משלי ג]
וגם  בריאת העולם היא על בסיס השלום,הרי השמים נקראים כך - מפני שהם עשויים מאש ומים -שני הפכים ואיך בכל זאת מתקיימים יחדיו?על ידי השלום.
כמו שנאמר[איוב כ"ה]"עושה שלום במרומיו"
ובשיר השירים נאמר:"שיר השירים אשר לשלמה" [א,א]והכוונה שהוא מלך  שהשלום שלו, בחר בישראל לעומת שאר אומות העולם וקרא להם בשם  שולמית, כמו שנאמר:"שובי,שובי השולמית"[שיר השירים ז,א]
על כך אמרו רז"ל : כי הכוונה לאומה ששלום העולמים דר בתוכה וקיבלו את התורה שהיא כולה שלום.
גם לגבי קורבן שלמים אומרים רז"ל :כי הקורבן  נקרא   בשם זה: מפני שמטיל שלום בעולם.
שלמה המלך לקראת סיום שיר השירים חותם בשלום באומרו:"אז הייתי בעיניו במוצאת שלום"[שם ח,י]
גם בקוהלת[ג] נאמר:"עת מלחמה ועת שלום" ועל כך אמרו חכמים: שאפילו בזמן מלחמה  זקוקים  לשלום,שנאמר: "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה שלום"[דברים כ]
ולא רק אנשים חיים זקוקים לשלום ,אלא גם המתים  נצרכים לשלום, לפי שכתוב:"ואתה תבוא אל אבותיך בשלום"[בראשית ט"ו,ט"ו]
מידת השלום ניתנה לאהרון הכוהן וזכה זרעו לכהונת עולם,שהרי הכוהנים מברכים את עם ישראל בברכה המסתיימת במילים:"וישם לך שלום"

התשובה לשאלה ג]
רבינו בחיי אומר: כי השוטרים והשופטים קשורים זה בזה,"אם אין שופט אין שוטר,אם אין שוטר אין שופט."
שהרי תפקיד השוטרים לעמוד על כך- שפסיקת השופטים תצא לפועל הלכה למעשה.
והוא מביא דוגמא: דוד המלך לא היה יכול להוציא לפועל את פסקי הדין ללא עזרתו של יואב.
כמו שכתוב:[שמואל- ב,ח,ט"ו]:"ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו: ויואב בן צרויה על הצבא.." כי דוד ויואב שיתפו פעולה,כי כל מי שלא מילא את דברי הדיין בפועל, היו מוסרים אותו ליואב והוא היה מכריחו לקיים את הדין.

יש ערך רב למשפט  כשהוא מתקיים בארץ- הקב"ה אינו יושב עימם בדין,אלא דן אותם במידת הרחמים.אך, כאשר אין מקיימים משפט בארץ- אזי ה' דן במידת הדין,מפני שהדין הוא אומנתו של ה' כמו שכתוב:"כי אלוקי משפט ה' " [ישעיהו ל]
ובמדרש ויקרא רבה מסופר :כי שש מעלות היו לכסא של שלמה,כמו שכתוב בדברי הימים[ב,ט]:"ושש מעלות  לכיסא והכרוז היה עומד לפני כיסאו של שלמה המלך ,כשהיה עולה במעלה הראשונה היה אומר:"לא תטה משפט" ובמעלה השנייה היה אומר:"לא תכיר פנים",ובשלישית היה אומר הכרוז:"לא תיקח שוחד" וברביעית היה אומר:"לא תיטע" ובחמישית היה  אומר:"ולא תקים" ובשישית :"לא תזבח"

לסכום,לאור האמור לעיל למדים אנו: כי ישנו קשר הדוק בין השלום  לבין המשפט ,כי ללא דיינים  ושופטים,אין שלום וממילא העולם אינו יכול להתקיים.לשוטרים יש תפקיד חשוב להוציא לפועל את פסק דין השופטים.

כל בריאת העולם והתורה מבוססים על השלום   והקב"ה בכבודו ובעצמו נקרא: "שלום "- כפי שאנו חותמים יום,יום את תפילת העמידה:
"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן"

פרשת שופטים- מה הקשר לירושת הארץ?/ מאת: אהובה קליין.

