פרשת שופטים

פרשת שופטים- מדוע התנגד שמואל הנביא למלוכה?

פרשת שופטים- מדוע התנגד שמואל הנביא למלוכה?

מאמר מאת: אהובה קליין.

אחד הנושאים בפרשה: המלכת מלך בשר ודם על עם ישראל בארץ ישראל:

"כי תבואו אל הארץ אשרה' אלוקיך נותן לך  וירשת וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבתי :שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך  לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא: רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד: ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד: והיה כשבתו על  כיסא ממלכתו כתב לו את משנה התורה הזאת.."[דברים י"ז,י"ד-י"ט].

השאלות הן:

א] כיצד ניתן  ליישב את הסתירה בין הצו לשים  מלך על ישראל לבין התנגדותו של שמואל הנביא למינוי מלך  לדרישת  ישראל?

ב]  מהם האיסורים המוטלים על המלך?

ג] כיצד יבטיח המלך את הצלחת מלכותו?

הסתירה בין התנגדותו של שמואל הנביא למלוכה , לבין ציווי התורה.

חז"ל אומרים[במסכת סנהדרין ובספרי]: כי ישראל נצטווו למנות עליהם מלך עם כניסתם לארץ ישראל ומצווה זו שייכת לאחת  מתרי"ג המצוות, אך בתקופתו של שמואל הנביא , ישראל בקשו מלך במטרה להעבירם לעבודת אלילים, כפי שנאמר: "והיינו גם אנחנו ככל הגויים" ועמדתו של ה' היא: "ככל המעשים אשר עשו מיום העליתי אותם מארץ מצרים עד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוקים אחרים"

דעת הר"ן: אשמתם של עם ישראל הייתה בדרישתם: "מלך לשפטנו" אם היו מבקשים מלך ללא סיבה מיוחדת, שמואל היה מסכים לבקשתם ,אבל עניין השיפוט אינו בידי המלך,אלא בידי השופטים בלבד.

הרמב"ן מסביר: כי הם חטאו בכך שמאסו בהנהגת שמואל ודרשו הנהגה אחרת. וזאת למרות ששמואל היה שופט ונביא על פי ה'.

 

אם כן אין זה פלא, אפוא, ששמואל התנגד לרעיון המלכת מלך בשר ודם.

 

האיסורים המוטלים על המלך.

חז"ל אומרים: כי המלך נצטווה בשלוש  מצוות לא תעשה:

א] "לא ירבה  לו סוסים"

ב] "לא ירבה לו  נשים"

ג] "וכסף וזהב לא ירבה לו מאד"

מעניין שאין  התורה מציינת את הטעם  לאיסור  השלישי ,מנגד  היא  נותנת  נימוקים לשני האיסורים הקודמיםואילו לאיסור הממון והזהב – אינה  מנמקת.

הסיבה לכך: שתאוות  הממון קיימת אצל האדם  מגיל הינקות  עד סוף ימיו.

רעיון זה הוזכר בגמרא [ במסכת :בבא בתרא קס"ה, ע"א] לפי זה רוב בני האדם חשודים על הגזל, לכן אין צורך לנמק במפורש  ציווי  חשוב  זה.

רבינו בחיי מסביר: למרות שיהיה לעם ישראל מלך בדומה ליתר אומות העולם,הרי התורה מזהירה אותו שלא ידמה להם במידותיהם, יש מלכים שמרבים סוסים ומרכבות ,אך לעומתם מלך ישראל מצווה לא להרבות בכסף לא בסוסים ולא בנשים ולא בזהב, יש מלכים בקרב הגויים שהם מאד מחשיבים את כל החומריות הזאת,אך לעומתם מלך ישראל  ייחסר בריבוים וישים דגש ביתר שאת - על התורה והיראה.

מלכי אומות העולם מגיעים לגאווה על כל עושרם וירום לבבם,אבל מלך ישראל חייב להיות צנוע והכתוב מבטיח שאם יקיים את דברי התורה,מובטח לו שיאריך ימים במלכותו.

ורז"ל מדגישים: שהמלך מצווה לא להרבות בסוסים ,אלא אך ורק לצורך מרכבתו, פרשיו וחייליו.

אבל לא שיהיו לו מבחר סוסים וכל פעם יחליף סוסים אחרים . מהטעם שלא יחפוץ להשיב את עם ישראל אל מצרים.

כי משם נהגו להביא סוסים באותה תקופה ממצרים והראיה לכך: שנאמר ב: מלכים א,י]: "ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף  וסוס בחמישים ומאה".

ובעניין איסור להרבות נשים, על  כך מפרשים רז"ל:

 הותר למלך – עד  שמונה עשר נשים כמספר הנשים שהיו לדוד המלך,

והטעם שאין להרבות בנשים,מפני שהאישה עלולה לפתות את המלך לסטות מדרך יראת אלוקים- כדוגמת חוה שפיתתה את האדם באכילת הפרי האסור בגן העדן.

ובנוגע לאיסור ריבוי כסף וזהב, על כך אומרים רז"ל- סכום הכסף מותר שיגיע עד לתת שכר לחילותיו  של המלך כל שנה ושנה,אך ישנו איסור שישתמש בכספו למטרת אוצר ,או סגולה וזאת מטעם שלא יגיע לידי גאווה,כי אם אכן  ינהג כך, חלילה, כתוצאה מכך ירום לבבו   ומן הראוי שהמלך יציב לפניו את יראת ה'.

