חומש דברים

פרשת שופטים-נביא אמת-או שקר,כיצד נבחין ביניהם?

פרשת שופטים-נביא אמת-או שקר,כיצד נבחין ביניהם?

מאמר מאת: אהובה קליין.

אחד הנושאים בתוך הפרשה הוא:נושא נביא האמת, בהשוואה לנביא השקר.
נביא האמת מתואר במילים אלה:"נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך אליו תשמעון..
נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצוונו [דברים י"ח,ט"ו-י"ט]

ובהמשך נאמר:והיה האיש אשר לא –ישמע אל- דברי אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מעימו אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלוקים אחרים ומת הנביא ההוא,וכי תאמר בלבבך איכה נדע את –הדבר אשר לא דיברו ה':אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר ה' בזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו:"[שםי"ח,כ-כ"ב]

השאלות הן:
א] מיהו נביא אמת?
ב]מיהו נביא שקר ומה דינו?

התשובה לשאלה א]
לפי הרמב"ן: אחד הסימנים בנביא אמת,שאין הוא מנבא מחוץ לגבולות ארץ ישראל- וזו הכוונה:"מקרבך"
הרמב"ן מביא הוכחות לדבריו:"משא גיא חיזיון"-לפי דברי ישעיהו[כ"ב,א]
ומהמילה:"מאחיך"- לומדים- כי הנבואה שורה רק מתוך אחיך- היינו מקרב עם ישראל בלבד- וזוהי מעלה לעומת שאר העמים.[מכילתא ריש בא]
מהמילה:"כמוני" לומדים כי נבואת אמת -היא כדוגמת דברי משה.
סימן לנביא אמת: שדבריו מתקיימים בפועל.
לפי רש"י:נבואת אמת תעבור מנביא לנביא,כל נביא שיסיים את תפקידו יקום תחתיו
נביא אחר שימשיך את השושלת.
הרמב"ן מביא גם את דברי רבי אברהם: לפיו:"כמוני" הכוונה: נביא השם,לא מנחש ולא 
קוסם-אלא-אמיתי בדומה למשה.
"מקרבך"-אפשר לסמוך עליו היות והוא מקרב אחי בית ישראל.
"כמוני"- שיהיה דומה למשה בכך שהוא נאמן לה'.
רבינו בחיי מביא דוגמא:את יהושע בן-נון,אשר נאמר עליו:
"אליו תשמעון" והוא ראוי לתיאור:"מקרבך מאחיך כמוני"
וההוכחה היא כפי שהכתוב מתאר:"וישמעו אליו בני ישראל"[יהושע כ"ב]
המילה:"כמוני" תפקידה גם להדגיש:שלא יחשב לנביא אמת אחד הבא מקרב-
בני ישמעאל,או עשיו.אלא הכוונה,אך ורק מתוך בני יעקב.
רבינו בחיי מדגיש כי: בארבעה דברים זכו עם ישראל-לעומת אומות אחרות:
א] נבואה
ב]התורה
ג]ארץ ישראל.
ד] תחיית המתים.

על המילה :"כמוני" מוסיף רבינו בחיי פירוש שני:
נביא אמת:הוא אחד שהולך בדרכי משה ואינו מוסיף ואינו גורע ואינו עוקר שום מצווה ממצות התורה.
הוכחה נוספת לנביא אמת: כאשר אנחנו שמענו בעצמנו את הדיבור מפי הגבורה ובכך אנו עדים לדבר שהוא אמיתי,כמו שנאמר:"הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עימך וגם בך יאמינו לעולם"[שמות י"ט]

התשובה לשאלה ב]
לפי הרמב"ן: אחד הסימנים לנביא שקר: שאומר לעבוד עבודה זרה,אפילו ידבר בשם-
ה' הוא נסקל באבנים.
סימן נוסף:שנתנבא על דבר מסוים-ולא התקיימה הנבואה כלל.
רש"י מביא את דברי הגמרא:ישנם שלושה סוגי נביאי שקר שמיתתם-
בידי שמים ושלושה שמיתתם- בידי אדם:
1] המתנבא על דבר שלא שמע.
2]מתנבא על דבר שלא נאמר לו כלל.
3] מתנבא בשם עבודת כוכבים.
אלה מיתתם על ידי בני אדם.

1] הכובש את נבואתו
2] מוותר על דברי הנביא,כלומר:עובר על דבריו.
3]נביא שעבר על דברי עצמו.
- הללו מיתתם בידי שמים.

לפי דברי הרמב"ן,רבינו בחיי ורבי סעדיה גאון: קיימת גם תופעה של אדם הקם-
מתוך בני ישראל והוא מביא אותות ומופתים-אשר למרבה הפלא-מתקיימים,אדם
זה בעל כישרון מיוחד לחזות את העתיד והוא מנצל זאת להשפעה שלילית על עם ישראל-בשכנוע לעבודת כוכבים.
אותו אדם נקרא בשם :"נביא" אך ורק מתוך לעג וזלזול.הרמב"ן מכנה אנשים אלה בשם: "כהין"[כיום הם נקראים:"מדיום"]
תופעה זו נועדה על ידי ה' לנסות את בני ישראל.כפי שנאמר:"כי מנסה ה' אתכם"
במצב נתון זה- אפשר לגלות את זיקתם של עם ישראל לבורא עולם.
מטרת ניסיון זה היא:להרבות שכרם של ישראל.
לסיכום, לאור האמור לעיל, ניתן להבחין בהבדלים בולטים בין נביאי האמת לשקר.
נביאי האמת- מנבאים,אך ורק מדברי בורא עולם,דוגמת:
משה איש האלוקים,ירמיהו ,הנביא יחזקאל, ישעיהו,אליהו.שמואל,יונה....
ואילו נביאי שקר דוגמת :חנניה בן עזור,צדקיהו בן כנענה,שמעיה הנחלמי- אין בפיהם דברי נבואה אמיתיים כלל.
כאז כן עתה,יש לנהוג במשנה זהירות מפני דברי קוסמים למיניהם,אשר מנסים להפיל ברשת בני אדם תמימים על ידי נבואות שקר.
אנו מצווים לנהוג בדרך:"תמים תהיה עם ה' אלוקיך"-וכדברי רש"י : עלינו לנהוג בתמימות ואמונה שלמה בקב"ה ואל לנו לחקור אחרי עתידות,אלא כל מה שבא על האדם- יקבל זאת בתמימות מלאה.

יהי רצון ועם ישראל ילך על פי התורה בלבד ולא יסור ממנה ימין ושמאל. ויבורך בברכת שמים עד בלי די.אמן ואמן.