פרשת שופטים- מה הקשר לירושת הארץ?/ מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת בפסוקים הבאים:
"שופטים ושוטרים תיתן- לך בכל-שעריך אשר ה' אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק:לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא—תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים:צדק,צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך" [דברים ט"ז,ח-כ"א]

השאלות המתעוררות הן:
א] מדוע מוזכרים תחילה השופטים ורק אחר כך השוטרים- הרי היה צריך להיות ההפך?
ב] מה תפקיד השופטים ובמה חייבים לנקוט משנה זהירות?
ג] האם במקרא ניתן למצוא דוגמאות לשופטים מיוחדים במיוחד?
ד] מה הקשר בין ירושת הארץ לנושא המשפט?

התשובה לשאלה א]
לפי השל"ה הקדוש: כוונת התורה היא- שעל האדם מוטל התפקיד לשים שופטים ושוטרים על שערי גופו- שערי שמיעה,שערי דיבור,שערי ראייה, שערי החוש.
עליו למנות עצמו ושני יצריו שיהיו שופטים ושוטרים על שעריו- במטרה להגיע לתשובה אמיתית ביותר. וחז"ל הסבירו: כי אחת הסיבות להקדמת השופטים היא מהסיבה- היות ואחד הדברים הקשים ביותר לאדם הוא:להודות על טעויות שעשה בעבר ובהווה,כלומר– יש לו דעות מסוימות שהחזיק בהן במשך תקופה ארוכה,גם אם יוכיחו לו בעליל כי הוא טועה,יתקשה לחזור בו מדרכו.

הנה כמה דוגמאות:
1] לאחר שנשרפה העיר יריחו, השביע יהושע בן-נון את עם ישראל:"ארור האיש לפני ה' אשר יקום ויבנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו יסדנה ובצערו יציב דלתיה?" [יהושע ו, כ"ו]
זו הייתה אזהרה קשה ביותר לאיש אשר יעז לבנות את יריחו מחדש, יאלץ לקבור את בניו בזה אחר זה.
אחרי כמה דורות קם חיאל בית האלי שבנה ביריחו ואכן בניו מתו בזה אחר זה ובכל זאת לא רצה להודות על טעותו. 2] נביא השקר, חנניה בן-עזור –ניסה להסית את העם נגד ירמיהו ולמנוע בעדם לחזור בתשובה.
ירמיהו הנביא ניבא עליו כי עוד ימות באותה שנה ואכן חנניה חלה במחלה קשה ונפטר בראש השנה- כפי שירמיהו ניבא .