כפי שכתוב:"ושית על עפר בצר ובצור נחלים אופיר, והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך"[איוב .איון כ"ה]

והחכם רבי אברהם ז"ל: מביא נימוק לא להרבות בכסף וזהב מהטעם שלא יכביד את מצבם  הכלכלי של עם ישראל בכובד המס.

הצלחת  תפקיד המלוכה.

כפי שהתורה מצווה - על המלך להיות מחובר לתורה הקדושה.

על פי רש"י: המתבסס על דברי חז"ל[סנהדרין כ"א,ע"ב]- נצטווה המלך לכתוב שני ספרי תורה:

אחת תהיה מונחת בבית גנזיו- כלומר בחדריו  הפנימיים והשנייה  שלוקח אתו לכל מקום שהולך.

בעל "כתב סופר" אומר על כך: מלך,רב ,או כל מנהיג בישראל חייב שיהיו לו שני ספרי תורה- אחת לעצמו  כדי שינהג בחומרה בכל המצוות כולל במצוות קלות והשנייה שצמודה אליו תמיד על מנת שכאשר יוצא אל העם יתנהג כלפיהם בהתאם למשורת הדין בנחת ובדרך ישרה.

לסיכום, לאור האמור לעיל ניתן להסיק : שהתנגדותו של שמואל הנביא למלך בשר ודם נובעת מכך: שהוא  עלול ללכת בדרך מלכי אומות העולם, אך למעשה יש ציווי להמליך מלך  לעם ישראל בארץ ישראל ובלבד שהתורה ויראת ה' תהיה בבת עיניו וכך יוכל לשרת את עם ישראל נאמנה וכך יצליח בדרכו.

מי ייתן והתפילה  שנאמרת בכל יום  תתגשם במהרה: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כתחילה והסר ממנו יגון והנחה ומלוך עלינו אתה ה' לבדך בחסד וברחמים...." ["תפילת העמידה"]

מלך בשר ודם/ שיר מאת: אהובה קליין©

מלך בשר ודם/ שיר מאת: אהובה קליין©

מלך בשר ודם

מכובד בעיני העם

משנה תורה לרגליו

כמגדלור יאירו דרכיו.

 

ליבו שופע נאמנות

כמרחבי רקיע  מסירות

ממעט  בזהב וממון

צניעותו ערך עליון.

 

מעליו  מרחפת שכינה

יושב בכרכרה קטנה

רתומה למעט סוסים

חורשת אבק דרכים.

 

פניו מועדות לתושבים

אינו מרבה  בנשים

מצרימה לא ישוב

לכל אזרח קשוב.

 

עטרה לראשו יחבוש

אהבת הקהל יכבוש

לא יסור ימין ושמאל

דרך ישרים יסלול.

הערה: השיר  בהשראת  פרשת שופטים חומש דברים.

 

 

 

 

פרשת שופטים- מהו המתכון לניצחון במלחמה?

פרשת שופטים- מהו  המתכון לניצחון במלחמה?
מאמר מאת: אהובה קליין
[לעילוי נשמת אמי חיה ז"ל בת בן-ציון]
פרשה זו גדושה נושאים רבים, ביניהם, נושא היציאה למלחמה: 
"כי—תצא למלחמה על—אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי—ה' אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים: והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכוהן ודיבר אל—העם: ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל—ירך לבבכם אל—תיראו ואל—תחפזו ואל---תערצו מפניהם: כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם—אויבכם להושיע אתכם"[דברים כ,א-ה]

השאלות הן:
א] באיזו מלחמה מדובר ומה תפקידו של  הכהן טרם היציאה לקרב?
ב] כיצד יש לנהוג בעת מלחמה- על מנת לנצח?

