חומש דברים

וורט לשבת פרשת שופטים

וורט לשבת פרשת שופטים
 
 
 
ערי מקלט למה?
 
בפרשתנו (יט, ח-ט) נאמר "ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך . . ויספת לך עוד שלש ערים", פירוש, שלעתיד לבוא כאשר ירחיב ה' את גבולות הארץ אנו מצווים להוסיף עוד 3 ערי מקלט, וכן נפסק ברמב"ם (הל' רוצח ושמירת נפש פ"ח ה"ד): "בימי המלך המשיח מוסיפין שלש אחרות על אלו השש".
 
וידועה השאלה: לשם מה יצטרכו לערי מקלט לעתיד לבא? הרי אפילו אצל גוים 'לא ישא גוי אל גוי חרב' ואיך תתכן מציאות של רוצח? ואף שמדובר על מכה נפש בשגגה הרי ידוע ש"כל השוגגין צריכין כפרה" (רש"י שבועות ב, ב ד"ה תולה), וכפי שהאריז"ל מבאר (בלקו"ת פ' ויקרא) שגם השוגג יש לו איזו שייכות לאותה עבירה, אבל לעתיד לבוא הרי "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ"!
 
וביותר יוקשה ע"פ דברי חז"ל (הובא ברש"י פ' משפטים עה"פ "והאלקים אנה לידו") שכל המציאות של הורג נפש בשגגה היא כדי להעניש רוצח במזיד בלי עדים, וזה בודאי לא יהיה שייך בימות המשיח!
 
ויש ליישב ע"פ סיפור הגמרא (שבת יב, ב) שרבי ישמעאל קרא בשבת והטה את הנר בשוגג, וכתב על פנקסו "לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמינה". נמצאנו למדים מזה, שלעתיד לבא נשלים את כל הקרבנות שהתחייבנו בהם בזמן הזה, ואם כן יש לומר, שערי המקלט בימות המשיח הם עבור אלו שהרגו בשגגה בזמן הזה!
 
חודש אלול מכונה גם-כן בשם "עיר מקלט", כדברי האריז"ל שאלול ר"ת אנה לידו ושמתי לך; "לרמוז כי הקב"ה בחסדו אינה וזימן חודש אלול לכל מי שחטא בתוך השנה שישוב אז בתשובה ויקבלוהו".
 
ויה"ר שנזכה כבר ל"ירחיב ה' אלוקיך את גבולך" בקרוב ממש.
 
 
 
חודש טוב וכתיבה וחתימה טובה!
 
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כ"ד עמ' 107 ואילך (בתרגום ללה"ק: בשערי גאולה ח"ב עמ' רה). וחבל להסתפק בתמצית מקוצרת משיחה עשירה זו. דרשו מעל ספר ה' וקראו, אחת מהנה לא נעדרה.