חומש דברים

דבר החסידות – פרשת שופטים

ב"ה

דבר החסידות – פרשת שופטים  

 

עצה 'לבבית'

 

כאשר החסיד ר' שניאור זלמן בוטמן הגיע בפעם הראשונה לרבי, ממונטריאול שבקנדה, הוא נכנס לרבי ליחידות וסיפר שהוא לומד חסידות למשך שעה תמימה בכל יום לפני התפילה*.

אבל יש לו בעיה: יש בביהכנ"ס שלו שני מניינים של שחרית כל בוקר. ובכן, אם הוא יתפלל במניין הראשון – הוא יצורך לקום מוקדם מאוד כדי ללמוד שעה לפני התפילה, ואילו כאשר הוא מתפלל במניין השני – הוא מסיים את התפילה מאוחר מדי (ומאחר לעסקים).

-         אמר לו הרבי: שילמד חסידות בלילה.

-         ענה ר' זלמן: בלילה הראש לא כ"כ צלול.

-         השיב הרבי: אז תלמד עם הלב...

 (מתוך התוועדות של הרב פינחס (ר' פיניע) קארף. נלב"ע כ' תמוז השתא)

 

*) ראה "היום יום" כ"א כסלו: "חסידים צריכים ללמוד חסידות: סתם חסידים – יום שני יום חמישי ויום השבת, תמימים – שעה אחת בכל יום.

 

~~~

 

שופטיך ויועציך כהכנה לגאולה

פרשתנו פותחת בציווי "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך".

והנה בנבואת ישעיה (א, כו) נאמר על לעתיד לבוא "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה" וכן מבקשים בתפילת שמו"ע (דימות החול) "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה".

ויש לדייק:

א)    מדוע בציווי התורה נאמר "שופטים ושוטרים" ובנבואת ישעי' שופטים ויועצים (ולא מוזכר שוטרים)?

ב)  מדוע בפרשתנו נאמר "שופטים ושוטרים" סתם, ובישעי' נאמר בלשון נוכח: "שופטיך ויועציך"?

 

ויש להקדים בביאור ההבדל בין 'שופט' ל'יועץ':

שופט – הוא למעלה מהאדם הנשפט, והוא פוסק את הדין בדרך ציווי וגזרה, והנשפט חייב לקבל את זה בקבלת עול, בין אם הוא מבין זאת או לא

– וזה בד"כ מקביל לתורה, שהיא למעלה מהעולם, וגם אחרי שהאדם לומד אותה היא נשארת חכמתו ורצונו של הקב"ה.

לאידך, יועץ – כשמו כן הוא, שנותן עצה טובה [בלשון חז"ל (עירובין לט, א) "עצה טובה קא משמע לן"] והוא מדבר אתו שוה בשוה ונותן לו להרגיש שזהו עניין טוב עבורו (כי אחרת אין זו עצה טובה, אלא חוקה וגזירה)

– וזה מקביל לנבואה, שדבר ה' מתלבש באותיות של הנביא למטה, והוא מודיע דברים העתידים להיות בעולם, ואף מסייע לעם גם בעניינים הגשמיים.

[וכפי שנדרש בעבודת ה' בכלל, כמדובר כמה פעמים, שבנוסף לרב ומורה הוראה – צריך להיות ליהודי גם "יועציך" (כמארז"ל אבות פ"א מ"ו: "עשה לך רב") הנותן לו עצות ביראת שמים ועבודת ה']

 

והנה, בפירוש המשניות להרמב"ם (סנהדרין פ"א מ"ג) כותב, שהפסוק "ואשיבה שופטיך וגו'" יהיה עוד "לפני בוא המשיח" (ומוכיח זאת מסיום הפסוק "אחרי כן יקרא לך עיר הצדק גו'").

ועל פי זה מיושבים הדיוקים בפסוק:

כי כדי להכין את העם לביאת המשיח לא מספיק ב'שופט' שאומר דבריו 'מלמעלה למטה' בדרך גזירה, אלא צריך גם 'יועץ' שדבריו יתלבשו בשכלם והשגתם של בני ישראל, ויתן להם הדרכה באופן שיכירו בדעתם איך שצריך להתכונן לגאולה וכו' – ולכן נאמר "יועציך" שמתקבל בהכרתו של כאו"א (ומובן ג"כ שאין מקום ל'שוטרים', שאז אין זה הכנה של העם, כי אם בדרך כפיה).

  •  

וההוראה אלינו:

ע"פ האמור לעיל ש'יועץ' הוא עניין הנבואה – כמה יתאימו דברי הרמב"ם שעוד לפני הגאולה תחזור הנבואה לישראל, ובלשונו (באג' תימן): "ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח" (שנאמר ונבאו בניכם ובנותיכם וגו' – יואל ג, א).

ומכיוון שזכינו בדורות האחרונים לגילוי פנימיות התורה, החל מזמן האריז"ל ואח"כ "גלה סודו אל עבדיו הנביאים" ע"י רבותינו נשיאנו, שהם גם בחי' "שופטייך" – שמלמדים תורה ובפרט פנימיות התורה שהיא 'טעימה' מסודות התורה שיתגלו לעתיד, וגם "יועצייך" – שנותנים עצות בענייני תורה ויר"ש וגם בעניינים גשמיים.

– הרי יש לפרסם ולעורר את כל אנשי הדור, שיש לשמוע להוראות ועצות של נשיא דורנו, שהוא גם ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, עד לנבואה העיקרית [בלשון אדמו"ר הריי"צ:] "לאלתר לגאולה", ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא".

 

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה!

משיח נאו!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א – לפני שלושים שנה (נד' בתו"מ התוועדויות תנש"א ח"ד עמ' 190 ואילך). וראה גם "דבר החסידות" שופטים תשע"ט – בעניין תפקידם של השוטרים (ע"פ שיטת רש"י, פשוטו של מקרא) וצרף לכאן. 

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.