התשובה לשאלה א]
רבינו בחיי אומר: כי מדובר במלחמת מצווה, ופסוק זה קשור לפסוק קודם בו נאמר: כיצד  לנהוג על מנת לבער את הרע מתוך העם:"ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל  ברגל"
ומכאן יש להסיק :כי היוצא לקרב, חייב להיות  שלם בגופו, מהטעם - כי אין מחוסר איבר יוצא למלחמה.[שהרי הדבר יפריע לו להילחם]
ויש להדגיש, כי אם נעשה משפט צדק בעם- מובטח ניצחון בזמן היציאה לקרב. כפי שנאמר: "עשיתי משפט וצדק בל תניחני  לעושקיי" [תהלים קי"ט]
רש"י  מפרש כפי רבינו בחיי, אלא  שהוא מצטט את דברי תנחומא: "כי תצא למלחמה.." מה כתיב למעלה מן העניין? ודרשו  השופטים היטב משיעשו השופטים דין- צאו למלחמה ואתם נוצחין"
ספורנו אומר: כי מדובר במלחמת רשות- שבה יש לשחרר מן הצבא כל מי שבנה בית חדש ולא הספיק להתגורר בתוכו, או מי שאירס אישה ולא נשא אותה עדיין לאישה.
לעומת זאת במלחמת  מצווה- זוהי מלחמה שאנו מצווים עליה מהתורה, דוגמת  מלחמות יהושע בן נון בכנען- משתתפים כל ישראל, כפי שכתוב: "אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה[חתן וכלה בתחילת נישואיהם][מסכת סוטה ה, ו]
לגבי הכהן, אומר רבינו בחיי: כי מדובר בכהן: "משוח מלחמה" ותפקידו לדבר אל העם בלשון הקודש.
הוא אומר: "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה" ובזכות- "שמע ישראל" המסמל אחדות- עם ישראל בע"ה  מנצח.
רבינו בחיי מעצים בדבריו את גדולת הכהן המשוח בשמן המשחה- המשחה  הייתה כמין  נזר-כתר- כמו שנאמר: "נזר אלוקיו  בראשו"[במדבר ו]ומשם בא השפע אל המלאכים וצבאות השמים שהם הכוכבים והמזלות  והם מלמעלה מחזירים  לעם עזרה מתוך  כוח עליון בעת המלחמה.
הרמב"ן אומר: על הכהן מוטל התפקיד לברך את העם – היות והוא נמצא בדרגה רוחנית גבוהה- בהיותו עובד  את ה'- עליו להזהיר את העם ביראתו וכך יעניק להם ביטחון בה'.
לעומתו ,השוטרים בדרך כלל ידברו בנוהג שבעולם- על עניין המוות במלחמה.
ספר החינוך מסביר: היות ובזמן יציאה לקרב, היוצאים למלחמה צריכים חיזוק ועידוד,  לפי שמטבע הדברים, אדם מאזין יותר לקולו של אדם נכבד ,לכן ציוותה התורה כי הממונה על חיזוקו וחישולו של העם יהיה הכהן לפי שהוא " בחיר האדם מישראל.
"העמק דבר" אומר: כי על הכהן מוטל להגיד לעם לא רק מה שנאמר בתורה, אלא ישנו צו מיוחד של: "ודבר אל העם" באמצעות דברי תורה, כי על הלוחמים לנקוט בזהירות בדברים רעים בזמן  סכנה ובמיוחד כאשר הארון נמצא בקרבם, הדברים כוללים גם דברי עידוד וגם תוכחה, אמונה ודברי חיזוק.
תחילת דברו של הכהן: "שמע ישראל.."- ויש במילים אלה קריאה לאחדות שבה ה' חפץ.
הרב שמשון רפאל הירש אומר: כי מתפקידו של הכהן להפיח בעם רוח אמונה - על מנת שיבטחו בה' שהוא בעל כוח לחימה באויבים הקמים על ישראל.
רבי שמעון בר יוחאי מבאר:  הכהן אומר לעם  אפילו ולא קיימו את כל המצוות ,אלא קריאת שמע, שחרית, וערבית, מובטח להם שאין הם נמסרים ביד האויב.[מתוך מסכת סוטה מ"ב]
חז"ל אומרים: כי דברי הכוהן כוללים דברי עידוד ואמונה בה'.
מעניינים במיוחד  דברי אברבנאל: באמצעות שלושה  דברים הכוהן מלהיב את העם:
א] עניין הגאווה והכבוד הלאומי- כלומר עצם זה שעם ישראל נלחם עבור ארץ ישראל, יש בכך כבוד לאומי וגאווה.
כי אנשים נקלים בורחים מהמערכה, אבל עם ישראל האומר: "שמע ישראל" הם גיבורים אנשי השם, לכן יאה להם להילחם מתוך הכבוד גם אל העבר- ההיסטוריה של העם היהודי.
ב] "אתם קרבים היום למלחמה "ההחלטה לצאת למלחמה- נובעת מתוך רצונכם ועל כן עליכם לכבד את רצונכם ובחירתכם ויש להיות החלטיים ולא לסגת מכך.
ג] יש לזכור כי המלחמה היא נגד האויב, ואם חס ושלום תיפלו בידו, הוא ודאי לא ירחם עליכם, כפי שנאמר במסכת סוטה: "על אויבכם ולא אחיכם, לא יהודה על שמעון ולא שמעון על יהודה, שאם תיפלו בידם ירחמו עליכם, על אויביכם אתם  הולכים, שאם תפלו בידם אינם מרחמים עליכם"
הרמב"ן מדגיש את הביטחון בה' -אותו הכהן חייב להחדיר ללוחמים, טרם יציאתם לקרב: "כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויבכם, להושיע אתכם"

התשובה לשאלה ב]
על פי דברי הרמב"ן: בעת יציאה למלחמת מצווה על העם לזכור כי-אל להם לפחד מפני האויבים ויזכרו כי הקב"ה נילחם איתם, כפי שהכתוב אומר: "אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם" [דברים כ, ד]
ומנגד אין העם רשאי לחשוב כי כוחו ועוצם ידו עושה לו את החיל.
אלא יגבירו את ביטחונם בה'- כדברי דוד המלך: "כי לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה"
רבינו בחיי אומר: כי הכתוב מזהיר את העם: "אל תראו ואל תחפזו"-  והכוונה כי כל הירא מבשר ודם יש בכך פגם, הוא כאילו שוכח את ה', כפי שהזהיר הנביא  ישעיהו: "מי את ותיראי מאנוש ימות.. ותשכח ה' עושך"[ישעיהו נ"א, י"ב-י"ג]
ושלמה המלך אמר: "חרדת אדם ייתן מוקש ובוטח בה' ישוגב" [משלי כ"ט, כ"ה]
רש"י אומר: כי אין לרחם על האויבים -מהטעם שהם בעצמם לא ירחמו על עם ישראל.
וגם אם בעיני העם האויב נראה מרובה, הרי בעיני ה' אינו רב כלל.
כמו כן יש לנקוט בארבעה דברים:
א] להרעיש עם התריסים והקול החזק ישמש איום על האויבים.
ב] ורומסים בסוסיהם וגורמים להם שיצהילו קולם וישמיעו גם רעש באמצעות הפרסה שלרגליהם.
ג] וצווחים בקולם כדי להפחיד את האויב.
ד] ותוקעים בשופרות ועוד במיני כלים שונים- כדי להפחידם.
"כלי יקר" מפרש: כי בטרם עם ישראל יצא למלחמה נגד אויביו יסיר פחד מליבו גם אם נדמה לו שכל האויבים התאחדו כאיש אחד נגדו, אך בסופו של דבר האויבים לא יהיו מאוחדים במטרתם, אלא 
יתפרדו ביניהם דרכיהם.
ה"כל יקר"- מבסס דבריו על פי מבנה הפסוק, המתחיל בלשון יחיד: "כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב.. והמשכו בלשון רבים:".. אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם"
לסיכום, לאור האמור לעיל: ניתן ללמוד את חשיבות דברי הכהן לעם טרם היציאה לקרב באותם ימים . אך גם בימינו בעת היציאה לקרב -אם נבטח באלוקים ונגלה נחישות במשימה ללא יראה מהאויב. בע"ה נזכה לניצחון ויתגשם בנו הפסוק: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"
 