טרם מותו חנניה ציווה על בניו לקוברו לאחר ראש השנה כדי שיעלימו את מיתתו.
ניתן להסיק: כי אדם חייב להיות שופט של עצמו ולהודות בטעויות ומכאן ואילך להשתנות.ולאחר שפיטה זו עליו להיות שוטר של עצמו כדי שיכפה עליו את השינוי המתבקש.
תשובה לשאלה ב]
תפקיד השופט: להכריע בבתי משפט בסכסוך בין הצדדים, או להכריע בתביעה פלילית שהגישה המדינה נגד הנאשם. עליו להיזהר לא לקחת שוחד- כי הדבר מעוור עיניי חכמים ומסלף דברי צדיקים,לא להפלות בין אדם לאדם,לנהוג בצדק וביושר , להיות מתון בדין[כפי שכתוב במסכת אבות]
התשובה לשאלה ג]
במקרא אכן יש דוגמאות של שופטים מיוחדים.
דבורה הנביאה והשופטת :"ודבורה אישה נביאה אשת לפידות היא שופטה את ישראל בעת ההיא והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית- אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט"
[שופטים ד,ד- ו] וחז"ל אומרים שהיא הייתה צנועה במיוחד לכן ישבה בצל התומר כדי לא להתערבב עם קהל הגברים.
דוגמא נוספת: שמשון הגיבור כפי שמתואר בתנ"ך:
"ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו ה' ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאול:"[שופטים י"ג,כ"ד- כ"ה]
שמשון היה ידוע כדמות רבת ניגודים,שופט,גיבור,נזיר, מעורב בנשים פלשתיות על ידי נשותיו.
חז"ל מצד אחד מבקרים את שמשון על רדיפתו את הנשים:"שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו הפלשתים את עיניו"[משנה מסכת סוטה,פרק א,משנה ח]
אבל, בתלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק י] מסבירים: כי שמו בא על שם אלוקים וזאת על סמך הפסוק:"כי שמש ומגן אלוהים" [תהלים פ"ד,י"ב] היה שופט בצדק את העם בדומה לקב"ה ולעולם לא דרש טובת הנאה לעצמו. התשובה לשאלה ד]
מעניין שישנו קשר בין נושא המשפט לבין ירושת הארץ והסיבה היא:ארץ ישראל שונה מכל הארצות, ארץ הידועה כקדושה במיוחד כמו שנאמר:"ארץ אשר- ה' אלוהיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" [דברים י"א,י"ב]
ואם נדמה זאת בצורה ציורית- הר ארצנו- ארץ זבת חלב ודבש- היא כארמון שבו הכול חייבים להתנהג בכבוד מיוחד- על פי כל החוקים בהתאם לדרישות המלכות.
והעם עצמו גם בדרגה רוחנית גבוהה כמו שנאמר:"כי עם קדוש אתה לה' אלוהיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על- פני האדמה" [דברים י"ד,ב]
הארץ מכוח קדושתה המיוחדת אינה מסוגלת לשאת דברים הנעשים בניגוד לתורה ומצוותיה.
כמו שניתן לקרוא בכתובים:"ולא תקיא הארץ אתכם"[ויקרא י"ח, כ"ח].או:"ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את יושביה"[שם י"ח,כ"ה]
ויש בה גם סגולות מיוחדות שלא ניתן למוצאן בשום מקום אחר,סגולה לתורה,יראה ולחוכמה ועוד.
לכן תפקידם של השופטים והשוטרים לדאוג שארץ ישראל תתנהל ברוח התורה-כלומר משפט צדק ואהבה בין איש לרעהו. לכן החיים חייבים להתנהל בתוכה על ידי אמת וצדק, כי ללא משפט, לא ניתן לקיים חיים תקינים בארץ ישראל. יהי רצון שהחיים בארצנו המיוחדת -יתנהלו ברוח התורה הקדושה ותתקבל תפילתנו:
"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה"
הכוונה שהשופטים ישפטו בצדק תמיד-ממש כבימים הראשונים לתפקידם.
ובע"ה נזכה בקרוב לגאולה שלמה. אמן ואמן.

בימים ההם שופטת/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בימים ההם שופטת/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בימים ההם שופטת בישראל
יושבת קשובה במרחב הצל
רוח הנבואה שוזרת נשמתה
כמעיין המתגבר פורצת חוכמתה.

לקראתה זורמים כמים רבים
שכבות העם מכל הרבדים
לשטוח לפניה מחלוקות ומדנים
יקבלו פסיקתה ללא עוררין.

דבורה השופטת קורנת אורה
דבוקה ברמ"ח אבריה בתורה
צדק ויושר תרדוף נאמנה
ללא משוא פנים בהתמדה.

הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים [חומש דברים]

מלך / שיר מאת: אהובה קליין (c)

מלך / שיר מאת: אהובה קליין (c)

מלך בשר ודם
נשמתו צחורה כמן
התורה נר לרגליו
עמו בבת עיניו.

כרחוק מזרח ממערב
ירחק מכסף וזהב
יציית לחוקים ומשפטים 
ימעט בסוסים ופרשים.

הכול יחפצו לחסות בצילו
לרוות צימאונם מבאר חוכמתו
ביודעם כי שליח אלוקים
יסלול לבקשתם מסלול חיים.

הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים.

פרשת שופטים- מינוי מלך- לשם מה? / מאת: אהובה קליין.

פרשת שופטים- מינוי מלך- לשם מה? / מאת: אהובה קליין.

פרשת שופטים כוללת מגוון רחב של נושאים, אחד מהם: מינוי מלך על העם.
וכך נאמר בפרשה:"כי תבוא אל- הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואמרת: אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך.."

השאלות הנשאלות כאן:
שאלה א] מדוע נאמר בכפל לשון:"שום תשים עליך מלך"?
שאלה ב] מי ראוי למלוך על ישראל ומה חובותיו?
שאלה ג] מה הם סמכויותיו?
שאלה ד] מהן מטרות המלוכה? ואיזה מלך משמש דוגמא טובה במקרא?

התשובה לשאלה א: נאמר בכפל לשון:"שום תשים עליך מלך? מכאן ניתן ללמוד כי חייבת להיות רציפות במלוכה- כשמלך נפטר מייד יקום מלך אחר תחתיו.
זוהי מצוות עשה שחלה על עם ישראל בהיותם בארץ נחלת אבותיהם, כמו שנאמר בסנהדרין:"שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ:

1] להעמיד להם מלך.
2]להכרית זרעו של עמלק.
3]ולבנות להם בית בחירה היינו – בית מקדש.