 
 

ברכת הכהן /שיר מאת: אהובה קליין©

ברכת הכהן /שיר מאת: אהובה קליין©
 
ענני אבק מלחמה
מנסים לחמוק מהחמה
רוח   דרומית נושבת
הדי  קרב נושפת.
 
עם ישראל מתקבצים
כאיש אחד  נכונים
ברמ"ח אבריהם נחושים
להילחם כאריות באויבים.
 
 יקבלו  הכהן באהבה
בהם יפיח  אמונה
כתרו נזר הבריאה
שופע למרחקים ברכה.
 
"שמע ישראל"  מילות קדושה
מצטלצלות בשעה קשה
מרוממות הנפש והנשמה
מבשרות ניצחון ותהילה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים [חומש  דברים]
 
 
 
 
 
 

פרשת שופטים-נביא אמת-או שקר,כיצד נבחין ביניהם?

פרשת שופטים-נביא אמת-או שקר,כיצד נבחין ביניהם?

מאמר מאת: אהובה קליין.

אחד הנושאים בתוך הפרשה הוא:נושא נביא האמת, בהשוואה לנביא השקר.
נביא האמת מתואר במילים אלה:"נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך אליו תשמעון..
נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצוונו [דברים י"ח,ט"ו-י"ט]

ובהמשך נאמר:והיה האיש אשר לא –ישמע אל- דברי אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מעימו אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלוקים אחרים ומת הנביא ההוא,וכי תאמר בלבבך איכה נדע את –הדבר אשר לא דיברו ה':אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר ה' בזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו:"[שםי"ח,כ-כ"ב]

השאלות הן:
א] מיהו נביא אמת?
ב]מיהו נביא שקר ומה דינו?

התשובה לשאלה א]
לפי הרמב"ן: אחד הסימנים בנביא אמת,שאין הוא מנבא מחוץ לגבולות ארץ ישראל- וזו הכוונה:"מקרבך"
הרמב"ן מביא הוכחות לדבריו:"משא גיא חיזיון"-לפי דברי ישעיהו[כ"ב,א]
ומהמילה:"מאחיך"- לומדים- כי הנבואה שורה רק מתוך אחיך- היינו מקרב עם ישראל בלבד- וזוהי מעלה לעומת שאר העמים.[מכילתא ריש בא]
מהמילה:"כמוני" לומדים כי נבואת אמת -היא כדוגמת דברי משה.
סימן לנביא אמת: שדבריו מתקיימים בפועל.
לפי רש"י:נבואת אמת תעבור מנביא לנביא,כל נביא שיסיים את תפקידו יקום תחתיו
נביא אחר שימשיך את השושלת.
הרמב"ן מביא גם את דברי רבי אברהם: לפיו:"כמוני" הכוונה: נביא השם,לא מנחש ולא 
קוסם-אלא-אמיתי בדומה למשה.
"מקרבך"-אפשר לסמוך עליו היות והוא מקרב אחי בית ישראל.
"כמוני"- שיהיה דומה למשה בכך שהוא נאמן לה'.
רבינו בחיי מביא דוגמא:את יהושע בן-נון,אשר נאמר עליו:
"אליו תשמעון" והוא ראוי לתיאור:"מקרבך מאחיך כמוני"
וההוכחה היא כפי שהכתוב מתאר:"וישמעו אליו בני ישראל"[יהושע כ"ב]
המילה:"כמוני" תפקידה גם להדגיש:שלא יחשב לנביא אמת אחד הבא מקרב-
בני ישמעאל,או עשיו.אלא הכוונה,אך ורק מתוך בני יעקב.
רבינו בחיי מדגיש כי: בארבעה דברים זכו עם ישראל-לעומת אומות אחרות:
א] נבואה
ב]התורה
ג]ארץ ישראל.
ד] תחיית המתים.

על המילה :"כמוני" מוסיף רבינו בחיי פירוש שני:
נביא אמת:הוא אחד שהולך בדרכי משה ואינו מוסיף ואינו גורע ואינו עוקר שום מצווה ממצות התורה.
הוכחה נוספת לנביא אמת: כאשר אנחנו שמענו בעצמנו את הדיבור מפי הגבורה ובכך אנו עדים לדבר שהוא אמיתי,כמו שנאמר:"הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עימך וגם בך יאמינו לעולם"[שמות י"ט]

התשובה לשאלה ב]
לפי הרמב"ן: אחד הסימנים לנביא שקר: שאומר לעבוד עבודה זרה,אפילו ידבר בשם-
ה' הוא נסקל באבנים.
סימן נוסף:שנתנבא על דבר מסוים-ולא התקיימה הנבואה כלל.
רש"י מביא את דברי הגמרא:ישנם שלושה סוגי נביאי שקר שמיתתם-
בידי שמים ושלושה שמיתתם- בידי אדם:
1] המתנבא על דבר שלא שמע.
2]מתנבא על דבר שלא נאמר לו כלל.
3] מתנבא בשם עבודת כוכבים.
אלה מיתתם על ידי בני אדם.

1] הכובש את נבואתו
2] מוותר על דברי הנביא,כלומר:עובר על דבריו.
3]נביא שעבר על דברי עצמו.
- הללו מיתתם בידי שמים.

לפי דברי הרמב"ן,רבינו בחיי ורבי סעדיה גאון: קיימת גם תופעה של אדם הקם-
מתוך בני ישראל והוא מביא אותות ומופתים-אשר למרבה הפלא-מתקיימים,אדם
זה בעל כישרון מיוחד לחזות את העתיד והוא מנצל זאת להשפעה שלילית על עם ישראל-בשכנוע לעבודת כוכבים.
אותו אדם נקרא בשם :"נביא" אך ורק מתוך לעג וזלזול.הרמב"ן מכנה אנשים אלה בשם: "כהין"[כיום הם נקראים:"מדיום"]
תופעה זו נועדה על ידי ה' לנסות את בני ישראל.כפי שנאמר:"כי מנסה ה' אתכם"
במצב נתון זה- אפשר לגלות את זיקתם של עם ישראל לבורא עולם.
מטרת ניסיון זה היא:להרבות שכרם של ישראל.
לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להבחין בהבדלים בולטים בין נביאי האמת לשקר.
נביאי האמת- מנבאים,אך ורק מדברי בורא עולם,דוגמת:
משה איש האלוקים,ירמיהו ,הנביא יחזקאל, ישעיהו,אליהו.שמואל,יונה....
ואילו נביאי שקר דוגמת :חנניה בן עזור,צדקיהו בן כנענה,שמעיה הנחלמי- אין בפיהם דברי נבואה אמיתיים כלל.
כאז כן עתה,יש לנהוג במשנה זהירות מפני דברי קוסמים למיניהם,אשר מנסים להפיל ברשת בני אדם תמימים על ידי נבואות שקר.
אנו מצווים לנהוג בדרך:"תמים תהיה עם ה' אלוקיך"-וכדברי רש"י : עלינו לנהוג בתמימות ואמונה שלמה בקב"ה ואל לנו לחקור אחרי עתידות,אלא כל מה שבא על האדם- יקבל זאת בתמימות מלאה.

יהי רצון ועם ישראל ילך על פי התורה בלבד ולא יסור ממנה ימין ושמאל. ויבורך בברכת שמים עד בלי די.אמן ואמן.

נביא אמת/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

נביא אמת/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

נביא מבטן ולידה
מעמדו רם ונישא
נבואה זורמת בעורקיו
כנהר הנושא מימיו.

מעליו מרבד שכינה
כולו חוכמה ובינה
פונה אל לב העם
מאחדם בדרכי נועם

כנישא על כנפי הרוח
כלבנה כולו זורח
מקרבם אל עץ החיים
דבריו בצימאון שותים.
הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים[חומש דברים]

פרשת משפטים- מתי ישראל זוכים לברכת שמים?

פרשת משפטים- מתי ישראל זוכים לברכת שמים?
מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו הכוללת נושאים רבים ומגוונים, מופיע נושא הריסת המצבות:כפי שהתורה מתארת זאת:
"לא – תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם,כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם ועבדתם את ה' אלוהיכם,וברך את- לחמך ואת מימך,והסירותי מחלה מקרבך: לא תהיה משכלה ועקרה בארצך,את מספר ימך אמלא:"[שמות  כ"ג,כ"ד-כ"ז] 

השאלות הן:
א] באיזו מצבה מדובר בקטע זה?והיכן מצאנו לכך דוגמאות במקרא?
ב] מה הטעם בניפוץ האלילים והמצבות?
ג] מדוע נאמר:" ועבדתם את ה' אלוקיכם.." –בלשון רבים ואילו הברכות נאמרו בלשון יחיד:"וברך את לחמך ואת- מימך.."?

התשובה לשאלה א]
לפי רש"י מדובר כאן במצבה-אבן שנועדה להשתחוות לה –סוג של עבודה זרה,רש"י מגיע למסקנה זו על פי תחילת הפסוק שנאמר:"לא  תשתחווה לאלוהיהם"
דוגמאות למצבה  מסוג זה ניתן למצוא גם במקורות אחרים במקרא, כגון:" לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא- תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה כי אני ה' אלוקיכם"
[ויקרא  כ"ו,א]
ודוגמא  נוספת:"והכרתי פסילך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחווה עוד למעשה ידך"[מיכה ה', י"ב]
לעומת מצבה  זו אשר יש להורסה-מטעם איסור עבודה זרה,ישנה  גם מצבת-אבן- שנועדה להקריב עליה קורבנות –לעבודת אלילים.כמו שנאמר:"..ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך"
[דברים ט"ז,כ"ב]
או,"מזבחותיהם תתוצו ומצבותם תשברו"[דברים ז,ה]
או:"יערוף מזבחותיהם ישודד מצבותם"[הושע י,ב]-גם אבן מסוג זה-חייבת בהריסה- מאותו הטעם. 