וישנה תשובה נוספת:[במסכת קידושין ל"ב, ע"ב] והיא: מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול וההוכחה לך:"שום תשים עליך מלך"-שתהא אימתו עליך.
ומדוע ציווי זה כה חשוב? על כך עונים חז"ל שישנו חשש שהעם יזלזל במלך לאחר שנבחר, לכן חייבים לכבדו במלוא יראת הכבוד.

התשובה לשאלה ב: ראוי להיות מלך- רק אדם מתוך עם ישראל בלבד- כפי שנאמר:"- מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו- מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך נוכרי מאשר לא אחיך הוא.."[דברים י"ז,ט"ו]
על המלך חלים גם איסורים:אין המלך רשאי להרבות סוסים,
התורה אוסרת עליו להשיב את ישראל אל מצרים- כמו שנאמר בירושלמי סוכה[ה',א'] -זה אחד מבין שלושת המקומות בתורה, שבהם הוזהרו לא לשוב מצרימה מהסיבה:
א] "כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עד עולם:[שמות י"ד, י"ג]
ב] "לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד" [דברים י"ז, ט"ו]
ג] " בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה" [דברים כ"ח, ס"ח]
איסור לשוב למצרים הוא אחד מבין365 לאווין שבתורה בכל זמן ובכל עת,
לכל כל עם ישראל.
על כך יש טעם בספר החינוך והנימוק לפי ר' אהרון הלוי :
לפי שהחברה שם רעה ומושחתת - והקב"ה הוציאנו ביד חזקה להובילנו בדרך האמת - למען לא נשוב חס ושלום ונטמא בתוכם.
בנוסף: לא ירבה המלך- נשים.
לא ירבה כסף וזהב.
עליו לכתוב ספר תורה ולהיות דבוק במצוות.
להתרחק ממידת הגאווה:"לבלתי ירום לבבו מאחיו"
על המלך להיזהר לא להידמות למלכי הגויים ועל ידי שאינו מרבה בנכסים ונשים- הוא מצליח בחסדי ה' להתרחק מהגאווה.
לפי הרמב"ם: "..כדרך שעושין שאר המלכים- אסור ואם הוסיף- לוקה[הלכ' מלכ' ג,ג]
התשובה לשאלה ג:על עניין סמכויות המלך, יש פירוט בספר שמואל:פרק ח
אך שם במיוחד כתוב מהם חובות העם כלפי המלך.

להלן כמה דוגמאות:
המלך רשאי לגייס את העם ורכושו לצורך ממלכתו,
יש לו זכות להחרים שדות וכרמים במטרה להעניק זאת לעבדיו.
לקחת מעשר מהיבול והמקנה,
על ידי שהעם יראה את סמכויות המלך הדבר יגרום לו לנהוג במלך ביראת כבוד.

התשובה לשאלה ד:מטרות המלוכה:
א] להשליט סדר במדינה כדי להימנע מאנדרלמוסיה בדומה למה שהתרחש:"בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה"
[שופטים כ"א,כ"ה]
ב] להיטיב עם העם ולדאוג לו- להעניק את צרכיו. וכל זה ללא בקשת תמורה מהעם.
ג]להמחיש לעם מהי מלכות שמים,אומנם מלך בשר ודם רחוק מאד ממלך מלכי המלכים, אך על ידי שמחובר לתורה והולך בדרך ה' יש בכוחו להמחיש: כי מלכות הארץ- כעין מלכות הרקיע.
ד] עליו ללכד סביבו את העם.
באשר לדוגמא טובה במקרא -למלך שמשלב בתוכו את החובות והסמכויות
ודבוק בתורה, הרי הוא: דוד המלך אשר היה צנוע ודבק בתורה והיה מסייע לזולת,כשהיה עני מתחייב במשפט לשלם חוב ולא היה לו, דוד המלך משלם מכיסו ונותן לו צדקה.
הזוהר הקדוש אמר: שעיני דוד המלך היו תמיד נתונות בארץ מפני יראת ה'.
מי ייתן ועם ישראל יתחזק ביראה ובמידות טובות ויהיה דבק בתורה וכך בע"ה נזכה במהרה לבוא הגאולה. אמן ואמן.