התשובה לשאלה ב]
האבן עזרא  מסביר:כי יש טעם רק לעבוד את ה' – לפי  שרק הוא היה מסוגל להוציא את ישראל- מבית עבדים אל ארץ שאותה הורישו מהגויים,אותם גויים היו עובדי אלילים,העבודה הזרה לא הייתה מסוגלת לסייע להם ולהצילם  מידי עם ישראל.
לפיכך עבודת ה' כוללת את כל מה שציווה את בניו: לאהוב את ה', ולדבק בו, ולהישבע בשמו, להתפלל אליו ולזבוח לפניו-קורבנות תמידים ומוספים ולכבדו בנתינת מעשרות,והשכר לכך כולל ארבעה  דברים בעולם הזה:
א] ה' יברך את עם ישראל בלחם ובמים.
ב]ה' יסיר מעליו-כל נגע ומחלה.
ג] עם ישראל- לא יסבול מעקרות.
ד]ה' ימלא את מספר ימיו.
אורח חיים מסביר:כי הטעם בשבירת האלילים והמצבות  היא ההוכחה: שאין –לעם ישראל אמונה בעבודה  הזרה,אלא רק בבורא עולם ועל ידי שיעבוד את ה' –רק  מאיתו יתברך יזכה בברכות בלחם ובמים ובבריאות...

התשובה לשאלה ג]
על כך עונה :הכלי יקר:"התחיל בלשון רבים וסיים  בלשון יחיד לפי שכל ישראל ערבים זה בעד זה"- ואין ה' מברך כל אחד באופן נפרד בלחם,אלא עד שעובדי ה' יהיו רבים  ויעבדו את ה' כל זרע יעקב-כאיש אחד-רק אז ה' יברך לחמו של כל אחד  ואחד.
ויש פירוש של הרבי מקוצק:
בעוד שבתפילה- שהיא עבודת ה' גם אם כל אחד ואחד מתפלל ביחידות ,הרי בסוף כל התפילות מתמזגות לתפילת רבים,אך לעומת זאת באכילה,הרי גם אם רבים יושבים ליד שולחן אחד וסועדים בציבור-הרי כל אחד אוכל  ביחידות לעצמו.
לסיכום,לאור האמור לעיל:
עם ישראל מצווה לנפץ את האלילים וסוגי המצבות-לפי שאין ביכולתם לתרום במאומה לעם ישראל,ועליהם  ללכת  בדרך ה'
לקיים את אורחותיו ומצוותיו.
רק כאשר כל עם ישראל יתאחדו כאיש אחד בעבודת ה'- יזכו לברכה משמים-מהסיבה:בני ישראל ערבים זה לזה.
יהי רצון ונתאחד כולנו בלב אחד ויתקיים בנו הפסוק:
"..והריקותי לכם ברכה עד בלי די"[מלאכי ג,י]אמן ואמן.

משפט ושלום/ שיר מאת: אהובה קליין©

משפט ושלום/ שיר מאת: אהובה קליין©

מבראשית נבראו שמים
מככבים כאש ומים
מגלמים הרמוניה פלאית
ביד השגחה  אלוקית.

חוקים ומשפטים בתורה
בנועם יאירו אורה
 מאור לשופטים ושוטרים
הניצבים בשערי השבטים.

נושאים פירות שלום
בדומה לכהן גדול
בהם מתברך העם
בצל שכינה מורם.

שלמה המלך בשיר השירים
עוטר עטרת שלום  בחיים
ארבעים שנות מלכות שלוות
 נטולי כל איומים ומלחמות.

הערה: השיר בהשראת פרשת שופטים [חומש דברים]

פרשת שופטים-מה הקשר בין המשפט לשלום?

פרשת שופטים-מה הקשר בין המשפט לשלום?
מאמר מאת: אהובה קליין.

פרשת שופטים פותחת בנושא:שופטים ושוטרים:
"שופטים ושוטרים תיתן- לך בכל-שערך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך,ושפטו את העם משפט- צדק לא תטה משפט,לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד,כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים: צדק ,צדק תרדוף,למען תהיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך" [דברים  ט"ז,י"ח- כ]

השאלות הן:
א] מה הקשר בין נושא השופטים לחודש אלול?
ב] מה משותף לשלום ולמשפט?
ג]כיצד קשורים השוטרים בשופטים?

התשובה לשאלה א]
פרשת שופטים נקראת תמיד בחודש אלול ומתברר כי יש קשר בין הדברים.
לפי דברי השל"ה הקדוש:הרי חודש אלול נחשב לחודש  התשובה ,הרחמים והסליחות ,משום כך צריך אדם לשים בשעריו שוטרים ושופטים,ומהם שעריו? שער השמיעה,שער הדיבור,שער הראייה,שער החוש, ושער המישוש וכ'ו.
תפקיד האדם למנות את עצמו ושני יצריו שיהיו שופטים ושוטרים על שערים אלה- באופן זה יכול האדם לעשות תשובה אמיתית.

התשובה לשאלה ב]
רבינו בחיי אומר:כי כשם שהשלום הוא הכרחי לקיום העולם - כך המשפט הוא הכרחי לקיום השלום,שאם לא היו בתי משפט הדבר היה גורם לאי סדר ואי שקט,אין דין ואין דיין-"היו הבריות גוזלין וחומסין והורגין זה את זה ולא היה העולם מתקיים,ועל ידי המשפט הוא מתקיים"
וההוכחה לכך:שנאמר:"על שלושה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר[זכריה ח]: אמת ומשפט שלום שפטו בשערכם"
 [מסכת אבות א,י"ח]
ומהסיבה שכל בתי המשפט מביאים שלום  שעליו מתבסס העולם כולו, ציוותה התורה אותנו- למנות בית דין בכל שער ושער.

שלמה המלך הוכיח בדבריו :כי התורה עצמה מבוססת על השלום ,כמו שנאמר:"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"[משלי ג]
וגם  בריאת העולם היא על בסיס השלום,הרי השמים נקראים כך - מפני שהם עשויים מאש ומים -שני הפכים ואיך בכל זאת מתקיימים יחדיו?על ידי השלום.
כמו שנאמר[איוב כ"ה]"עושה שלום במרומיו"
ובשיר השירים נאמר:"שיר השירים אשר לשלמה" [א,א]והכוונה שהוא מלך  שהשלום שלו, בחר בישראל לעומת שאר אומות העולם וקרא להם בשם  שולמית, כמו שנאמר:"שובי,שובי השולמית"[שיר השירים ז,א]
על כך אמרו רז"ל : כי הכוונה לאומה ששלום העולמים דר בתוכה וקיבלו את התורה שהיא כולה שלום.
גם לגבי קורבן שלמים אומרים רז"ל :כי הקורבן  נקרא   בשם זה: מפני שמטיל שלום בעולם.
שלמה המלך לקראת סיום שיר השירים חותם בשלום באומרו:"אז הייתי בעיניו במוצאת שלום"[שם ח,י]
גם בקוהלת[ג] נאמר:"עת מלחמה ועת שלום" ועל כך אמרו חכמים: שאפילו בזמן מלחמה  זקוקים  לשלום,שנאמר: "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה שלום"[דברים כ]
ולא רק אנשים חיים זקוקים לשלום ,אלא גם המתים  נצרכים לשלום, לפי שכתוב:"ואתה תבוא אל אבותיך בשלום"[בראשית ט"ו,ט"ו]
מידת השלום ניתנה לאהרון הכוהן וזכה זרעו לכהונת עולם,שהרי הכוהנים מברכים את עם ישראל בברכה המסתיימת במילים:"וישם לך שלום"

התשובה לשאלה ג]
רבינו בחיי אומר: כי השוטרים והשופטים קשורים זה בזה,"אם אין שופט אין שוטר,אם אין שוטר אין שופט."
שהרי תפקיד השוטרים לעמוד על כך- שפסיקת השופטים תצא לפועל הלכה למעשה.
והוא מביא דוגמא: דוד המלך לא היה יכול להוציא לפועל את פסקי הדין ללא עזרתו של יואב.
כמו שכתוב:[שמואל- ב,ח,ט"ו]:"ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו: ויואב בן צרויה על הצבא.." כי דוד ויואב שיתפו פעולה,כי כל מי שלא מילא את דברי הדיין בפועל, היו מוסרים אותו ליואב והוא היה מכריחו לקיים את הדין.

יש ערך רב למשפט  כשהוא מתקיים בארץ- הקב"ה אינו יושב עימם בדין,אלא דן אותם במידת הרחמים.אך, כאשר אין מקיימים משפט בארץ- אזי ה' דן במידת הדין,מפני שהדין הוא אומנתו של ה' כמו שכתוב:"כי אלוקי משפט ה' " [ישעיהו ל]
ובמדרש ויקרא רבה מסופר :כי שש מעלות היו לכסא של שלמה,כמו שכתוב בדברי הימים[ב,ט]:"ושש מעלות  לכיסא והכרוז היה עומד לפני כיסאו של שלמה המלך ,כשהיה עולה במעלה הראשונה היה אומר:"לא תטה משפט" ובמעלה השנייה היה אומר:"לא תכיר פנים",ובשלישית היה אומר הכרוז:"לא תיקח שוחד" וברביעית היה אומר:"לא תיטע" ובחמישית היה  אומר:"ולא תקים" ובשישית :"לא תזבח"

לסכום,לאור האמור לעיל למדים אנו: כי ישנו קשר הדוק בין השלום  לבין המשפט ,כי ללא דיינים  ושופטים,אין שלום וממילא העולם אינו יכול להתקיים.לשוטרים יש תפקיד חשוב להוציא לפועל את פסק דין השופטים.

כל בריאת העולם והתורה מבוססים על השלום   והקב"ה בכבודו ובעצמו נקרא: "שלום "- כפי שאנו חותמים יום,יום את תפילת העמידה:
"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן"

פרשת שופטים- מה הקשר לירושת הארץ?/ מאת: אהובה קליין.

פרשת שופטים- מה הקשר לירושת הארץ?/ מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת בפסוקים הבאים:
"שופטים ושוטרים תיתן- לך בכל-שעריך אשר ה' אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק:לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא—תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים:צדק,צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך" [דברים ט"ז,ח-כ"א]

השאלות המתעוררות הן:
א] מדוע מוזכרים תחילה השופטים ורק אחר כך השוטרים- הרי היה צריך להיות ההפך?
ב] מה תפקיד השופטים ובמה חייבים לנקוט משנה זהירות?
ג] האם במקרא ניתן למצוא דוגמאות לשופטים מיוחדים במיוחד?
ד] מה הקשר בין ירושת הארץ לנושא המשפט?

התשובה לשאלה א]
לפי השל"ה הקדוש: כוונת התורה היא- שעל האדם מוטל התפקיד לשים שופטים ושוטרים על שערי גופו- שערי שמיעה,שערי דיבור,שערי ראייה, שערי החוש.
עליו למנות עצמו ושני יצריו שיהיו שופטים ושוטרים על שעריו- במטרה להגיע לתשובה אמיתית ביותר. וחז"ל הסבירו: כי אחת הסיבות להקדמת השופטים היא מהסיבה- היות ואחד הדברים הקשים ביותר לאדם הוא:להודות על טעויות שעשה בעבר ובהווה,כלומר– יש לו דעות מסוימות שהחזיק בהן במשך תקופה ארוכה,גם אם יוכיחו לו בעליל כי הוא טועה,יתקשה לחזור בו מדרכו.

הנה כמה דוגמאות:
1] לאחר שנשרפה העיר יריחו, השביע יהושע בן-נון את עם ישראל:"ארור האיש לפני ה' אשר יקום ויבנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו יסדנה ובצערו יציב דלתיה?" [יהושע ו, כ"ו]
זו הייתה אזהרה קשה ביותר לאיש אשר יעז לבנות את יריחו מחדש, יאלץ לקבור את בניו בזה אחר זה.
אחרי כמה דורות קם חיאל בית האלי שבנה ביריחו ואכן בניו מתו בזה אחר זה ובכל זאת לא רצה להודות על טעותו. 2] נביא השקר, חנניה בן-עזור –ניסה להסית את העם נגד ירמיהו ולמנוע בעדם לחזור בתשובה.
ירמיהו הנביא ניבא עליו כי עוד ימות באותה שנה ואכן חנניה חלה במחלה קשה ונפטר בראש השנה- כפי שירמיהו ניבא .

טרם מותו חנניה ציווה על בניו לקוברו לאחר ראש השנה כדי שיעלימו את מיתתו.
ניתן להסיק: כי אדם חייב להיות שופט של עצמו ולהודות בטעויות ומכאן ואילך להשתנות.ולאחר שפיטה זו עליו להיות שוטר של עצמו כדי שיכפה עליו את השינוי המתבקש.
תשובה לשאלה ב]
תפקיד השופט: להכריע בבתי משפט בסכסוך בין הצדדים, או להכריע בתביעה פלילית שהגישה המדינה נגד הנאשם. עליו להיזהר לא לקחת שוחד- כי הדבר מעוור עיניי חכמים ומסלף דברי צדיקים,לא להפלות בין אדם לאדם,לנהוג בצדק וביושר , להיות מתון בדין[כפי שכתוב במסכת אבות]
התשובה לשאלה ג]
במקרא אכן יש דוגמאות של שופטים מיוחדים.
דבורה הנביאה והשופטת :"ודבורה אישה נביאה אשת לפידות היא שופטה את ישראל בעת ההיא והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית- אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט"
[שופטים ד,ד- ו] וחז"ל אומרים שהיא הייתה צנועה במיוחד לכן ישבה בצל התומר כדי לא להתערבב עם קהל הגברים.
דוגמא נוספת: שמשון הגיבור כפי שמתואר בתנ"ך:
"ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו ה' ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאול:"[שופטים י"ג,כ"ד- כ"ה]
שמשון היה ידוע כדמות רבת ניגודים,שופט,גיבור,נזיר, מעורב בנשים פלשתיות על ידי נשותיו.
חז"ל מצד אחד מבקרים את שמשון על רדיפתו את הנשים:"שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו הפלשתים את עיניו"[משנה מסכת סוטה,פרק א,משנה ח]
אבל, בתלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק י] מסבירים: כי שמו בא על שם אלוקים וזאת על סמך הפסוק:"כי שמש ומגן אלוהים" [תהלים פ"ד,י"ב] היה שופט בצדק את העם בדומה לקב"ה ולעולם לא דרש טובת הנאה לעצמו. התשובה לשאלה ד]
מעניין שישנו קשר בין נושא המשפט לבין ירושת הארץ והסיבה היא:ארץ ישראל שונה מכל הארצות, ארץ הידועה כקדושה במיוחד כמו שנאמר:"ארץ אשר- ה' אלוהיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" [דברים י"א,י"ב]
ואם נדמה זאת בצורה ציורית- הר ארצנו- ארץ זבת חלב ודבש- היא כארמון שבו הכול חייבים להתנהג בכבוד מיוחד- על פי כל החוקים בהתאם לדרישות המלכות.
והעם עצמו גם בדרגה רוחנית גבוהה כמו שנאמר:"כי עם קדוש אתה לה' אלוהיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על- פני האדמה" [דברים י"ד,ב]
הארץ מכוח קדושתה המיוחדת אינה מסוגלת לשאת דברים הנעשים בניגוד לתורה ומצוותיה.
כמו שניתן לקרוא בכתובים:"ולא תקיא הארץ אתכם"[ויקרא י"ח, כ"ח].או:"ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את יושביה"[שם י"ח,כ"ה]
ויש בה גם סגולות מיוחדות שלא ניתן למוצאן בשום מקום אחר,סגולה לתורה,יראה ולחוכמה ועוד.
לכן תפקידם של השופטים והשוטרים לדאוג שארץ ישראל תתנהל ברוח התורה-כלומר משפט צדק ואהבה בין איש לרעהו. לכן החיים חייבים להתנהל בתוכה על ידי אמת וצדק, כי ללא משפט, לא ניתן לקיים חיים תקינים בארץ ישראל. יהי רצון שהחיים בארצנו המיוחדת -יתנהלו ברוח התורה הקדושה ותתקבל תפילתנו:
"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה"
הכוונה שהשופטים ישפטו בצדק תמיד-ממש כבימים הראשונים לתפקידם.
ובע"ה נזכה בקרוב לגאולה שלמה. אמן ואמן.